3. Пе­ре­хре­стя Єру­са­лим­ських алей і Брат­ської

Ukrainskiy Tyzhden - - СПЕЦПРОЕКТ -

10ли­сто­па­да в цьо­му мі­сці ста­ла­ся стрі­ля­ни­на між ні­ме­цьки­ми сол­да­та­ми й поль­ськи­ми ма­ні­фе­стан­та­ми, що йшли ві­та­ти Юзе­фа Піл­суд­сько­го.

Ві­ктор То­мір Дрим­мер: «Пе­ред Ві­ден­ським вок­за­лом зі­бра­ли­ся ти­ся­чі лю­дей. Ми до­від­а­ли­ся, що ко­мен­дант і шеф при­їха­ли ра­ні­ше; не­зва­жа­ю­чи на це, ор­га­ні­за­то­ри ма­ні­фе­ста­ції ви­рі­ши­ли сфор­му­ва­ти хо­ду. Я по­вів цей по­хід, який очо­лю­ва­ли мої лю­ди, Єру­са­лим­ськи­ми але­я­ми від Мар­шал­ков­ської в на­прям­ку Но­во­го сві­ту. Ко­ли ми­ну­ли ву­ли­цю Брат­ську, по­ба­чив, як із Но­во­го сві­ту в наш бік по­вер­тає трам­вай. Це був ні­ме­цький трам­вай із на­пи­сом Nur fűr deutsche Militäre. Бі­ля во­дія, як завжди, сто­яв озбро­є­ний ні­ме­цький сол­дат. Во­дій по­ба­чив, що на йо­го си­гна­ли не ре­а­гу­ють, і зу­пи­нив трам­вай. Сол­дат спря­му­вав ка­ра­бін у бік на­тов­пу, який роз­сту­пив­ся пе­ред ним, як де­ре­во від уда­ру со­ки­ри».

Ян Ліб­кінд: «Ні­ме­цький сол­дат, що їхав трам­ва­єм, не­зва­жа­ю­чи на за­кли­ки, не зняв ша­пки пе­ред чер­во­ним пра­по­ром. Хтось із на­тов­пу під­ско­чив і зі­рвав із ньо­го ша­пку, на що сол­дат від­по­вів по­стрі­лом».

Ві­ктор То­мір Дрим­мер: «Я ві­дра­зу ж ви­стре­лив у нім­ця, який впав до ніг во­дія, пе­ре­ді мною ле­жав ро­бі­тник, із ра­ни на шиї яко­го хлю­па­ла кров. На­товп роз­біг­ся в оби­два бо­ки Брат­ської, де­хто при­ти­снув­ся до стін бу­дин­ків; я ба­чив лю­дей, що ле­жа­ли одне на одно­му, і ци­віль­них, що стрі­ля­ли з ві­кон бу­дин­ку на ро­зі Но­во­го сві­ту та Єру­са­лим­ських алей. Стрі­ля­ли аген­ти Фельд­по­лі­ції, які ма­ли там своє при­мі­ще­н­ня. Я на­ма­гав­ся паль­цем зу­пи­ни­ти кро­во­те­чу робітника, що ле­жав пе­ре­ді мною. Ра­зом із гро­ма­дя­ни­ном За­вад­ським ми за­не­сли по­ра­не­но­го до най­ближ­чої крам­ни­ці, він по­мер на мо­їх ко­лі­нах».

Ян Ліб­кінд: «З ні­ме­цько­го бо­ку за­ги­ну­ли сол­дат і якийсь чи­нов­ник, з бо­ку де­мон­стран­тів — се­кре­тар проф­спіл­ки пе­ру­ка­рів».

«Ран­ко­вий кур’єр»: «Жер­твою су­ти­чки на Єру­са­лим­ських але­ях став пе­ру­кар Ле­о­нард Май­хжак, який не брав уча­сті в де­мон­стра­ції. На ро­зі ву­ли­ці Брат­ської ку­ля з ка­ра­бі­на по­тра­пи­ла Май­хжа­ко­ві в шию, і він за­ги­нув на мі­сці. Уби­тий був із Жи­рар­до­ва. За­ли­шив дру­жи­ну. З на­тов­пу про­лу­на­ло кіль­ка по­стрі­лів, ку­лі по­ці­ли­ли у двох ні­ме­цьких офі­це­рів».

ТРАМВАЇ Й НА­ДА­ЛІ КУРСУЮТЬ АЛЕ­Я­МИ

ЄРУСАЛИМСЬКІ АЛЕЇ НЕ­ПО­ДА­ЛІК ВУЛ. БРАТ­СЬКОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.