МИ Є

Спе­ці­аль­ний до­да­ток Поль­сько­го Ін­сти­ту­ту у Ки­є­ві, Му­зею істо­рії Поль­щі та жур­на­лу «Укра­їн­ський ти­ждень» з на­го­ди 99-ї рі­чни­ці не­за­ле­жно­сті Поль­щі

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Ка­та­жи­на Вен­зов­ська, в. о. ди­ре­кто­ра Поль­сько­го Ін­сти­ту­ту у Ки­є­ві

До­ро­гі дру­зі!

У 2018-му на­ші кра­ї­ни від­зна­ча­ти­муть 100-річ­чя від здо­бу­т­тя не­за­ле­жно­сті. Го­ту­ю­чись до ці­єї ви­зна­чної да­ти за­зда­ле­гідь, про­по­ну­є­мо ва­шій ува­зі до­да­ток «Ми є», який від­обра­жає по­дії 99-рі­чної дав­но­сті. Цей до­да­ток ми під­го­ту­ва­ли в спів­пра­ці з Музеєм істо­рії Поль­щі та жур­на­лом «Укра­їн­ський ти­ждень». Ці­ка­ві фа­кти й свід­че­н­ня жи­те­лів Вар­ша­ви по­ка­зу­ють ва­жли­ві для поль­ської не­за­ле­жно­сті дні під ін­шим ку­том. То­по­гра­фія мі­ста, схе­ма яко­го на­ве­де­на в до­да­тку, до­по­ма­гає зро­зу­мі­ти, на яких вар­шав­ських ву­ли­цях від­бу­ва­ли­ся зна­ко­ві по­дії ли­сто­па­да 1918 ро­ку. Ста­не в при­го­ді й слов­ни­чок з іме­на­ми клю­чо­вих по­ста­тей, які ві­ді­гра­ли свою істо­ри­чну роль у ті дні. Хо­чу та­кож за­про­си­ти вас до ви­став­ко­вих за­лів «Хлі­бні» На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська», де 10 ли­сто­па­да ми від­кри­ва­є­мо ви­став­ку «ВЕ­ЛИ­КА ВІЙ­НА ПО­ЛЯ­КІВ 1914–1918» . На ній пред­став­ле­но бу­рем­ні ча­си Пер­шої сві­то­вої вій­ни, ко­ли вна­слі­док гео­по­лі­ти­чної си­ту­а­ції, що скла­ла­ся пі­сля під­пи­са­н­ня кон­вен­ції між Ро­сі­єю, Ав­стрі­єю та Прус­сі­єю про тре­тій по­діл Поль­щі 1795-го, оста­н­ня зни­кла з гео­гра­фі­чних карт на 123 ро­ки. В усіх ар­мі­ях, що во­ю­ва­ли в Пер­шій сві­то­вій, пе­ре­бу­ва­ло по­над 4 млн по­ля­ків, яких на фрон­тах ве­ли­кої вій­ни за­га­лом по­ля­гло близь­ко 450 тис. Ці­на не­за­ле­жно­сті чи­ма­ла. Однак ра­дість від її здо­бу­т­тя в ли­сто­па­ді 1918-го пі­сля 123 ро­ків по­ді­лів пе­ре­ва­жує втра­ти, яких поль­ські зем­лі та по­ля­ки за­зна­ли вна­слі­док Пер­шої сві­то­вої вій­ни.

Кар­ти­на «Смерть сол­да­та сво­бо­ди» під­пи­са­на іме­нем Шарль Ґіль­бер д’анелль, однак ми­сте­цтво­знав­ці ствер­джу­ють, що її ав­то­ром був по­ляк Ян Остоя Мьо­ду­шев­ський

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.