«МОБІЛЬНІСТЬ ДЛЯ ЖИ­Т­ТЯ» Р

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

Бла­го­дій­ний про­ект брен­да Volkswagen Ко­мер­цій­ні ав­то­мо­бі­лі для під­трим­ки лю­дей з обме­же­ни­ми фі­зи­чни­ми мо­жли­во­стя­ми

31 жов­тня 2017 ро­ку «Пор­ше Укра­ї­на», офі­цій­ний ім­пор­тер брен­да Volkswagen Ко­мер­цій­ні ав­то­мо­бі­лі, пе­ре­дав два спе­ці­аль­но обла­дна­них ав­то VW Caddy Maxi в ме­жах бла­го­дій­но­го про­е­кту «Мобільність для жи­т­тя». В укра­їн­ських ре­а­лі­ях ду­же го­стрим є пи­та­н­ня, як пе­ре­су­ва­ти­ся мі­стом лю­дям із обме­же­ни­ми фі­зи­чни­ми мо­жли­во­стя­ми. Брак спе­ці­а­лі­зо­ва­них транс­порт­них за­со­бів — це ли­ше одна з про­блем, із якими їм до­во­ди­ться по­стій­но сти­ка­ти­ся. Са­ме то­му пред­став­ни­ки брен­да ви­рі­ши­ли пе­ре­да­ти два ав­то­мо­бі­лі, обла­дна­ні рам­пою для за­їзду ін­ва­лі­дно­го віз­ка, ор­га­ні­за­ці­ям, які змо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти їх у що­ден­ній ро­бо­ті та до­по­ма­га­ти лю­дям, що ма­ють у цьо­му по­тре­бу. Зокре­ма, один із ав­то­мо­бі­лів пе­ре­да­ли На­у­ко­во-пра­кти­чно­му цен­тру нев­ро­ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції «НОДУС», який ре­а­лі­зує вла­сну бла­го­дій­ну про­гра­му для по­ра­не­них уча­сни­ків і ве­те­ра­нів АТО з по­ру­ше­н­ня­ми ЦНС та опор­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту. Дру­ге ав­то ста­не ча­сти­ною ав­то­пар­ку Ки­їв­сько­го мі­сько­го те­ри­то­рі­аль­но­го цен­тру со­ці­аль­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня гро­ма­дян. Цим про­е­ктом ком­па­нія «Пор­ше Укра­ї­на» хо­че при­вер­ну­ти ува­гу до ва­жли­вої те­ми обла­шту­ва­н­ня міст для ком­фор­тно­го пе­ре­су­ва­н­ня лю­дей з обме­же­ною мо­біль­ні­стю та ду­же спо­ді­ва­є­ться, що в май­бу­тньо­му ситуація по­кра­щи­ться!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.