5–11 лютого

Че­ка­є­мо Вас на та­ких за­хо­дах у Кни­гар­нях «Є»

Ukrainskiy Tyzhden - - ТЕМА НОМЕРА | СУДОВА РЕФОРМА -

Ки­їв (вул. Ли­сен­ка, 3): 8 лютого, 18:30 — Є-роз­мо­ва «На­ві­що ко­мусь зна­ти чу­жі ро­дин­ні істо­рії?». Уча­сни­ки: Олег Ко­ца­рев, Ві­кто­рія Аме­лі­на, Окса­на Пла­ксій. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Ко­мо­ра». 9 лютого, 18:00 — зу­стріч із Воль­фом Ді­трі­хом Гай­мом на те­му «При­дні­стров­ський кон­флікт. Пер­спе­кти­ви уре­гу­лю­ва­н­ня у фор­ма­ті ОБСЄ 5+2 та по­тен­цій­ний вплив на пи­та­н­ня без­пе­ки Укра­ї­ни». Спіль­но з жур­на­лом «Укра­їн­ський ти­ждень».

Ки­їв (вул. Хре­ща­тик, 46): 9 лютого, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Ні­ни Кур’яти «Я бу­ду ди­ви­ти­ся, як ти пи­шеш». Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Ана­ста­сія Лев­ко­ва. 10 лютого, 18:30 — де­ба­ти фі­ло­со­фів. «Фе­о­да­лізм vs гу­ма­нізм. Що від­бу­ва­є­ться зі сві­том?» Уча­сни­ки: Ми­хай­ло Бой­чен­ко, Сер­гій Да­цюк. Спіль­но з Club of creative philosophy. Мо­де­рує Оле­ксандр Ко­ма­ров.

Він­ни­ця (вул. Со­бор­на, 89): 8 лютого, 18:00 — клуб «Ан­ти­у­то­пле­ні». Обго­во­ре­н­ня ро­ма­ну Мар­ґа­рет Етвуд «Опо­відь слу­жни­ці». 10 лютого, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей від 6 ро­ків. Ве­ли­ка роз­мо­ва про по­чу­т­тя та май­стер-клас із ви­го­тов­ле­н­ня ва­лен­тин­ки.

Во­ло­ди­мир-во­лин­ський (вул. Ко­вель­ська, 6): 10 лютого, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 6–10 ро­ків. Май­стер-клас Га­ли­ни Стра­хор­чук з лі­пле­н­ня гли­ня­них ан­ге­лів.

Дні­про (вул. Глін­ки, 15): 10 лютого, 13:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей від 6 ро­ків. Май­стер-клас «При­го­ди з пін­гві­на­ми».

За­по­ріж­жя (просп. Со­бор­ний, 137): 8 лютого, 18:30 — лі­те­ра­тур­на скай­пкон­фе­рен­ція «Вір­шо­міст За­по­ріж­жя — Су­ми» за уча­стю за­по­різь­ких і сум­ських по­е­тес Іри­ни Са­жин­ської, Оле­ни Оль­шан­ської, На­дії По­зняк та Альо­ни Смір­но­вої. Мо­де­ру­ють Ан­тон Ду­бо­дє­лов і Ва­лен­тин Тер­ле­цький.

9 лютого, 18:30 — ле­кція «Ко­за­цьке ко­рі­н­ня Оле­ксан­дрів­ська-за­по­ріж­жя» за уча­стю істо­ри­ка Пе­тра Бой­ка. Спіль­но із За­по­різь­ким на­у­ко­вим то­ва­ри­ством іме­ні Яко­ва Но­ви­цько­го.

10 лютого, 11:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 5–8 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Ро­ба Скот­то­на «За­ко­ха­ний Сплет» (Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва) та май­стер-клас із ви­го­тов­ле­н­ня ва­лен­тин­ки.

Іва­но-фран­ківськ (вул. Не­за­ле­жно­сті, 31): 5 лютого, 18:00 — про­ект «Ман­дри». Зу­стріч із Ле­си­ком Яцей­ком на те­му «Як без­ко­штов­но від­ві­да­ти най­до­рож­чу кра­ї­ну сві­ту». 6 лютого, 18:00 — пре­зен­та­ція абе­тки-ен­ци­кло­пе­дії «Ан­то­нич від А до Я» за уча­стю ав­то­ра Да­ни­ла Іль­ни­цько­го. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. 9 лютого, 18:00 — пре­зен­та­ція по­е­ти­чної збір­ки Ана­ста­сії Дми­трук «Це моя і твоя вій­на» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Ко­ло». 10 лютого, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей від 8 ро­ків. Май­стер-клас зі ство­ре­н­ня па­пе­ро­вих фі­гур за до­по­мо­гою те­хні­ки ори­га­мі. 10 лютого, 16:00 — пре­зен­та­ція книж­ки Ал­ли Ва­са­ні­ної «На­о­дин­ці зі сві­том» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Арт Еко­но­мі». 10 лютого, 18:00 — лі­те­ра­тур­ний ве­чір з «Ма­лень­ким прин­цом».

