Ігор Бе­не­ди­сюк:

«Якщо су­спіль­ство вва­жає пев­ний за­кон не­пра­виль­ним, то да­вай­те апе­лю­ва­ти до Вер­хов­ної Ра­ди, змі­ню­ва­ти до­ку­мент, але не гань­би­ти суд­дів, які йо­го за­сто­су­ва­ли»

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Спіл­ку­вав­ся Ан­дрій Го­луб

«Якщо су­спіль­ство вва­жає пев­ний за­кон не­пра­виль­ним, то да­вай­те апе­лю­ва­ти до Вер­хов­ної Ра­ди, змі­ню­ва­ти до­ку­мент, але не гань­би­ти суд­дів, які йо­го за­сто­су­ва­ли» Го­ло­ва Ви­щої ра­ди пра­во­су­д­дя про змі­ни в си­сте­мі

Го­ло­ва Ви­щої ра­ди пра­во­су­д­дя (ВРП) роз­по­вів Ти­жню про клю­чо­ві про­бле­ми та ета­пи ре­фор­ми су­до­вої си­сте­ми.

Є ша­блон­ний ви­слів про три гіл­ки вла­ди: ви­ко­нав­чу, за­ко­но­дав­чу й су­до­ву. Якщо ке­рів­ни­ків пер­ших двох на­зве ко­жен, то го­ло­ву ви­що­го ор­га­ну суд­дів­сько­го вря­ду­ва­н­ня за­ле­две хтось знає. Чи не є це пев­ним свід­че­н­ням то­го, що лю­ди до­сі ма­ло спри­йма­ють суд­дів са­ме як окре­му вла­ду? — У су­до­вій вла­ді є не один ор­ган, а кіль­ка, які ра­зом її й утво­рю­ють. Це Дер­жав­на су­до­ва адмі­ні­стра­ція, Ра­да суд­дів, Ви­ща ква­лі­фі­ка­цій­на ко­мі­сія суд­дів і Ви­ща ра­да пра­во­су­д­дя. До­сі в су­до­вій вла­ді не­має єди­но­го ор­га­ну, який був би як Ка­бмін — один і все. Час­тко­во це пов’яза­но зі ста­лою укра­їн­ською тра­ди­ці­єю, а та­кож із тим, що в на­шій кра­ї­ні є по­бо­ю­ва­н­ня, щоб цей ор­ган не зо­се­ре­див усю вла­ду. Ко­ли ми обго­во­рю­ва­ли пи­та­н­ня ство­ре­н­ня та пов­но­ва­жень май­бу­тньої Ви­щої ра­ди пра­во­су­д­дя в Ра­ді з пи­тань су­до­вої ре­фор­ми, йшло­ся про те, щоб цей ор­ган став ко­ор­ди­на­то­ром у су­до­вій си­сте­мі. Однак на­ро­дні де­пу­та­ти, які вхо­ди­ли до скла­ду Ра­ди, за­яви­ли, що в ра­зі на­да­н­ня яки­хось до­да­тко­вих пов­но­ва­жень це бу­де «Мі­ні­стер­ство су­до­вої вла­ди», а во­ни не хо­чуть, щоб хтось ке­ру­вав су­да­ми.

На­справ­ді пи­та­н­ня не в ке­рів­ни­цтві су­да­ми, а в ор­га­ні­за­ції їхньої ро­бо­ти. На­при­клад, у се­ре­ди­ні бе­ре­зня на­би­ра­ють чин­но­сті змі­ни до про­це­су­аль­них ко­де­ксів і слід­чі суд­ді роз­гля­да­ти­муть усі кло­по­та­н­ня. Їх зо­се­ре­дять у пев­них су­дах за мі­сцем ре­є­стра­ції юри­ди­чних осіб: про­ку­ра­ту­ри, На­цпо­лі­ції то­що. Кіль­кі­сний склад суд­дів скрізь по­бу­до­ва­но так, що він роз­ра­хо­ва­ний на пев­не на­ван­та­же­н­ня. За­раз во­но в ра­зи збіль­ши­ться са­ме в окре­мих су­дах. То­му нам по­трі­бно вста­но­ви­ти, де са­ме це від­бу­де­ться, і тер­мі­но­во збіль­ши­ти там кіль­кість суд­дів. Для цьо­го тре­ба за­лу­чи­ти ці­лу лан­ку уста­нов і пра­цю­ва­ти ко­ман­дно. Тож, як на ме­не, та­кий ор­ган був би по­трі­бний і з пов­но­ва­же­н­ня­ми для пев­ної ко­ор­ди­на­ції.

А що­до су­спіль­ства й ро­зу­мі­н­ня прин­ци­пів су­до­вої вла­ди та її рів­но­сті з ін­ши­ми. Во­но є? — Я ду­маю, що та­ко­го ро­зу­мі­н­ня не­має, хо­ча су­ди й сва­рять най­біль­ше. Усі зви­кли, що су­до­ва си­сте­ма — це пад­чер­ка, яка за все від­по­від­ає. На­при­клад, де­пу­та­ти ухва­ли­ли якісь за­ко­ни, а їхнє фі­нан­со­ве під­крі­пле­н­ня не за­без­пе­чи­ли. Лю­ди пі­шли в су­ди, ті ухва­ли­ли рі­ше­н­ня. Хто їх не ви­ко­нав? Ви­ко­на­вча слу­жба. Чо­му? Бо в дер­жа­ви не­має гро­шей. Хто ви­нен? Суд, бо є рі­ше­н­ня, яке за­ли­ши­ло­ся не­ви­ко­на­ним. Та­ких пи­тань до­сить ба­га­то.

