Цен­траль­ний ви­бор­чий ву­зол

Які шан­си пе­ре­за­пу­сти­ти ЦВК най­ближ­чим ча­сом

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Ро­ман Мал­ко

Епо­пея з онов­ле­н­ням ЦВК, що три­ває вже кіль­ка ро­ків, має шан­си не­за­ба­ром за­вер­ши­ти­ся. При­найм­ні вне­се­н­ня пре­зи­ден­том по­да­н­ня зі спи­ском кан­ди­да­тів на­тя­кає на роз­бло­ку­ва­н­ня про­це­су. А от­же, з’яв­ля­є­ться на­дія, що вже до кін­ця мі­ся­ця не­ле­гі­тим­на ЦВК ста­не ле­гі­тим­ною. Ні­би­то най­біль­ше про це мріє ни­ні­шній го­ло­ва ко­мі­сії Ми­хай­ло Охен­дов­ський, який дав­но хо­че, щоб йо­го звіль­ни­ли й він міг ку­дись за­хо­ва­ти­ся. Втім, ра­ді­ти за­ра­но. Ана­ло­гі­чне по­да­н­ня в черв­ні 2016-го вже бу­ло, і про­цес онов­ле­н­ня ЦВК то­ді за­кін­чив­ся ні­чим. Основ­ним ви­ну­ва­тцем, зві­сно, на­зва­ли пре­зи­ден­та, який, мов­ляв, спе­ці­аль­но на­ма­га­є­ться збе­рег­ти ко­мі­сію Охен­дов­сько­го (бо во­на «під ним ле­жить»), щоб ско­ри­ста­ти­ся нею під час пре­зи­дент­ських ви­бо­рів. Час­тко­во це прав­да. Однак при­чи­на бло­ку­ва­н­ня бу­ла в ін­шо­му.

У спи­сок кан­ди­да­тур, уне­се­них Пе­тром Оле­ксі­йо­ви­чем, яки­мось ди­вом по кво­ті НФ за­те­са­ли­ся пер­со­на­жі, що їх фра­кція ні­би­то не про­по­ну­ва­ла. Ствер­джу­ва­ти, чи бу­ла це про­во­ка­ція, чи фра­кцію ба­наль­но не по­ін­фор­му­ва­ли про якісь ви­со­кі до­мов­ле­но­сті, скла­дно. Але по­шу­ки ком­про­мі­су зайня­ли біль­ше ніж рік і весь цей час го­лов­ним пі­до­зрю­ва­ним у всіх грі­хах та­ки за­ли­шав­ся пре­зи­дент. Вла­сне, та­ким він за­ли­ша­є­ться й да­лі, на­віть пі­сля по­да­н­ня онов­ле­но­го спи­ску, у яко­му вра­хо­ва­но по­ба­жа­н­ня май­же всіх пар­ла­мент­ських фра­кцій, крім Опо­бло­ку, на чию кан­ди­да­ту­ру ще че­ка­ють і во­на вно­си­ти­ме­ться до­да­тко­во.

На­справ­ді від то­го, яким бу­де но­вий склад ЦВК, і справ­ді ба­га­то що за­ле­жить. Го­лов­не — чи до­ві­ря­ти­ме йо­му суспільство. Адже на­сту­пні сім ро­ків са­ме ці лю­ди кон­тро­лю­ва­ти­муть усі ви­бор­чі за­бі­ги, до яких у кра­ї­ні зав­жди за­ви­ще­на ува­га. То­му не тіль­ки ре­пре­зен­та­тив­ність усіх по­лі­ти­чних груп, при­су­тніх у пар­ла­мен­ті, а і їхнє про­пор­цій­не пред­став­ни­цтво, на яко­му на­го­ло­шу­ють гро­мад­ські акти­ві­сти, ду­же ва­жли­ве. А та­кож якість по­да­них кан­ди­да­тур і про­зо­рість про­це­су їхньо­го при­зна­че­н­ня. І ось тут мо­жуть ви­ни­кну­ти ко­лі­зії.

