Яро­слав Пе­шек про те, скіль­ки ко­штує член­ство в ЄС

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Яро­слав Пе­шек

На­пе­ре­до­дні на­ста­н­ня но­во­го 2018 ро­ку у ви­сту­пах по­лі­ти­ків і в ма­те­рі­а­лах єв­ро­пей­ських ме­діа мо­жна бу­ло по­ба­чи­ти ці­лу низ­ку про­гно­зів про подаль­ший роз­ви­ток ЄС. На­при­клад, ко­мі­сар Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу з пи­тань по­лі­ти­ки су­сід­ства та роз­ши­ре­н­ня Йо­ган­нес Ган в ін­терв’ю для аген­ції Reuters ска­зав, що Сер­бія та Чор­но­го­рія, імо­вір­но, бу­дуть на­сту­пни­ми дер­жа­ва­ми, які ста­нуть чле­на­ми ЄС у 2025-му. На при­єд­на­н­ня спо­ді­ва­ю­ться та­кож Ал­ба­нія, Бо­снія та Гер­це­го­ви­на, Ко­со­во й Ма­ке­до­нія. Зро­ста­н­ня впли­ву Ро­сії, мі­гра­цій­на кри­за в єв­ро­пей­ських кра­ї­нах, пе­ре­хід Ту­реч­чи­ни до ав­то­ри­тар­но­го ре­жи­му й, зокре­ма, ба­жа­н­ня змі­цни­ти єв­ро­пей­ську єд­ність і ці­лі­сність пі­сля виходу Ве­ли­кої Бри­та­нії, що має від­бу­ти­ся у 2019 ро­ці, при­не­сли на Бал­ка­ни но­ву на­дію. До то­го ж ко­мі­сар Ган пе­ре­ко­на­ний, що про­це­ду­ра прийня­т­тя до ЄС — це най­кра­щий спо­сіб змі­цни­ти бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю, ор­га­ні­зо­ва­ною зло­чин­ні­стю та за­гро­зою ав­то­ри­та­ри­зму в окре­мих кра­ї­нах.

Го­ло­ва Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії Жан-клод Юн­кер зу­стрів 2018-й смі­ли­вою за­явою: «Член­ство в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі про­по­ну­ють за ду­же хо­ро­шу ці­ну: для гро­ма­дян во­на мен­ша, ніж су­ма за ча­шку ка­ви що­дня». Та­ким чи­ном він на­ма­гав­ся ар­гу­мен­ту­ва­ти збіль­ше­н­ня бю­дже­ту ЄС у зв’яз­ку з ви­хо­дом Ве­ли­кої Бри­та­нії. Зго­дом цю ін­фор­ма­цію ста­ло пе­ре­ві­ря­ти ви­да­н­ня Politico. Йо­го ре­да­кто­ри ді­зна­ли­ся, що хо­ча су­ми, які гро­ма­дя­ни рі­зних дер­жав Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу пла­тять у спіль­ну ка­су, рі­зня­ться, про­те на­справ­ді для всіх них член­ство в ЄС ко­штує не біль­ше, ніж уже зга­да­на ча­шка ка­ви.

У сво­є­му «Ка­во­во­му ін­де­ксі ЄС» Politico бра­ли до ува­ги ста­ти­сти­ку вне­сків окре­мих кра­їн-чле­нів до брюс­сель­сько­го бю­дже­ту (не вра­хо­ву­ю­чи при цьо­му ті гро­ші, які по­вер­та­ю­ться че­рез рі­зні со­ю­зні фон­ди на­зад у кра­ї­ну) і су­ми, які гро­ма­дя­ни цих дер­жав у се­ре­дньо­му пла­тять за ка­ву. Якщо ду­ма­є­те, що най­біль­ше за­пла­тить ні­мець, то по­ми­ля­є­те­ся. Для ко­жно­го ні­ме­цько­го гро­ма­дя­ни­на член­ство в ЄС об­хо­ди­ться в €0,84 на день. Тим ча­сом жи­тель ма­лень­ко­го Лю­ксем­бур­гу за­пла­тить май­же вдві­чі біль­ше — €1,57 на день. Не над­то вті­шним це по­рів­ня­н­ня бу­ло й для Іта­лії, де ка­ва ко­штує де­шев­ше, ніж у су­сі­дніх кра­ї­нах: іта­лій­ці за член­ство в ЄС пла­тять що­дня де­що біль­ше, ніж за пів­ча­шки ка­ви з мо­ло­ком (€0,56). Ще одна країна, для якої член­ство так са­мо до­рож­че, ніж пів­ча­шки ка­ви, — це Бель­гія. І, нав­па­ки, ду­же ви­гі­дни­ми ви­яви­ли­ся пла­те­жі до ЄС по­рів­ня­но з ці­на­ми на ка­ву в Бри­та­нії. Politico су­про­во­джує цей факт зло­ра­дним ко­мен­та­рем, що це по­га­на но­ви­на для при­хиль­ни­ків Brexit.

