Пер­со­наль­ний лі­то­пис

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ -

Чо­му що­ден­ник ве­те­ра­на за­ці­ка­вив во­ро­гів

Ро­ман Зі­нен­ко, про­йшов­ши че­рез пе­кло бо­їв під Іло­вай­ськом, ін­ту­ї­тив­но зна­йшов ви­хід сво­їм емо­ці­ям: за­пи­сав­ши хро­ні­ку по­дій, він до­но­сить прав­ду ці­єї вій­ни чи­та­чам у рі­зних ку­то­чках Укра­ї­ни.

«Іло­вай­ський що­ден­ник» — пер­ша книж­ка Ро­ма­на Зі­нен­ка. Він зі­зна­є­ться, що це ста­ло­ся ви­пад­ко­во, не­спо­ді­ва­но для ньо­го са­мо­го. «Я ні­ко­ли на­віть не мрі­яв бу­ти пи­сьмен­ни­ком, але пев­ні по­дії сер­пня 2014 ро­ку да­ли та­кий по­штовх, що я був про­сто зму­ше­ний, не міг стри­ма­ти­ся, щоб не на­пи­са­ти про ви­хід з Іло­вай­ська. Ви­ніс усе із се­бе, ви­клав на па­пе­рі, щоб пе­ре­ка­за­ти свої від­чу­т­тя, спо­га­ди, вра­же­н­ня і збе­рег­ти пам’ять про ті сум­но­зві­сні дні. Пі­сля цьо­го ме­ні ста­ло лег­ше, хо­ча в про­це­сі на­пи­са­н­ня бу­ло ду­же важ­ко: до­во­ди­ло­ся по­стій­но пе­ре­чи­ту­ва­ти текст, по­вер­та­ю­чись до ньо­го. У якісь мо­мен­ти я вже не­на­ви­дів ці ряд­ки та сто­рін­ки. Ре­да­кто­ри ви­ма­га­ли пе­ре­чи­та­ти ще і ще, пе­ре­ві­ри­ти, чи пра­виль­но вка­за­ні по­зив­ні, чи не пе­ре­плу­та­ні да­ти. По­стій­но до­во­ди­ло­ся пе­ре­жи­ва­ти ці по­дії, то­му з’яви­ли­ся пев­ні про­бле­ми з пси­хі­кою, я не хо­тів біль­ше ні­чо­го з неї чи­та­ти. Ко­ли книж­ка ви­йшла, ме­ні ста­ло лег­ше. Пси­хо­ло­ги, які про­во­дять се­мі­на­ри, роз­по­ві­ли, що во­на до­по­мо­гла і їм кра­ще зро­зу­мі­ти бій­ців, ко­трі по­вер­та­ю­ться з вій­ни».