Про су­спіль­ство ви від­по­ві­ли, а в са­мих суд­дів є усві­дом­ле­н­ня, що во­ни все-та­ки окре­ма вла­да, а не при­да­ток до ін­ших? — На мою дум­ку, суд­дів­ська не­за­ле­жність — це пе­ред­усім вну­трі­шнє пе­ре­ко­на­н­ня, що на те­бе не мо­жуть впли­ну­ти. Якщо ти сам го­то­вий про­ти­сто­я­ти впли­ву, то все ін­ше — без­пе­ка, фі­нан­со­ва й про­це­су­аль­на не­за­ле­жність — тіль­ки атри­бу­ти, які, зві­сно, обов’яз­ко­ві. Однак пе­ред­усім суд­ді са­мо­му слід від­чу­ва­ти не­за­ле­жність. Осо­ба має бу­ти го­то­вою ухва­ли­ти не­за­ле­жне рі­ше­н­ня. Це мо­жли­во, ко­ли во­на ви­со­ко­про­фе­сій­на та знає, як це зро­би­ти, ко­ли є на­ле­жні умо­ви пра­ці, тоб­то до­ста­тньо ча­су, щоб по­ду­ма­ти й по­чи­та­ти ма­те­рі­а­ли. Окрім то­го, ко­ли спри­я­тли­ві зов­ні­шні фа­кто­ри, зокре­ма не­має ву­ли­ці в за­лі за­сі­дань, яка кри­чить: «Якщо ти за­раз не ухва­лиш по­трі­бне рі­ше­н­ня, то ми тут усе роз­ва­ли­мо». Ме­ні зда­є­ться, що вплив са­ме по­лі­ти­чної скла­до­вої бу­ло ні­ве­льо­ва­но, ко­ли ухва­ли­ли змі­ни до Кон­сти­ту­ції й Вер­хов­на Ра­да пе­ре­ста­ла при­зна­ча­ти та звіль­ня­ти суд­дів. Однак упев­не­но­сті, що су­до­ва вла­да від­бу­ла­ся, на мою дум­ку, ані в на­ро­ду, ані в суд­дів по­ки що не­має. Для цьо­го по­трі­бно прой­ти пев­ний шлях. На моє пе­ре­ко­на­н­ня, він са­ме й по­чав­ся зі змін до Кон­сти­ту­ції та ство­ре­н­ня ВРП.

У 1991–1994 ро­ках ви пра­цю­ва­ли вій­сько­вим суд­дею в Ро­сії. І вже ко­мен­ту­ва­ли це, та все ж та­ки чи отри­му­ва­ли ви ро­сій­ське гро­ма­дян­ство то­ді? — Від­ко­ли я обі­ймаю по­са­ду го­ло­ви Ви­щої ра­ди пра­во­су­д­дя, по­стій­но сти­ка­ю­ся з на­ма­га­н­ням зна­йти щось, щоб ме­не дис­кре­ди­ту­ва­ти. За 20 ро­ків ро­бо­ти суд­дею в ме­не на­віть скарг ди­сци­плі­нар­них не бу­ло. Ко­ли я при­йшов сю­ди пра­цю­ва­ти, то по­ча­ли­ся за­ува­же­н­ня. Чо­му? Щоб ви­ко­ну­вав те, що ко­мусь хо­че­ться, або бо­яв­ся ро­би­ти те, що я му­шу, так чи іна­кше на ме­не впли­ну­ти. Цей вплив та по­шук ком­про­ма­ту без­пе­рерв­ні. І зна­йшли, що я пра­цю­вав у РФ. Я то­го й не при­хо­ву­вав ні­ко­ли й усе жи­т­тя в ан­ке­тних да­них по­ка­зую. Це кан­ва, а те­пер за за­ко­ном. Ним справ­ді пе­ред­ба­че­но, що той, хто пев­ний пе­рі­од пе­ре­бу­ває на якійсь те­ри­то­рії, здо­бу­вав гро­ма­дян­ство. Що та­ке гро­ма­дян­ство, під­твер­дже­не юри­ди­чно? Це на­яв­ність па­спор­та або яко­гось ін­шо­го до­ку­мен­та, який під­твер­джує, що ти гро­ма­дя­нин пев­ної

кра­ї­ни. Так от, то­ді офі­це­ри і Ра­дян­ської, і Ро­сій­ської ар­мії не ма­ли жо­дно­го та­ко­го до­ку­мен­та. Во­ни не ма­ли па­спор­та ні РФ, ні Укра­ї­ни. Пер­шим мо­їм був па­спорт гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни в 1996-му. То­му до­ку­мен­та, який під­твер­джу­вав би моє ро­сій­ське гро­ма­дян­ство, не­має та ні­ко­ли не бу­ло. Я йо­го й не на­ма­гав­ся отри­ма­ти. І як тіль­ки зро­зу­мів, що СРСР біль­ше не­має, а є дві рі­зні дер­жа­ви, від­ра­зу по­ста­вив со­бі за ме­ту по­вер­ну­ти­ся до Укра­ї­ни.

Ко­ли в гру­дні 1991 ро­ку я впер­ше на­пи­сав ра­порт, щоб пе­ре­ве­сти­ся в укра­їн­ський суд, то ме­ні на­ді­йшла від­по­відь, що місць не­має. Пі­сля цьо­го да­лі шу­кав ро­бо­ту у ві­тчи­зня­но­му су­ді. Зна­йшов її ли­ше то­ді, ко­ли тут роз­ши­ри­ли сі­тку цих ор­га­нів й одно­ча­сно в усіх вій­сько­вих су­дах по дві-три по­са­ди з’яви­ло­ся. Ви­ни­кло те са­ме за­пи­та­н­ня, що й за­раз по­ру­шу­ють. Я пам’ятаю, що звер­нув­ся до від­по­від­но­го ор­га­ну та ді­став під­твер­дже­н­ня на­яв­но­сті укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства, яке від­дав як під­твер­джу­валь­ний до­ку­мент для обра­н­ня суд­дею. Тоб­то до­вів своє гро­ма­дян­ство. Я жив тут від на­ро­дже­н­ня до 1986-го, ко­ли по­їхав вчи­ти­ся. Ось та­ка істо­рія. Як­би я пе­ре­вів­ся до Укра­ї­ни у 2014-му чи 2015-му, ну мо­же, до ме­не й бу­ли б пи­та­н­ня, чи я не «за­сла­ний ко­за­чок». Утім, зро­бив це ще то­ді, ко­ли тут бу­ли скла­дні економічні умо­ви, ска­зав­ши, що в ме­не тут ба­тьки, ба­тьків­щи­на та я тут жи­ти­му. Ме­ні див­но чу­ти за­ки­ди та зви­ну­ва­че­н­ня, що я гро­ма­дя­нин Ро­сії, осо­бли­во від лю­дей, які то­ді хо­ди­ли до шко­ли й по­ня­т­тя не ма­ють, про що йде­ться.

