СЛІДАМИ ПО­ДІЙ 11 ЛИ­СТО­ПА­ДА 1918 РО­КУ

Ukrainskiy Tyzhden - - СПЕЦПРОЕКТ -

Від 11 ли­сто­па­да 1918- го ми­ну­ло ли­ше 99 ро­ків. Але за цей час Вар­ша­ва ду­же змі­ни­ла­ся. Жо­дне ін­ше мі­сто в Єв­ро­пі не за­зна­ло та­ких змін. Руй­ну­ва­н­ня, спри­чи­не­ні Дру­гою сві­то­вою вій­ною, а по­тім ха­о­ти­чна від­бу­до­ва стер­ли кор­до­ни між окре­ми­ми ета­па­ми роз­ви­тку мі­ста. Однак мо­жна зна­йти мі­сця, що про­тя­гом двох днів — 10 й 11 ли­сто­па­да — бу­ли сце­ною для низ­ки по­дій, пі­ком яких ста­ло те, що по­ля­ки отри­ма­ли кон­троль над Вар­ша­вою, по­вер­ну­ли їй статус сто­ли­ці та здо­бу­ли не­за­ле­жність.

Про­тя­гом цих двох днів вар­шав’яни, за­та­му­вав­ши по­дих, сте­жи­ли за по­ді­я­ми, не завжди ро­зу­мі­ю­чи їхню ва­жли­вість. Ба­га­то хто спон­тан­но до­лу­чав­ся до роз- збро­є­н­ня ні­ме­цьких сол­да­тів, за­хо­пле­н­ня важливих об’єктів, до­по­ма­гав ци­віль­ній вла­ді, яка то­ді са­ме ство­рю­ва­ла­ся. А ба­га­то лю­дей про­сто ви­йшло на ву­ли­ці, щоб при­ві­та­ти, про­де­мон­стру­ва­ти чи по­ви­трі­ща­ти­ся на ве­ли­ку істо­рію, яка вко­тре ко­ти­ла­ся ву­ли­ця­ми Вар­ша­ви. Ті мі­сця й тих лю­дей мо­же­мо по­ба­чи­ти в цьо­му ко­ро­тко­му пу­тів­ни­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.