За­пит на спра­ве­дли­вість

Які на­дії на ре­фор­му по­кла­да­ють пра­во­за­хи­сни­ки

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Ган­на Ча­ба­рай

Пра­во­за­хи­сни­ки про під­во­дні ка­ме­ні су­до­вих транс­фор­ма­цій

Пра­во­за­хи­сни­ки на­го­ло­шу­ють: українці, як і ра­ні­ше, не до­ві- ря­ють су­дам. «Чер­во­ною ни­ткою че­рез усі кон­це­пції та по­ясню­валь­ні за­пи­ски за­ко­но­про­е­ктів про­хо­дять ті са­мі зав­да­н­ня: за­без­пе­чи­ти не­за­ле­жність су­до­вих ор­га­нів, під­ви­щи­ти рі­вень до­ві­ри на­се­ле­н­ня до су­до­вої вла­ди то­що. Про що це свід­чить? Про те, що, по­при всі за­ко­но­дав­чі пер­тур­ба­ції та на­гро­ма­дже­н­ня сто­сів до­ку­мен­тів, ці зав­да­н­ня так і не бу­ли ви­рі­ше­ні», — роз­по­ві­ла Ти­жню Оле­ксан­дра Ма­твій­чук, го­ло­ва прав­лі­н­ня Цен­тру гро­ма­дян­ських сво­бод.

По­при за­галь­ний пе­си­мізм, вар­то від­зна­чи­ти кіль­ка про­гре­сив­них змін, які (при­найм­ні в теорії) ма­ли б до­по­мог­ти укра­їн­цям від­сто­ю­ва­ти свої пра­ва в су­ді. На­при­клад, у 2017 ро­ці в на­шій кра­ї­ні з’явив­ся ме­ха­нізм кон­сти­ту­цій­ної скар­ги, згі­дно з яким ко­жен гро­ма­дя­нин мо­же оскар­жи­ти в Кон­сти­ту­цій­но­му Су­ді пев­ний за­кон. Хо­ча зро­би­ти це не так про­сто. «Че­рез шту­чне зву­же­н­ня під­став для по­да­н­ня та­кої скар­ги не вда­ло­ся за­крі­пи­ти впов­ні га­ран­тії за­хи­сту лю­ди­ни від сва­во­лі пар­ла­мен­ту», — ко­мен­тує Ма­твій­чук. Скар­га має прой­ти всі по­пе­ре­дні ін­стан­ції, крім то­го, КСУ мо­же від­мо­ви­ти у від­крит­ті про­ва­дже­н­ня, якщо ви­знає її не­о­б­ґрун­то­ва­ною.

Та­кож пре­зи­дент­ські змі­ни до про­це­су­аль­них ко­де­ксів за­про­ва­джу­ють так зва­не еле­ктрон­не су­до­чин­ство. Си­сте­ма вклю­чає обмін до­ку­мен­та­ми між сто­ро­на­ми про­це­су в еле­ктрон­ній фор­мі, ві­део­транс­ля­цію за­сі­дань, участь у них у ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції. За­га­лом зву­чить су­ча­сно й про­зо­ро, про­те по­ки що не­ві­до­мо, що ма­ти­ме­мо на пра­кти­ці. «Ефе­ктив­ність но­во­вве­день за­ле­жа­ти­ме від то­го, на­скіль­ки які­сно ті ідеї бу­дуть ім­пле­мен­то­ва­ні. Це скла­дне й ам­бі­цій­не зав­да­н­ня. За­раз у Єв­ро­пей­сько­му су­ді ду­же обе­ре­жно, для окре­мих справ і в про­бно­му ре­жи­мі вво­дять еле­ктрон­ну си­сте­му до­ку­мен­то­обі­гу, вра­хо­ву­ю­чи бю­джет, не­ве­ли­ке на­ван­та­же­н­ня й той факт, що це один суд. Я з жа­хом уяв­ляю, на що та­ка ро­бо­та мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся в Укра­ї­ні. Бо, на­при­клад, си­сте­ма еле­ктрон­них де­кла­ра­цій чи си­сте­ма по­да­н­ня до­ку­мен­тів у ви­ші за­ви­сає в дні пі­ко­во­го на­ван­та­же­н­ня. А ми го­во­ри­мо про си­сте­му, для якої пі­ко­ві на­ван­та­же­н­ня по­стій­ні», — за­зна­чив Ти­жню Ми­хай­ло Та­ра­хка­ло, ди­ре­ктор Цен­тру стра­те­гі­чних справ Укра­їн­ської Гель­сін­ської спіл­ки з прав лю­ди­ни.

