Істо­ри­чний за­ко­но­дав­чий акт гео­по­лі­ти­чної ва­ги

Во­ло­ди­мир Ва­си­лен­ко про між­на­ро­дне зна­че­н­ня за­ко­ну про де­о­ку­па­цію

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Во­ло­ди­мир Ва­си­лен­ко Про­дов­же­н­ня. По­ча­ток стат­ті див. Ти­ждень, № 5/2018

ЗА­КОН ТА ПИ­ТА­Н­НЯ ДА­ТИ ПО­ЧА­ТКУ ЗБРОЙНОЇ АГРЕ­СІЇ РФ І ТИМЧАСОВОЇ ОКУПАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ УКРА­Ї­НИ

У текс­ті за­ко­ну пря­мо не вка­за­но ні да­ти по­ча­тку агре­сії, ні да­ти по­ча­тку тимчасової окупації Укра­ї­ни. Та­кі да­ти, однак, фі­гу­ру­ють у нор­ма­тив­них актах, за­зна­че­них у йо­го пре­ам­бу­лі, зокре­ма в За­ко­ні Укра­ї­ни «Про за­без­пе­че­н­ня прав і сво­бод гро­ма­дян та пра­во­вий ре­жим на тим­ча­со­во оку­по­ва­ній території Укра­ї­ни» та За­я­ві Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни «Про від­січ зброй­ній агре­сії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції та по­до­ла­н­ня її на­слід­ків», за­твер­дже­ній По­ста­но­вою Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни за № 337-VIII від 21 кві­тня 2015 ро­ку.

В обох до­ку­мен­тах ви­окрем­ле­но да­ту 20 лю­то­го 2014-го. Во­на ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в но­тах МЗС Укра­ї­ни та по­да­н­нях до між­на­ро­дних су­до­вих ор­га­нів, зокре­ма до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни, Між­на­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го су­ду, Між­на­ро­дно­го су­ду ООН. От­же, офі­цій­но вста­нов­ле­ною да­тою по­ча­тку агре­сії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції про­ти Укра­ї­ни є 20 лю­то­го 2014 ро­ку. Во­на збі­га­є­ться з да­тою по­ча­тку окупації Кри­му й мі­ста Се­ва­сто­по­ля. Це по­ясню­є­ться тим, що ане­ксія цих ча­стин території Укра­ї­ни як та­ка ста­но­вить акт агре­сії, а про­цес їхньо­го за­гар­ба­н­ня по­чав­ся са­ме 20 лю­то­го 2014-го.

У між­на­ро­дній пра­кти­ці мо­жуть бу­ти най­рі­зно­ма­ні­тні­ші ва­рі­ан­ти зв’яз­ків, які збі­га­ю­ться, близь­кі та від­да­ле­ні, пря­мі й опо­се­ред­ко­ва­ні, між да­тою по­ча­тку збройної агре­сії та да­та­ми по­ча­тку окупації те­ри­то­рій, оскіль­ки оку­па­ція зав­жди є на­слід­ком і ма­те­рі­а­лі­за­ці­єю агре­сії, про­це­сом та фа­ктом одно­ча­сно. Бо­йо­ві дії, що ве­ду­ться на пев­них ча­сти­нах території дер­жа­ви, яка за­зна­ла агре­сії, не­ми­ну­че су­про­во­джу­ю­ться во­єн­ною оку­па­ці­єю. У та­ких ви­пад­ках оку­па­ція є вій­сько­вою опе­ра­ці­єю, а оку­по­ва­на те­ри­то­рія кон­тро­лю­є­ться ви­клю­чно вій­сько­ви­ми. У мі­ру роз­ши­ре­н­ня роз­мі­рів оку­по­ва­них те­ри­то­рій і їх від­да­ле­н­ня від ра­йо­нів бо­йо­вих дій во­ни на­бу­ва­ють ста­ту­су тим­ча­со­во оку­по­ва­них, у ме­жах яких кон­троль від­бу­ва­є­ться пе­ре­ва­жно ци­віль­ни­ми оку­па­цій­ни­ми адмі­ні­стра­ці­я­ми. Клю­чо­ве, ви­зна­чаль­не та ви­рі­шаль­не зна­че­н­ня має за­ко­но­дав­че вста­нов­ле­н­ня да­ти по­ча­тку збройної агре­сії. Са­ме від ці­єї да­ти зброй­ний на­пад ква­лі­фі­ку­є­ться як ско­є­ний дер­жа­вою між­на­ро­дний зло­чин і по­чи­на­є­ться фі­кса­ція всіх ви­пад­ків ско­є­н­ня во­єн­них зло­чи­нів і зло­чи­нів про­ти лю­дя­но­сті, спри­чи­не­н­ня ма­те­рі­аль­ної та не­ма­те­рі­аль­ної шко­ди не­за­ле­жно від то­го, йде­ться

про ви­пад­ки в ра­йо­нах бо­йо­вих дій чи в ме­жах тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій.

