ОНУХ про озна­ки жи­ву­чо­сті мо­ви

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ -

Що­ран­ку, ко­ли мій улю­бле­ний сні­да­нок (пше­ни­чні та гре­ча­ні пла­стів­ці з на­сі­н­ням чіа) про­ся­кає те­плим мо­ло­ком, я сі­даю на 15 хви­лин пе­ред комп’юте­ром, за­гля­даю в по­шту й ки­даю оком на Facebook. А там сьо­го­дні справ­жній скарб, ма­буть, най­кра­ще по­ві­дом­ле­н­ня, по­ба­че­не за ба­га­то ро­ків. Мій при­я­тель Ан­дрій Бон­дар на­пи­сав пер­шо­ря­дне по­ві­дом­ле­н­ня, яке за­зву­ча­ло як по­ча­ток но­вої книж­ки. Але по­ки він її на­пи­ше, я шви­день­ко ви­ко­ри­стаю той роз­кі­шний ма­те­рі­ал для сво­єї колонки. Ан­дрій на­пи­сав так: «Ба­бу­ся моя ка­за­ла: «Ан­дрею, чо­го ти кру­ти­шся, як гів­но в опо­лон­ці?». А вам так ка­за­ли ва­ші пра­щу­ри?». І ви­кли­кав ла­ви­ну, до­каз жи­ву­чо­сті й твор­чо­го по­тен­ці­а­лу укра­їн­ської мо­ви. От­же, на­со­ло­джуй­мо­ся ра­зом. Tetiana: Про ши­ло в жо­пі ка­за­ли. Andrii: Ме­ні баб­ця ка­за­ла, шо я «ту­рок ца­ря не­бе­сно­го». Lubko: Моя баб­ця з Во­л­очи­щи­ни ка­за­ли: «Не кру­ти­сі, як слив­ка в сра­ці». Оле­на: Ка­за­ли, а ще: «Чо­го ти тя­гне­шся, як бздо по каль­со­нам, іди швид­ше». Ва­сі­лі­са: У нас ка­жуть: «Кру­ти­шся, як смо­рід по га­цях». Onuch: Чув, чув. Ка­те­ри­на: Тю, «сра­ла-ма­за­ла» (про щось не­охай­не). Justina: Ще бу­ло та­ке: «Що то­бою знов дідь­ко тов­че». У мо­єї ба­би вза­га­лі був пов­но­цін­ний слов­ник вся­ких звер­тань до нас. Ihor: Бу­ло. Тіль­ки не гів­но, а гім­но. В мо­му ди­тин­стві не бу­ло зву­ка «в» у цьо­му сло­ві, на­віть па­ца­ни в дво­рі по­ро­сій­ськи ка­за­ли «гам­но». Yuriy: У нас біль­ше все-та­ки ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли при­кме­тник «гав­ни­стий», нa­при­клад гав­ни­стий ха­ра­ктер. Ці­ка­во, що в са­до­чку ще бу­ла при­каз­ка «...той пар­ши­воє гам­но» і на ко­гось го­во­ри­ло­ся теж: «Ах ти ж гам­но». На­то­мість пі­зні­ше ме­ні вже пам’ята­є­ться тіль­ки «гів­нюк». Elena: «Гім­няр ма­лий», ка­жуть на Ра­де­хів­щи­ні. Roman: «Оно ви­тан­цьо­вує як вош на гре­бін­ці» / «дур­не спить ― дур­не сни­ться». Natalia: Хі­хі, зби­то­шни­цею я не бу­ла, але ко­ли ти­ня­ла­ся по ха­ті без ді­ла, чу­ла ко­ло­ри­тне га­ли­цьке: «Чо хо­диш, як жид по по­ро­жно­му скле­пі?» («Склеп» — це те са­ме, що «ма­га­зин», хто не в кур­сі.) Ва­сі­лі­са: Ме­не на­зи­ва­ли «ба­хо­ром фран­ту­ва­тим», і на від­мо­ву їсти про­по­ну­ва­ли з’їсти «Іва­ся, шо на п’єцу всрав­ся». Sasha: Ко­ли роз­чі­су­ва­ла, ма­ма ка­за­ла: «Не плач, ко­зак, ота­ма­ном бу­деш», але ме­ні зав­жди чу­ло­ся: «Не плач, ко­за, а то ма­мой бу­деш», і це від­би­ло­ся на ме­ні на все жи­т­тя. Yuliya: «На­ря­див­ся, як се­рун на Ве­лик­день». Lesya: «Гів­но в опо­лон­ці» ― то не ту­ди й не сю­ди: і не то­не, і не пли­ве. Ще й усі твоє г... ба­чать. Oksana: «Як гім­но у ка­ла­ба­ні». Andrij: Са­ме так і ка­за­ли. Oksana: «Кру­ти­шся, як ви­шква­рок на ско­во­род­ці» (ба­бу­ся із За­по­різь­кої обл.).

Оле­на: «Як гім­но під ло­пу­хом» (як ша­пку якусь див­ну вдя­га­єш).

Iryna: Так, чу­ла від ба­бу­сі з Пол­тав­щи­ни. Там ба­га­то рі­зно­го го­стро­го го­во­рять.