ЗАГАЛОМ ФАХОВИЙ РІВЕНЬ БІЛЬШОСТІ КАН­ДИ­ДА­ТІВ ОСОБЛИВИХ ПРЕТЕНЗІЙ НЕ ВИКЛИКАЄ. ЯК ТВЕРДЯТЬ ЕКСПЕРТИ, НА СТАРТІ ВСЕ ЗНАЧНО КРАЩЕ, НІЖ У НИНІШНЬОЇ ЦВК

Загалом фаховий рівень більшості кан­ди­да­тів особливих претензій не викликає. Як твердять експерти, на старті все значно краще, ніж у нинішньої ЦВК. Оль­га Жел­то­ва (БПП) — за­сту­пни­ця го­ло­ви се­кре­та­рі­а­ту Ко­мі­те­ту ВР із пи­тань пра­во­вої по­лі­ти­ки та пра­во­су­д­дя, є спів­ав­тор­кою ба­га­тьох ви­бор­чих за­ко­но­про­е­ктів. Олег Ко­но­поль­ський — адво­кат, був шта­бі­стом і до­ві­ре­ною осо­бою Яце­ню­ка під час пре­зи­дент­ських ви­бо­рів 2010 ро­ку. Сві­тла­на Ку­сто­ва (БПП) пра­цю­ва­ла в ко­ман­ді юри­стів у спра­ві Ющен­ка про­ти Яну­ко­ви­ча у Вер­хов­но­му Су­ді у 2004 ро­ці, ко­ли ска­су­ва­ли ре­зуль­та­ти дру­го­го ту­ру, а на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах 2014-го пред­став­ля­ла у ЦВК По­ро­шен­ка. Ві­та­лій Плу­кар (БПП) — ко­ли­шній по­мі­чник Ва­ле­рія Кар­пун­цо­ва, го­ло­ви юри­ди­чно­го де­пар­та­мен­ту пар­тії «УДАР», а ни­ні пра­ців­ник АП. Єв­ген Рад­чен­ко («Са­мо­по­міч») — гро­мад­ський екс­перт, один із за­снов­ни­ків КВУ, уча­сник ба­га­тьох ви­бор­чих кам­па­ній і ко­ор­ди­на­тор ви­бор­чих про­грам. Ле­он­тій Ши­пі­лов (НФ) — до­цент ка­фе­дри між­на­ро­дно­го пра­ва та спе­ці­аль­них пра­во­вих на­ук Мо­ги­лян­ки, теж має при­стой­ний бек­гра­унд у ви­бор­чих спра­вах. Ми­хай­ло Вер­бен­ський (БПП) — ге­не­рал МВС. Те­тя­на Слі­па­чук («Во­ля на­ро­ду») — адво­кат. Те­тя­на Юзь­ко­ва (РПЛ) — чин­ний нар­деп, адво­кат. Ан­дрій Єв­сті­гнє­єв («Ба­тьків­щи­на») — до­цент ка­фе­дри еко­ло­гі­чно­го пра­ва в КНУ іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, адво­кат.

