Іван Лі­щи­на: «ЄСПЛ і є одним із най­кра­щих між­на­ро­дних ін­сти­ту­тів, який до­по­мо­же Укра­ї­ні вста­но­ви­ти факт ро­сій­ської агре­сії»

За­сту­пник мі­ні­стра юсти­ції про до­ка­зи ро­сій­ської агре­сії

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Спіл­ку­вав­ся Юрій Ла­па­єв

Щоб ді­зна­ти­ся, які офі­цій­ні до­ка­зи при­су­тно­сті ро­сій­ських вій­сько­вих має Укра­ї­на й що са­ме во­ни до­по­мо­жуть вста­но­ви­ти, Ти­ждень зу­стрів­ся із за­сту­пни­ком мі­ні­стра юсти­ції, упов­но­ва­же­ним у спра­вах Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни Іва­ном Лі­щи­ною.

Які до­ка­зи уча­сті Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції офі­цій­но пе­ре­да­ні на роз­гляд до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни (ЄСПЛ)? — На по­ча­тку тре­ба ро­зу­мі­ти су­тність про­це­су в ЄСПЛ. І пер­шим пи­та­н­ням є те, що са­ме ми на­ма­га­є­мо­ся до­ве­сти, чо­му ця про­бле­ма роз­гля­да­є­ться в ЄСПЛ. Зга­да­ний ор­ган має пра­кти­ку, роз­ро­бле­ну спе­ці­аль­но для ви­пад­ків, ко­ли один із чле­нів Ра­ди Єв­ро­пи за­хо­плює ча­сти­ну території ін­шо­го її чле­на. Це тра­пля­є­ться вже не впер­ше. То­му ЄСПЛ ви­ро­бив та­ку пра­кти­ку: від­по­від­но до між­на­ро­дно­го пра­ва ко­жна кра­ї­на від­по­від­аль­на за всю ту те­ри­то­рію, на яку во­на по­ши­рює свою юрис­ди­кцію. Це за­галь­не пра­ви­ло, але є ви­ня­ток, який зву­чить так: якщо кра­ї­на втра­чає ча­сти­ну сво­єї території, то в та­ко­му ра­зі во­на не від­по­від­аль­на за свої не­га­тив­ні обов’яз­ки (тоб­то обов’язок не по­ру­шу­ва­ти) Єв­ро­пей­ської кон­вен­ції з прав лю­ди­ни та за­хист прав лю­ди­ни. Але якщо дер­жа­ва при­ро­сла те­ри­то­рі­я­ми че­рез до­да­ва­н­ня ча­сти­ни ін­шої, а для ЄСПЛ не­ва­жли­во, як це від­бу­ло­ся, — у за­кон­ний чи не­за­кон­ний спо­сіб, — во­на має за­без­пе­чи­ти за­сто­су­ва­н­ня Єв­ро­пей­ської кон­вен­ції на цих но­вих те­ри­то­рі­ях.

То­му, на мій по­гляд, ЄСПЛ і є одним із най­кра­щих між­на­ро­дних ін­сти­ту­тів, який до­по­мо­же Укра­ї­ні вста­но­ви­ти факт ро­сій­ської агре­сії. Сам він цьо­го не зро­бить, але ска­же, що якась дер­жа­ва має за­галь­ний ефе­ктив­ний кон­троль над конкретною те­ри­то­рі­єю. Це спе­ці­аль­ний тер­мін, який був ви­ро­бле­ний са­мим ЄСПЛ для та­ких си­ту­а­цій. Він ви­зна­чить, що РФ має ефе­ктив­ний кон­троль над ча­сти­ною території Укра­ї­ни, що, по су­ті, озна­чає оку­па­цію. Для нас це ду­же ва­жли­во, бо бу­де фа­ктом, вста­нов­ле­ним між­на­ро­дним юрис­ди­кцій­ним ор­га­ном, а не яки­мись по­лі­ти­чни­ми за­ява­ми. На­при­клад, та­кий факт бу­ло вста­нов­ле­но в рі­ше­н­нях ЄСПЛ що­до При­дні­стров’я, де вка­за­но, що Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція має ефе­ктив­ний кон­троль над ча­сти­ною території Мол­до­ви.

