Во­ло­ди­мир В’ятро­вич,

ди­ре­ктор Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті, про за­го­стре­н­ня поль­сько-укра­їн­ських від­но­син:

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

Пе­ред­усім хо­чу за­зна­чи­ти, що про­бле­му гі­дно­го вша­ну­ва­н­ня укра­їн­ців і по­ля­ків на те­ри­то­рії двох кра­їн не мо­жна на­зва­ти аб­со­лю­тно не­здо­лан­ною. Пе­ре­по­ною за­раз є ле­га­лі­за­ція не­за­кон­них пам’ятни­ків на укра­їн­ській та поль­ській те­ри­то­рі­ях. Ми ба­чи­мо шля­хи її вирішення, і в обох кра­ї­нах є спе­ці­аль­но упов­но­ва­же­ні для цьо­го ор­га­ни — Ін­сти­ту­ти на­ціо­наль­ної пам’яті. Єди­не, що по­трі­бно, — вре­шті сі­сти за стіл пе­ре­го­во­рів, обмі­ня­ти­ся дум­ка­ми й ді­йти спіль­но­го рі­ше­н­ня. На жаль, за­раз поль­ські по­лі­ти­ки на­ма­га­ю­ться до­во­ди­ти до по­лі­ти­чної еска­ла­ції, під­но­си­ти про­бле­ми на ви­щий по­лі­ти­чний рі­вень. Ми ба­чи­мо, що во­ни ста­ра­ю­ться прив’яза­ти укра­їн­сько-поль­ські від­но­си­ни до укра­їн­ських по­гля­дів на укра­їн­ську істо­рію. Це не­ба­че­ний і ди­кий під­хід у XXI сто­літ­ті. Су­ча­сна Єв­ро­па по­бу­до­ва­на на істо­рії на­ро­дів, які по­стій­но між со­бою кон­флі­кту­ва­ли. Як­би пред­став­ни­ки ни­ні­шніх МЗС узго­джу­ва­ли свою по­лі­ти­ку за­ле­жно від по­гля­дів на ми­ну­ле, то жо­дно­го про­гре­су в по­бу­до­ві Єв­ро­со­ю­зу не бу­ло б. Спро­би нав’яза­ти Укра­ї­ні вла­сне ба­че­н­ня її істо­рії не увін­ча­ю­ться успі­хом для поль­ської сто­ро­ни. Во­ни свід­чать про те, що Поль­щі бра­кує серйозних екс­пер­тів, які по­ясни­ли б по­лі­ти­кам, що ситуація тут ду­же змі­ни­ла­ся, що це не Укра­ї­на 2012 ро­ку, го­то­ва узго­джу­ва­ти ба­че­н­ня ми­ну­ло­го з усі­ма су­сі­да­ми. Єди­не, чо­го ми ви­ма­га­є­мо від на­ших поль­ських пар­тне­рів, то це до­три­му­ва­ти чин­но­го в Укра­ї­ні за­ко­но­дав­ства. Жо­дних про­блем із жо­дною ін­шою кра­ї­ною в цій ца­ри­ні в нас не­має. Що­до ме­ти, яку ста­вить пе­ред со­бою Поль­ща, то во­на, без­пе­ре­чно, спря­мо­ва­на на вну­трі­шню «ку­хню». Однак це мо­же бу­ти по­ясне­н­ням по­дій, але аж ні­як не ви­прав­да­н­ням. Ко­ли мі­ністр за­кор­дон­них справ вва­жає за мо­жли­ве зі­псу­ва­ти від­но­си­ни з Укра­ї­ною тіль­ки для то­го, щоб по­тім отри­ма­ти пев­ні осо­би­сті по­лі­ти­чні ди­ві­ден­ди, це свід­чить не ли­ше про не­да­ле­ко­гля­дність кон­кре­тно­го по­са­дов­ця, а й про до­сить низь­кий рі­вень по­лі­ти­чної куль­ту­ри поль­сько­го по­лі­ти­ку­му вза­га­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.