Ко­ха­н­ня без по­спі­ху

Яки­ми є жит­тє­ві прі­о­ри­те­ти мо­ло­дих укра­їн­ських сі­мей

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Ан­дрій Го­луб

Остан­нім ча­сом у жит­ті Вла­ди­сла­ва ба­га­то змін. Йо­му 29 ро­ків, і не­що­дав­но він по­чав жи­ти ра­зом зі сво­єю дів­чи­ною. Одно­ча­сно з цим зро­бив їй про­по­зи­цію, тож цьо­го ро­ку па­ра го­ту­є­ться зі­гра­ти ве­сі­л­ля.

«Най­го­лов­ні­ше для ме­не — це спіль­ні цін­но­сті й по­гляд на жи­т­тя. Та­кож по­трі­бно зна­ти, що мо­жеш по­кла­сти­ся на лю­ди­ну у ва­жли­вих пи­та­н­нях, що во­на те­бе не під­ве­де», — по­яснює Вла­ди­слав основ­ні мо­ти­ви під час ви­бо­ру май­бу­тньої дру­жи­ни. Хло­пець ка­же, що ні­ко­ли не обмір­ко­ву­вав, у яко­му ві­ці краще бра­ти шлюб: «Як­би зу­стрів та­ку лю­ди­ну у 20, то, ма­буть, і то­ді одру­жив­ся б».

На­ре­че­на Вла­ди­сла­ва йо­го ро­ве­сни­ця, во­ни обоє ки­я­ни. За ві­ко­вим по­ка­зни­ком па­ру мо­жна на­зва­ти ти­по­вою для сто­ли­ці. У 2016-му се­ре­дній вік чо­ло­ві­ків, які впер­ше бе­руть шлюб, у Ки­є­ві ста­но­вив 29,8 ро­ків. У жі­нок він де­що мен­ший, але не на­ба­га­то — 27,3 ро­ки.

Вік мо­ло­дят в Укра­ї­ні зро­стає вже кіль­ка де­ся­ти­літь. У 1991-му чо­ло­ві­ки одру­жу­ва­ли­ся в се­ре­дньо­му у 24, жін­ки — у 21. Ни­ні ці по­ка­зни­ки зро­сли від­по­від­но до 28 і 25 ро­ків. Досі в мо­лод­шо­му ві­ці по­чи­на­ють сі­мей­не жи­т­тя ме­шкан­ці сіл. Тен­ден­ція до зро­ста­н­ня є й там, однак у мі­стах тем­пи ви­щі.

По­при це, мо­ло­ді укра­їн­ці й за­раз на­зи­ва­ють сім’ю се­ред прі­о­ри­те­тних цінностей для се­бе. За да­ни­ми ком­пле­ксно­го опи­ту­ва­н­ня мо­ло­ді «Укра­їн­ське по­ко­лі­н­ня Z: цін­но­сті та орі­єн­ти­ри», яке про­ве­ли в ли­сто­па­ді 2017-го, 91%

Від­со­ток мо­ло­дих людей, які не пов’язу­ють своє май­бу­тнє з на­ро­дже­н­ням ді­тей, так зва­них чайлд- фрі, за­ли­ша­є­ться не­ви­со­ким: із 2010 ро­ку, цей по­ка­зник не ви­хо­дить за ме­жі 1–2%

ре­спон­ден­тів пе­ре­ко­на­ний, що ва­жли­во або ду­же ва­жли­во ма­ти в жит­ті чо­ло­ві­ка, дру­жи­ну чи по­стій­но­го пар­тне­ра. Стіль­ки са­мо вва­жа­ють, що для ща­сли­во­го жи­т­тя по­трі­бні ді­ти. Опи­ту­ва­н­ня про­ве­ли се­ред людей від 14 до 29 ро­ків, і в усіх ві­ко­вих гру­пах ре­зуль­та­ти май­же збі­га­ю­ться. За ре­гіо­наль­ним роз­по­ді­лом пев­ним ви­ня­тком ста­ли Ки­їв і Схі­дний ре­гіон кра­ї­ни, де по­ка­зни­ки па­да­ють до 82%.