А цей суд опе­рує кіль­ко­ма кри­те­рі­я­ми, за яки­ми ви­зна­чає, чи є кон­троль. Пер­ший і най­го­лов­ні­ший — це на­яв­ність іно­зем­них вій­сько­вих, або, як ка­жуть, boots on the ground. За та­ким кри­те­рі­єм він вста­но­вив кон­троль Ту­реч­чи­ни над Пів­ні­чним Кі­пром і РФ над При­дні­стров’ям.

Але в не­дав­ній спра­ві «Чі­ра­ґов та ін­ші про­ти Вір­ме­нії» ЄСПЛ ви­зна­чив: на­віть якщо не­має під­твер­дже­н­ня пе­ре­бу­ва­н­ня військ, те­ри­то­рію мо­жна вва­жа­ти та­кою, на яку по­ши­рю­є­ться за­галь­ний ефе­ктив­ний кон­троль, якщо до­во­ди­ться ті­сний по­лі­ти­чний чи еко­но­мі­чний зв’язок між нею та яко­юсь тре­тьою дер­жа­вою. ЄСПЛ не зміг із пев­ні­стю ска­за­ти, що є вір­мен­ські вій­сько­ві на території На­гір­но­го Ка­ра­ба­ху. Але він уста­но­вив, що цей ре­гіон має з Вір­ме­ні­єю та­кі еко­но­мі­чні, по­лі­ти­чні та ін­ші зв’яз­ки, що Вір­ме­нія ціл­ко­ви­то кон­тро­лює те­ри­то­рію На­гір­но­го Ка­ра­ба­ху.

Чи змо­же це ста­ти ко­ри­сним у ра­зі, ко­ли про­ти нас ве­де­ться гі­бри­дна війна, яка пе­ред­ба­чає від­су­тність офі­цій­но по­зна­че­них вій­сько­вих? — Са­ме цим спра­ва Дон­ба­су від­рі­зня­є­ться від ана­ло­гі­чних по­зо­вів що­до Кри­му: там Кремль не від­мов­ля­є­ться та ви­знає свій кон­троль. А в ра­зі так зва­них ДНР/ЛНР, як ка­жуть, «их там нет». То­му зав­да­н­ня скла­дні­ше, але й ці­ка­ві­ше. Ми ма­є­мо до­ве­сти пе­ре­бу­ва­н­ня військ, і якщо це не вда­сться, то по­трі­бно до­ве­сти на­яв­ність зв’яз­ків.

При­су­тність ро­сій­ських військ ми до­во­ди­мо че­рез на­да­н­ня від­по­від­них свід­чень від тих, хто ба­чив ро­сі­ян, роз­мов­ляв із ни­ми чи за­хо­плю­вав їх. У кра­щих ви­пад­ках до­да­є­ться ві­део­ма­те­рі­ал. Ми зна­йшли ав­то­рів усіх ві­део на Youtube, до­пи­та­ли їх, тоб­то в нас є не про­сто кліп з ін­тер­не­ту, а й жи­ва лю­ди­на, яка на­да­ла но­та­рі­аль­но за­свід­че­ні по­ясне­н­ня. Усе оформ­лю­є­ться ма­кси­маль­но пов­но, щоб уни­кну­ти в подаль­шо­му пи­та­н­ня про до­сто­вір­ність. Крім то­го, ми ма­є­мо вій­сько­ву екс­пер­ти­зу що­до по­дій дов­ко­ла Іло­вай­ська, за­сто­су­ва­н­ня там ро­сій­ських військ і то­го, які ча­сти­ни й ко­ли за­хо­ди­ли. Є свід­че­н­ня вій­сько­вих, що сто­я­ли під кор­до­ном і яких об­стрі­лю­ва­ли з території РФ. Ма­є­мо да­ні від вій­сько­вої про­ку­ра­ту­ри: як за­галь­ну ха­ра­кте­ри­сти­ку тих по­дій, що від­бу­ва­ли­ся, так і окре­мі свід­че­н­ня, які во­на зби­ра­ла в ме­жах вла­сних про­ва­джень.