Да­ти по­ча­тку тимчасової окупації те­ри­то­рій не ма­ють зна­че­н­ня для під­ра­хун­ку об­ся­гу шко­ди, за­по­ді­я­ної актом агре­сії. Во­ни зде­біль­шо­го мін­ли­ві й у рі­зний час мо­жуть ма­ти рі­зну те­ри­то­рі­аль­ну прив’яз­ку, але ва­жли­ві для вста­нов­ле­н­ня по­ча­тку ви­ко­на­н­ня дер­жа­вою-оку­пан­том сво­їх по­зи­тив­них обов’яз­ків що­до ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій. То­му да­ти по­ча­тку тимчасової окупації до­ціль­но вста­нов­лю­ва­ти не за­ко­ном, а акта­ми ви­ко­нав­чої вла­ди.

ЗА­КОН І ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВІДСІЧІ ЗБРОЙНОЇ АГРЕ­СІЇ

Зброй­на агре­сія Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції роз­по­ча­ла­ся з не­ого­ло­ше­них і при­хо­ва­них втор­гнень на те­ри­то­рію Укра­ї­ни під­роз­ді­лів Зброй­них сил та інших си­ло­вих ві­домств Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, а та­кож че­рез ор­га­ні­за­цію та під­трим­ку те­ро­ри­сти­чної ді­яль­но­сті в умо­вах від­су­тно­сті все­на­ро­дно обра­но­го пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, сфор­мо­ва­них у ле­гі­тим­ний спо­сіб Вер­хов­ної Ра­ди та мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди.

За цих об­ста­вин не­об­хі­дно бу­ло ви­рі­ши­ти два на­два­жли­ві зав­да­н­ня: за­без­пе­чи­ти від­січ агре­сії та сфор­му­ва­ти но­ві вла­дні стру­кту­ри, не по­ру­шу­ю­чи Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. То­му ке­рів­ни­цтво дер­жа­ви, яке при­йшло до вла­ди пі­сля кра­ху ре­жи­му Яну­ко­ви­ча, ор­га­ні­зу­ва­ло бо­роть­бу з ро­сій­ською агре­сі­єю че­рез за­про­ва­дже­н­ня у кві­тні 2014 ро­ку ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції з ши­ро­ким ви­ко­ри­ста­н­ням Зброй­них сил Укра­ї­ни. Про­ве­де­н­ня у трав­ні 2014-го до­стро­ко­вих пре­зи­дент­ських, а по­тім та­кож пар­ла­мент­ських і мі­сце­вих ви­бо­рів зня­ло будь-які сум­ні­ви що­до ле­гі­тим­но­сті но­вої укра­їн­ської вла­ди та за­без­пе­чи­ло Укра­ї­ні між­на­ро­дну під­трим­ку в її бо­роть­бі.

Із са­мо­го по­ча­тку ро­сій­ської збройної агре­сії ан­ти­те­ро­ри­сти­чна опе­ра­ція бу­ла «скла­до­вою ре­а­лі­за­ції не­від’єм­но­го пра­ва Укра­ї­ни на ін­ди­ві­ду­аль­ну са­мо­обо­ро­ну від агре­сії в ро­зу­мін­ні ст. 51 Ста­ту­ту ООН». Та­кий під­хід за­фі­ксо­ва­ний у низ­ці по­ста­нов Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, у яких у мі­ру роз­гор­та­н­ня бо­йо­вих дій бу­ли ви­зна­че­ні основ­ні па­ра­ме­три пра­во­вої по­зи­ції на­шої дер­жа­ви в пи­тан­ні відсічі зброй­ній агре­сії та по­до­ла­н­ня її на­слід­ків.

Ві­до­мо, що го­лов­ну роль у мас­шта­бній зброй­ній бо­роть­бі з ро­сій­ським агре­со­ром пра­кти­чно ві­ді­гра­ють Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни, хо­ча фор­маль­но ке­рів­ни­цтво АТО й да­лі по­кла­да­є­ться на Слу­жбу без­пе­ки Укра­ї­ни.