Во­дно­час в укра­їн­ській Кон­сти­ту­ції за­крі­пи­ли так зва­ну адво­кат­ську мо­но­по­лію, згі­дно з якою тіль­ки адво­кат мо­же пред­став­ля­ти ін­шу осо­бу в су­ді. Пра­во­за­хи­сни­ки вва­жа­ють, що якщо вже вво­ди­ти мо­но­по­лію, то на рів­ні за­ко­ну чи ко­де­ксу, але аж ні­як не в Кон­сти­ту­ції. «Ми ста­ли пер­шою кра­ї­ною у сві­ті, що за­крі­пи­ла мо­но­по­лію бі­знес-кор­по­ра­ції на рів­ні Основ­но­го За­ко­ну дер­жа­ви. На­го­ло­шую, не про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу чи то ін­шо­го за­ко­ну, а са­ме на рів­ні Кон­сти­ту­ції. І та­ким чи­ном, по­при кон­сти­ту­цій­ну за­бо­ро­ну, вла­да обме­жи­ла на­ше пра­во на ви­бір за­хи­сни­ка в су­ді в об­ся­зі, який ми ма­ли ра­ні­ше. Бо без­аль­тер­на­тив­но пе­ре­тво­ри­ла на обов’язок те, що до цьо­го бу­ло одні­єю із мо­жли­во­стей», — на­го­ло­шує Ма­твій­чук. Та­кож є ри­зик, що та­кі змі­ни при­зве­дуть до здо­рож­ча­н­ня по­слуг адво­ка­тів, що ха­ра­ктер­но для будь-якої мо­но­по­лії. Але во­дно­час якість адво­кат­ських по­слуг має під­ви­щи­ти­ся, як і швид­кість роз­гля­ду справ: на цьо­му на­го­ло­шу­ва­ли ав­то­ри та­ких змін. Ро­ман Куй­бі­да, за­сту­пник го­ло­ви Цен­тру по­лі­ти­ко­пра­во­вих ре­форм та ек­сперт Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­ту ре­форм,

роз­по­вів Ти­жню, що адво­кат­ська мо­но­по­лія не по­ши­рю­є­ться на ма­ло­зна­чні спо­ри. «Є пев­ний май­но­вий кри­те­рій, і це ве­ли­кі су­ми: лю­ди за­зви­чай спе­ре­ча­ю­ться за зна­чно мен­ші. У цих спра­вах не обов’яз­ко­во на­віть звер­та­ти­ся до юри­стів: будь-хто мо­же бу­ти пред­став­ни­ком у су­ді», — по­яснює ек­сперт. Утім, за йо­го сло­ва­ми, у ба­га­тьох ви­пад­ках ви­зна­че­н­ня ма­ло­зна­чно­сті за­ле­жить від суд­ді, тож обов'яз­ко­вість уча­сті адво­ка­та як пред­став­ни­ка по­кла­де­на на роз­суд су­ду.

Пе­ред Но­вим ро­ком ба­га­то га­ла­су на­ро­бив пре­зи­дент­ський указ про лі­кві­да­цію мі­сце­вих і ство­ре­н­ня окру­жних су­дів. Про­го­ло­ше­на вла­дою ме­та — опти­мі­за­ція та кра­щий до­ступ до пра­во­су­д­дя. Пра­во­за­хи­сни­ки ж за­го­во­ри­ли про ри­зи­ки для про­ва­джень, які вже три­ва­лий час ро­з­гля­да­ють у су­дах. Оскіль­ки за та­кої «ре­ор­га­ні­за­ції» їх мо­жуть від­пра­ви­ти на пе­ре­роз­по­діл і, як на­слі­док, су­до­вий про­цес, по­при вже ви­тра­че­ні ро­ки, по­чне­ться спо­ча­тку. Щоб цьо­го не ста­ло­ся, пре­зи­дент по­обі­цяв іні­ці­ю­ва­ти за­ко­но­про­е­кти що­до за­без­пе­че­н­ня без­пе­рерв­но­сті су­до­во­го роз­гля­ду справ. По­ки що це тіль­ки обі­цян­ки, але й ре­ор­га­ні­за­ція — про­цес не­швид­кий. Ро­ман Куй­бі­да ка­же, що в най­ближ­чі пів­ро­ку-рік українці на­вряд чи зі­штов­хну­ться з про­бле­ма­ми, адже суд­дів­ські кон­кур­си три­ва­ти­муть дов­го: під лі­кві­да­цію чи ре­ор­га­ні­за­цію під­па­дає по­над 600 су­дів.

