Ва­лен­тин Силь­ве­стров

«Сенс аван­гар­ду — ри­зик»

Ukrainskiy Tyzhden - - Front Page - Спіл­ку­ва­ла­ся Ган­на Тре­губ

про аван­гард у му­зи­ці

Зав­дя­ки йо­му на сві­то­вій му­зи­чній ма­пі є впі­зна­ва­ний про­стір укра­їн­ської кла­си­чної аван­гар­дної му­зи­ки. Най­ві­до­мі­ший у сві­ті укра­їн­ський ком­по­зи­тор в ін­терв’ю Ти­жню роз­по­вів про по­тре­бу для ком­по­зи­то­рів бра­ти на се­бе ри­зик у твор­чо­сті та її пер­со­наль­ність, аван­гар­дну му­зи­ку по­лі­ти­чної глу­хо­ти й ре­чі, які за­го­стрю­ють ком­по­зи­тор­ський слух до справ­жно­сті.

Не­що­дав­но ви по­вер­ну­ли­ся з га­стро­лей до Япо­нії, що три­ва­ють в ме­жах свя­тку­ва­н­ня вашого 80-річ­чя. Як там спри­йма­ють укра­їн­ську аван­гар­дну му­зи­ку? — У Япо­нії кон­церт від­був­ся не в най­біль­шо­му за­лі, однак про­сто­рі­шо­му, ніж Ки­їв­ська фі­лар­мо­нія. Ду­маю, бу­ло при­бли­зно 600 місць. При­мі­ще­н­ня з іде­аль­ною аку­сти­кою. Пе­ред го­лов­ною ча­сти­ною кон­цер­ту, де зву­ча­ли мої ком­по­зи­ції, ви­ко­на­ли твір япон­сько­го ком­по­зи­то­ра на мою честь. Ме­не ви­кли­ка­ли на біс гра­ти «Ба­га­те­лі». На дум­ку ор­га­ні­за­то­рів цьо­го ви­сту­пу (а во­ни за­йма­ю­ться та­ки­ми кон­цер­та­ми су­ча­сних ком­по­зи­то­рів остан­ні ро­ків 15), мій кон­церт був одним із най­вда­лі­ших. Щоб під­пи­са­ти диск, до ме­не й пі­а­ні­ста Алє­ксєя Лю­бі­мо­ва ви­струн­чи­ла­ся при­бли­зно кі­ло­ме­тро­ва чер­га. Та­ке впер­ше в мо­є­му жит­ті: до цьо­го я, зві­сно, да­вав ша­ну­валь­ни­кам ав­то­гра­фи, але їх ні­ко­ли не бу­ло так ба­га­то. Ме­ні ска­за­ли, що це був пер­ший ав­тор­ський кон­церт ком­по­зи­то­ра з Укра­ї­ни в Япо­нії. Там на­ших му­зи­кан­тів і спів­а­ків зна­ють, бо ви­сту­па­ли укра­їн­ські сим­фо­ні­чні ор­ке­стри й га­стро­лю­ва­ла на­ціо­наль­на опе­ра, а ось ав­тор­ських кон­цер­тів на­ших ком­по­зи­то­рів ра­ні­ше не від­бу­ва­ло­ся.

Яку роль для які­сно­го зву­ча­н­ня аван­гар­дної кла­си­чної му­зи­ки, зокре­ма ва­шої, ві­ді­грає аку­сти­ка мі­сця, де її ви­ко­ну­ють? Є якась спе­ци­фі­ка? Мо­ва про па­ра­метр клю­чо­вий чи до­да­тко­вий? — Пе­ре­пад зву­ко­вих ча­стот, кон­со­нан­си в кла­си­чній му­зи­ці є, але не так по­мі­тні. Для цьо­го па­ра­ме­тра в но­вій му­зи­ці ви­ни­кли пев­ні ла­ку­ни в му­зич-