Під­твер­джу­ю­чи зга­да­ні по­ста­но­ви ВРУ в пре­ам­бу­лі, ухва­ле­ний за­кон юри­ди­чно кон­ста­тує той факт, що від­січ зброй­ній агре­сії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції від­бу­ва­є­ться не в ре­жи­мі АТО, а в ре­жи­мі са­мо­обо­ро­ни від агре­сії від­по­від­но до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни та ст. 51 Ста­ту­ту Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій. Це за­крі­пле­но та­кож у ті­лі за­ко­но­про­е­кту, зокре­ма йо­го ст. 11.

Та­кий під­хід зні­має спе­ку­ля­тив­ні сум­ні­ви що­до ле­гі­тим­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня уча­сті на всіх ета­пах і ста­ді­ях відсічі зброй­ній агре­сії РФ до­бро­воль­чих ба­таль­йо­нів і Зброй­них сил Укра­ї­ни, оскіль­ки по­ло­же­н­ня ст. 51 Ста­ту­ту ООН є нор­мою між­на­ро­дно­го до­го­во­ру, зго­да на обов’яз­ко­вість яко­го на­да­на Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни, тож во­на від­по­від­но до Кон­сти­ту­ції ста­но­вить ча­сти­ну на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства.

Во­дно­час за­кон кла­де край не­ви­зна­че­но­сті у ви­бо­рі пра­во­вих під­став ком­пен­са­ції шко­ди, якої за­зна­ли фі­зи­чні та/або юри­ди­чні осо­би вна­слі­док збройної агре­сії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Спи­ра­ю­чись на нор­ми за­ко­ну та за­галь­но­ви­зна­ні прин­ци­пи між­на­ро­дно­го пра­ва, укра­їн­ські су­ди ма­ють ухва­лю­ва­ти рі­ше­н­ня про ком­пен­са­цію та­кої шко­ди Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю як дер­жа­вою-агре­со­ром.

ЗА­КОН І ПИ­ТА­Н­НЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РО­СІЙ­СЬКОЇ ФЕ­ДЕ­РА­ЦІЇ ЗА ЗБРОЙНУ АГРЕСІЮ ПРО­ТИ УКРА­Ї­НИ

У за­ко­ні ви­зна­че­но, що від­по­від­аль­ність за ма­те­рі­аль­ну та не­ма­те­рі­аль­ну шко­ду, зав­да­ну Укра­ї­ні вна­слі­док збройної агре­сії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, по­кла­да­є­ться на остан­ню від­по­від­но до за­галь­но­ви­зна­них прин­ци­пів і норм між­на­ро­дно­го пра­ва (ст. 2). У зв’яз­ку з цим ст. 6 за­ко­ну пе­ред­ба­чає, що Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни вжи­ве «не­об­хі­дних за­хо­дів для утво­ре­н­ня між­ві­дом­чо­го ко­ор­ди­на­цій­но­го ор­га­ну з ме­тою уза­галь­не­н­ня пра­во­вої по­зи­ції дер­жа­ви в пи­та­н­нях відсічі й стри­му­ва­н­ня збройної агре­сії Ро­сії та під­го­тов­ки кон­со­лі­до­ва­ної пре­тен­зії Укра­ї­ни до Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції що­до ре­а­лі­за­ції її між­на­ро­дно-пра­во­вої відповідальності за збройну агресію про­ти Укра­ї­ни».

У пра­кти­чно­му пла­ні для ре­а­лі­за­ції цьо­го при­пи­су за­ко­ну не­об­хі­дне ухва­ле­н­ня низ­ки за­ко­нів і підза­кон­них актів, спря­мо­ва­них на фі­нан­со­ве, ма­те­рі­аль­не, ка­дро­ве, ор­га­ні­за­цій­не, ме­то­до­ло­гі­чне то­що за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­ної ро­бо­ти між­ві­дом­чо­го ко­ор­ди­на­цій­но­го ор­га­ну.

Уза­галь­не­на та де­та­лі­зо­ва­на пра­во­ва по­зи­ція дер­жа­ви в пи­тан­ні відсічі ро­сій­ській зброй­ній агре­сії та по­до­ла­н­ня її на­слід­ків бу­де юри­ди­чним під­ґрун­тям для під­го­тов­ки кон­со­лі­до­ва­ної пре­тен­зії Укра­ї­ни до РФ.

