Дер­жа­ва б’є у від­по­відь

Які по­лі­ти­чні на­слід­ки ма­ти­ме арешт лі­де­рів ру­ху за не­за­ле­жність Ка­та­ло­нії

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ -

Ба­га­то хто в Ка­та­ло­нії вба­чає в цьо­му по­лі­ти­зо­ва­ність пра­во­су­д­дя. Ба­га­то хто де­ін­де в Іспа­нії — про­сто за­пі­зні­ле за­сто­су­ва­н­ня вер­хо­вен­ства пра­ва до тих, хто си­стем­но ним злов­жи­ває. Зро­зумі­ло одне: рі­ше­н­ня суд­ді на­ціо­наль­но­го су­ду Іспа­нії про арешт ві­сьмох чле­нів роз­пу­ще­но­го ра­ні­ше ка­та­лон­сько­го уря­ду, яких те­пер че­кає суд за зви­ну­ва­че­н­ня­ми в бун­ті про­ти дер­жа­ви, під­бу­рю­ван­ні до та­ких дій і зло­вжи­ван­ні ко­шта­ми, ма­ти­ме по­лі­ти­чні на­слід­ки.

Су­до­ва спра­ва — на­слі­док не­за­кон­но­го ого­ло­ше­н­ня ка­та­лон­ської не­за­ле­жно­сті 27 жов­тня, ор­га­ні­зо­ва­но­го се­па­ра­тист­ською ре­гіо­наль­ною адмі­ні­стра­ці­єю Кар­ле­са Пуч­де­мо­на. У від­по­відь прем’єр Іспа­нії Ма­рі­а­но Ра­хой за­сто­су­вав ст. 155 Кон­сти­ту­ції, якою акти­ву­ва­ло­ся пря­ме управ­лі­н­ня Ка­та­ло­ні­єю, Пуч­де­мо­на та 13 йо­го ра­дни­ків бу­ло від­прав­ле­но у від­став­ку, а на 21 гру­дня скли­ка­но ре­гіо­наль­ні ви­бо­ри.

Те­пер своє сло­во ска­за­ли су­ди. У по­ста­но­ві су­д­дя Кар­мен Ла­ме­ла об­ґрун­ту­ва­ла арешт ка­та­лон­ських по­са­дов­ців сер­йо­зні­стю ви­су­ну­тих їм зви­ну­ва­чень (бунт пе­ред­ба­чає до 25 ро­ків ув’язне­н­ня), а та­кож ри­зи­ком їхньої вте­чі. Са­ме так вчи­ни­ли Пуч­де­мон і че­тве­ро йо­го ра­дни­ків, опи­нив­шись ми­ну­ло­го ти­жня в Брюс­се­лі.

Дії, спря­мо­ва­ні на під­рив кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду, в Іспа­нії, як і в ре­шті кон­ти­нен­таль­ної Єв­ро­пи, є кри­мі­наль­ним пра­во­по­ру­ше­н­ням. Су­д­дя Ла­ме­ла на­пи­са­ла в по­ста­но­ві, що від­по­від­а­чі, одно­сто­рон­ньо й не­за­кон­но до­ма­га­ю­чись не­за­ле­жно­сті, сві­до­мо вда­ва­ли­ся до «си­сте­ма­ти­чних по­ру­шень по­ста­нов Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду » та «ко­ле­ктив­но чи­ни­ли опір ле­гі­тим­ній вла­ді дер­жа­ви». Але ба­га­то прав­ни­ків сум­ні­ва­ю­ться, що їхні дії мо­жна ква­лі­фі­ку­ва­ти аж як «бунт », що пе­ре­ва­жно сто­су­є­ться вій­сько­вих за­ко­ло­тів.

Жорс­ткість Ла­ме­ли кон­тра­стує з під­хо­дом Вер­хов­но­го су­ду: той роз­гля­дає спра­ву спі­ке­ра ка­та­лон­сько­го пар­ла­мен­ту Кар­ме Фор­ка­дел­ли та п’яти ін­ших по­са­дов­ців, які ма­ють пар­ла­мент­ський іму­ні­тет. Во­ни за­ли­ша­ю­ться на сво­бо­ді, ма­ю­чи до­да­тко­вий ти­ждень на під­го­тов­ку за­хи­сту.