но­му текс­ті. Йде­ться про па­у­зи, які не за­пов­не­ні фа­кту­рою. Вель­ми мо­же бу­ти, що са­ме там ця не­за­тре­бу­ва­на якість на­бу­ла си­ли. Але якщо гра­ти кла­си­чну му­зи­ку до­бре та які­сно, то гар­на аку­сти­ка не за­ва­дить. До­во­лі ча­сто її ви­ко­ну­ють на своє­рі­дно­му ав­то­пі­ло­ті: до­бре, але ду­же за­галь­но, від­чу­тно, що на­бри­дло. Для то­го щоб зі­гра­ти кла­си­ку з до­сві­дом су­ча­сної му­зи­ки, тре­ба вслу­ха­ти­ся в ці не­ве­ли­кі ре­чі, у «тро­ше­чки», які є й у му­зи­ці кла­си­чній. Для цьо­го по­трі­бні ін­ші тем­пи, ін­ші ін­стру­мен­ти: фор­те­пі­а­но не про­сто з гар­мо­ні­чною пе­да­л­лю, а та­кою, що на­чеб­то дри­жить.

Зов­ні­шня аку­сти­ка — це ва­жли­во, але мої тво­ри та­кож мі­стять і вну­трі­шню зав­дя­ки аку­сти­чним гар­мо­ні­ям то­що. То­му на­віть при­мі­ще­н­ня з кеп­ським зву­ча­н­ням не шко­дить. Ця му­зи­ка не на­ван­та­же­на фа­кту­рою, і все­ре­ди­ні спра­цьо­вує прин­цип «ма­лень­ких ве­ли­чин», ото­го «трі­шки»: діє ро­бо­та пе­да­лі фор­те­пі­а­но, окре­мі зву­ки, їхні ті­ні є за­тре­бу­ва­ни­ми й акту­а­лі­зо­ва­ни­ми. І так са­мо зу­пин­ки, па­у­зи, при­швид­ше­н­ня та упо­віль­не­н­ня, які ледь-ледь по­мі­тно. Усе це ви­дно та чу­тно то­ді, ко­ли му­зи­ка скром­ні­ша за зву­ча­н­ням. Якщо ж во­на го­ло­сна, то там зов­сім не до цьо­го. Мо­жна, зви­чай­но, вда­ти­ся й до та­ких те­хнік, але все, що я опи­сав ви­ще, там не по­трі­бне: фа­кту­ра та­кої му­зи­ки над­зви­чай­но щіль­на, на­си­че­на енер­гі­єю зву­ку. Ко­ли ж во­на обе­ре­жна, то ви­ни­кає ба­га­то не­за­тре­бу­ва­них, але ре­аль­них му­зи­чних си­ту­а­цій. На­при­клад, пре­ди­ктів. Чу­тли­вість до му­зи­чно­го сло­ва, мо­ти­вів за­го­стрю­є­ться в му­зи­ці ін­шо­го ре­гі­стра, що пов’яза­ний із ти­шею.

Хо­чу під­кре­сли­ти: якщо му­зи­ка ти­ха, то це не зна­чить, що во­на хо­ро­ша, ні­би по­га­на му­зи­ка, за­гра­на не­го­ло­сно, ні­ко­го не дра­тує. Ти­хість му­зи­ки по­ля­гає в обе­ре­жно­сті, вслу­хо­ву­ван­ні, кон­та­кті то­го, хто грає, із тим, хто слу­хає. Ко­ли му­зи­ка го­ло­сна, то це своє­рі­дний на­каз си­ді­ти й слу­ха­ти. А тут ма­є­мо за­про­ше­н­ня по­слу­ха­ти му­зи­чний твір. Я по­ки що про вла­сні тво­ри ка­жу. У Ґії Кан­че­лі це оче­ви­дно: йо­го му­зи­ка по­бу­до­ва­на на різ­ко­му, ра­пто­во­му чер­гу­ван­ні ду­же ти­хих, а по­тім ду­же гу­чних ре­гі­стрів. Він жар­ту­вав, що слу­ха­чі по­чи­на­ють за­си­на­ти, то він їх бу­дить. Мій стиль не пов’яза­ний із та­ки­ми кон­тра­ста­ми зву­ко­вих ре­гі­стрів. Кон­тра­сти в мо­їх тво­рах є, про­те не ди­на­мі­чні, а се­ман­ти­чні. Ні­би­то всі валь­си ма­ють роз­мір три чвер­ті, але ме­ло­дії в них рі­зні, і це вже кон­траст для му­зи­чно­го слу­ху. Якщо ж бра­ти не­му­зи­чний слух, то рі­зни­ці не­має: і там вальс, і там теж. Так, справ­ді, але що са­ме ви­ко­ну­ють?