Її клю­чо­ви­ми ча­сти­на­ми ма­ють ста­ти до­ка­зи са­мо­го фа­кту агре­сії, під­ра­хун­ки мас­шта­бів шко­ди, за­по­ді­я­ної зло­чи­ном агре­сії Укра­їн­ській дер­жа­ві, су­спіль­ству, юри­ди­чним та фі­зи­чним осо­бам і ви­мо­ги що­до об­ся­гу та форм від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків, яких за­зна­ла Укра­ї­на вна­слі­док ро­сій­ської агре­сії (див. Ти­ждень, № 10/2017).

ЗА­КОН І МЕ­ХА­НІЗМ ВІДСІЧІ ЗБРОЙ­НІЙ АГРЕ­СІЇ РО­СІЇ

За­кон у ст. 8 пе­ред­ба­чає існу­ва­н­ня по­ту­жно­го між­ві­дом­чо­го угру­по­ва­н­ня об’єд­на­них сил і за­со­бів, які за­лу­че­ні до відсічі й стри­му­ва­н­ня збройної агре­сії Ро­сії в До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях, а йо­го ст. 9 ре­гла­мен­тує ком­пе­тен­цію та по­ря­док ді­яль­но­сті ор­га­нів стра­те­гі­чно­го й опе­ра­тив­но­го ке­рів­ни­цтва зга­да­ни­ми си­ла­ми та за­со­ба­ми.

Ва­жли­вою є ст. 10 за­ко­ну, яка вста­нов­лює: «У ра­зі роз­ши­ре­н­ня збройної агре­сії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції за ме­жі Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим та м. Се­ва­сто­по­ля, До­не­цької і Лу­ган­ської обла­стей для її відсічі за­лу­ча­ю­ться і ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться си­ли та за­со­би, пе­ре­лі­че­ні у стат­ті 8 цьо­го За­ко­ну, у по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му стат­тею 9 цьо­го За­ко­ну».

ЗА­КОН ЯК РАМКОВИЙ ДОРОГОВКАЗ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПО­ЛІ­ТИ­КИ ДЕОКУПАЦІЇ ЗАГАРБАНИХ РОСІЄЮ ТЕ­РИ­ТО­РІЙ

Ста­т­тя 4 за­ко­ну вста­нов­лює, що пер­шо­чер­го­вою ме­тою дер­жав­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни є звіль­не­н­ня тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій у До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях та від­нов­ле­н­ня на цих те­ри­то­рі­ях кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду.

У йо­го ст. 5 пе­ред­ба­че­но, що для до­ся­гне­н­ня ці­єї ме­ти ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди та їхні по­са­до­ві осо­би:

• вжи­ва­ють від­по­від­них ди­пло­ма­ти­чних, сан­кцій­них та інших за­хо­дів (їхній ді­а­па­зон не обме­же­но та не спе­ци­фі­ко­ва­но); • за­лу­ча­ють між­на­ро­дну до­по­мо­гу; • ви­ко­ри­сто­ву­ють ме­ха­ні­зми дво­сто­рон­ньої між­на­ро­дної спів­пра­ці, між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій і між­на­ро­дних су­до­вих ін­стан­цій для збе­ре­же­н­ня та по­си­ле­н­ня сан­кцій, що за­сто­со­ву­ю­ться що­до Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції чле­на­ми між­на­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства.

За­зна­че­ні та ін­ші по­ло­же­н­ня за­ко­ну, зокре­ма ч. 1 йо­го ст. 7, ство­рю­ють пра­во­ве під­ґрун­тя та пе­ред­умо­ви для роз­роб­ки ор­га­на­ми ви­ко­нав­чої вла­ди Укра­ї­ни си­стем­ної і кон­кре­тної про­гра­ми дій, по­кли­ка­ної спри­я­ти

деокупації та де­ін­те­гра­ції тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій у До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях. За­кон під­твер­джує прі­о­ри­те­тність мир­но­го, по­лі­ти­ко-ди­пло­ма­ти­чно­го вре­гу­лю­ва­н­ня, але во­дно­час не ви­клю­чає за­сто­су­ва­н­ня при­му­со­вих си­ло­вих за­хо­дів від­по­від­но до ст. 51 Ста­ту­ту ООН.