Окре­ме дже­ре­ло — це при­кор­дон­ни­ки. Во­ни на­да­ли де­таль­но за­фі­ксо­ва­ні об­стрі­ли, по­го­дин­но, за на­прям­ка­ми, звід­ки й ку­ди по­тра­пля­ли. На­при­клад, са­ме з ці­єї ін­фор­ма­ції я до­від­ав­ся, що бу­ли пу­ски, ймо­вір­но, ТРК на зра­зок «То­чки» по Лу­ган­сько­му ае­ро­пор­ту. Та­кож, за їхні­ми Іван Лі­щи­на на­ро­див­ся 29 гру­дня 1977 ро­ку в Хар­ко­ві. У 2000- му за­кін­чив юри­ди­чний фа­куль­тет На­ціо­наль­ної юри­ди­чної ака­де­мії Укра­ї­ни іме­ні Яро­сла­ва Му­дро­го з від­зна­кою за спе­ці­аль­ні­стю «Пра­во­знав­ство». З 2000 по 2001 рік пра­цю­вав юри­скон­суль­том у Хар­ків­ській пра­во­за­хи­сній гру­пі. З 2002- го по 2008- й — юри­ди­чний се­кре­тар у ЄСПЛ. 2008–2016- й — юрист і пар­тнер у низ­ці юри­ди­чних фірм, зокре­ма між­на­ро­дних. У 2016- му здо­був зва­н­ня ма­гі­стра пра­ва в Лон­дон­сько­му уні­вер­си­те­ті. 2016 ро­ку при­зна­че­ний на по­са­ду уря­до­во­го упов­но­ва­же­но­го у спра­вах Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни. З 2017- го — за­сту­пник мі­ні­стра юсти­ції Укра­ї­ни.

да­ни­ми, бу­ли не ли­ше по­оди­но­кі про­льо­ти, а й ата­ки ро­сій­ських бо­йо­вих ге­лі­ко­пте­рів по по­стах при­кор­дон­ни­ків.

Чи є се­ред до­ка­зів ін­фор­ма­ція, яку ви ді­ста­ли від не­дер­жав­них ор­га­ні­за­цій? — Пев­ний об­сяг да­них нам на­да­ла між­на­ро­дна во­лон­тер­ська роз­ві­ду­валь­на спіль­но­та Informnapalm. Це до­сить сер­йо­зна ін­фор­ма­ція що­до окре­мих ка­те­го­рій зброї, ко­ли й де во­на бу­ла зна­йде­на, з фо­то та під­твер­дже­н­ня­ми. У нас є да­ні від між­на­ро­дної спіль­но­ти Bellingcat, до то­го ж ми не про­сто за­ван­та­жи­ли їх із ін­тер­не­ту, а звер­ну­ли­ся до її ке­рів­ни­ка Елі­о­та Гіґ­ґін­са, і він на­дав свід­че­н­ня під при­ся­гою у Ве­ли­кій Британії що­до сво­їх до­слі­джень та ви­ко­ри­ста­ної при цьо­му ме­то­до­ло­гії. Та­кож ми ді­ста­ли ко­ри­сну ін­фор­ма­цію що­до ро­сій­ських вій­сько­вих і на­йман­ців від про­е­кту «Сто­пте­рор».

А ма­те­рі­аль­ні­ші до­ка­зи? — Від вій­сько­вої про­ку­ра­ту­ри є ін­фор­ма­ція що­до за­хо­пле­ної зброї: як за­галь­ний пе­ре­лік, так і більш де­та­лі­зо­ва­ний опис за окре­ми­ми зраз­ка­ми. За по­тре­би ми го­то­ві на­віть са­му зброю при­вез­ти до су­ду. Ма­є­мо зраз­ки ті­єї, яка не ви­го­тов­ля­ла­ся в Укра­ї­ні та ні­ко­ли їй не про­да­ва­ла­ся, з під­твер­дже­н­ням від вій­сько­вої про­ку­ра­ту­ри про те, що та­ка не бу­ла на озбро­єн­ні. Най­ці­ка­ві­ший мо­мент — за­хо­пле­ні вій­сько­ві. Що­до них є да­ні від СБУ, як-от про де­сан­тни­ків, які «за­блу­ка­ли», їхні до­пи­ти. Ще ма­є­мо свід­че­н­ня тих людей, які їх са­мо­стій­но впі­йма­ли. Ці свід­ки ро­би­ли пер­ші ві­део, які ми по­тім шу­ка­ли на Youtube. Га­даю, що всі більш-менш ві­до­мі ви­пад­ки за­хо­пле­н­ня ро­сій­ських ар­мій­ців у нас роз­кри­ті. Як і за­хо­пле­н­ня або зни­ще­н­ня вій­сько­вої те­хні­ки ра­зом із на­яв­ною в них до­ку­мен­та­ці­єю. Крім то­го, зро­бле­но ви­бір­ку по всіх су­до­вих кри­мі­наль­них про­це­сах що­до ро­сій­ських гро­ма­дян, яких за­хо­пи­ли під час бо­йо­вих дій.