Ви­ко­на­н­ня му­зи­ки пі­сля аван­гар­ду (за­зна­чу: тут не йде­ться про щось на кшталт по­ста­ван­гар­дної есте­ти­ки) по­ля­гає в то­му, що те, чо­го в аван­гар­ді бу­ло на­ва­лом, пі­шло за сце­ну в цих «ма­лих ве­ли­чи­нах», у цьо­му «трі­шки». Зда­ва­ло­ся б, що зі сце­ни ли­не зро­зумі­ла му­зи­ка, яка, про­те, мі­стить дріб­ку чо­гось та­ко­го, що ро­бить її за­гад­ко­вою. Якщо ра­ні­ше па­ра­ди­гма бу­ла: «му­зи­ка нам не­зро­зумі­ла, про­те по­до­ба­є­ться», то ни­ні во­на змі­ню­є­ться. До не­зро­зумі­ло­го вже всі зви­кли, і во­но ста­ло ав­то­ма­ти­чним. У му­зи­чно­му слен­гу на­віть та­кий тер­мін є — «за­мо­ро­чка». Ні­чо­го не­зро­зумі­ло, але по­до­ба­є­ться.

А тут зов­сім нав­па­ки: му­зи­ка ви­хо­дить зро­зумі­ла, але в цій зро­зумі­ло­сті не мен­ше не­зба­гнен­них ре­чей, ніж у пер­шій зі зга­да­них. Про­те во­на за­хо­ва­на. Та­кий прин­цип є в есте­ти­ці: ко­ли що­ден­не й зви­чай­не є ви­щи­ми, ніж не­зви­чай­ні яви­ща. З остан­ні­ми якраз усе зро­зумі­ло від­ра­зу, а от щоб по­мі­ти­ти щось не­зви­чне, та­єм­ни­чість і ви­со­ту в то­му, що ви­да­є­ться про­стим, по­трі­бна не­ймо­вір­на чу­тли­вість. Цю якість втра­че­но че­рез гур­кіт.

Аван­гард на­вчив­ся га­ня­ти зву­ки та­бу­на­ми зі сто­ро­ни в сто­ро­ну, ро­би­ти це ду­же пе­ре­кон­ли­во, ство­рю­ва­ти му­зи­чні фа­кту­ри. Се­крет йо­го еле­мен­тар­ний: це му­зи­ка, пов’яза­на не зі слу­хом, а з па­пе­ром, на яко­му її на­пи­са­но. Та­ку му­зи­ку пла­ну­ють, і ком­по­зи­тор, мов ре­жи­сер, пра­цює із за­пла­но­ва­ни­ми зву­ка­ми. Що я про­по­ную та чо­го не ви­ста­чає — це пер­со­наль­ність. Має бу­ти не за­галь­ний мо­тив, а та­кий, на який хоч якось че­ка­ти­меш. Ко­ли ж мо­ва про на­гро­ма­дже­н­ня зву­ків, то во­но на ме­не діє, про­те не об­хо­дить. Це те са­ме, що якийсь із по­е­тів по­чне з ран­ку до смер­ку роз­мов­ля­ти вір­ша­ми. А справ­жня по­е­зія — це ви­бір слів. Го­во­рі­н­ня вір­ша­ми з ран­ку до но­чі теж осо­бли­ва зда­тність, фа­кти­чно уні­каль­на. Те, що в аван­гар­ді на­би­ли ру­ку ство­рю­ва­ти ве­ле­тен­ські му­зи­чні фа­кту­ри з яки­хось со­на­рів, — одна си­ту­а­ція. І в цьо­му чу­тно, чия то му­зи­ка: Ґу­бай­ду­лі­ної, Шні­тке, Дє­ні­со­ва. Але є ще де­що.