Є та­ке сло­во­спо­лу­че­н­ня «одіозний су­д­дя». Як ви йо­го роз­тлу­ма­чи­ли б? — Я йо­го не за­сто­со­вую. Ме­ні вза­га­лі не по­до­ба­є­ться, ко­ли і су­до­ву си­сте­му, і суд­дів уза­галь­ню­ють як «одіо­зні». Су­д­дя, з одно­го бо­ку, зви­чай­на лю­ди­на, а з дру­го­го — по­ви­нен ви­ко­ну­ва­ти свої по­са­до­ві обов’яз­ки. По­ру­ше­н­ня, які він до­пу­скає, має роз­гля­да­ти ди­сци­плі­нар­ний ор­ган. По­трі­бно го­во­ри­ти не про «одіо­зно­го суд­дю», а про кон­кре­тні ви­пад­ки. Адже те, що у сві­до­мо­сті су­спіль­ства тра­кту­є­ться як по­ру­ше­н­ня, для суд­ді та­ким мо­же не бу­ти. Він пов’яза­ний за­ко­ном. На­при­клад, суд­дів кри­ти­ку­ють за те, що во­ни від­пу­сти­ли зло­чин­ців, ко­ли оби­ра­ли за­по­бі­жний захід. Однак ні­хто не ка­же, що ко­ли це ро­блять, то су­д­дя в пев­них ви­пад­ках зо­бов’яза­ний обра­ти за­ста­ву. Там є кон­кре­тні об­ся­ги, він теж не за­йма­є­ться сва­ві­л­лям. Пі­сля вне­се­н­ня за­ста­ви ка­жуть, що від­пу­стив на во­лю зло­чин­ця. Він не від­пу­стив, а ви­ко­нав нор­ми за­ко­ну. Якщо су­спіль­ство вва­жає пев­ний за­кон не­пра­виль­ним, то да­вай­те апе­лю­ва­ти до Вер­хов­ної Ра­ди, змі­ню­ва­ти до­ку­мент, але не гань­би­ти суд­дів, які йо­го за­сто­су­ва­ли.

Або ми хо­че­мо пра­во­су­д­дя в кра­ї­ні, або щоб суд був ка­раль­ним ор­га­ном і, не­зва­жа­ю­чи на об­ста­ви­ни та всі де­мо­кра­ти­чні про­це­ду­ри, су­д­дя про­сто ка­зав: «Ти ви­нен» — та за­су­джу­вав до по­збав­ле­н­ня во­лі на будь-який тер­мін. То­ді суд справ­ді зай­вий, на­то­мість по­трі­бні якісь над­зви­чай­ні ко­мі­сії, що роз­гля­да­ти­муть пи­та­н­ня «по по­ня­ті­ям». Тре­ба, з одно­го бо­ку, ви­хо­ву­ва­ти су­спіль­ство й роз­по­від­а­ти ці ре­чі про­стою мо­вою, а з дру­го­го — го­ту­ва­ти суд­дів, щоб во­ни бу­ли ви­со­ко­про­фе­сій­ні та го­то­ві ухва­лю­ва­ти рі­ше­н­ня.

Ви та­кож член Кон­сти­ту­цій­ної ко­мі­сії та Ра­ди з пи­тань су­до­вої ре­фор­ми при пре­зи­ден­то­ві. По­я­сніть, будь ла­ска, що це та­ке? Ко­ли во­стан­нє бу­ло за­сі­да­н­ня, хто ту­ди зби­ра­є­ться, як від­бу­ва­є­ться обго­во­ре­н­ня? Чи ви осо­би­сто ба­чи­ли план су­до­вої ре­фор­ми? — Є за­твер­дже­на ука­зом пре­зи­ден­та Стра­те­гія ре­фор­му­ва­н­ня су­до­устрою до 2020 ро­ку, ство­ре­но Ра­ду з пи­тань су­до­вої ре­фор­ми, Кон­сти­ту­цій­ну ко­мі­сію, які пра­цю­ва­ли над ар­хі­те­кту­рою змін. Я вві­йшов до скла­ду цих ор­га­нів, ко­ли очо­лив Ви­щу ра­ду юсти­ції. До них вхо­дять і пред­став­ни­ки гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, і суд­ді, і де­пу­та­ти, і ві­до­мі адво­ка­ти, на від­кри­тих за­сі­да­н­нях від­бу­ва­є­ться про­фе­сій­не обго­во­ре­н­ня про­е­ктів за­ко­но­дав­чих актів і не­об­хі­дних змін. За­раз ба­га­то від­по­від­них за­ко­но­про­е­ктів по­да­є­ться до Вер­хов­ної Ра­ди як пер­шо­чер­го­ві са­ме пре­зи­ден­том. І ро­би­ться це в ме­жах ви­ко­на­н­ня Стра­те­гії. Оста­то­чне фор­му­ва­н­ня зга­да­них за­ко­но­про­е­ктів від­бу­ва­є­ться на Ра­ді з пи­тань су­до­вої ре­фор­ми. Це ор­ган, який фі­на­лі­зує про­цес за­ко­но­тво­ре­н­ня пе­ред на­прав­ле­н­ням до Вер­хов­ної Ра­ди.