За сло­ва­ми кан­ди­да­тки со­ціо­ло­гі­чних на­ук Оле­ни Стрель­ник, ко­ре­ктно від­сте­жи­ти змі­ну став­ле­н­ня мо­ло­дих укра­їн­ців до ро­ди­ни та ді­тей до­сить скла­дно. У рі­зних опи­ту­ва­н­нях рі­зня­ться ме­то­ди­ка й на­віть об’єкт, ко­го са­ме вва­жа­ти мо­лод­дю. За укра­їн­ським за­ко­но­дав­ством, це лю­ди до 35 ро­ків. У Європі ж за­зви­чай опи­ту­ють ре­спон­ден­тів до 29 ро­ків.

«Втім, мо­жна ствер­джу­ва­ти, що цін­ність сім’ї в по­гля­дах мо­ло­ді май­же не змен­шу­є­ться з 1990-х: у 1999 ро­ці 95% опи­та­них на­зва­ли сім’ю (ко­ха­н­ня, на­ро­дже­н­ня ді­тей) ва­жли­вою, а у 2002-му — 93%. Близь­кі да­ні по­ка­за­ло й до­слі­дже­н­ня «Укра­їн­ське по­ко­лі­н­ня Z», — ка­же Стрель­ник, чия книж­ка «Тур­бо­та як ро­бо­та: ма­те­рин­ство у фо­ку­сі со­ціо­ло­гії» ви­йшла дру­ком то­рік. Во­на до­дає, що не­ви­со­ким за­ли­ша­є­ться й від­со­ток мо­ло­дих людей, які не пов’язу­ють

своє май­бу­тнє з на­ро­дже­н­ням ді­тей, так зва­них чайлд-фрі: за да­ни­ми рі­зних опи­ту­вань із 2010 ро­ку, цей по­ка­зник не ви­хо­дить за ме­жі 1–2%.

«Що­прав­да, де­які со­ці­о­ло­ги за­зна­ча­ють пев­ну про­блем­ність та­ко­го «пря­мо­го» ви­зна­че­н­ня цінностей ре­спон­ден­тів. Іна­кше ка­жу­чи, якась ча­сти­на з них мо­же да­ва­ти від­по­віді, що ре­зо­ну­ють із су­спіль­ни­ми очі­ку­ва­н­ня­ми», — ка­же до­слі­дни­ця.

Хо­ча пра­кти­чно вся мо­лодь пе­ре­ко­на­на у ва­жли­во­сті ма­ти по­стій­но­го пар­тне­ра в жит­ті, однак на пра­кти­ці май­же тре­ти­на (29%) укра­їн­ців ві­ком 25–29 ро­ків са­мо­тні. Ще 37% мо­ло­ді та­ко­го са­мо­го ві­ку жо­дно­го ра­зу не ма­ли до­сві­ду спіль­но­го про­жи­ва­н­ня з пар­тне­ром або пар­тнер­кою.

Що­до остан­ньо­го, то зна­чна ча­сти­на укра­їн­ців не по­спі­шає ви­їзди­ти з до­му ба­тьків і на­ла­го­джу­ва­ти вла­сний по­бут. За да­ни­ми то­го са­мо­го опи­ту­ва­н­ня, у ві­ко­вій гру­пі 25–29 ро­ків та­ких май­же по­ло­ви­на — 46%. Тих, хто жи­ве вза­га­лі сам, тіль­ки 5%.

Чи свід­чать ці ци­фри про те, що чи­ма­ло мо­ло­дих укра­їн­ців ста­ли без­від­по­від­аль­ни­ми? За сло­ва­ми Оле­ни Стрель­ник, ні.

