Іль­мі Уме­ров

Ukrainskiy Tyzhden - - НА ЧАСІ -

— крим­сько­та­тар­ський по­лі­тик, за­сту­пник го­ло­ви Ме­джлі­су. На­ро­див­ся 3 сер­пня 1957 ро­ку в ра­дго­спі Ахун­ба­ба­є­ва в Узбе­цькій РСР. У 1980 ро­ці за­кін­чив Ан­ди­жан­ський ме­ди­чний ін­сти­тут за спе­ці­аль­ні­стю « лі­ку­валь­на спра­ва». У 1988- му по­вер­нув­ся до Кри­му, у Ба­хчи­са­рай. У трав­ні 1994 ро­ку обра­ний де­пу­та­том Вер­хов­ної Ра­ди Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим, уві­йшов до по­стій­ної ко­мі­сії з на­ціо­наль­ної по­лі­ти­ки та про­блем де­пор­то­ва­них гро­ма­дян. З жов­тня то­го са­мо­го ро­ку й до сі­чня 1997- го ви­ко­ну­вав роль ві­це- прем’єра уря­ду Кри­му, із сі­чня по чер­вень 1997 ро­ку — за­сту­пник го­ло­ви Ра­ди Мі­ні­стрів АРК. Із 2002- го по 2005- й — за­сту­пник го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди АРК, із 2005 по 2014 рік — го­ло­ва Ба­хчи­са­рай­ської РДА. Обви­ну­ва­че­ний оку­па­цій­ною вла­дою Кри­му в « за­кли­ках до змі­ни те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті РФ », 27 ве­ре­сня цьо­го ро­ку за­су­дже­ний до двох ро­ків ко­ло­нії- по­се­ле­н­ня. 27 жов­тня по­вер­нув­ся на ма­те­ри­ко­ву Укра­ї­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.