Ку­ди ве­де фі­нан­со­вий слід

У чо­му пі­до­зрю­ють го­лов­но­го спон­со­ра кам­па­нії за Brexit

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ -

Ар­рон Бенкс, най­біль­ший фі­нан­со­вий спон­сор то­рі­шньої кам­па­нії за ви­хід Бри­та­нії з ЄС, не над­то пе­ре­ймав­ся че­рез но­ви­ну, ого­ло­ше­ну 1 ли­сто­па­да: ви­бор­ча ко­мі­сія по­ча­ла роз­слі­ду­ва­н­ня що­до йо­го по­жертв на під­трим­ку кам­па­нії. «Ой- ой як стра­шно», — на­пи­сав він у тві­ті.

Пе­ре­вір­ку при­зна­че­но сто­сов­но ком­па­нії Better for the Country Ltd, яка ви­ді­ли­ла £2,4 млн ор­га­ні­за­ці­ям, що агі­ту­ва­ли за Brexit. Ви­бор­ча ко­мі­сія, що сте­жить за ви­да­тка­ми по­лі­ти­ків, пе­ре­ві­рить, чи ці по­жер­тви ро­би­ла са­ме ком­па­нія (Бенкс був її ди­ре­кто­ром). Го­лов­на ме­та роз­слі­ду­ва­н­ня — з’ясу­ва­ти, чи не над­хо­ди­ли на­справ­ді ці гро­ші з- за кор­до­ну, що су­пе­ре­чить бри­тан­сько­му за­ко­но­дав­ству.

Одер­жу­ва­чі ко­штів — се­ред яких Пар­тія не­за­ле­жно­сті Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства і за­сно­ва­на одним де­пу­та­том-кон­сер­ва­то­ром ор­га­ні­за­ція Grassroots Out (мо­жна пе­ре­кла­сти як «Ни­зи за ви­хід») — та­кож по­тра­плять під роз­слі­ду­ва­н­ня що­до то­го, чи пе­ре­ві­ря­ли во­ни на­ле­жним чи­ном по­хо­дже­н­ня цих по­жер­тву­вань. Ви­бор­ча ко­мі­сія має пра­во ви­пи­су­ва­ти ли­ше не­зна­чні штра­фи (ли­ше до £20 тис. за одне по- ру­ше­н­ня). Утім, во­на мо­же пе­ре­да­ва­ти ін­фор­ма­цію до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, якщо ви­явить ви­пад­ки не­за­кон­них дій. Ке­рів­ник роз­слі­ду­ва­н­ня Боб По­снер об­ґрун­то­вує йо­го не­об­хі­дність так: по­стій­ні пи­та­н­ня про фінансування кам­па­ній під час ре­фе­рен­ду­му мо­гли пі­ді­рва­ти «до­ві­ру ви­бор­ців».

Цей крок схва­ли­ли ті чле­ни пар­ла­мен­ту, які ви­ма­га­ли ува­жні­ше при­ди­ви­ти­ся до фінансування кам­па­нії за Brexit. «На­ре­шті!» — за­явив де­пу­тат-лей­бо­рист Бен Бред­шоу, який про­во­дить па­ра­ле­лі між цим роз­слі­ду­ва­н­ням і спро­ба­ми аме­ри­кан­ських кон­гре­сме­нів біль­ше ді­зна­ти­ся про втру­ча­н­ня Ро­сії в то­рі­шні пре­зи­дент­ські ви­бо­ри.

Сам Бенкс від­мов­ля­є­ться ви­зна­ва­ти зв’язок між Ро­сі­єю і Brexit, на­зи­ва­ю­чи та­кі при­пу­ще­н­ня «пов­ною дур­нею». Єди­не, що в ньо­го бу­ло з ро­сі­я­на­ми, це «ше­сти­го­дин­ний ланч-пи­я­ти­ка з по­слом, ко­ли во­ни ви­жлу­кти­ли все до остан­ньої кра­плі», як він сам пи­сав. Бенкс до­дав, що при­го­ща­ли йо­го «су­пе­ро­вою» го­ріл­кою та брен­ді й що він вже пи­сав про цю зу­стріч у сво­їй книж­ці «The Bad Boys of Brexit» («По­га­ні хло­пці Brexit»).

Бенкс за­сну­вав ор­га­ні­за­цію Leave.eu («Ви­ходь із ЄС»), яка агі­ту­ва­ла за те, щоб Бри­та­нія по­ки­ну­ла ЄС, і це від­бу­ва­ло­ся па­ра­лель­но з офі­цій­ною кам­па­ні­єю Vote Leave («Го­ло­суй за ви­хід»). Leave.eu отри­ма­ла від Бен­кса по­зи­ку на £6 млн. Та­ким чи­ном він став най­біль­шим одно­осо­бо­вим спон­со­ром Brexit. Ця ще­дрість ста­ла мо­жли­вою зав­дя­ки осо­би­стим ста­ткам: Бенкс на­ко­пи­чив їх, ін­ве­сту­ю­чи, зокре­ма, у бан­ків­ську та стра­хо­ву ді­яль­но­сті, ді­а­ман­то­ву ко­паль­ню. Во­ни оці­ню­ю­ться у £250 млн. Про­те де­хто, зокре­ма й Бред­шоу, вва­жає, що ре­аль­на чи­ста вар­тість акти­вів Бен­кса мо­же ви­яви­ти­ся на­ба­га­то мен­шою. У про­це­сі ін­шої пе­ре­вір­ки Ви­бор­ча ко­мі­сія ре­тель­но роз­гля­дає та­кож фінансування Leave.eu.

З ча­су ре­фе­рен­ду­му Бенкс но­си­ться з дум­кою про ство­ре­н­ня но­вої по­пу­ліст­ської пар­тії. По­ки що ски­да­є­ться на те, що зви­ну­ва­че­н­ня у зв’яз­ках із Ро­сі­єю не ду­же йо­го тур­бу­ють. Свої свід­че­н­ня він під­пи­сав єди­ним сло­вом Nostrovia — пе­ре­кру­че­не ро­сій­ське «На здо­ро­вье».

Ви­бор­ча ко­мі­сія Ве­ли­кої Бри­та­нії має пра­во ви­пи­су­ва­ти ли­ше не­зна­чні штра­фи (ли­ше до £20 тис. за одне по­ру­ше­н­ня). Утім, во­на мо­же пе­ре­да­ва­ти ін­фор­ма­цію до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, якщо ви­явить ви­пад­ки не­за­кон­них дій

Гро­ма­дян­ська ще­дрість. Ар­рон Бенкс очо­лю­вав ком­па­нію, що да­ла £2,4 млн ор­га­ні­за­ці­ям, які агі­ту­ва­ли за Brexit, і ще ви­ді­лив £6 млн по­зи­ки для кам­па­нії Leave.eu

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.