Де­від Кре­мер

Ukrainskiy Tyzhden - - НА ЧАСІ -

на­ро­див­ся в мі­сті Мал­ден, штат Мас­са­чу­сетс, у 1964 ро­ці. У 1986- му за­кін­чив уні­вер­си­тет Та­фтса за фа­хом по­лі­то­ло­га. Пі­зні­ше здо­був сту­пінь ма­гі­стра со­вє­то­ло­гії Гар­вард­сько­го уні­вер­си­те­ту. Із 2005- го по 2008- й — за­сту­пник по­мі­чни­ка держ­се­кре­та­ря з єв­ро­пей­ських і єв­ра­зій­ських пи­тань, від­по­від­аль­ний за від­но­си­ни з Ро­сі­єю, Укра­ї­ною, Мол­до­вою та Бі­ло­рус­сю. У 2008–2009 ро­ках був за­сту­пни­ком дер­жав­но­го се­кре­та­ря США з пи­тань де­мо­кра­тії, прав лю­ди­ни та пра­ці. З жовт ня 2010- го до ли­сто­па­да 2014- го — пре­зи­дент Freedom House. Із 2014 ро­ку — стар­ший ди­ре­ктор із прав лю­ди­ни та сво­бод Ін­сти­ту­ту Мак­кей­на. За­раз стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник про­гра­ми Ва­цла­ва Га­ве­ла з прав лю­ди­ни та ди­пло­ма­тії в Шко­лі між­на­ро­дних і су­спіль­них від­но­син Сті­ве­на Дж. Ґрі­на Між­на­ро­дно­го уні­вер­си­те­ту Фло­ри­ди. Ав­тор книж­ки «По­вер­не­н­ня до стри­му­ва­н­ня: бо­роть­ба з ре­жи­мом Пу­ті­на» («Back to Containment: Dealing with Putin’s regime», 2017).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.