Ви зга­да­ли Стра­те­гію, але це до­во­лі те­о­ре­ти­чний до­ку­мент. Ка­же­те, що від­бу­ва­ю­ться екс­пер­тні обго­во­ре­н­ня, а по­тім ми ба­чи­мо, що у Вер­хов­ній Ра­ді ухва­лю­ють ко­де­кси су­до­чин­ства з ві­до­ми­ми по­прав­ка­ми Ло­зо­во­го, які тіль­ки збіль­шу­ють на­ван­та­же­н­ня на суд­дів. По­тім ви­ни­кає про­бле­ма з лі­кві­да­ці­єю су­дів, і не­ві­до­мо, що бу­де зі спра­ва­ми, які вже ро­з­гля­да­ють. Ство­рю­є­ться вра­же­н­ня, що ні­яко­го обго­во­ре­н­ня на­справ­ді не­має. — Я за­раз не кри­ти­ку­ва­ти­му Вер­хов­ну Ра­ду, але пи­та­н­ня яко­сті за­ко­но­про­е­ктів справ­ді сто­їть до­сить го­стро. На жаль, про­фе­сіо­на­лів та­ко­го рів­ня, які ма­ли б го­ту­ва­ти ці за­ко­но­про­е­кти, у кра­ї­ні не­до­ста­тньо. На­віть обмаль. Однак, я вва­жаю, ми все-та­ки по­до­ла­ли ко­ло­саль­ний шлях від 2013-го, ко­ли країна опи­ни­ла­ся на краю прір­ви. Так, десь це ви­да­є­ться не­си­стем­ним, але за­са­дни­чі ре­чі в під­хо­дах до су­до­вої вла­ди зро­бле­ні пра­виль­но. Це і вне­се­н­ня змін до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, і роз­роб­ка ба­зо­во­го за­ко­но­дав­ства, і пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії суд­дів (ВККС), ВРП, де кон­со­лі­до­ва­но всі ди­сци­плі­нар­ні про­ва­дже­н­ня. Про­ве­де­но пер­ший пу­блі­чний кон­курс у Вер­хов­ний Суд (ВС), який 15 гру­дня роз­по­чав ро­бо­ту, стар­ту­ва­ло ква­лі­фі­ка­цій­не оці­ню­ва­н­ня всіх суд­дів то­що.

УПЕВ­НЕ­НО­СТІ, ЩО СУ­ДО­ВА ВЛА­ДА ВІД­БУ­ЛА­СЯ, НА МОЮ ДУМ­КУ, АНІ В НА­РО­ДУ, АНІ В СУД­ДІВ ПО­КИ ЩО НЕ­МАЄ. ДЛЯ ЦЬО­ГО ПО­ТРІ­БНО ПРОЙ­ТИ ПЕВ­НИЙ ШЛЯХ. НА МОЄ ПЕ­РЕ­КО­НА­Н­НЯ, ВІН СА­МЕ Й ПО­ЧАВ­СЯ ЗІ ЗМІН ДО КОН­СТИ­ТУ­ЦІЇ ТА СТВОРЕННЯМ ВРП

Так, по­трі­бен час, щоб ті ін­сти­ту­ти за­пра­цю­ва­ли на­ле­жним чи­ном. Слід ство­ри­ти хо­ро­ші ро­бо­чі умо­ви, але си­стем­но ви­ко­на­но ду­же ба­га­то. Сьо­го­дні справ­ді бу­дуть ве­ли­кі про­бле­ми вза­га­лі з фор­му­ва­н­ням і суд­дів­сько­го кор­пу­су, і на­ле­жної кіль­ко­сті слід­чих суд­дів.

Якщо ка­за­ти про пи­та­н­ня фор­му­ва­н­ня та ре­ор­га­ні­за­ції су­дів, то суд­ді теж став­ля­ться до ньо­го, м’яко ка­жу­чи, кри­ти­чно. Я теж. Але во­дно­час ро­зу­мію, що для ре­фор­му­ва­н­ня су­до­вої си­сте­ми нам по­трі­бно зна­ти, яка в нас сі­тка су­дів. Тоб­то що ми ре­фор­му­є­мо. Хо­ча б то­му, щоб ро­зу­мі­ти, де ре­мон­ту­ва­ти, ку­ди обла­дна­н­ня над­си­ла­ти й так да­лі. За­раз усі пе­ре­хо­дять на еле­ктрон­ні про­це­ду­ри, на спро­ще­н­ня до­ку­мен­то­обі­гу. Це ви­мо­га ча­су, і зни­кає по­тре­ба в на­яв­но­сті без­лі­чі су­дів зав­дя­ки за­про­ва­джен­ню еле­ктрон­них за­со­бів. Не­має не­об­хі­дно­сті в то­му, щоб двоє суд­дів си­ді­ли десь ці­ло­до­бо­во, ма­ють во­ни там спра­ви чи ні. Слід сфор­му­ва­ти ба­че­н­ня су­до­вої си­сте­ми. Я вам по­став­лю за­пи­та­н­ня. За та­ко­го про­це­су ухва­ле­н­ня за­ко­нів ви мо­же­те спро­гно­зу­ва­ти, який суд і яким чи­ном зав­тра ство­рить Вер­хов­на Ра­да? Я не мо­жу, від­по­вім одра­зу. То­му на­при­кін­ці тих пов­но­ва­жень, які