Уя­віть на хви­ли­ну, як­би Бет­го­вен по­ля­гав ли­ше в пев­но­сті й сер­ди­то­сті й до цьо­го зво­див­ся. Так, це є, але ще й не­за­бу­тні мо­ти­ви. Бет­го­вен, як аван­гар­дний ком­по­зи­тор, був би сер­ди­тим, на­пру­же­ним, але він во­дно­час «Ода до ра­до­сті», її уні­каль­ний мо­тив, річ пер­со­наль­на. Так, мо­же, це на­пру­же­на му­зи­ка, ве­ли­чна. У йо­го «П’ятій сим­фо­нії» ві­сни­ків ці­єї на­пру­же­но­сті мо­жна впі­зна­ти на слух, і ми їх че­ка­є­мо. Без них бу­ла б та са­ма на­пру­же­ність, про­те уя­віть со­бі, яку ми ма­ли б утра­ту без цих си­гна­лів, що ни­ми про­ни­за­ні фор­ми! По­трі­бно, аби му­зи­ка зно­ву по­вер­ну­ла­ся до та­ких си­гна­лів, му­зи­чних слів.

За ра­дян­сько­го ча­су єв­ро­пей­ська аван­гар­дна кла­си­чна му­зи­ка бу­ла під за­бо­ро­ною та за­мов­чу­ва­н­ням. Чи вда­ва­ло­ся вам і уча­сни­кам твор­чої гру­пи «Ки­їв­ський аван­гард» хоч трі­шки озна­йо­ми­ти­ся з єв­ро­пей­ськи­ми кла­си­чни­ми му­зи­чни­ми тво­ра­ми? Якщо так, то чи впли­ва­ло це на ва­шу твор­чість? — Бу­ло до­во­лі важ­ко, про­те Ґії Кан­че­лі Ігор Блаж­ков пе­ре­пи­сав усьо­го Ве­бер­на. Сам він ка­зав про те, що Ве­берн не так вже й впли­нув на ньо­го, про­те від­чу­т­тя па­у­зи пев­ною мі­рою йо­му під­ка­зав са­ме він. Як за на­шо­го ча­су, так і ни­ні но­ва сві­до­мість вхо­дить до му­зи­ки. Чи то від­ра­зу її при­тлум­лює тра­ди­ція, тоб­то

НИ­НІ НІ­ХТО НІ ЗА КИМ НЕ ГАНЯЄТЬСЯ. ВИ­НИ­КАЄ ВІД­ЧУ­Т­ТЯ ТО­ГО, ЩО БУ­ЛО ЗА ВСІХ ЧА­СІВ: І БЕТ­ГО­ВЕН, І МОЦАРТ БРА­ЛИ ОСОБИСТИЙ РИ­ЗИК, КО­ЛИ ТВОРИЛИ МУ­ЗИ­КУ

ре­ме­сло, чи то ви­хо­дить на пе­ре­дній план зов­сім ін­ша мо­ти­ва­ція, пов’яза­на з еле­мен­тар­ною ці­ка­ві­стю. Ме­не сво­го ча­су ціл­ком вла­што­ву­ва­ла му­зи­ка, ска­жі­мо, Шу­бер­та. А твор­чість Шо­ста­ко­ви­ча та Про­коф’єва то­ді, ко­ли ми по­чи­на­ли, ще до аван­гар­ду, бу­ла чи­мось сві­жим. Ми в кон­сер­ва­то­рії бо­ро­ли­ся з пе­да­го­га­ми стар­шо­го по­ко­лі­н­ня, які її не ви­зна­ва­ли.

З при­хо­дом хру­щов­ської «від­ли­ги» ви­ник та­кий фе­но­мен, як му­зи­чний мі­жна­ро­дний фе­сти­валь «Вар­шав­ська осінь», і по ра­діо про­ско­чи­ли пев­ні тво­ри. Блаж­ков пі­ймав на ра­діо­хви­лях тво­ри Шен­бер­ґа, Стра­він­сько­го. Цьо­го бу­ло до­ста­тньо, щоб озна­йо­ми­ти­ся. Як­би ми отри­ма­ли всю ін­фор­ма­цію, то во­на нас стри­му­ва­ла б і при­ча­ви­ла. За­для ев­ри­сти­чно­сті ви­ста­ча­ло си­гна­лів — так по­лум’я ви­ни­кає з одно­го ма­лень­ко­го за­па­ле­но­го сір­ни­ка.