«За да­ни­ми до­слі­дже­н­ня «Укра­їн­ське по­ко­лі­н­ня Z», у до­мі ба­тьків жи­вуть 46% ре­спон­ден­тів ві­ком від 25 до 29 ро­ків. У цій ві­ко­вій гру­пі загалом ко­жен че­твер­тий по­яснює це тим, що «та­ке рі­ше­н­ня най­про­сті­ше та най­ком­фор­тні­ше». Однак ре­шта ме­шкає або окре­мо, або з ба­тька­ми, але, так би мо­ви­ти, ви­му­ше­но, зокре­ма з фі­нан­со­вих мір­ку­вань», — роз­по­від­ає во­на.

Згі­дно з да­ни­ми опи­ту­ва­н­ня най­ви­щий від­со­ток тих, хто жи­ве з ба­тька­ми, на За­хо­ді кра­ї­ни (77%), а най­ниж­чий на Пів­дні (57%): «Як ціл­ком спра­ве­дли­во при­пу­ска­ють до­слі­дни­ки, це пов’яза­но зі ста­ном рин­ку пра­ці для мо­ло­ді, зокре­ма й із мо­жли­ві­стю орен­ду­ва­ти жи­тло. Ін­ші, на­при­клад єв­ро­пей­ські, до­слі­дже­н­ня по­ка­зу­ють зв’язок між ста­ту­сом зайня­то­сті та про­жи­ва­н­ням мо­ло­дої лю­ди­ни з ба­тька­ми: ча­сті­ше це ті, хто має про­бле­ми з ро­бо­тою. Зви­чай­но, ва­жать та­кож куль­тур­ні та сі­мей­ні тра­ди­ції, які ре­гу­лю­ють час, ко­ли ди­ти­на му­сить за­ли­ши­ти ба­тьків­ський дім. Ска­жі­мо, на пів­дні Єв­ро­пи мо­лодь тра­ди­цій­но пі­зні­ше по­ки­дає йо­го, ніж на пів­но­чі та в США».

Сло­ва до­слі­дни­ці під­твер­джу­ють да­ні Єв­ро­ста­ту. У 2013-му най­мен­ше мо­ло­дих людей (16–29 ро­ків), які жи­вуть із ба­тька­ми, бу­ло в скан­ди­нав­ських кра­ї­нах: Да­нії, Нор­ве­гії, Фін­лян­дії та Шве­ції. Най­біль­ше ж у Маль­ті, Іта­лії, Хор­ва­тії та Сло­вач­чи­ні.

«Зро­ста­н­ня час­тки мо­ло­дих людей, які ме­шка­ють зі сво­ї­ми ба­тька­ми, — це сві­то­ва тен­ден­ція. На­при­клад, у Ве­ли­кій Британії у 2013 ро­ці 26% осіб ві­ком від 20 до 34 ро­ків жи­ли зі сво­ї­ми ба­тька­ми про­ти 21% у 1996-му», — про­дов­жує Стрель­ник. На її дум­ку, по­ясню­ва­ти це без­від­по­від­аль­ні­стю мо­ло­ді над­то спро­ще­но, адже ва­жить і стан рин­ку пра­ці, і до­сту­пність жи­тла, і де­мо­гра­фі­чні змі­ни.

29-рі­чний Вла­ди­слав — один із тих, хто ра­ні­ше жив у по­ме­шкан­ні ба­тьків са­ме з по­гля­ду ком­фор­ту. Він при­га­дує, що кіль­ка ро­ків то­му все-та­ки спро­бу­вав від­се­ли­ти­ся.

«Це за­вер­ши­ло­ся ду­же швид­ко. Уже за мі­сяць у мо­є­му хо­ло­диль­ни­ку мо­жна бу­ло зна­йти тіль­ки пи­во та пель­ме­ні», — усмі­ха­є­ться хло­пець. За йо­го сло­ва­ми, спіль­не про­жи­ва­н­ня з ба­тька­ми да­ва­ло мо­жли­вість лег­ше ви­рі­шу­ва­ти низ­ку по­бу­то­вих пи­тань, на­при­клад із хар­чу­ва­н­ням.