«Цьо­му за­по­біг­ти якось мо­жна, але по­трі­бні змі­ни до за­ко­ну: якщо роз­гляд спра­ви роз­по­чав­ся, то на­віть у ра­зі змі­ни суд­ді він про­дов­жу­є­ться з то­го са­мо­го мі­сця. За­раз суд­ді мо­жуть про­слу­ха­ти за­пи­си по­пе­ре­дніх за­сі­дань, але це все-та­ки не іде­аль­ний ва­рі­ант, то­му що су­д­дя має сам від­чу­ва­ти спра­ву від по­ча­тку, щоб нор­маль­но її ви­рі­ши­ти. Є прин­цип без­по­се­ре­дньо­го роз­гля­ду: су­д­дя має сам сприйня­ти всю ін­фор­ма­цію й то­ді ухва­лю­ва­ти рі­ше­н­ня. То­му не знаю, чи та­кий ва­рі­ант ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми пі­ді­йде, але не­ві­до­мо, чи хтось за­про­по­нує щось кра­ще», — ка­же Куй­бі­да. За йо­го сло­ва­ми, плю­си ре­ор­га­ні­за­ції в то­му, що мо­жна бу­де швид­ше роз­гля­да­ти спра­ви на те­ри­то­рі­ях, де ма­ло суд­дів, та­кож змен­ша­ться ви­да­тки на утри­ма­н­ня су­до­вої си­сте­ми. Утім, си­стем­ні про­бле­ми су­дів

збе­рі­га­ю­ться. За сло­ва­ми Ма­твій­чук, це зга­да­на по­лі­ти­чна за­ле­жність, за­тя­гу­ва­н­ня справ, ко­ру­пція, брак ме­ха­ні­змів пе­ре­гля­ду ви­ро­ків, по­ру­ше­н­ня прин­ци­пу без­пе­рерв­но­сті роз­гля­ду, не­ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень то­що. То­му не­має до­ві­ри до цих ор­га­нів: до­слі­дже­н­ня Фон­ду «Де­мо­кра­ти­чні іні­ці­а­ти­ви» спіль­но із со­ціо­ло­гі­чною слу­жбою Цен­тру Ра­зум­ко­ва у 2017 ро­ці про­де­мон­стру­ва­ло, що цей по­ка­зник ста­но­вить –75%. Це свід­чить про те, що су­до­ва ре­фор­ма не в змо­зі за­до­воль­ни­ти за­пит су­спіль­ства на спра­ве­дли­вість, роз­по­від­ає Ма­твій­чук. «В умо­вах, ко­ли су­спіль­ство по­ля­ри­зо­ва­не й рі­вень то­ле­ран­тно­сті до на­си­л­ля зро­стає у зв’яз­ку зі зброй­ним кон­флі­ктом, що три­ває, зво­лі­ка­н­ня вла­ди із за­до­во­ле­н­ням цьо­го за­пи­ту ма­ти­ме фа­таль­ні на­слід­ки. За­пит на спра­ве­дли­вість із лег­кі­стю мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на за­пит на пом­сту», — за­зна­чає пра­во­за­хи­сни­ця. Під­ви­щи­ти до­ві­ру до су­дів міг би гро­мад­ський кон­троль за при­зна­че­н­ням суд­дів. Еле­мен­том та­ко­го кон­тро­лю ма­ла б ста­ти Гро­мад­ська ра­да до­бро­че­сно­сті, яка пе­ре­ві­ря­ла кан­ди­да­тів до но­во­го Вер­хов­но­го Су­ду. Утім, ГРД ді­ста­ла су­то ре­ко­мен­да­цій­ні фун­кції й Ви­ща ква­лі­фі­ка­цій­на ко­мі­сія та Ви­ща ра­да пра­во­су­д­дя ча­сто ігно­ру­ва­ли її ви­снов­ки.