ЗА­КОН І ПИ­ТА­Н­НЯ ЗА­ХИ­СТУ ПРАВ ЦИ­ВІЛЬ­НО­ГО НА­СЕ­ЛЕ­Н­НЯ ТА САН­КЦІЙ

За­кон ви­зна­чає рам­ки за­хи­сту прав лю­ди­ни ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня на тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, ви­хо­дя­чи з то­го, що укра­їн­ська вла­да по­збав­ле­на мо­жли­во­сті фун­кціо­ну­ва­ти на тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. На жаль, ст. 7 за­ко­ну ду­же за­галь­но го­во­рить про зо­бов’яза­н­ня Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції як дер­жа­ви-оку­пан­та. Від­по­від­но до ви­мог між­на­ро­дно­го гу­ма­ні­тар­но­го пра­ва в ній рад­ше йде­ться про не­га­тив­ну від­по­від­аль­ність Ро­сії за по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня, хоч са­ме на неї та­кож ля­гає ле­во­ва час­тка по­зи­тив­них зо­бов’язань, ре­а­лі­за­ція яких по­кли­ка­на спри­я­ти жит­тє­за­без­пе­чен­ню ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня та за­хи­сто­ві прав лю­ди­ни.

Пред­став­ни­ків пра­во­за­хи­сної спіль­но­ти та де­яких на­ро­дних де­пу­та­тів біль­ше не­по­ко­ї­ли пев­ні обме­же­н­ня прав лю­ди­ни ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня, за­про­ва­дже­ні за­ко­ном у зо­нах, при­ле­глих до бо­йо­вих дій. Мо­жна зро­зу­мі­ти стур­бо­ва­ність та­ки­ми обме­же­н­ня­ми в мир­ний час, але не у во­єн­ний.

УКРА­Ї­НА ТА СВІТОВІ ДЕ­МО­КРА­ТІЇ ПО­ВИН­НІ ВЗАЄМОДІЯТИ НЕ ДЛЯ ПО­ШУ­КУ СПОСОБІВ ЗАДОВОЛЕННЯ НЕПРАВОМІРНИХ ВИ­МОГ РО­СІЙ­СЬКОЇ ФЕ­ДЕ­РА­ЦІЇ, А З МЕ­ТОЮ ВІД­НОВ­ЛЕ­Н­НЯ МІЖ­НА­РО­ДНО­ГО МИРУ В ЄВРОПІ НА ЗАСАДАХ ПРА­ВА, ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКИХ ЦІННОСТЕЙ І СПРА­ВЕ­ДЛИ­ВО­СТІ

В умо­вах, ко­ли дер­жа­ва за­зна­ла зброй­но­го на­па­ду та ко­ли під за­гро­зою пу­блі­чний по­ря­док, без­пе­ко­вий ін­те­рес, те­ри­то­рі­аль­на ці­лі­сність і са­ме її існу­ва­н­ня, во­на має пра­во й обов’язок за­про­ва­ди­ти обме­же­н­ня пев­них прав гро­ма­дян, зокре­ма та осо­бли­во в зо­нах, при­ле­глих до ра­йо­нів бо­йо­вих дій. Та­кі обме­же­н­ня вста­нов­лю­ю­ться не ли­ше для за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­ної бо­роть­би з агре­со­ром, а ча­сто й для за­хи­сту жи­т­тя гро­ма­дян, що опи­ня­ю­ться в ме­жах те­а­тру во­єн­них дій.

Від­по­від­но до п. 3 ст. 2, ст. 9, 12, 14 та ст. 17 Між­на­ро­дно­го па­кту про гро­ма­дян­ські та по­лі­ти­чні пра­ва, а та­кож ст. 5, 6, 8 та ст. 13 Кон­вен­ції про за­хист прав лю­ди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод дер­жа­ви території, на яких вве­де­но над­зви­чай­ний стан або від­бу­ва­є­ться зброй­ний кон­флікт, ма­ють пра­во на від­ступ від окре­мих зо­бов’язань, ви­зна­че­них зга­да­ни­ми уго­да­ми. Сво­го ча­су Укра­ї­на на ви­мо­гу Ра­ди Єв­ро­пи зро­би­ла За­я­ву про та­кий від­ступ, за­твер­дже­ну По­ста­но­вою Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни № 462 від 21 трав­ня 2015 ро­ку. Від­по­від­но до цих до­ку­мен­тів в Укра­ї­ні за­про­ва­дже­ні пев­ні обме­же­н­ня прав лю­ди­ни на пе­рі­од до пов­но­го при­пи­не­н­ня збройної агре­сії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, а са­ме до ви­ве­де­н­ня всіх не­за­кон­них зброй­них фор­му­вань, ке­ро­ва­них, кон­тро­льо­ва­них і фі­нан­со­ва­них Росією, і її оку­па­цій­них військ із території Укра­ї­ни. Пе­ре­дба­че­ні ст. 12 за­ко­ну обме­же­н­ня прав ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня в зо­нах, при­ле­глих до ра­йо­нів бо­йо­вих дій, від­по­від­а­ють нор­мам між­на­ро­дно­го пра­ва, є об­ґрун­то­ва­ни­ми та до­ціль­ни­ми.

