МУ­ЗЕЙ ІСТО­РІЇ ПОЛЬ­ЩІ (бу­ду­є­ться)

Ukrainskiy Tyzhden - - СПЕЦПРОЕКТ -

Ек­спо­зи­ція роз­по­вість про ти­ся­чо­лі­т­тя істо­рії Поль­щі та по­ля­ків. Зав­дя­ки со­тням екс­по­на­тів, ори­гі­наль­но­му оформ­лен­ню, су­ча­сним муль­ти­ме­дій­ним за­со­бам від­ві­ду­ва­чів за­про­сять у по­до­рож крізь час, а та­кож до уча­сті в най­ва­жли­ві­ших по­ді­ях поль­ської істо­рії.

Ви­став­ка пе­ред­ба­чає на­яв­ність рі­зних те­ма­ти­чних сте­жок. Го­лов­на з них роз­по­від­а­ти­ме істо­рію поль­ської не­за­ле­жно­сті від по­ча­тків Поль­ської дер­жа­ви, че­рез шля­хет­ську Річ По­спо­ли­ту аж до «Со­лі­дар­но­сті». Та­кож мо­жна бу­де ді­зна­ти­ся про бо­роть­бу за не­за­ле­жність, фор­му­ва­н­ня та змі­ни поль­ської іден­ти­чно­сті, ци­ві­лі­за­цій­ні та куль­тур­ні про­це­си, які змі­ню­ва­ли жи­т­тя на­ших пра­щу­рів.

Сво­бо­да, яку ро­зу­мі­є­мо і як не­за­ле­жність, сфе­ру по­лі­ти­чної та гро­мад­ської ді­яль­но­сті, і як осо­би­сту сво­бо­ду, — це ду­же ва­жли­ва те­ма поль­ської істо­рії. Її ши­ро­ке тра­кту­ва­н­ня дає змо­гу по­ка­за­ти осо­бли­вий устрій дав­ньої Ре­чі По­спо­ли­тої, роз­по­ві­сти істо­рію поль­ської бо­роть­би за сво­бо­ду та не­за­ле­жність у ХІХ і ХХ сто­лі­т­тях.

Те­ма іден­ти­чно­сті дає мо­жли­вість роз­ка­за­ти про фор­му­ва­н­ня Поль­ської дер­жа­ви, про фе­но­мен ба­га­то­на­ціо­наль­ної Ре­чі По­спо­ли­тої, у якій мир­но спів­існу­ва­ли рі­зні ре­лі­гії, по­ка­за­ти до­свід творення су­ча­сної на­ціо­наль­ної іден­ти­чно­сті в ча­си, ко­ли Поль­ща бу­ла по­ді­ле­на ін­ши­ми дер­жа­ва­ми, а та­кож дра­ма­ти­чний виклик для іден­ти­чно­сті, яким бу­ли ні­ме­цька оку­па­ція, змі­на кор­до­нів і стру­кту­ри су­спіль­ства та ко­му­нізм.

Му­зей істо­рії Поль­щі за­про­сить від­ві­ду­ва­чів у по­до­рож три­ва­лі­стю 1000 ро­ків поль­ської істо­рії. У цій ман­дрів­ці бу- дуть осо­бли­ві мі­сця, у яких ми хо­ті­ли б за­три­ма­ти від­ві­ду­ва­чів дов­ше. Та­ких місць, а ми їх на­зи­ва­є­мо до­мі­нан­та­ми, бу­де по­над де­ся­ток. Зокре­ма, двір Яґел­ло­нів, па­но­ра­ма еле­кцій­но­го по­ля, мі­сто ча­сів про­ми­сло­вої ре­во­лю­ції, Вар­шав­ська би­тва 1920 ро­ку, кон­спі­ра­тив­на квар­ти­ра ча­сів Дру­гої сві­то­вої вій­ни, Ґдан­ська су­дно­верф під час страй­ку в сер­пні 1980-го.

Ва­жли­вим еле­мен­том по­стій­ної екс­по­зи­ції Му­зею істо­рії Поль­щі бу­дуть ори­гі­наль­ні об’єкти. З огля­ду на це му­зей ство­рює вла­сну ко­ле­кцію, а та­кож має на­мір по­зи­ча­ти ці­ка­ві екс­по­на­ти з ін­ших зі­брань.

Ви­став­ко­вий про­стір бу­де ор­га­ні­зо­ва­но з дум­кою про рі­зні гру­пи від­ві­ду­ва­чів: ро­ди­ни, ша­ну­валь­ни­ків істо­рії, іно­зем­ців і шко­ля­рів.

Бу­дів­ля

Му­зею істо­рії Поль­щі, що по­стає на те­ри­то­рії Вар­шав­ської ци­та­де­лі, бу­де одні­єю з най­су­ча­сні­ших у кра­ї­ні. Крім по­стій­ної ви­став­ки, най­біль­шої істо­ри­чної екс­по­зи­ції в Поль­щі (пло­щею 6500 м2), тут бу­де про­стір для тим­ча­со­вих по­ка­зів, осві­тній центр, а та­кож ба­га­то­фун­кціо­наль­ний кон­фе­ренц-зал з ау­ди­то­рі­я­ми, кі­но­за­лом і те­а­траль­ним за­лом. АР­ХІ­ТЕ­КТУР­НИЙ ПРО­ЕКТ МУ­ЗЕЮ ПІДГОТУВАЛА МАЙСТЕРНЯ WXCA. ХУДОЖНЮ КОНЦЕПЦІЮ РОЗ­РО­БИ­ЛА ГРУ­ПА КОНСОРЦІУМУ WWAA/PLATIGE, ЯКА ПЕ­РЕ­МО­ГЛА В ПРОВЕДЕНОМУ МУЗЕЄМ МІЖ­НА­РО­ДНО­МУ КОН­КУР­СІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.