13–19 ли­сто­па­да

Че­ка­є­мо Вас на та­ких за­хо­дах у Кни­гар­нях «Є»

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

Ки­їв (вул. Лисенка, 3): 13 ли­сто­па­да, 18:30 — ро­змо­ва з мо­во­знав­цем Лю­бо­ми­ром Бе­ле­єм «За Кар­па­та­ми ві­діб’ється?» з на­го­ди ви­хо­ду книж­ки «Ру­син­ський» се­па­ра­тизм: на­ці­є­тво­ре­н­ня in vitro». Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Тем­по­ра». 14 ли­сто­па­да, 18:30 — ро­змо­ва з істо­ри­ком Яро­сла­вом Тин­чен­ком «5 ти­сяч імен: про­лог до ство­ре­н­ня ба­га­то­міль­йон­ної ба­зи да­них «Ко­за­цька Укра­ї­на XVII сто­лі­т­тя — 1920-х ро­ків» із на­го­ди ви­хо­ду книж­ки «Ли­ца­рі Зи­мо­вих по­хо­дів. 1919–1922 рр.». Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Тем­по­ра». 19 ли­сто­па­да, 16:00 — по­каз до­ку­мен­таль­но­го філь­му «Зна­йти обра­зи» (Ні­меч­чи­на, 2002, 106 хв) мо­ва­ми ори­гі­на­лу з укра­їн­ськи­ми суб­ти­тра­ми з на­го­ди 75-х ро­ко­вин убив­ства Бру­но Шуль­ца. Спіль­но з Кі­но­сту­ді­єю Бе­нья­мі­на Ґай­сле­ра.

Ки­їв (вул. Хре­ща­тик, 46): 16 ли­сто­па­да, 18:30 — пре­зен­та­ція дру­гої книж­ки ві­до­мої жур­на­ліс­тки, ме­діа-тре­нер­ки, гро­мад­ської ді­я­чки Зої Ка­зан­жи «Щось та­ке як лю­бов». Мо­де­рує Оле­на Гу­сей­но­ва. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва.

Він­ни­ця (вул. Со­бор­на, 89): 13 ли­сто­па­да, 18:00 — пре­зен­та­ція кру­тій­сько­го ро­ма­ну Оле­га Ан­дрі­шка «Пі­сня ца­пів» за уча­стю автора. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Твер­ди­ня». Мо­де­рує Оле­ксандр Ве­ше­ле­ні. 14 ли­сто­па­да, 18:00 — пре­зен­та­ція ан­то­ло­гії укра­їн­ських пи­сьмен­ни­ків Дон­ба­су «По­ро­да» за уча­стю Ми­ки­ти Гри­го­ро­ва та Оле­ксія Чу­пи. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Ле­ген­да». Мо­де­рує Ста­ні­слав Фе­дор­чук. 17 ли­сто­па­да, 18:00 — по­каз до­ку­мен­таль­но­го ре­пор­та­жу «Якщо я ко­лись по­вер­нусь. Ві­днай­де­ні ли­сти Лу­ї­зи Пі­ков­ські» та зу­стріч із йо­го ав­тор­кою, жур­на­ліс­ткою те­ле­ка­на­лу France 24 Сте­фа­ні Труйяр (Фран­ція). Спіль­но з «Альянс Фран­сез» в Укра­ї­ні. 18 ли­сто­па­да, 15:30 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей ві­ком від 10 ро­ків. Скайп-пре­зен­та­ція книж­ки Окса­ни Лу­щев­ської «З во­ди у во­ду». Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. 19 ли­сто­па­да, 16:00 — по­каз до­ку­мен­таль­но­го філь­му «Зна­йти обра­зи» (Ні­меч­чи­на, 2002, 106 хв) мо­ва­ми ори­гі­на­лу з укра­їн­ськи­ми суб­ти­тра­ми з на­го­ди 75-х ро­ко­вин убив­ства Бру­но Шуль­ца. Спіль­но з Кі­но­сту­ді­єю Бе­нья­мі­на Ґай­сле­ра.

Дні­про (вул. Глін­ки, 15): 16 ли­сто­па­да, 18:30 — ле­кція істо­ри­ка Ген­на­дія Ви­но­гра­до­ва «Дав­ньо­ру­ські пи­сем­ні пам’ятки як ін­те­ле­кту­аль­на про­во­ка­ція».