Во­дно­час окре­мі на­ро­дні де­пу­та­ти Укра­ї­ни на рі­зних ста­ді­ях роз­роб­ки й роз­гля­ду за­ко­ну про­по­ну­ва­ли вклю­чи­ти до йо­го текс­ту нор­ми, які пе­ред­ба­ча­ли ро­зір­ва­н­ня ди­пло­ма­ти­чних від­но­син із Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю, де­нон­са­цію ве­ли­ко­го укра­їн­сько-ро­сій­сько­го до­го­во­ру, за­про­ва­дже­н­ня ві­зо­во­го ре­жи­му, за­бо­ро­ну тор­гів­лі з оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми то­що.

Та­кі про­по­зи­ції сто­су­ю­ться пи­тань, які є окре­ми­ми й да­ле­ко не ви­чер­пни­ми скла­дни­ка­ми про­бле­ми сан­кцій про­ти Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції як дер­жа­ви-агре­со­ра. Ця ва­жли­ва й осо­бли­ва про­бле­ма має ста­ти пре­дме­том спе­ці­аль­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня ін­ши­ми нор­ма­тив­ни­ми акта­ми. Кон­кре­тні про­по­зи­ції що­до си­стем­но­го ви­ро­бле­н­ня єди­ної дер­жав­ної по­лі­ти­ки сан­кцій, які сво­го ча­су бу­ли сфор­му­льо­ва­ні на шпаль­тах Ти­жня (див. № 42/2014, № 12/2017), за­ли­ша­ю­ться акту­аль­ни­ми. Для їхньої ре­а­лі­за­ції по­трі­бна по­лі­ти­чна во­ля ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви.

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ЗА­КО­НУ

За­кон без пе­ре­біль­ше­н­ня є істо­ри­чним актом і має над­зви­чай­но ве­ли­ке зна­че­н­ня для за­хи­сту жит­тє­во ва­жли­вих ін­те­ре­сів Укра­ї­ни та змі­цне­н­ня її гео­по­лі­ти­чних по­зи­цій.

За­кон де­мон­струє світові твер­де не­с­прийня­т­тя Укра­ї­ною на­слід­ків не­ле­гі­тим­но­го за­сто­су­ва­н­ня си­ли та є прин­ци­по­вою від­по­від­дю на три­ва­лу збройну агресію Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції.

У за­ко­ні від­обра­же­на рі­шу­ча на­ла­што­ва­ність Укра­ї­ни за­хи­ща­ти свою не­за­ле­жну дер­жав­ність, те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність і кон­сти­ту­цій­ний лад, спи­ра­ю­чись на за­галь­но­ви­зна­ні нор­ми та прин­ци­пи су­ча­сно­го між­на­ро­дно­го пра­ва, між­на­ро­дну спів­пра­цю та вза­є­мо­дію зі сві­то­ви­ми де­мо­кра­ті­я­ми.

За­кон одно­зна­чно ви­зна­чає Ро­сію дер­жа­вою-агре­со­ром і в та­кий спо­сіб роз­він­чує аб­сур­дність по­ши­рю­ва­но­го у сві­ті ро­сій­сько­го про­па­ган­дист­сько­го мі­фу про мир­не по­се­ре­дни­цтво Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції у ви­рі­шен­ні між­на­ро­дно­го зброй­но­го кон­флі­кту, уча­сни­ком яко­го во­на є як дер­жа­ва-агре­сор.

У сві­тлі по­ло­жень за­ко­ну Ро­сія по­стає, і це від­по­від­ає дій­сно­сті, не ми­ро­твор­цем, а руй­нів­ни­ком між­на­ро­дно­го пра­во­по­ряд­ку, во­на зу­хва­ло по­ру­шує фун­да­мен­таль­ні прин­ци­пи між­на­ро­дно­го пра­ва та дво­сто­рон­ні між­на­ро­дні зо­бов’яза­н­ня.

За­кон спря­мо­ва­ний про­ти спроб Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції за­мі­ни­ти ґрун­то­ва­ний на Ста­ту­ті ООН між­на­ро­дний пра­во­по­ря­док ар­ха­ї­чною си­сте­мою, де не­має ци­ві­лі­зо­ва­них, по­го­дже­них усі­ма й зро­зумі­лих для всіх пра­вил гри, а до­мі­нує ли­ше пра­во си­ли. За­кон — це ін­стру­мент від­мо­ви від мо­де­лі вре­гу­лю­ва­н­ня, яка дає агре­со­ру мо­жли­вість до­ся­га­ти сво­їх про­ти­прав­них ці­лей, за­ли­ша­ю­чись без­кар­ним.

