6. Пло­ща Піл­суд­сько­го

Ukrainskiy Tyzhden - - СПЕЦПРОЕКТ -

УСа­сько­му па­ла­ці роз­та­шо­ву­ва­ли­ся під­роз­ді­ли ні­ме­цької адмі­ні­стра­ції, що під­по­ряд­ко­ву­ва­ла­ся фон Бе­зе­ле­ро­ві. Ка­є­тан Мо­рав­ський: «У ці ра­ді­сні го­ди­ни, ко­ли чле­ни ПВО, ле­гіо­не­ри та до­бро­воль­ці роз­збро­ю­ва­ли оку­пан­тів у ка­зар­мах і на ву­ли­цях мі­ста, я, як член тим­ча­со­вої ко­мі­сії з трьох осіб під ке­рів­ни­цтвом Юзе­фа Зя­бі­цько­го, при­ймав від іме­ні поль­ської вла­ди Са­ський па­лац (зго­дом Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них

справ) на Ме­до­вій. У Са­сько­му па­ла­ці ми йшли по­ро­жні­ми кім­на­та­ми, що, во­че­видь, бу­ли по­спі­шно по­ки­ну­ті нім­ця­ми. На сто­лах ле­жа­ли па­пки з акта­ми, ар­ку­ші па­пе­ру з роз­по­ча­ти­ми й не раз обір­ва­ни­ми на пів­сло­ві чер­не­тка­ми. Ли­ше з від­да­ле­но­го ка­бі­не­ту до­ли­на­ли го­ло­си. Там ми за­ста­ли ще вчо­ра все­мо­гу­тньо­го ке­рів­ни­ка ци­віль­ної адмі­ні­стра­ції Йо­го Ве­ли­чність [Воль­фґа­нґа] фон Кре­са ра­зом із кіль­ко­ма най­ближ­чи­ми спів­ро­бі­тни­ка­ми. Їх охо­ро­ня­ло двоє озбро­є­них під­лі­тків із ка­ра­бі­на­ми, що бу­ли чи не біль­ші за них. Крес, який ко­лись був мо­їм на­чаль­ни­ком, ки­нув­ся до ме­не з про­ха­н­ням про по­ря­ту­нок. Ми швид­ко за­спо­ко­ї­ли схви­льо­ва­них екс-оку­пан­тів і від­пра­ви­ли їх під охо­ро­ною жан­дар­ме­рії до­до­му, де во­ни ма­ли че­ка­ти чер­го­вих роз­по­ря­джень».

Юзеф До­мі­нік Кло­чов­ський: «Два ти­жні ми хо­ди­ли що­дня до рі­зних об’єктів, най­ча­сті­ше на ро­зі Но­во­го сві­ту та Єру­са­лим­ських алей, де бу­ли якісь скла­ди бі­ля уста­нов, по­тім до рі­зних скла­дів на По­вонз­ках і на Ґдан­сько­му вок­за­лі. Най­біль­ше емо­цій ви­кли­ка­ла охо­ро­на Ге­не­раль­но­го шта­бу, де охо­рон­ці що­ве­чо­ра отри­му­ва­ли по дві пля­шки фран­цузь­ко­го ви­на. Там бу­ло ба­га­то ча­ше­чок, та­рі­ло­чок, но­жів, і наш суп із пай­ка ми їли з цьо­го зру­чно­го по­су­ду. Зви­чай­но, при­мі­ще­н­ня шта­бу бу­ли за­чи­не­ні, ймо­вір­но, там сиділи на­ші офі­це­ри й пе­ре­би­ра­ли до­ку­мен­ти. Ге­не­раль­ний штаб був, як ві­до­мо, у бу­дин­ку між Са­ською пло­щею й Са­ським са­дом».

САСЬКА ПЛО­ЩА З ВИ­СО­ТИ ПТАШИНОГО ПОЛЬОТУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.