він мав, пре­зи­дент під­пи­сав указ про ство­ре­н­ня но­вих су­дів. Пе­ре­ве­де­н­ня суд­дів ста­не­ться не від­ра­зу, однак є чі­тка схе­ма, які це бу­дуть су­ди. Си­ту­а­ція ж не та­ка, що суд, де за­раз пра­цює двоє суд­дів, про­сто за­кри­ли й во­ни пе­ре­ста­ли пра­цю­ва­ти. Йде­ться про юри­ди­чне укру­пне­н­ня. Юри­ди­чно су­ди охо­плю­ва­ти­муть біль­шу те­ри­то­рію. Ми вже зро­зумі­ли, що ні сьо­го­дні, ні зав­тра не змо­же­мо по­кри­ти де­фі­цит ка­дрів, а це близь­ко 2,5 тис. суд­дів за на­яв­ною сі­ткою. По­трі­бно два ро­ки, щоб по­ча­ти кон­курс, ві­ді­бра­ти кан­ди­да­тів, на рік від­пра­ви­ти на­вча­ти­ся в На­ціо­наль­ну шко­лу суд­дів, по­тім зно­ву кон­курс, за­тим про­це­ду­ра при­зна­че­н­ня, указ. І тіль­ки пі­сля всьо­го су­д­дя мо­же при­зна­ча­ти­ся на по­са­ду. Йде­ться про тих, хто впер­ше на­ма­га­є­ться ста­ти суд­дею. Однак і вчо­ра, і сьо­го­дні, і зав­тра по­трі­бно, щоб у ра­йо­ні хтось роз­гля­дав скар­ги чи по­зов­ні за­яви. Зав­дя­ки укру­пнен­ню по­кра­щи­ться до­ступ до пра­во­су­д­дя са­ме в тих ре­гіо­нах, де є ма­ло­скла­до­ві су­ди й не­мо­жли­во швид­ко при­зна­чи­ти до них суд­дів. На сьо­го­дні ми всі ви­рі­ши­ли, що остан­ніх при­зна­ча­ти­муть ли­ше на кон­кур­сній осно­ві. Це зав­да­н­ня не одно­го дня. Ми ви­рі­ши­ли, що всі суд­ді пе­ре­во­ди­ти­му­ться ли­ше на кон­кур­сній осно­ві. Це теж пев­ний про­цес, який тре­ба ор­га­ні­зу­ва­ти й про­ве­сти та який по­тре­бує ча­су. Так са­мо як і ре­а­лі­за­ція ба­га­тьох уже за­кла­де­них ме­ха­ні­змів, але без пла­ну та стра­те­гі­чної лі­нії це зро­би­ти не­мо­жли­во.

Пи­та­н­ня без­пе­рерв­но­сті роз­гля­ду… — Пи­та­н­ня без­пе­рерв­но­сті роз­гля­ду пре­зи­дент якраз і від­зна­чив як пер­шо­чер­го­ве зав­да­н­ня, ко­ли під­пи­су­вав указ. Ра­да з пи­тань су­до­вої ре­фор­ми обго­во­рює про­ект за­ко­ну, який за­про­ва­дить про­це­су­аль­ний ме­ха­нізм ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми. Су­ди фа­кти­чно об’єд­ну­ю­ться в єди­ний ор­ган, тоб­то за­ли­ша­ю­ться на тій са­мій те­ри­то­рії, про­сто на­зи­ва­ти­му­ться по-ін­шо­му. То­му обго­во­рю­є­ться мо­жли­вість на­да­ти су­д­дям пов­но­ва­же­н­ня про­дов­жи­ти роз­гляд справ, які бу­ли в них у про­ва­джен­ні. Ін­ша спра­ва, ко­ли хтось із них не прой­де ква­лі­фі­ка­цій­не оці­ню­ва­н­ня, кри­те­рій до­бро­че­сно­сті чи про­фе­сій­ної ети­ки, не під­твер­дить мо­жли­вість чи­ни­ти пра­во­су­д­дя та втра­тить по­са­ду. Тож, мо­жли­во, для су­спіль­ства й кра­ще, що та­ку спра­ву пе­ре­да­дуть на роз­гляд ін­шо­му суд­ді.

Кіль­ка за­пи­тань що­до кон­кур­су у Вер­хов­ний Суд. Чо­му ВРП жо­дно­го ра­зу не за­сто­су­ва­ла ме­ха­нізм про мо­жли­вість не по­да­ва­ти пре­зи­ден­то­ві кан­ди­да­ту­ру пе­ре­мож­ця кон­кур­су? — Це не зов­сім так. ВРП від­мо­ви­ла двом кан­ди­да­там у вне­сен­ні по­да­н­ня про при­зна­че­н­ня. Річ у тім, що за­кон, який на­дає нам мо­жли­вість ухва­лю­ва­ти рі­ше­н­ня, пов’язує це рі­ше­н­ня не зі сва­ві­л­лям, а з кон­кре­тни­ми ре­ча­ми. На­при­клад, якщо з’яви­ли­ся но­ві ві­до­мо­сті про той­та­ки май­но­вий стан, ста­тки, які не бу­ли ві­до­мі ВККС на мо­мент ухва­ле­н­ня їхньо­го рі­ше­н­ня, то ми мо­же­мо на­да­ти оцін­ку цим фа­ктам і за­ле­жно від об­ста­вин вне­сти по­да­н­ня чи від­мо­ви­ти. На­при­клад, 28 гру­дня ми ре­ко­мен­ду­ва­ли Ва­лен­ти­ну Сі­мо­нен­ко на по­са­ду суд­ді Вер­хов­но­го Су­ду. Я осо­би­сто не брав уча­сті в цьо­му роз­гля­ді, але як гля­дач мо­жу за­ува­жи­ти: усі зви­ну­ва­че­н­ня, які ви­су­ну­ли до цьо­го кан­ди­да­та, уже бу­ли роз­гля­ну­ті у ВККС. Ре­шта — це про­сто не­зго­да Гро­мад­ської ра­ди до­бро­че­сно­сті (ГРД) із при­зна­че­н­ням та­кої осо­би. Це те са­ме, що й «одіозний су­д­дя». От ми на­зва­ли суд­дю «одіо­зним», а та­ко­го юри­ди­чно­го тер­мі­на не­має. Є су­д­дя не­про­фе­сій­ний — це той, хто не під­твер­див зда­тно­сті чи­ни­ти пра­во­су­д­дя. Усі кан­ди­да­ти до Вер­хов­но­го Су­ду та­ку спро­мо­жність під­твер­ди­ли че­рез те­о­ре­ти­чний і пра­кти­чний ек­за­мен. Є су­д­дя не­до­бро­че­сний. Усі кан­ди­да­ти у Вер­хов­ний Суд під­твер­ди­ли до­бро­че­сність че­рез по­да­н­ня де­кла­ра­цій, їхню пе­ре­вір­ку на­ле­жни­ми ор­га­на­ми, роз­гляд у ВККС. Усім по­ста­ви­ли за­пи­та­н­ня, які по­ру­ши­ла ГРД. І те, що від­по­віді на них ко­мусь не спо­до­ба­ли­ся… Мо­жли­во, і ме­ні не всі спо­до­ба­ли­ся, але для то­го, щоб зро­би­ти ви­сно­вок, по­трі­бне до­ка­зо­ве під­твер­дже­н­ня, що щось справ­ді не від­по­від­ає дій­сно­сті. От ко­ли НАЗК про­ве­де пе­ре­вір­ку й дасть ви­сно­вок про не­від­по­від­ність, то будь­те пев­ні: від­кри­є­ться ди­сци­плі­нар­не про­ва­дже­н­ня та зро­бля­ться від­по­від­ні ви­снов­ки.