Аван­гард по­стає з від­чу­т­тя, ні­би по­чи­на­єш щось із ну­ля. Але ро­биш це не то­му, що му­зи­ка по­пе­ре­дніх епох то­бі не по­до­ба­ла­ся (як­би так, то го­во­ри­ли б ми про епа­та­жну мо­ти­ва­цію), а, нав­па­ки, то­му що до сма­ку.

Ме­ні, на­при­клад, ім­по­ну­ва­ли ран­ні фор­те­пі­ан­ні кон­цер­ти Шо­пе­на. Ко­ли від­су­нув­ся до аван­гар­ду, ви­да­ва­ло­ся, що з Шо­пе­ном по­кін­че­но. У той мо­мент при­дбав пла­стин­ку із за­пи­са­ми йо­го тво­рів і зро­зу­мів ось що: усе

одно шо­пе­нів­ські тво­ри жи­ві, на­віть якщо во­ни не на­пи­са­ні в аван­гар­дній сти­лі­сти­ці. Це ста­ло ве­ле­тен­ським уро­ком, що по­трі­бно не зв’язу­ва­ти­ся зі сти­лі­сти­кою, а ма­ти жи­вий слух.

У всіх тих, хто за­ймав­ся аван­гар­дною му­зи­кою, бу­ли рі­зні на це при­чи­ни. Я на­ма­гав­ся скла­да­ти її без мо­ти­вів, але му­зи­чну фор­му бу­ду­вав як ме­ло­дію. Ро­бив це не на кон­тра­стах, як-от ти­хо/го­ло­сно, а зав­дя­ки ка­дан­сам (в аван­гар­ді це зав­ми­ра­н­ня зву­ків). На­ма­гав­ся на­кре­сли­ти, про­спі­ва­ти ме­ло­дію на то­му ма­те­рі­а­лі, який ме­ло­дії не має. Зго­дом це ви­яви­ло­ся най­ва­жли­ві­шою для ме­не які­стю.

Тво­ри Шні­тке, Пяр­та, Дє­ні­со­ва на­ле­жать до елі­тар­но­го му­зи­чно­го жан­ру, і це твер­дже­н­ня справ­джу­є­ться й для укра­їн­ських сцен. Чи мо­жна ска­за­ти, що во­ни на­зав­жди су­ча­сні, не­пі­д­вла­дні те­чії та пли­ну ча­су? — Аван­гар­дом сьо­го­дні ці­ка­ви­ться ба­га­то хто, бо сфор­мо­ва­но своє­рі­дний пре­стиж та­ко­го на­пря­му. Це хи­бно, бо він скін­чив­ся, став істо­рі­єю. Сьо­го­дні аван­гард ін­ший.

Сенс аван­гар­ду — ри­зик. Це ко­ли на­смі­лю­є­шся ви­йти на по­лю­ва­н­ня не з гвин­тів­кою, а з го­ли­ми ру­ка­ми. Це особистий ри­зик, бо з гвин­тів­кою на бро­ньо­ви­ку на по­лю­ван­ні жо­дної не­без­пе­ки не­має. Ри­зик ком­по­зи­то­ра та­кий: пи­шеш ні­би нор­маль­ну му­зи­ку, а її по­чи­на­ють про­кли­на­ти аван­гар­ди­сти так са­мо, як ра­ні­ше про­кли­на­ли їхню твор­чість їхні ж опо­нен­ти. Якось зі мною тра­пив­ся один ви­па­док: пі­сля го­дин­но­го про­слу­хо­ву­ва­н­ня мо­єї му­зи­ки з кон­цер­ту ви­бі­гла па­ні зі сло­ва­ми: «Це не­мо­жли­во слу­ха­ти!». Ді­знав­ся зго­дом, що то бу­ла зна­на ні­ме­цька му­зи­чна кри­ти­ки­ня, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться са­ме на му­зи­чно­му аван­гар­ді. По­ду­мав то­ді: ці­ка­во, а Шу­бер­та во­на теж слу­ха­ти не мо­же? Зву­ча­ла ж ти­ха ме­ло­дія, без шу­мів і шур­хо­ту.