За­кон по­си­лює пе­ре­го­вір­ну по­зи­цію Укра­ї­ни в по­шу­ках вре­гу­лю­ва­н­ня, ґрун­то­ва­но­го на Ста­ту­ті ООН, а не прим­хах і за­ба­ган­ках агре­со­ра.

Не від­ки­да­ю­чи мо­жли­вість і до­ціль­ність ви­ко­ри­ста­н­ня за­кла­де­но­го в мін­ських до­мов­ле­но­стях по­зи­тив­но­го по­тен­ці­а­лу, за­кон під­кре­слює від­да­ність Укра­ї­ни прі­о­ри­те­тно­сті за­сто­су­ва­н­ня по­лі­ти­ко-ди­пло­ма­ти­чно­го вре­гу­лю­ва­н­ня з до­дер­жа­н­ням прин­ци­пу вер­хо­вен­ства пра­ва. У зв’яз­ку з пев­ни­ми яв­но не­ле­гі­тим­ни­ми по­ло­же­н­ня­ми ста­тус мін­ських до­мов­ле­но­стей як по­лі­ти­чної уго­ди, нав’яза­ної си­ло­вим ме­то­дом і не ра­ти­фі­ко­ва­ної Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни, не ство­рює пра­во­вих під­став для ре­ві­зії за­ко­ну, який був на­ле­жним чи­ном ра­ти­фі­ко­ва­ний укра­їн­ським пар­ла­мен­том і по­ло­же­н­ня яко­го пов­ні­стю узго­джу­ю­ться з між­на­ро­дним пра­вом.

У сві­тлі ви­мог су­ча­сно­го між­на­ро­дно­го пра­ва та єв­ро­пей­ських ци­ві­лі­за­цій­них цінностей викликає сер­йо­зне за­не­по­ко­є­н­ня та ка­те­го­ри­чне не­с­прийня­т­тя п. 10.4 ре­зо­лю­ції Пар­ла­мент­ської асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи «Гу­ма­ні­тар­ні на­слід­ки вій­ни в Укра­ї­ні» від 23 сі­чня 2018 ро­ку, який ре­ко­мен­дує

«ре­ві­зу­ва­ти за­кон на осно­ві мін­ських до­мов­ле­но­стей». Зга­да­не по­ло­же­н­ня бу­ло вклю­че­но до ре­зо­лю­ції ПАРЄ зу­си­л­ля­ми окре­мих чле­нів укра­їн­ської пар­ла­мент­ської де­ле­га­ції, а са­ме Но­вин­сько­го та Льо­во­чкі­ної, які на­ле­жать до Опо­зи­цій­но­го бло­ку. Їхня по­ве­дін­ка як аген­тів впли­ву Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції є зро­зумі­лою. Однак по­зи­цію тих єв­ро­де­пу­та­тів, які під­три­ма­ли ан­ти­укра­їн­ську іні­ці­а­ти­ву, іна­кше, як га­не­бною, амо­раль­ною і без­від­по­від­аль­ною, на­зва­ти не мо­жна.

Як уже за­зна­ча­ло­ся, мін­ські до­мов­ле­но­сті є на­слід­ком не­пра­во­мір­но­го за­сто­су­ва­н­ня Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю си­ли про­ти Укра­ї­ни та вклю­ча­ють низ­ку по­ло­жень, що ра­зю­че су­пе­ре­чать су­ча­сно­му між­на­ро­дно­му пра­ву та єв­ро­пей­ським цін­но­стям. От­же, ре­ві­зу­ва­ти слід мін­ські до­мов­ле­но­сті, а не за­кон, жо­дне з по­ло­жень яко­го не по­ру­шує між­на­ро­дно­го пра­ва.

Став­ле­н­ня до ви­зна­че­н­ня пра­во­вих під­став і ме­то­дів вре­гу­лю­ва­н­ня між­на­ро­дно­го зброй­но­го кон­флі­кту, який ви­ник у цен­трі Єв­ро­пи вна­слі­док ро­сій­ської збройної агре­сії, є те­стом як для ке­рів­ни­цтва Укра­ї­ни, так і для лі­де­рів сві­то­вих де­мо­кра­тій.