У за­ко­ні йде­ться та­кож про те, що ВРП мо­же ухва­ли­ти рі­ше­н­ня про від­мо­ву у вне­сен­ні пре­зи­ден­то­ві по­да­н­ня що­до кан­ди­да­та, якщо ВККС не да­ла на­ле­жної оцін­ки ві­до­мо­стям під час від­по­від­ної про­це­ду­ри. Ви пе­ре­ві­ря­ли, як ВККС оці­ню­ва­ла ви­снов­ки? — У нас бу­ли всі ма­те­рі­а­ли, які ста­ли під­ста­вою для ухва­ле­н­ня рі­шень ВККС. Так, ці рі­ше­н­ня та­кож бу­ли рі­зни­ми: якісь більш мо­ти­во­ва­ні, якісь менш. Як і зви­чай­ні, бо це теж за­ле­жить від ви­ко­нав­ця. Ми ті рі­ше­н­ня пе­ре­ві­ря­ли. Ко­ли по­ча­ли слу­ха­ти кан­ди­да­тів у ВРП, у ме­не теж ви­ни­кли сум­ні­ви що­до про­фе­сій­но­сті де­яких суд­дів. Але по­тім ми со­бі по­ста­ви­ли за­пи­та­н­ня: чи мо­же­мо про­во­ди­ти по­втор­ний ква­лі­фі­ка­цій­ний іспит? Не мо­же­мо, бо є від­по­від­на про­це­ду­ра — те­о­ре­ти­чний ек­за­мен і пра­кти­чне зав­да­н­ня. Кан­ди­дат це зро­бив. Тож ви­хо­ди­мо з цьо­го. Я ду­маю, що ви­снов­ки про пев­ні не­до­лі­ки про­це­су ква­лі­фі­ка­цій­но­го оці­ню­ва­н­ня й те­сту­ва­н­ня ВККС та­кож для се­бе зро­бить. Маю на­дію, що за­ува­же­н­ня, які про­зву­ча­ли пе­ред­усім від між­на­ро­дних екс­пер­тів ( у нас тра­ди­цій­но їм біль­ше до­ві­ря­ють, ніж дум­кам на­шо­го про­фе­сій­но­го се­ре­до­ви­ща), ско­ри­гу­ють та­кож ГРД. Во­на теж ча­сом по­за ме­жа­ми пов­но­ва­жень ухва­лю­ва­ла рі­ше­н­ня. Зокре­ма, там, де во­ни вка­зу­ва­ли « ухва­лив сум­нів­не рі­ше­н­ня». Я не знаю, що та­ке «сум­нів­не рі­ше­н­ня». На дум­ку адво­ка­та сум­нів­не? Як на ме­не, він не має пра­ва вза­га­лі ка­за­ти це вго­лос, бо во­но або за­кон­не, або не­за­кон­не. Якщо не­за­кон­не, то так має ска­за­ти ви­ща ін­стан­ція. Це аксі­о­ма, на­віть не те­о­ре­ма, і до то­го ма­ють зви­кну­ти всі. Так, тре­ба бо­ро­ти­ся, щоб суд­ді, які ухва­лю­ють рі­ше­н­ня, бу­ли про­фе­сій­ні, щоб во­ни до­три­му­ва­ли про­це­су, пра­цю­ва­ли пра­виль­но. За­раз за­пу­ще­но ди­сци­плі­нар­ні па­ла­ти ВРП, за­пра­цю­вав Вер­хов­ний Суд, маю на­дію, що пі­сля ква­лі­фі­ка­цій­но­го оці­ню­ва­н­ня по ре­гіо­нах на­ле­жним чи­ном за­пра­цю­ють апе­ля­цій­ні су­ди. І там пе­ред­усім ви­прав­ля­ти­муть пев­ні по­мил­ки мі­сце­вих су­дів. Якщо су­д­дя по­ру­шив чи­їсь пра­ва під час роз­гля­ду: не до­пу­скав на за­сі­да­н­ня, не да­вав мо­жли­во­сті ви­сту­пи­ти, ще якось по­ру­шив про­цес, то це до ВРП.

Ди­сци­плі­нар­не про­ва­дже­н­ня, за­ува­же­н­ня, до­га­на, звіль­не­н­ня й так да­лі — ко­ли ці ме­ха­ні­зми за­пра­цю­ють на­ле­жним чи­ном, але зно­ву ж та­ки не за рік і не за два, а за 5–10 ро­ків, ко­ли всі до цьо­го зви­кнуть, ко­ли все ста­не на свої мі­сця, і то­ді, ме­ні зда­є­ться, бу­де на­ба­га­то мен­ше га­ла­су нав­ко­ло цих рі­шень, а в нас до них бу­де біль­ше до­ві­ри, і во­ни са­мі ста­нуть ін­ши­ми.