Ро­ман ро­дом із Дні­пра. За­кін­чив 11 кла­сів, жи­т­тя скла­ло­ся так, що до­ве­ло­ся спро­бу­ва­ти се­бе в рі­зних про­фе­сі­ях: був пе­ре­ві­зни­ком, охо­рон­цем, про­дав­цем, під­при­єм­цем. За­раз за­о­чно здо­бу­ває еко­но­мі­чну осві­ту. Як ве­те­ран вій­ни, по­стій­но бе­ре участь у рі­зно­ма­ні­тних за­хо­дах, які мо­жна вва­жа­ти ре­а­бі­лі­та­ці­єю: кур­си мо­ви, по­їзд­ки та се­мі­на­ри, ве­де актив­ну гро­мад­ську ді­яль­ність. А те­пер у ньо­го ще одна ва­жли­ва мі­сія: він пре­зен­тує свої книж­ки в рі­зних мі­стах та се­ли­щах. При­чо­му Ро­ман не шу­кає яко­їсь осо­бли­вої ау­ди­то­рії. Не­що­дав­но про Іло­вайськ роз­по­від­ав май­же в усіх шко­лах при­фрон­то­во­го Ба­хму­та, по­тра­пив на­віть у сіль­ські на­вчаль­ні за­кла­ди та бі­бліо­те­ки. При­їхав­ши на Дон­бас, був збен­те­же­ний по­пу­ляр­ні­стю са­ме укра­ї­но­мов­но­го ва­рі­ан­та книж­ки, хо­ча йо­го за­пев­ня­ли, що тре­ба вез­ти тіль­ки ту, що пе­ре­кла­де­на ро­сій­ською, бо не зро­зу­мі­ють. Він вва­жає, що най­біль­ше книж­ка по­трі­бна мо­ло­ді, бо во­на нав­чаль­на та ви­хо­валь­на. І не то­му, що мі­стить ін­фор­ма­цію про ви­жи­ва­н­ня в скла­дних умо­вах. В «Іло­вай­сько­му що­ден­ни­ку » є при­кла­ди то­го, як не втра­ча­ти на­дію на­віть у без­на­дій­них си­ту­а­ці­ях. Мо­лодь по­вин­на ба­чи­ти та­кі при­кла­ди для на­слі­ду­ва­н­ня. Бо за­раз у нас на­ро­джу­ю­ться свої, ба­га­то з них жи­ві, з ни­ми тре­ба зу­стрі­ча­ти­ся, во­ни мо­жуть ба­га­то що роз­ка­за­ти мо­ло­ді. Це май­же ін­те­р­актив­ний ме­тод: з усі­ма ге­ро­я­ми мо­жна по­спіл­ку­ва­ти­ся, при­мі­ром, у Facebook, у книж­ці во­ни пред­став­ле­ні під сво­ї­ми ре­аль­ни­ми по­зив­ни­ми.

Ба­тько трьох ді­тей Ро­ман Зі­нен­ко пішов до­бро­воль­цем у ба­таль­йон «Дні­про-1». За йо­го сло­ва­ми, не міг допу­сти­ти, щоб рі­дне мі­сто Дні­про пе­ре­тво­ри­ло­ся на су­ча­сний До­нецьк. Бо на­ве­сні 2014-го там ба­чи­ли та­кі са­мі по­дії, бу­ли спро­би за­хо­пи­ти дер­жав­ні бу­дів­лі. Са­ме то­ді Ро­ман ви­рі­шив, що йо­го спра­ва — за­хи­сти­ти мі­сто, ро­ди­ну, ді­тей. Спо­ча­тку по­тра­пив до пол­ку на­ціо­наль­но­го за­хи­сту при обла­сній адмі­ні­стра­ції. А ко­ли бу­ло ого­ло­ше­но про ство­ре­н­ня пол­ку «Дні­про-1», йо­го за­про­си­ли прой­ти спів­бе­сі­ду. Так він опи­нив­ся се­ред пер­ших со­ро­ка бій­ців ба­таль­йо­ну. Взя­ли йо­го охо­че, бо ко­лись стро­ко­ву слу­жбу Ро­ман про­хо­див в одно­му з елі­тних під­роз­ді­лів мор­ської пі­хо­ти. Зга­дує, що то­ді був пе­ре­хі­дний пе­рі­од, на­віть кля­тву до­ве­ло­ся да­ва­ти «на­ро­до­ві СНД». А в 2008 ро­ці про­йшов пе­ре­пі­дго­тов­ку, бо вже то­ді бу­ло зро­зумі­ло, що є не­без­пе­ка для кра­ї­ни: від­бу­ва­ли­ся за­во­ру­ше­н­ня в Кри­му. Ко­ли всту­пив до лав «Дні­пра-1», скла­дав при­ся­гу вже на­ро­ду Укра­ї­ни. Вва­жає, що са­ме зав­дя­ки актив­ним ді­ям па­трі­о­тів та то­ді­шньої вла­ди обла­сті вда­ло­ся за­хи­сти­ти Дні­про­пе­тров­щи­ну, чо­го не зро­би­ли на До­неч­чи­ні. Бу­ли ство­ре­ні блок­по­сти, охо­ро­ня­ли­ся дер­жав­ні бу­дів­лі. Ба­таль­йон «Дні­про-1» ство­рю­вав­ся, зокре­ма, на про­ти­ва­гу мі­лі­ції, де ба­га­то хто хо­див з геор­гі­їв­ськи­ми стрі­чка­ми.