А вза­га­лі в най­кра­що­му ста­но­ви­щі, за ре­зуль­та­та­ми цьо­го по­рів­ня­н­ня, опи­ни­ла­ся Бол­га­рія, ко­жен гро­ма­дя­нин якої від­дає в Брюс­сель ли­ше €0,18 на день. Че­хія пе­ре­бу­ває по­се­ре­ди­ні та­бли­ці, її гро­ма­дя­ни пла­тять у брюс­сель­ську ка­су €0,45 на день.

На пер­ший по­гляд зда­є­ться, що «Ка­во­вий ін­декс ЄС» від Politico — це про­сто за­бав­ка. Однак у сьо­го­дні­шньо­му су­спіль­но-по­лі­ти­чно­му се­ре­до­ви­щі, ко­ли по­лі­ти­ку Со­ю­зу де­да­лі біль­ше кри­ти­ку­ють за те, що во­на за­бю­ро­кра­ти­зо­ва­на й не­чу­тли­ва до по­треб окре­мих кра­їн-чле­нів, на­віть смі­шний від­гук ва­жли­вий.

На­ра­зі пе­ред Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом сто­їть ба­га­то стра­те­гі­чних зав­дань, які ми коротко на­зи­ва­є­мо ре­фор­мою. Си­ту­а­ція там ста­ла по­лі­ти­чним еле­мен­том у су­пер­ни­цтві пар­тій і ру­хів в окре­мих кра­ї­нах-чле­нах, а гро­мад­ськість ду­же чу­тли­во ре­а­гує на про­по­зи­ції про ре­фор­му­ва­н­ня ЄС. На пер­ший план ви­хо­дять пи­та­н­ня дер­жав­но­го су­ве­ре­ні­те­ту й ці­лі­сно­сті кра­їн-чле­нів. Уже кіль­ка ро­ків три­ває дис­ку­сія про ефе­ктив­не ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми не­ле­галь­ної мі­гра­ції з араб­ських та афри­кан­ських кра­їн. По­ки що не­ви­рі­ше­ни­ми ли­ша­ю­ться пи­та­н­ня спів­пра­ці з НАТО, за­хи­сту зов­ні­шніх кор­до­нів ЄС і подаль­шої про­це­ду­ри пе­ре­хо­ду на єв­ро як основ­ну ва­лю­ту в усіх кра­ї­нах — чле­нах ЄС.

Роз­ши­ре­н­ня кор­до­нів ЄС на те­ри­то­рію Укра­ї­ни й ін­ших схі­дно­єв­ро­пей­ських дер­жав та­кож ви­ма­га­ти­ме про­ве­де­н­ня низ­ки ре­форм і в ЄС, і в кра­ї­нах, що до­ма­га­ю­ться член­ства. Утім, ці­на ка­ви на їхньо­му рин­ку не ма­ти­ме на ці про­це­си пра­кти­чно жо­дно­го впли­ву.

ІН­ДЕКС ВІД POLITICO ПО­КА­ЗАВ: СУ­МИ, ЯКІ ГРО­МА­ДЯ­НИ РІ­ЗНИХ ДЕР­ЖАВ ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКО­ГО СО­Ю­ЗУ ПЛА­ТЯТЬ У СПІЛЬ­НУ КА­СУ, РІ­ЗНЯ­ТЬСЯ. ПРО­ТЕ НА­СПРАВ­ДІ ДЛЯ ВСІХ НИХ ЧЛЕН­СТВО В ЄС КО­ШТУЄ НА ДЕНЬ НЕ БІЛЬ­ШЕ, НІЖ ЧА­ШКА КА­ВИ В ЇХНІХ КРА­Ї­НАХ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.