Ви ска­за­ли про під­ста­ви до­бро­че­сно­сті та про­фе­сій­ної ети­ки. Однак у за­ко­ні є ще одна. Це «ін­ші об­ста­ви­ни, які мо­жуть не­га­тив­но впли­ну­ти на су­спіль­ну до­ві­ру до су­до­вої вла­ди у зв’яз­ку з та­ким при­зна­че­н­ням». Яки­ми, на ва­шу дум­ку, мо­жуть бу­ти та­кі «ін­ші об­ста­ви­ни»? — Мо­жли­во, ко­ли су­д­дя хо­ча й не допу­стив ди­сци­плі­нар­ний про­сту­пок, але ско­їв амо­раль­ний вчи­нок, який під­ри­ває до­ві­ру до ньо­го як до суд­ді. Ко­ли ми ка­же­мо про не­до­бро­че­сність — це ста­тки, май­но. У нас за­раз є від­по­від­ні ор­га­ни, які ма­ють та­кі ре­чі пе­ре­ві­ри­ти, — НАЗК і НАБУ. На­віть ми не мо­же­мо зро­би­ти ви­сно­вок, має він від­по­від­ні до­хо­ди чи ні. Однак ко­ли справ­ді є над­зви­чай­но ко­штов­не май­но, ко­ли в суд­ді ба­чать го­дин­ни­ки за $100 тис. (я не на­зи­ва­ти­му прі­зви­ща цьо­го звіль­не­но­го по­са­дов­ця, бо за­раз є скар­ги й він хо­че по­но­ви­ти­ся), до­ро­гі автомобілі, ко­ли він свя­ткує дні на­ро­дже­н­ня із зір­ка­ми шоу- бі­зне­су й так да­лі, то, ма­буть, із йо­го ста­ту­сом це тро­хи не­спів­мір­но.

Чи є до­ста­тній ді­а­лог між ГРД та ор­га­на­ми су­до­вої вла­ди? Якщо не­має, то як ви ба­чи­те йо­го на­ла­го­дже­н­ня? — Він є, то­му що від­по­від­но до за­ко­ну ГРД діє в скла­ді ВККС. Я ду­же хо­тів би, щоб усі ро­зумі­ли свої пов­но­ва­же­н­ня та по­ря­док дій. Оче­ви­дно, що нам зав­жди хо­че­ться біль­ше, ніж ма­є­мо. От, до ре­чі, за­раз до за­ко­но­про­е­кту про Ви­щий ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд та­кож між­на­ро­дні ор­га­ни ви­сло­ви­ли за­ува­же­н­ня й ка­жуть, що в між­на­ро­дних екс­пер­тів має бу­ти пра­во ве­то на при­зна­че­н­ня суд­дів. Чу­до­во. Але це по­ру­шує на­шу Кон­сти­ту­цію. Бо від­по­від­но до неї та­ки­ми ор­га­на­ми є ВККС і ВРП. Не по­до­ба­є­ться склад — будь ла­ска, є ме­ха­ні­зми до йо­го пе­ре­о­бра­н­ня, зокре­ма в гро­мад­сько­сті. Якщо не до­ві­ря­є­мо, ну то обе­рі­мо та­ких, яким до­ві­ря­ти­ме­мо. Знай­де­мо та­ких в іде­аль­ній кра­ї­ні, якщо знай­де­мо. При­зна­чи­мо іде­аль­них лю­дей. Але до­свід остан­ніх ро­ків, ко­ли ми за­про­шу­ва­ли ка­дри з ін­ших кра­їн, як на ме­не, ви­явив­ся не до­сить уда­лим. Мо­жли­во, то­му що во­ни не при­жи­ли­ся до укра­їн­ських ре­а­лій, мо­жли­во, то­му що очі­ку­ва­ли на швид­кий ре­зуль­тат. А йо­го дає тіль­ки що­ден­на, кро­пі­тка й по­сту­по­ва пра­ця.

Є про­бле­ма так зва­них суд­дів Май­да­ну. На ва­шу дум­ку, у чо­му бу­ла при­чи­на ма­со­во­сті ви­не­се­н­ня не­пра­во­су­дних рі­шень то­ді? — Там бу­ло ба­га­то при­чин. Якщо ка­за­ти про рі­ше­н­ня що­до за­бо­ро­ни ма­со­вих акцій, то одна з них — це брак нор­маль­но­го за­ко­но­дав­ства, яке ре­гу­лю­ва­ло б ці від­но­си­ни. Тоб­то в яко­му по­ряд­ку діяти суд­ді, щоб ухва­ли­ти спра­ве­дли­ве рі­ше­н­ня про обме­же­н­ня цих ма­со­вих акцій. За­кон не мо­жуть ухва­ли­ти 25 ро­ків. За­раз у нас і ко­ле­ги ви­слов­лю­ва­ли своє ба­че­н­ня, що су­д­дям по­трі­бно бу­ло за­сто­су­ва­ти єв­ро­пей­ське за­ко­но­дав­ство. Рі­ше­н­ня ЄСПЛ справ­ді по­трі­бно та мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти. Однак та­ка дум­ка за­зву­ча­ла ли­ше то­ді, ко­ли від­бу­ла­ся Ре­во­лю­ція гі­дно­сті й суд­ді са­мі це зро­зумі­ли. Це пер­ша про­бле­ма. Дру­га: ко­ли ми зро­би­ли ана­ліз тих рі­шень, то біль­шість суд­дів, які ви­не­сли рі­ше­н­ня, бу­ли «п’яти­рі­чки». Чо­му? То­му що во­ни ма­ли не­вдов­зі йти на обра­н­ня без­стро­ко­во. Хто дає та­кі ре­ко­мен­да­ції? ВККС. А ухва­лює рі­ше­н­ня Вер­хов­на Ра­да. Пар­ла­мент — по­лі­ти­чний ор­ган. Суд­ді бо­я­ли­ся? Без­умов­но, бо­я­ли­ся. Ці по­бо­ю­ва­н­ня під­твер­ди­ли­ся. Їх ста­ли при­тя­га­ти до від­по­від­аль­но­сті за ухва­ле­н­ня та­ких рі­шень і все одно не при­зна­чи­ли, не ре­ко­мен­ду­ва­ли че­рез по­лі­ти­чні по­дії та змі­ну си­ту­а­ції в кра­ї­ні. Є пи­та­н­ня про­сто не­про­фе­сій­но­сті, ко­ли суд­дю при­зна­чи­ли слід­чим суд­дею за ти­ждень або два дні до по­ча­тку роз­гля­ду тих справ. Ці суд­ді не роз­гля­да­ли кри­мі­наль­ні спра­ви, що теж ста­ло при­чи­ною. Пе­ре­лік мо­жна про­дов­жу­ва­ти. Бу­ли звер­не­н­ня суд­дів до ВРП, під час роз­гля­ду ди­сци­плі­нар­них про­ва­джень во­ни за­яв­ля­ли про тиск. Але во­дно­час на за­пи­та­н­ня, чи во­ни ку­дись звер­та­ли­ся, від­по­від­а­ли, що ні. А чо­му? Бо ро­зумі­ли, що іна­кше не від­бу­де­ться. Ну от іна­кше й не від­бу­ло­ся, суд­ді втра­ти­ли по­са­ди. Бо про­я­ви­ти прин­ци­по­вість по­трі­бно бу­ло са­ме ти­ми дня­ми. Ті, хто про­я­вив прин­ци­по­вість, не ухва­лю­вав та­ких рі­шень, теж є. Їх ні­хто не звіль­нив до цьо­го ча­су, во­ни пра­цю­ють.