«До­бро­воль­ців, що пі­шли по рі­зні бо­ки фрон­ту, ба­га­то. Але це не вій­на лю­дей, це вій­на куль­тур, епох, якщо ба­жа­є­те, ми­ну­ло­го з май­бу­тнім. І в нас на Дні­про­пе­тров­щи­ні ін­ко­ли мо­жна бу­ло по­чу­ти ба­жа­н­ня по­вер­ну­ти­ся в СРСР. Але хто мо­же при здо­ро­во­му глу­зді спри­йма­ти ідею по­вер­не­н­ня до ми­ну­ло­го? Не бу­ло в істо­рії при­кла­дів, ко­ли ім­пе­рія руй­ну­є­ться, а по­тім по­вер­та­є­ться в ко­ли­шній стан. Хтось міг по­ба­чи­ти цю вій­ну гро­ма­дян­ською ще на по­ча­тку. Але во­на швид­ко вщу­хла б, як­би її не під­три­му­ва­ли та не роз­па­лю­ва­ли ззов­ні, з до­по­мо­гою гро­ма­дян Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, які втру­ти­ли­ся», — роз­по­від­ає своє ба­че­н­ня по­ча­тку вій­ни Ро­ман на пре­зен­та­ці­ях.

Так ви­йшло, що Іло­вайськ — це най­важ­ча сто­рін­ка йо­го вій­ни. То­му са­ме ті по­дії ста­ли цен­тро­ви­ми не тіль­ки в книж­ці, а й у жит­ті бій­ця. І для Зі­нен­ка бу­ло ду­же ва­жли­во за­фі­ксу­ва­ти свої спо­га­ди в жан­рі хро­ні­ки без будь-якої фан­та­зії та ху­до­жньої ви­гад­ки. Як і ба­га­то ре­аль­них бій­ців, що за­раз пи­шуть про вій­ну, він ка­те­го­ри­чний: той, хто ви­га­дує, спо­тво­рює істо­рію. Бо це не­пра­виль­но, ко­ли з’яв­ля­ю­ться мі­фі­чні ге­рої, які отри­му­ють плоть, на­го­ро­ди та по­че­сті. А в жит­ті ге­рої ре­аль­ні, не­по­мі­тні та за­ли­ше­ні без до­по­мо­ги. Ро­ман вва­жає, що най­че­сні­ше пи­са­ти хро­ні­ки, ніж щось ви­ду­му­ва­ти. То­му всі йо­го ге­рої ре­аль­но існу­ють. Що­прав­да, де­хто з них бо­ї­ться бра­ти її до рук, ка­же, що за­над­то ре­а­лі­сти­чно. А ті, хто чи­тав, не за­пе­ре­чу­ють: все так і бу­ло. І, пе­ре­чи­тав­ши ще раз про те, що жа­хає у снах, зі­зна­ю­ться, що ді­ста­ють по­лег­ше­н­ня.

«Ко­ли ми по­їха­ли че­рез цей «зе­ле­ний ко­ри­дор», спо­ча­тку, по­чув­ши по­стрі­ли, на­віть