18 ли­сто­па­да, 13:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей ві­ком від 6 ро­ків. Ве­се­ла ігро­те­ка: ці­ка­ве спіл­ку­ва­н­ня та на­стіль­ні ігри. Спіль­но з про­е­ктом «Ігра­рі­ум». 18 ли­сто­па­да, 18:00 — лі­те­ра­тур­но­му­зи­чний про­ект «Во­на за­ко­ха­на в сол­да­та...» за уча­стю по­е­та Вла­ди­сла­ва Ма­лі­цько­го та му­зи­кан­та Ста­ні­сла­ва Ли­сто­па­до­ва.

19 ли­сто­па­да, 18:00 — по­каз до­ку­мен­таль­но­го філь­му «Зна­йти обра­зи» (Ні­меч­чи­на, 2002, 106 хв) мо­ва­ми ори­гі­на­лу з укра­їн­ськи­ми суб­ти­тра­ми з на­го­ди 75-х ро­ко­вин убив­ства Бру­но Шуль­ца. Спіль­но з Кі­но­сту­ді­єю Бе­нья­мі­на Ґай­сле­ра.

Іва­но-фран­ківськ (вул. Не­за­ле­жно­сті, 31): 13 ли­сто­па­да, 18:00 — му­зи­чно­лі­те­ра­тур­ний пер­фор­манс «Сло­ва на­о­сліп». До Між­на­ро­дно­го дня слі­пих. 14 ли­сто­па­да, 18:00 — зу­стріч «Твор­чість по-львів­ськи» за уча­стю по­е­та Бо­г­да­на Ку­хти та бар­да Оле­ксан­дра Свє­то­го­ро­ва. 15 ли­сто­па­да, 18:00 — зу­стріч із жур­на­лі­ста­ми ТРК «Кар­па­ти». Те­ма «Су­спіль­не мов­ле­н­ня в Укра­ї­ні: мі­сія і стан­дар­ти». 18 ли­сто­па­да, 11:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей ві­ком 7–11 ро­ків. Май­стер­клас із ви­го­тов­ле­н­ня па­пе­ро­вих зві­рів «Па­пе­ро­вий світ». 18 ли­сто­па­да, 18:00 — по­е­ти­чний про­ект «До­тик Сло­ва. Ли­сто­пад».

Львів (просп. Сво­бо­ди, 7): 14 ли­сто­па­да, 18:30 — дис­ку­сія «Ху­до­жній ре­пор­таж: факт vs ви­гад­ка» за уча­стю го­лов­но­го ре­да­кто­ра ви­дав­ни­цтва «Чо­вен» Оле­сі Ярем­чук, до­слі­дни­ці но­вої жур­на­лі­сти­ки Ма­рії Ти­та­рен­ко та пе­ре­кла­да­ча поль­сько­го лі­тре­пор­та­жу Оста­па Сли­вин­сько­го. Мо­де­рує Мар­та Со­мик.

15 ли­сто­па­да, 18:30 — пре­зен­та­ція по­е­ти­чної збір­ки Га­ли­ни Крук «До­ро­сла» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Остап Сли­вин­ський.

17 ли­сто­па­да, 18:30 — по­каз до­ку­мен­таль­но­го філь­му «Тим, що при­йдуть пі­сля нас» (Фран­ція, 2013, 53 хв) мо­вою ори­гі­на­лу з укра­їн­ськи­ми суб­ти­тра­ми та дис­ку­сія за уча­стю го­лов­ної ге­ро­ї­ні філь­му Єви Бю­швальд (Фран­ція) та ре­жи­се­ра Елі Ру­ба (Фран­ція). Спіль­но з «Альянс Фран­сез» в Укра­ї­ні.

18 ли­сто­па­да, 18:30 — по­каз до­ку­мен­таль­но­го ре­пор­та­жу «Якщо я ко­лись по­вер­нусь. Ві­днай­де­ні ли­сти Лу­ї­зи Пі­ков­ські» та зу­стріч з йо­го ав­тор­кою, жур­на­ліс­ткою те­ле­ка­на­лу France 24 Сте­фа­ні Труйяр (Фран­ція). Спіль­но з «Альянс Фран­сез» в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.