МИ ВЖЕ ЗРО­ЗУМІ­ЛИ, ЩО НІ СЬО­ГО­ДНІ, НІ ЗАВ­ТРА НЕ ЗМО­ЖЕ­МО ПО­КРИ­ТИ ДЕ­ФІ­ЦИТ КА­ДРІВ, А ЦЕ БЛИЗЬ­КО 2,5 ТИС. СУД­ДІВ. ПО­ТРІ­БНО ДВА РО­КИ ДЛЯ ДО­ТРИ­МА­Н­НЯ ВСІХ ПРО­ЦЕ­ДУР. І ТІЛЬ­КИ ПІ­СЛЯ ЦЬО­ГО СУ­Д­ДЯ МО­ЖЕ ПРИ­ЗНА­ЧА­ТИ­СЯ НА ПО­СА­ДУ

Що­до Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду. Як йо­го ство­ре­н­ня впли­не на ба­ланс у су­до­вій си­сте­мі? — На­сам­пе­ред ство­ре­н­ня Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду пе­ред­ба­че­но за­ко­ном. Ми йо­го ви­ко­ну­ва­ти­ме­мо. Ін­ша річ, що, на від­мі­ну від Ви­що­го су­ду з пи­тань ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, не­зро­зумі­ли­ми бу­ли кри­те­рії від­бо­ру суд­дів. Скла­дність у то­му, що ні­хто не знає, як ор­га­ні­зу­ва­ти цей суд. Ефе­ктив­но­го між­на­ро­дно­го до­сві­ду та­кож не­має. Хоч ми й на­зи­ва­є­мо при­кла­ди Сло­вач­чи­ни та Ру­му­нії, але їхня ефе­ктив­ність не над­то ви­со­ка, щоб узя­ти за взі­рець. Я за­раз не кри­ти­кую за­кон і ви­ко­ну­ва­ти­му йо­го. Однак, на мою дум­ку, до­ста­тньо бу­ло б за­про­ва­ди­ти ква­лі­фі­ка­цію суд­дів на пев­них ета­пах, — в апе­ля­ції та Вер­хов­но­му Су­ді, — ви­зна­чи­ти тих, які спе­ці­а­лі­зу­ва­ли­ся б на цих пи­та­н­нях. Мо­жли­во, на­віть за­ко­но­дав­чо обме­жи­ти їм мо­жли­вість бра­ти­ся за ін­ші спра­ви, щоб во­ни роз­гля­да­ли ли­ше ко­ру­пцій­ні. Між­на­ро­дні екс­пер­ти не по­ді­ля­ють цю дум­ку, бо су­до­ва си­сте­ма не ре­фор­мо­ва­на, і це бу­дуть ті са­мі суд­ді, які ухва­лю­ва­ти­муть ті са­мі рі­ше­н­ня.

Мо­жли­во, і так, але по­ка­жіть ме­ні, де го­то­ві суд­ді та­кої яко­сті та ква­лі­фі­ка­ції? Про­ект за­ко­ну за­раз пе­ред­ба­чає, що на по­са­ди суд­дів Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду мо­жуть пре­тен­ду­ва­ти осо­би, які ма­ють пев­ний стаж ро­бо­ти суд­дею. Тоб­то ці лю­ди вже в су­до­вій си­сте­мі. То­му пи­та­н­ня не в то­му, як їх ор­га­ні­зу­ва­ти, а в то­му, як зна­йти! Усі хо­чуть, щоб цей ор­ган був не­за­ле­жним. І я цьо­го хо­чу, а та­кож щоб усі су­ди в Укра­ї­ні бу­ли не­за­ле­жни­ми. Якщо ми за­раз ка­же­мо, що ВС обра­ли, але він по­га­ний, бо до пев­них суд­дів є за­ува­же­н­ня, то так са­мо бу­де з Ан­ти­ко­ру­пцій­ним су­дом.

Як на ме­не, при­зна­чи­ти суд­дею ко­гось із су­до­вої си­сте­ми лег­ше, бо мо­жна під­ня­ти й по­чи­та­ти йо­го рі­ше­н­ня, а якщо це бу­де лю­ди­на, яка жо­дно­го ра­зу їх не ухва­лю­ва­ла, то ще не­ві­до­мо, як во­на це ро­би­ти­ме.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.