У Ка­та­ло­нії гнів і обу­ре­н­ня че­рез ці аре­шти ви­пле­ску­ю­ться за ме­жі та­бо­ру при­хиль­ни­ків не­за­ле­жно­сті. Зга­да­ну ви­ще су­до­ву по­ста­но­ву «мо­жна по­ясни­ти тіль­ки ду­хом пом­сти, а ме­та її — при­ни­же­н­ня», ска­за­ла Ада Ко­лау, лі­ва очіль­ни­ця Бар­се­ло­ни, яка не під­три­мує від­окрем­ле­н­ня від Іспа­нії.

Утім, іспан­ське пра­во­су­д­дя ціл­ко­ви­то не­за­ле­жне. Ви­со­кий суд са­джав за гра­ти пред­став­ни­ків На­ро­дної пар­тії Ра­хоя за ко­ру­пцію (а не­що­дав­но са­мо­го прем’єра ви­кли­ка­ли як свід­ка на су­до­ве за­сі­да­н­ня з при­во­ду ко­ру­пції). Роз’ятрю­ю­чи гро­мад­ську дум­ку в Ка­та­ло­нії в мо­мент, ко­ли от- от має по­ча­ти­ся кампанія до гру­дне­вих ре­гіо­наль­них ви­бо­рів, су­д­дя Ла­ме­ла аж ні­як не до­по­ма­гає Ра­хою. «Уряд ду­же за­не­по­ко­є­ний ці­єю по­ста­но­вою, — ка­же дже­ре­ло, близь­ке до На­ро­дної пар­тії. — Йо­му біль­ше до впо­до­би під­хід Вер­хов­но­го су­ду». Тож він спо­ді­ва­є­ться, що про­тя­гом на­сту­пних кіль­кох ти­жнів Вер­хов­ний суд ви­рі­шить пе­ре­бра­ти на се­бе оби­дві спра­ви, оскіль­ки, від­по­від­но до за­ко­ну, має та­кі пов­но­ва­же­н­ня.

Ра­ні­ше з’яв­ля­ли­ся озна­ки то­го, що ко­а­лі­ція ка­та­лон­ських по­лі­ти­ків, які ви­сту­па­ють за від­ді­ле­н­ня, роз­ва­ли­ться на­пе­ре­до­дні ре­гіо­наль­них ви­бо­рів, і що дві пар­тії, ко­трі ста­нов­лять її кі­стяк, пом’якшу­ва­ти­муть ри­то­ри­ку про не­за­ле­жність. Те­пер та­кої пев­но­сті не­має. Со­ці­аль­ні ру­хи, що під­три­му­ють від­ді­ле­н­ня, не­ми­ну­че скли­ка­ти­муть страй­ки. Аре­шти ка­та­лон­ських по­са­дов­ців «пе­ре­тво­рю­ють ви­бо­ри на пле­бі­сцит сто­сов­но цен­траль­ної вла­ди», на­пи­сав Ан­рік Юлі­а­на з бар­се­лон­ської га­зе­ти La Vanguardia. Якщо ни­ні­шня ситуація не змі­ни­ться, Ра­хой ціл­ком мо­же про­гра­ти ці ви­бо­ри.

РОЗ’ЯТРЮ­Ю­ЧИ ГРО­МАД­СЬКУ ДУМ­КУ В КА­ТА­ЛО­НІЇ В МО­МЕНТ, КО­ЛИ ОТ-ОТ МАЄ ПО­ЧА­ТИ­СЯ КАМПАНІЯ ДО РЕ­ГІО­НАЛЬ­НИХ ВИ­БО­РІВ, СУ­Д­ДЯ, ЩО ВИ­ДА­ЛА ПО­СТА­НО­ВУ ПРО АРЕ­ШТИ, НЕ ДО­ПО­МА­ГАЄ МА­РІ­А­НО РА­ХОЮ. УТІМ, ІСПАН­СЬКЕ ПРА­ВО­СУ­Д­ДЯ ЦІЛ­КО­ВИ­ТО НЕ­ЗА­ЛЕ­ЖНЕ

За­кон у дії. Ба­га­то прав­ни­ків сум­ні­ва­є­ться, що дії «не­за­ле­жни­ків» мо­жна ква­лі­фі­ку­ва­ти як «бунт», який пе­ре­ва­жно сто­су­є­ться вій­сько­вих за­ко­ло­тів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.