Зві­сно, що­до де­ко­го в спи­ску є пи­та­н­ня. Оль­га Ло­тюк (БПП), но­та­рі­ус і па­ра­лель­но до­цент КНУ іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, до­чка екс-про­ку­ро­ра Ки­є­ва Сте­пан Ло­тю­ка, чиє ім’я ко­лись фі­гу­ру­ва­ло в спра­ві з «віджи­мом» не­ру­хо­мо­сті в ЗСУ. Оче­ви­дно, пи­та­н­ня тут не про ба­тька й не про ста­тки. От ли­ше на­ві­що успі­шно­му сто­ли­чно­му но­та­рі­у­су ро­бо­та в ЦВК? Бра­кує ін­фор­ма­ції що­до кар’єр­но­го зле­ту На­та­лії Бер­на­цької (НФ) (до­не­дав­на Се­во­стья­но­ва) та її ста­тків, які во­на не мо­гла за­ро­би­ти на держ­слу­жбі. У 2014-му, бу­ду­чи оде­ським адво­ка­том і ви­кла­да­чем ака­де­мії, во­на ра­птом опи­ни­ла­ся в Ки­є­ві й одра­зу ста­ла уря­до­вим упов­но­ва­же­ним у ЄСПЛ, а да­лі, не ма­ю­чи по­лі­ти­чно­го бек­гра­ун­ду, швид­ко до­ро­сла до пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­ні­стра юсти­ції. Ще одна ці­ка­ва кан­ди­да­ту­ра від НФ — Іри­на Єфре­мо­ва, ни­ні­шній нар­деп, го­ло­ва хар­ків­ської ор­га­ні­за­ції пар­тії та лю­ди­на Ава­ко­ва. Її по­тра­пля­н­ня до спи­ску ці­ка­ве не так ске­ле­та­ми в ша­фі, як мо­жли­ви­ми пла­на­ми па­тро­на й по­тре­бою ма­ти в ЦВК ко­гось сво­го. Ну й, на­ре­шті, су­д­дя Дар­ни­цько­го рай­су­ду Ки­є­ва Ал­ла Ба­са­ла­є­ва («Ві­дро­дже­н­ня»). Що­до неї є пев­ні май­но­ві пи­та­н­ня. Та­кож де­ко­му не по­до­ба­є­ться, що її чо­ло­вік ні­би­то пра­цює в ЦВК на адмі­ні­стра­тив­ній по­са­ді.

Ко­ли на сай­ті пре­зи­ден­та 23 сі­чня впер­ше з’явив­ся пе­ре­лік осіб, яких про­по­ну­ють на чле­нів ЦВК, їх бу­ло стіль­ки, скіль­ки й ва­кан­сій, — 13. На­сту­пно­го ран­ку ста­ло 14, з’яви­ло­ся прі­зви­ще Ко­но­поль­сько­го. Ко­ли по­да­н­ня за два ти­жні вре­шті вне­сли до ВР, во­но зно­ву змі­ни­ло­ся. За­мість Си­ни­ці з’явив­ся Єв­сті­гнє­єв. По­над те, очі­ку­є­ться ще кан­ди­да­ту­ра від Опо­бло­ку, і ко­ли це на­ре­шті ста­не­ться, бу­дуть пред­став­ле­ні всі фра­кції. Та­ким чи­ном, пре­тен­зії до пре­зи­ден­та, що він ста­ви­ться ви­бір­ко­во, зні­му­ться: те­хно­ло­гі­чний мо­мент він за­без­пе­чив. Ін­ша річ, що ва­кан­тних місць усе одно за­ли­ша­є­ться 13, а кан­ди­да­тур бу­де 15. І якісь дві осо­би зі спи­ску в ЦВК не по­тра­плять. Як не кру­ти, двох по­трі­бно ви­ки­ну­ти. Хто бу­де ти­ми жер­тов­ни­ми ове­чка­ми — це не ли­ше ін­три­га, а й сер­йо­зна про­бле­ма. Утім, то вже ди­ле­ма пар­ла­мен­ту.