Будь-яку му­зи­ку, ту ж та­ки кла­си­ку, тре­ба гра­ти так, не­мов во­на на­ро­ди­ла­ся сьо­го­дні. І аван­гард та­кож. Йо­го ни­ні не мо­жна ви­ко­ну­ва­ти так, як це ро­би­ли у ХХ сто­літ­ті. Якщо гра­ти на той ма­нір, ма­ти­ме­мо ака­де­мі­чну му­зи­ку, істо­ри­чне від­тво­ре­н­ня зву­ча­н­ня му­зи­чних тво­рів. Сло­ва­ми «аван­гард», «лі­ве», «пра­ве» вже на­гра­ли­ся. Але му­зи­ка має ли­ша­ти­ся му­зи­кою, і не­ва­жли­во, яка во­на. Якщо все мар­ку­ва­ти аван­гар­дом, то це не зна­чить, що рей­тинг під­ви­щи­ться.

Ко­ли ме­не й мо­їх ко­лег-ком­по­зи­то­рів пе­ре­слі­ду­ва­ли за ра­дян­сько­го ча­су, то ми вже бу­ли ге­рої. За­раз не так, бо сьо­го­дні що по­е­зі­єю, що му­зи­кою тре­ба за­йма­ти­ся, ви­хо­дя­чи не з гру­по­во­го прин­ци­пу, то­го, із ким ти. Слід бра­ти на се­бе ри­зик, а не на гру­пу осіб, які об’єд­на­ли­ся то­му, що хтось їх пе­ре­слі­ду­вав. Ни­ні ні­хто ні за ким не ганяється. Ви­ни­кає від­чу­т­тя то­го, що бу­ло за всіх ча­сів: і Бет­го­вен, і Моцарт бра­ли особистий ри­зик, ко­ли творили му­зи­ку. За ча­сів Воль­фґа­нґа Ама­дея та­ких Мо­цар­тів бу­ло ба­га­цько, бо всі пи­са­ли при­бли­зно в одна­ко­во­му сти­лі. Він не за­ми­слю­вав­ся над тим, щоб ви­га­да­ти щось но­ве. Про­сто йо­му це вда­ва­ло­ся прав­ди­ві­ше, ніж ін­шим. Но­ви­зна ви­ни­кає не зов­ні­шня, а зов­сім ін­шо­го шти­бу. Мо­ти­ва­ція но­во­го пе­ре­йшла на тон­ші схо­дин­ки: ска­жі­мо, якщо Хре­ща­ти­ком про­бі­жить бе­ге­мот, то це не над­то вра­жає, а он по­ди­вив­ся на те­бе го­ро­бець — то зро­зу­мій, що зу­стрі­ли­ся дві істо­ти, які ма­ють в гли­би­ні сто­літь спіль­них пред­ків. Ось де зу­стріч!

Мо­дер­нізм і но­ви­зна ма­ють бу­ти. Но­ви­зна ко­жно­го до­бро­го ран­ку: що­ра­зу ра­нок ні­би й схо­жий на по­пе­ре­дній, але все ж та­ки тро­шки ін­ший. А що, хо­че­те, щоб ра­нок був не­до­брим? «На­бри­дло, хо­чу аван­гар­ду»?

Аван­гард має ще й по­лі­ти­чну ім­плі­ка­цію. На­при­клад, Ста­лін на­ма­гав­ся пе­ре­ро­би­ти світ, зни­щив міль­йо­ни осіб, про­те не спра­вив­ся з вла­сною ро­ди­ною. Ти дай лад сво­їй ро­ди­ні! Мо­ну­мен­та­лізм усім на­сто­чор­тів. У йо­го під­ва­ли­нах ле­жать і ви­со­кі до­ся­гне­н­ня, і ко­ло­саль­на кіль­кість жертв.