Львів (просп. Сво­бо­ди, 7): 6 лютого, 18:30 — Се­ктор кри­ти­ки: лі­те­ра­тур­ні про­гно­зи на 2018 рік за уча­стю лі­те­ра­ту­ро­знав­ців Бо­г­да­на й Та­ра­са Па­сту­хів. Мо­де­рує Мар­та Со­мик. 7 лютого, 18:30 — ле­кція фі­ло­со­фів Пав­ла Бар­ту­ся­ка та Во­ло­ди­ми­ра Олін­ке­ви­ча «Макс Ернст і Ко за­ін­три­го­ва­ні по­льо­том не­ев­клі­до­вої му­хи». 8 лютого, 18:30 — пре­зен­та­ція пі­зна­валь­но­го ди­пти­ху твор­чої май­стер­ні «Аґра­фка» «Го­ло­сно, ти­хо, по­ше­пки» та «Я так ба­чу» за уча­стю ав­то­рів кни­жок Ро­ма­ни Ро­ма­ни­шин та Ан­дрія Ле­сі­ва. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Оль­га Ренн.

Рів­не (вул. Ко­ро­лен­ка, 2): 7 лютого, 18:30 — дис­ку­сія «Чи су­мі­сні по­лі­ти­ка та мо­раль» за книж­кою Сью­зен Мен­дус «По­лі­ти­ка та мо­раль» за уча­стю Дми­тра Шев­чу­ка та Ві­та­лія Ле­бе­дю­ка. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Тем­по­ра».

Су­ми (вул. Со­бор­на, 44): 8 лютого, 18:30 — Є-роз­мо­ва «Про­фе­сії май­бу­тньо­го: ди­тя­ча It-осві­та». Зу­стріч-пре­зен­та­ція із за­снов­ни­цею ди­тя­чої It-шко­ли KIDIT Ва­лен­ти­ною Са­хно та фі­на­лі­ста­ми між­на­ро­дно­го кон­кур­су Casual Connect (США). Мо­де­рує Оль­га Ко­ва­лев­ська.

10 лютого, 14:30 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 7–12 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Йо­ан­ни Яґел­ло «Ти­ра­мі­су з по­лу­ни­ця­ми» (ви­дав­ни­цтво «Ур­бі­но») та май­стер-клас із ви­го­тов­ле­н­ня ва­лен­ти­нок у те­хні­ці скрап-бу­кінг.

11 лютого, 11:00 — ди­тя­ча не­ді­ля для ді­тей від 5 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Же­нев’єви Юр’є «Ве­ли­ка книж­ка кро­ля­чих істо­рій» (ви­дав­ни­цтво «Рі­дна мо­ва») та май­стер-клас з аплі­ка­ції і до­ма­льо­ву­ва­н­ня.

Тер­но­піль (вул. Ва­ло­ва, 7–9): 6 лютого, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Оль­ги Дер­ка­чо­вої «Дім Терези». Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом Discursus. Мо­де­рує Окса­на Карп’юк. 7 лютого, 18:30 — по­каз філь­му «Я, Да­ні­ел Блейк» (ре­жи­сер Кен Ло­уч). У ме­жах фе­сти­ва­лю «Но­ве бри­тан­ське кі­но» та про­е­кту «Ар­тха­ус Клуб». Спіль­но з British Council та «Ua:су­спіль­не».

8 лютого, 18:30 — роз­мо­ва «Де­те­ктив­на Чей­зі­а­на: про що, для ко­го і на­ві­що?» за уча­стю пе­ре­кла­да­чки Іри­ни Бон­да­рен­ко та ре­да­ктор­ки Ган­ни Осад­ко. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Нав­чаль­на кни­га — Бо­г­дан».

9 лютого, 18:30 — пре­зен­та­ція абе­тки-ен­ци­кло­пе­дії «Ан­то­нич від А до Я» за уча­стю ав­то­ра Да­ни­ла Іль­ни­цько­го. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Юрій Ма­те­во­щук.

Хар­ків (вул. Сум­ська, 3): 6 лютого, 19:00 — пре­зен­та­ція укра­їн­сько­го пе­ре­кла­ду збір­ки мі­сти­чної про­зи Ро­бер­та Чем­бер­са «Ко­роль у жов­то­му» за уча­стю пе­ре­кла­да­ча Єв­ге­на Лі­ра та пи­сьмен­ни­ка Са­шка За­ва­ри. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Жу­пан­сько­го.

Хмель­ни­цький (вул. Про­ску­рів­ська, 2): 10 лютого, 14:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей від 4 ро­ків. Пре­зен­та­ція книж­ки На­тал­ки Ма­ле­тич «Іль. Каз­ка про на­ро­дже­н­ня» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Юлія Ра­хно.

11 лютого, 16:00 — пре­зен­та­ція укра­їн­сько­го пе­ре­кла­ду збір­ки мі­сти­чної про­зи «Ко­роль у жов­то­му» Ро­бер­та Чем­бер­са за уча­стю пе­ре­кла­да­ча Єв­ге­на Лі­ра та пи­сьмен­ни­ка Са­шка За­ва­ри. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Жу­пан­сько­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.