Ро­ман Куй­бі­да, який є чле­ном ГРД, при­пу­скає, що цю Ра­ду ство­ри­ли не для справ­жньо­го гро­мад­сько­го кон­тро­лю, а для йо­го ви­ди­мо­сті. «Не ви­йшло вза­є­мо­дії між су­спіль­ством і суд­дів­ськи­ми ор­га­на­ми. Ста­ло­ся так, що ВРП сво­їм зав­да­н­ням, ма­буть, по­ста­ви­ла не онов­ле­н­ня суд­дів­сько­го кор­пу­су, а ма­кси­маль­не йо­го збе­ре­же­н­ня», — ка­же він. Втім, за йо­го сло­ва­ми, без Гро­мад­ської ра­ди до­бро­че­сно­сті ре­зуль­та­ти кон­кур­су у Вер­хов­ний Суд бу­ли б на­ба­га­то гір­ши­ми. Сво­єю чер­гою, Ми­хай­ло Та­ра­хка­ло пе­ре­ко­на­ний, що при­зна­че­н­ня суд­дів ма­ють від­бу­ва­ти­ся все­ре­ди­ні си­сте­ми, а не з по­да­чі гро­мад­сько­сті. «Кон­троль справ­ді по­трі­бен, і ті лю­ди, які се­бе дис­кре­ди­ту­ва­ли, не по­вин­ні про­хо­ди­ти на пев­ні по­са­ди. Але, як ме­ні зда­є­ться, хо­ро­ший ме­ха­нізм для уни­кне­н­ня цьо­го — су­спіль­ний ре­зо­нанс», — за­зна­чає він. На йо­го дум­ку, не­має га­ран­тій, що лю­ди, які пред­став­ля­ють гро­мад­ськість, ви­бе­руть най­кра­щих суд­дів. «Є ін­ша край­ність: ко­ли пра­во­су­д­дя під­мі­ню­ють су­спіль­ною не­об­хі­дні­стю, це ве­ли­ка не­без­пе­ка. Мо­же ви­ни­кну­ти си­ту­а­ція, ко­ли ви­ня­тко­ве пра­во на при­зна­че­н­ня суд­дів бу­де на­да­не пред­став­ни­кам гро­мад­сько­сті — то­ді ці суд­ді не до­три­му­ва­ти­муть ба­лан­су», — за­сте­рі­гає пра­во­за­хи­сник.

Ко­жна ре­фор­ма — це си­стем­ний під­хід, але ча­сто йо­го за­мі­ню­ють на­бо­ром по­пу­ляр­них ко­сме­ти­чних мі­кро­рі­шень. «Про­бле­ма всіх ре­фор­ма­тор­ських зу­силь у вузь­ко­му під­хо­ді до су­до­вої ре­фор­ми. На­віть су­ку­пні зу­си­л­ля гро­мад­ських ін­сти­ту­цій у цьо­му на­пря­мі бу­ли зве­де­ні до то­го, що «нам по­трі­бні че­сні суд­ді». Але іде­аль­ни­ми во­ни про­сто не мо­жуть бу­ти за при­ро­дою. На­ше зав­да­н­ня в ра­зи скла­дні­ше. По­трі­бно ство­ри­ти та­ку си­сте­му, де ко­жен су­д­дя сто­їть пе­ред про­стим ви­бо­ром: або до­три­му­ва­ти нор­ми пра­ва, або йти геть», — ка­же Ма­твій­чук. До си­стем­них дій, за її сло­ва­ми, на­ле­жить ство­ре­н­ня справ­жньо­го су­ду при­ся­жних за зраз­ком ан­гло­са­ксон­ської мо­де­лі, у яко­му є чі­ткий роз­по­діл обов’яз­ків «суд­дів пра­ва» (про­фе­сій­них юри­стів) та «суд­дів фа­кту» (ко­ле­гії при­ся­жних). В Укра­ї­ні ж за­раз під на­звою «суд при­ся­жних» діє суд на­ро­дних за­сі­да­те­лів. Крім то­го, тре­ба по­ча­ти спо­ча­тку про­це­си онов­ле­н­ня й очи­ще­н­ня суд­дів­сько­го скла­ду, вва­жає Куй­бі­да, і для цьо­го вар­то змі­ни­ти про­це­ду­ри кон­кур­су, щоб убез­пе­чи­ти йо­го від ма­ні­пу­ля­цій. Схо­же на те, що ре­фор­ми три­ва­ти­муть, по­ки бу­де не­вдо­во­ле­н­ня ро­бо­тою су­дів. Онов­ле­н­ня суд­дів­сько­го кор­пу­су лю­дьми не із си­сте­ми, без­пе­ре­чно, ве­ли­кий плюс і на­дія на змі­ни, про­те са­ма си­сте­ма змі­ни­ться ще не ско­ро. Пра­во­за­хи­сни­ки й акти­ві­сти не раз на­го­ло­шу­ва­ли: має з’яви­ти­ся са­мо­ор­га­ні­за­ція суд­дів і від­по­від­аль­ність ці­єї си­сте­ми за сво­їх пред­став­ни­ків, щоб пра­во на спра­ве­дли­вий суд бу­ло не про­сто на­звою чер­го­во­го ре­фор­ма­тор­сько­го за­ко­ну, а ре­аль­ні­стю без сюр­при­зів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.