8. Зам­ко­ва пло­ща

Ukrainskiy Tyzhden - - СПЕЦПРОЕКТ -

На­пло­щі мі­сти­ла­ся ре­зи­ден­ція вій­сько­во­го гу­бер­на­то­ра Вар­ша­ви фон Бе­зе­ле­ра. 10 ли­сто­па­да кон­троль над зам­ком пе­ре­йшов до по­ля­ків.

Ме­чи­слав На­ру­се­вич: «Ме­не і Ста­ха Влод­ка ске­ру­ва­ли на 24-го­дин­не чер­гу­ва­н­ня бі­ля Ко­ро­лів­сько­го зам­ку, у яко­му мі­сти­ла­ся ре­зи­ден­ція ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра фон Бе­зе­ле­ра. Там теж чер­гу­ва­ли ні­ме­цькі гу­са­ри, ка­зар­ми яких мі­сти­ли­ся в ни­жніх на­дві­слян­ських бу­дів­лях, що сто­я­ли ниж­че від зам­ку. […] Цьо­го ж дня я ба­чив, як до­ріж­ка­ми нав­ко­ло зам­ку про­гу­лю­ва­лись еле­ган­тні да­ми й сер­йо­зні ні­ме­цькі офі­це­ри, то­ді ко­ли наш ко­ман­дир, поль­ський по­ру­чник, що обі­ймав сер­йо­зну по­са­ду ко­мен­дан­та зам­ку, мав ре­зи­ден­цію в кім­на­тці бі­ля вар­тів­ні. Щось нам тут «не схо­ди­лось», як ка­зав при­став­ле­ний до нас ко­ли­шній пі­до­фі­цер ав­стрій­ської ар­мії.

Але справ­жньою сен­са­ці­єю для нас і ці­лої Вар­ша­ви бу­ло те, що вно­чі Бе­зе­лер ви­їхав ра­зом із най­ва­жли­ві­ши­ми осо­ба­ми зі сво­го ото­че­н­ня, за­брав­ши свої, а та­кож, ма­буть, і не свої ре­чі, до­ку­мен­ти то­що. Від­плив мо­тор­ним чов­ном Ві­слою до То­ру­ня, який ще був у ру­ках у нім­ців. Зви­чай­но, зро­бив це з до­зво­лу поль­ської вла­ди».

НА ЗАМ­КО­ВІЙ ПЛО­ЩІ ПАРКУВАЛИСЯ ЛИ­ШЕ БРИЧКИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.