Вла­да Укра­ї­ни має до­ве­сти свою спро­мо­жність за­без­пе­чи­ти швид­ку й си­стем­ну ім­пле­мен­та­цію за­ко­ну, ка­те­го­ри­чно від­ки­ну­ти будь-які спро­би йо­го ре­ві­зії та не по­го­джу­ва­ти­ся на по­сту­пки, що під­ри­ва­ють кон­сти­ту­цій­ний лад дер­жа­ви й су­пе­ре­чать нор­мам су­ча­сно­го між­на­ро­дно­го пра­ва.

За­хі­дні лі­де­ри ма­ють до­ве­сти свою від­да­ність прин­ци­пам вер­хо­вен­ства між­на­ро­дно­го пра­ва, від­мо­ви­ти­ся від спроб при­му­си­ти Укра­ї­ну без­за­сте­ре­жно ви­ко­ну­ва­ти не­пра­во­мір­ні по­ло­же­н­ня мін­ських до­мов­ле­но­стей і по­си­ли­ти сан­кції про­ти Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції як дер­жа­ви, яка

від­мов­ля­є­ться при­пи­ни­ти агресію про­ти Укра­ї­ни та від­но­ви­ти між­на­ро­дний пра­во­по­ря­док.

По­сту­пки укра­їн­ської вла­ди агре­со­ру на осно­ві неправомірних по­ло­жень мін­ських до­мов­ле­но­стей озна­ча­ти­муть зра­ду на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів кра­ї­ни. Сво­єю чер­гою, світові де­мо­кра­тії, при­му­сив­ши Укра­ї­ну до по­сту­пок агре­со­ру, ста­ють спів­у­ча­сни­ка­ми зло­чи­ну агре­сії.

Укра­ї­на та світові де­мо­кра­тії по­вин­ні взаємодіяти не для по­шу­ку способів задоволення неправомірних ви­мог Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, а з ме­тою від­нов­ле­н­ня між­на­ро­дно­го миру в Європі на засадах пра­ва, єв­ро­пей­ських цінностей і спра­ве­дли­во­сті.

Не­спро­мо­жність Укра­ї­ни та її за­хі­дних пар­тне­рів ефе­ктив­но про­ти­ді­я­ти агре­сії РФ і їхня зго­да за­до­воль­ни­ти її не­пра­во­мір­ні ви­мо­ги, прим­хи й за­ба­ган­ки озна­ча­ти­муть ка­пі­ту­ля­цію та за­охо­тять агре­со­ра до но­вих аван­тюр.

Як свід­чить істо­рія, уми­ро­тво­ре­н­ня агре­со­ра по­си­лює куль­ту­ру без­кар­но­сті, при­зво­дить до трі­ум­фу пра­ва си­ли та до­мі­ну­ва­н­ня в між­на­ро­дних від­но­си­нах ха­о­су, сва­во­лі й ди­кта­ту. Ви­клю­чи­ти та­кий роз­ви­ток по­дій мо­же ли­ше по­си­ле­н­ня між­на­ро­дно-пра­во­вих сан­кцій про­ти Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції в ра­зі про­дов­же­н­ня агре­сії про­ти Укра­ї­ни з пер­спе­кти­вою ство­ре­н­ня ши­ро­кої ан­ти­пу­тін­ської ко­а­лі­ції для ре­аль­но­го кри­мі­наль­но­го по­ка­ра­н­ня ви­що­го ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви-агре­со­ра, ком­пен­са­ції за­по­ді­я­ної шко­ди Укра­ї­ні та її со­ю­зни­кам, які за­зна­ли зби­тків у зв’яз­ку із за­сто­су­ва­н­ням між­на­ро­дно-пра­во­вих сан­кцій про­ти агре­со­ра, пов­но­го від­нов­ле­н­ня між­на­ро­дно­го пра­во­по­ряд­ку та за­про­ва­дже­н­ня обме­жу­валь­них що­до РФ за­хо­дів, спря­мо­ва­них на пре­вен­цію актів ро­сій­ської агре­сії в май­бу­тньо­му.

Ва­го­мий ар­гу­мент. За­кон по­си­лює пе­ре­го­вір­ну по­зи­цію Укра­ї­ни в по­шу­ках вре­гу­лю­ва­н­ня, ґрун­то­ва­но­го на Ста­ту­ті ООН, а не прим­хах і за­ба­ган­ках агре­со­ра

Шлях від­кри­то. Про­по­зи­ція Опо­бло­ку ска­су­ва­ти ухва­ле­н­ня за­ко­ну про де­о­ку­па­цію не ма­ла під­трим­ки в пар­ла­мен­ті, тож на­бра­н­ня ним чин­но­сті стає фор­маль­ною спра­вою

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.