Як ви­кру­ти­ти­ся в цій си­ту­а­ції, там ще не зна­ють. Згі­дно з про­це­ду­рою, ви­зна­че­ною ре­гла­мен­том, спо­ча­тку го­ло­су­ють про при­пи­не­н­ня пов­но­ва­жень по­пе­ре­дньо­го скла­ду ЦВК, а то­ді ін­ди­ві­ду­аль­но за ко­жну за­про­по­но­ва­ну осо­бу. А що прі­зви­ща роз­мі­ще­ні за ал­фа­ві­том, то, про­го­ло­су­вав­ши пер­ші 13, до 14-го та 15-го мо­жуть не ді­йти. Істо­рія свід­чить, що ви­пад­ки, ко­ли за де­ко­го не про­го­ло­су­ва­ли, бу­ли. Згі­дно з ре­гла­мен­том, якщо осо­ба не під­три­ма­на, пре­зи­дент по­дає ін­шу. Пов­тор­но не мо­жна. А вра­хо­ву­ю­чи, що в Ра­ді всі одне одно­го ду­же лю­блять і стра­шен­но до­ві­ря­ють одне одно­му (аж три ро­ки шу­ка­ли ком­про­міс що­до цьо­го скла­ду), то, зви­чай­но, очі­ку­ва­н­ня «кид­ка» є не­аби­яке. Чо­му б, на­при­клад, фра­кції «Ві­дро­дже­н­ня», про­го­ло­су­вав­ши за сво­го кан­ди­да­та Ба­са­ла­є­ву (пер­ша в спи­ску), по­тім вза­га­лі не від­мо­ви­ти­ся від го­ло­су­ва­н­ня? Своє одер­жа­ли і все. Або що за­ва­жа­ти­ме «Ба­тьків­щи­ні», отри­мав­ши Єв­сті­гнє­є­ва, пе­ре­ста­ти під­три­му­ва­ти ін­ші кан­ди­да­ту­ри? Ні­чо­го. А оскіль­ки го­ло­сів ле­две ви­ста­чає, то ко­мусь їх мо­же за­бра­кну­ти. У зо­ні най­біль­шо­го ри­зи­ку кан­ди­да­ту­ра Юзь­ко­вої від РПЛ, во­на на­ра­зі оста­н­ня в спи­ску.

Втім, є й ін­ший ва­рі­ант, який мо­же до­по­мог­ти за­хи­сти­ти се­бе від під­сту­пів дру­га. Ідея, до ре­чі, на­ле­жить де­пу­та­то­ві від РПЛ і зна­но­му фа­хів­це­ві з ви­бор­чих пре­му­дро­стей (ко­ли­шній го­ло­ва прав­лі­н­ня Ко­мі­те­ту ви­бор­ців Укра­ї­ни) Іго­рю По­по­ву. Ре­гла­мент ВРУ в ст. 50 пе­ред­ба­чає про­це­ду­ру ad hoc, згі­дно з якою мо­жна один раз ві­ді­йти від пра­вил, ви­зна­че­них ре­гла­мен­том, і це, на дум­ку По­по­ва, ря­тів­на со­ло­мин­ка. «…Зро­би­ти рей­тин­го­ве го­ло­су­ва­н­ня по ко­жно­му, а по­тім па­ке­том 13 пер­ших у рей­тин­гу за­твер­ди­ти. Так за­кля­ті дру­зі під­стра­ху­ю­ться від вза­єм­ної за­гро­зи кид­ка. А хтось не­зру­чний не по­тра­пить до скла­ду ЦВК».

Ну й, на­ре­шті, що­до мо­жли­во­го го­ло­ви. Хто ним бу­де, ска­за­ти скла­дно. До по­да­н­ня Бер­на­цької експерти ста­ви­ли на Ку­сто­ву. Але Бер­на­цька в сен­сі адмі­ні­стра­тив­но­го до­сві­ду значно по­ту­жні­ша. У будь-яко­му ра­зі Бер­на­цька та Ку­сто­ва, най­імо­вір­ні­ше, та­ки бу­дуть у ке­рів­но­му скла­ді. А от го­ло­вою ціл­ком мо­же ста­ти хтось із-по­за спи­ску. Є до­во­лі ці­ка­ва вер­сія, що тим хтось мо­же ви­яви­ти­ся, на­при­клад, Оле­ксандр Чер­нен­ко — де­пу­тат від БПП, ко­ли­шній го­ло­ва КВУ. По­дей­ку­ють, що він при­швид­ше­ни­ми тем­па­ми на­ма­га­є­ться здо­бу­ти юри­ди­чну осві­ту. Мо­жли­во, це ли­ше чу­тки, але чо­му б і ні. Ко­ли ра­птом з’яви­ться по­да­н­ня на Чер­нен­ка, то пи­та­н­ня го­ло­ви ЦВК ав­то­ма­ти­чно зні­ме­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.