9. Уні­вер­си­тет

Ukrainskiy Tyzhden - - СПЕЦПРОЕКТ -

З10 ли­сто­па­да в уні­вер­си­те­ті зби­ра­ли­ся сту­ден­ти для всту­пу до Сту­дент­сько­го ле­гіо­ну. Ме­чи­слав Га­ру­се­вич: «… ми ви­рі­ши­ли всту­пи­ти до Сту­дент­сько­го ле­гіо­ну, який ство­рю­вав­ся у Вар­ша­ві. Ні­хто то­ді не знав, чи тре­ба бу­де во­ю­ва­ти і як дов­го. Ми ду­ма­ли, що пі­сля вирішення тих чи ін­ших вій­сько­вих справ Ре­чі По­спо­ли­тої Сту­дент­ський ле­гіон, як вка­зує са­ма на­зва, пе­ред­усім бу­де звіль­ня­ти сво­їх сол- да­тів, щоб про­дов­жу­ва­ли на­вча­н­ня, ніж ін­ші вій­сько­ві під­роз­ді­ли. Про­фе­сій­на вій­сько­ва слу­жба нас не при­ва­блю­ва­ла, осо­бли­во пі­сля то­го, як на­ціо­наль­ний та­бір, сим­па­ти­ка­ми яко­го ми бу­ли, ви­пу­стив із рук вій­сько­ві спра­ви. Ко­ли нас ви­кли­ка­ли на ме­ди­чну ко­мі­сію Сту­дент­сько­го ле­гіо­ну, я зга­дав ці п’ять ко­мі­сій, які про­йшов у Ви­щих гар­де­ма­рин­ських кла­сах. Спо­га­ди мої ви­яви­ли­ся те­пер ціл­ком не­акту­аль­ни­ми. Ро­здя­гнув­шись до­го­ла, ко­жен кан­ди­дат сам за­хо­див до ка­бі­не­ту мед­ко­мі­сії. Во­на скла­да­ла­ся з одні­єї осо­би, якою був юнак у фор­мі під­по­ру­чи­ка. Мо­жли­во, це був скор­ше сту­дент ме­ди­ци­ни, аніж лі­кар. Ко­мі­сія ме­не за­пи­та­ла:

— Я так ро­зу­мію, що ви йде­те до­бро­воль­цем? — Так, па­не по­ру­чи­ку. — Це озна­чає, що хо­че­те слу­жи­ти в ар­мії?

— Пан по­ру­чик мір­кує ціл­ком ло­гі­чно.

— Ка­те­го­рія А, — про­лу­нав на­каз у бік ка­пра­ла, що за­пов­ню­вав фор­му­ля­ри за сто­ли­ком збо­ку.

Я був злий, що без по­тре­би ого­лив свій «мі­шок із кіс­тка­ми», як до­те­пно хтось опи­сав мій то­го­ча­сний ви­гляд пі­сля хво­ро­би й вар­шав­сько­го го­ло­ду­ва­н­ня. Ми смі­я­ли­ся по­тім зі Ста­хом, який та­кож на ві­ру отри­мав ка­те­го­рію А, що нам до­сить лег­ко вда­ло­ся по­тра­пи­ти до ар­мії.

УНІ­ВЕР­СИ­ТЕТ

ВАРТА СТУ­ДЕНТ­СЬКО­ГО ЛЕ­ГІО­НУ ПІД ПАЛАЦОМ НАМІСНИКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.