зди­ву­ва­ли­ся. Ду­ма­ли, це якась по­мил­ка чи про­сто про­во­ка­ція. Бо ми про­їха­ли пер­шу лі­нію ро­сій­ських вій­сько­вих, во­ни в нас не стрі­ля­ли. А ко­ли ви­бу­хи по­ча­ли­ся в го­ло­ві ко­ло­ни, ко­ли ста­ли роз­вер­та­ти­ся тан­ки, зро­зумі­ли, що це не по­мил­ка. Я був во­ді­єм бро­ньо­ва­но­го бу­са, ко­ли­шньо­го ін­ка­са­тор­сько­го ав­то. Ко­ли ко­ло­на вже роз­сі­я­ла­ся, до­ве­ло­ся ви­би­ра­ти­ся з трьо­ма оди­ни­ця­ми те­хні­ки. Ми прор­ва­ли­ся, але за­ги­нув наш ко­ман­дир. Нас бу­ло 13, один по­тра­пив у по­лон, ко­ли пішов шу­ка­ти для нас транс­порт. Три до­би ви­хо­ди­ли пі­шки, бо на той мо­мент уже не орі­єн­ту­ва­ли­ся на мі­сце­во­сті, не ро­зумі­ли, де свої, де чу­жі. Зв’язок фа­кти­чно втра­тив­ся з мо­мен­ту, як по­ча­ли роз­стрі­лю­ва­ти ко­ло­ну: спер­шу ефір був пов­ні­стю за­би­тий по­ві­дом­ле­н­ня­ми, па­ну­вав ха­ос. І, зви­чай­но, пра­цю­ва­ли за­со­би во­ро­жої еле­ктрон­ної бо­роть­би, які глу­ши­ли все. Те, що ми зна­йшли на­ших, зро­зумі­ли, ко­ли по­ба­чи­ли в се­ли­щі Ро­здоль­но­му укра­їн­ських нац­гвар­дій­ців. Нас уже за­ли­ша­ло­ся п’яте­ро, еро, бо по­ра­не­них ора е вда­ло­ся да­лос від­пра­вид ра ти пер­ши­ми. На­ші хло­пці зна­йшли мі­сце­во­го ме­шкан­ця, який зго­ло­сив­ся оло­сив­ся ви­вез­ти по­ра­не­них ра­не­них хоч ку­дись. сь. А ви­яви­ло­ся, що ця до­бра лю­ди­на ви­ве­зла їх аж до лі­кар­ні Бер­дян­ська! Де він за­раз? Ма­буть, на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії... А нам по­ща­сти­ло сі­сти на таксі, на яко­му про­їха­ли вже пов­ні­стю оку­по­ва­не Ком­со­моль­ське. Сто­я­ли на пе­ре­їзді, зу­пи­ня­ли ма­ши­ни, але во­ни бу­ли пов­ні, з ре­ча­ми, з ді­тьми. Якась жін­ка їха­ла по ре­чі й ви­кли­ка­ла таксі з До­не­цька, ма­ши­на бу­ла по­ро­жня. Спо­ча­тку та­ксист не по­го­джу­вав­ся взя­ти нас, але по­тім усе ж та­ки ми вмо­ви­ли. Ві­кна бу­ли то­но­ва­ні, ав­то в той час ви­їзди­ло ба­га­то. То­ді ні­хто їх не зу­пи­няв для пе­ре­вір­ки, про що нам роз­по­ві­ли лю­ди, то­му вда­ло­ся ви­їха­ти. Ми ще не зна­ли, що один бік цьо­го Ро­здоль­но­го кон­тро­лю­ють бо­йо­ви­ки, а дру­гий бік наш. Ма­буть, ми не пер­ші бу­ли, то­му там уже ро­зумі­ли, що ро­би­ти: всіх, хто ви­йшов, зби­ра­ла ко­ло­на «Чер­во­но­го Хре­ста», щоб ви­вез­ти до Вол­но­ва­хи. А звід­ти нас ви­ве­зли до Дні­пра». Ці­ка­во, що книж­ку Зі­нен­ка про­да­ють на­віть у ро­сій­ських ін­тер­нет-ма­га­зи­нах. Що­прав­да, ра да, як «спо­відь со д ка­ра­те­ля ара ел про ро зну­ща­н­ня з уща з мі­сце­вих ме­шкан­ців на Дон­ба­сі». Але Ро­ман вва­жає, що це не пе­ре­шко­да: ка ка­ра­те­лі то ка­ра­те­лі. Та якщо хоч одна лю­ди­на змі­нить свою дум­ку про по по­дії, про­чи­тав­ши що­ден­ник із прав­прав дою, це вже бу­де ма­лень­ка пе­ре пе­ре­мо­га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.