Oleksandr: Ко­ли хтось (не­ва­жли­во, якої ста­ті) ви­да­вав якусь ні­се­ні­тни­цю, та­то ка­зав «сра­ла-ма­за­ла». Onuch: Так і ка­за­ли. Іри­на: «Ви­дри­ги­на­є­шся як здо­бний у ко­хан­ці», ― моя ба­бу­ся ка­за­ла (Ку­бань). Здо­бний ― це здо­бний су­хар. По­во­ди­ться за­га­лом так са­мо, як і теє г*. Мо­же, куль­тур­ні­ше.

Єв­ге­нія: Про гів­но ка­за­ли не тіль­ки, що кру­ти­ться, а і що спли­ває. А ще ка­за­ли: «Не тре­ба нас ду­ри­ти, ми ще не п’яні». Mykyt: «Ка­жде гім­но ду­має, шо во­но фі­ал­ка». Myroslava: «При­ду­ма­ла со­бі в за­дни­ці фі­ран­ки». Roman: «Срав йо­го пес, а су­ка му мар­ша гра­ла». Onuch: Ка­за­ли, ка­за­ли. Ihor: Ше в ди­тин­стві стар­ші дро­чи­ли­ся: «За­плач, Ан­дрій­ку ― дам ко­пій­ку, а за­ре­ви ― дам аж три!».

Tetyana: Нє, як гів­но в опо­лон­ці ― це не про кру­ти­ти­ся ка­за­ли, а про бов­та­ти­ся без ла­ду і ме­ти, а «кру­ти­ти­ся, як ми­ша на па­тель­ні».

Ір­ма: «Ти так хо­чеш то ро­би­ти, як го­ло­дний сра­ти» (моя баб­ця, а те­пер­ка і я так ка­жу). Olexander: Ав­жеж. І ба­тько до­сі вжи­ває цей ви­слів. Oksana: Про опо­лон­ку теж ка­за­ли. А ще ка­за­ли «за­рі­ка­ла­ся сви­ня гів­но їсти, бі­жить, аж дві ле­жить».

Oleg: Ме­ні моя ма­ма ка­за­ла: «Що ти бі­га­єш, як за­сра­ний бик по че­ре­ді».

Katia: У нас ка­жуть: «Чо­го ти но­си­шся, як фі­ра без­ди­шня» (пі­до­зрюю, щось у цьо­му ви­сло­ві пі­шло не так). Ella: «Фі­ра без ди­шля» і у нас ка­за­ли. Katia: Про­сто я чі­тко чу­ла там «н», ду­маю, від­бу­ло­ся якесь се­ман­ти­чне на­кла­да­н­ня.

Ihor: За­мі­на одних зву­ків на ін­ші (які лег­ше ви­мов­ля­ти) ― це в усіх мо­вах і ді­а­ле­ктах бу­ває. На Він­нич­чи­ні є «здо­ров­ля», «по­двір­ля», «мня­со», «врем­ня», «ма­ли­сни­ки», «сир­ли­ки».

Ella: Ба­ба Кє­ля (Лу­ке­рія) на­зи­ва­ла ді­тей і звер­та­ла­ся до нас в се­ре­дньо­му ро­ді: «Ти ди­ви яке во­но на­пра­сне... стра­ча ти одне!». І ме­не зав­жди му­чи­ло пи­та­н­ня, що во­но та­ке оте «стра­ча» з на­го­ло­сом на пер­шу «А». Ка­за­ли лю­ди, що то з ру­мун­ської і озна­чає дран­тя. Ан­то­ні­на: «Ти ди­ви, яке во­но на­пра­сне» ― це пре­кра­сно! Ihor: При цьо­му є лю­ди і ре­чі, про які ка­жуть «і на тен­ди, і на сен­ди».

Olesia: Всім так ба­бу­сі і ма­ми ка­за­ли, і ми ка­же­мо, і ді­ти на­ші бу­дуть.

Це все вкла­да­є­ться в ба­га­то­аспе­ктний не­скін­чен­ний пер­фор­манс. Уя­ві­мо со­бі люд­ський гурт, але не­хай із ду­же сим­во­лі­чним чи­слом ― два­над­цять осіб, усі си­дять ко­лом, а мо­же, за окру­глим сто­лом, лі­плять ва­ре­ни­ки, або ску­ба­ють пір’я, або, мо­же, пря­дуть ни­тку. Вслу­хай­мо­ся в го­ло­си, які ви­по­від­а­ють ці пов­но­кров­ні, за­го­ни­сті ма­кси­ми, що їх ми все-та­ки зна­є­мо, дар­ма що в на­шо­му ци­ві­лі­зо­ва­но­му мі­сько­му жит­ті за­бу­ли про них, а тут ― будь ла­ска, від­кри­ла­ся не­ви­чер­пна скар­бни­ця. Адже ав­то­ри ― це ми, але й слу­ха­чі та чи­та­чі та­кож ми. Тож сі­дай­мо з ва­ми в ко­ло й до­лу­чай­мо­ся до ба­ла­чок.

Ваш «Ідіот Фор­те­пі­а­но­вич, актор по­го­рі­ло­го те­а­тру», як ка­за­ла моя ба­бу­ся з Холм­щи­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.