На до­да­ток до цьо­го — свід­че­н­ня укра­їн­ських ко­ла­бо­ран­тів, які на­да­ва­ли да­ні про те, що їх тре­ну­ва­ли ін­стру­кто­ри із ЗС РФ. У нас є два свід­ки з то­го бо­ку, один сво­го ча­су здав­ся, дру­го­го за­хо­пи­ла СБУ. За їхньою ін­фор­ма­ці­єю, ко­ман­ди­ри ба­таль­йон­но­го рів­ня або ро­ти, якщо во­на окре­ма, усі шта­би — це са­мі ро­сі­я­ни.

Яка стра­те­гія що­до дру­го­го кри­те­рію? — Пе­ре­д­усім це по­ста­ча­н­ня зброї та те­хні­ки. Да­лі — ро­сій­ські вій­сько­ві, які там або ко­ман­ду­ють, або тре­ну­ють, або ви­сту­па­ють у ро­лі «гра­ю­чих тре­не­рів». І тут бу­де ва­жли­во по­ка­за­ти на­яв­ний зв’язок між ці­єю всі­єю стру­кту­рою, яка існує в «ре­спу­блі­ках» та РФ, щоб ска­за­ти, що «ар­мій­ські кор­пу­си», які роз­та­шо­ва­ні на тер­то­рії ОРДІЛО, — це ча­сти­на ро­сій­ської ар­мії. Во­ни ма­ють ті са­мі зва­н­ня, уні­фор­му, си­сте­му. І якщо є пер­ший та дру­гий ар­мій­ські кор­пу­си «ДНР/ЛНР», то має бу­ти щось над ни­ми. Це ж не «лу­ган­ська» чи «до­не­цька» ар­мії, які, за ло­гі­кою, на­ле­жа­ли б до від­по­від­них «дер­жав».

Окре­мо є до­ка­зи еко­но­мі­чних і по­лі­ти­чних зв’яз­ків. Тут ми бра­ли ін­фор­ма­цію, на­при­клад, що­до за­во­зу ро­сій­ських ру­блів. Та­кож ста­ви­ли пи­та­н­ня до ке­рів­ни­цтва, як са­ме во­но ор­га­ні­зо­ва­не. Там, як я ро­зу­мію, скла­дна стру­кту­ра, бо одну ча­сти­ну три­має ФСБ, ін­шою ке­рує ГРУ, щось під­по­ряд­ко­ва­но Адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та РФ, а щось ро­сій­сько­му уря­ду. Діє ко­мі­сія при Дер­жду­мі з яко­юсь не­зро­зумі­лою на­звою, яка в ре­аль­но­му жит­ті є ті­ньо­вим уря­дом. Він обго­во­рює аб­со­лю­тно кон­кре­тні пи­та­н­ня управ­лі­н­ня ОРДІЛО. На­сту­пний пункт — це по­ста­ча­н­ня енер­го­но­сі­їв. На ща­стя, та­ка ін­фор­ма­ція від­кри­та, ма­є­мо офі­цій­ні по­ві­дом­ле­н­ня На­фто­га­зу, що їм ви­став­ля­ли ра­хун­ки за по­ста­ча­н­ня га­зу та на­фти на оку­по­ва­ні території. Ви­слов­лю­ва­н­ня ро­сій­ських по­лі­ти­ків зби­ра­є­мо в спе­ці­аль­ну те­ку — як ка­жуть, усі хо­ди за­пи­са­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.