Те, що ро­бить ни­ні на Дон­ба­сі по­ки­дьок Пу­тін, — спро­ба по­вто­ри­ти цей мо­ну­мен­та­лізм. Ге­о­по­лі­ти­ку ро­блять із міз­ка­ми до­мон­голь­сько­го пе­рі­о­ду. Якщо то­ді щось та­ке мо­жна бу­ло зро­би­ти, то сьо­го­дні пи­та­н­ня в збе­ре­жен­ні пла­не­ти. Бо ж ядер­на зброя не для зни­ще­н­ня су­сі­дів.

Ве­лич Ро­сії: за­для цьо­го тре­ба ліз­ти до чу­жої кра­ї­ни? Цю ве­лич РФ мо­же на­дба­ти й у сво­їй кра­ї­ні. А яке став­ле­н­ня до сол­да­тів? Сол­дат — та­ка са­ма лю­ди­на, як і Пу­тін чи Трамп. Чо­му ж ми то­ді, ко­ли вби­ва­ють яко­гось по­лі­ти­ка чи пре­зи­ден­та, ри­да­є­мо, а ко­ли ги­не сол­дат, то ні? Це ж та­ка са­ма лю­ди­на, як і ти. І зно­ву ма­є­мо на­слід­ки ідіот­ської мо­но­по­лії. Усе те є й у му­зи­ці. Це му­зи­ка по­лі­ти­чної глу­хо­ти, при­клад по­га­ної аван­гар­дної по­лі­ти­чної му­зи­ки. Та будь­те ж ви обе­ре­жні в жит­ті лю­ди­ни! Якщо за­ра­ди та­ких ам­бі­цій хоч хтось один жер­твує жи­т­тям, то це ка­та­стро­фа.

У му­зи­чно­му сві­ті є ба­га­то рі­зних жан­рів, і не всі во­ни на­ле­жать до сві­ту му­зи­ки кла­си­чної. Чи є сенс для ком­по­зи­то­ра озна­йо­ми­ти­ся з цим ба­га­то­ма­ні­т­тям? Це хоч трі­шки які­сно зба­га­чує чи про­сто від­вер­тає ува­гу? — На­при­клад, рок-му­зи­кою я ці­ка­вив­ся то­ді, ко­ли во­на тіль­ки по­чи­на­ла­ся й бу­ла ду­же сві­жою. Річ у тім, що хоч би в яко­му жан­рі ти пра­цю­вав, ма­єш бу­ти від­кри­тий до то­го, що лу­нає. На­віть якщо це естра­дна пі­сня, що грає десь у ре­сто­ра­ні. Ін­ко­ли во­на хо­ро­ша, а бу­ває та­ке со­бі. Вда­ло­ся чи не вда­ло­ся — це пи­та­н­ня. «Чер­во­на ру­та» Іва­сю­ка, на­при­клад, чу­до­ва пі­сня, бо во­на вда­ла­ся. Кла­си­чний ком­по­зи­тор має від­чу­ва­ти та­кі ре­чі, на­віть якщо йде­ться про му­зи­ку фун­кціо­наль­ну. Йо­го слух пе­ре­ві­ря­є­ться на­віть на слаб­кій му­зи­ці, і в ній він ба­чить оті «так» і «ні». У силь­ній му­зи­ці він уже за­фра­хто­ва­ний, так би мо­ви­ти, має до­ві­ру до то­го, що зву­чить. А тут він ри­зи­кує, хо­ча й не хо­че. Джаз і рок по­до­ба­ю­ться не всім. Але якщо їх по­слу­ха­ти, то мо­жна зна­йти ду­же вда­лі мо­мен­ти, рі­ше­н­ня то­що. Ва­жли­во, щоб ком­по­зи­то­ри це ро­зумі­ли, бо так за­го­стрю­є­ться їхній слух до справ­жно­сті. Якщо й у низь­ко­му жан­рі та­ка лю­ди­на по­чу­ла ту справ­жність, то є шанс, що у ви­со­ко­му во­на не бу­де ав­то­ма­ти­чною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.