Квар­ти­ра, у якій Вла­ди­слав ни­ні про­жи­ває з на­ре­че­ною, на­ле­жить йо­го ба­тькам, ко­трі ра­ні­ше зда­ва­ли її в орен­ду. Однак ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня з вла­сним жи­тлом по­рів­ня­но лег­ко ви­хо­дить у не­ба­га­тьох одно­лі­тків хло­пця. На­при­клад, 25-рі­чний Дми­тро одру­же­ний уже п’ять ро­ків. Во­ни з дру­жи­ною уро­джен­ці Львів­щи­ни, але жи­вуть і пра­цю­ють у Ки­є­ві.

«До одру­же­н­ня ми ра­зом не жи­ли, однак зу­стрі­ча­ли­ся вже три ро­ки. Я роз­гля­дав це як на­сту­пний крок — одру­жи­ти­ся, жи­ти ра­зом. На­справ­ді не був упев­не­ний, що во­но ме­ні тре­ба, але слід бу­ло пе­ре­ві­ри­ти, як це і чи то­чно по­руч та лю­ди­на, із якою кла­сно ді­ли­ти все по­рів­ну».

Увесь цей час па­ра ви­на­ймає жи­тло. За сло­ва­ми Дми­тра, гро­ші не ві­ді­гра­ва­ли ве­ли­кої ро­лі під час ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про шлюб, однак по­пер­вах до­во­ди­ло­ся жи­ти на фі­нан­со­ву до­по­мо­гу ба­тьків і вла­сну сти­пен­дію: «То­ді з’явив­ся стимул швид­ше ста­ти на но­ги й за­ро­бля­ти так, щоб пе­ред дру­жи­ною бу­ло не со­ром­но. А бур­хли­ве сту­дент­ське жи­т­тя пі­сля ве­сі­л­ля обір­ва­ло­ся са­мо со­бою».

На за­пи­та­н­ня, яке мі­сце по­сі­дає ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня з вла­сним жи­тлом у пе­ре­лі­ку йо­го по­треб, Дми­тро ка­же, що одне з клю­чо­вих: «Час­тко­во це пов’яза­но з на­сту­пним сі­мей­ним кро­ком — ді­тьми».

Се­ред тих мо­ло­дих укра­їн­ців, хто все-та­ки ме­шкає окре­мо від ба­тьків, біль­шість про­жи­ває в успад­ко­ва­них (9%) або орен­до­ва­них (11%) квар­ти­рах чи бу­дин­ках. Де­ко­му по­ме­шка­н­ня ку­пи­ли ба­тьки (4%). Тих, хто при­дбав жи­тло са­мо­стій­но або ра­зом із пар­тне­ром чи пар­тнер­кою, ли­ше 6%. У ві­ко­вій гру­пі 25–29 ро­ків час­тка та­ких людей зро­стає, але не на­ба­га­то — до 12%.

Піль­го­вим кре­ди­ту­ва­н­ням жи­тла для мо­ло­ді за­йма­є­ться Дер­жав­ний фонд спри­я­н­ня мо­ло­ді­жно­му бу­дів­ни­цтву (Дер­жмо­ло­дьжи­тло). У 2017-му за всі­ма про­гра­ма­ми, які ре­а­лі­зо­ву­ють за спри­я­н­ня фон­ду, укла­ли 568 до­го­во­рів із гро­ма­дя­на­ми. Із них 319 — це піль­го­ві кре­ди­ти для мо­ло­ді. За ін­фор­ма­ці­єю фон­ду, кіль­кість до­го­во­рів за ре­гіо­на­ми за­ле­жить від то­го, як мі­сце­ві ор­га­ни вла­ди фі­нан­су­ють жи­тло­ві про­гра­ми. То­рік най­біль­ше їх укла­ли в Хар­ко­ві — 153, да­лі в сто­ли­ці — 58 до­го­во­рів, у Пол­та­ві — 55, у Ми­ко­ла­є­ві — 40, у Су­мах — 36, у Чер­ка­сах — 24. Для по­рів­ня­н­ня: за да­ни­ми

Держ­ста­ту, тіль­ки у 2016 ро­ці в Укра­ї­ні укла­ли май­же 230 тис. шлю­бів.

За сло­ва­ми го­ло­ви прав­лі­н­ня Дер­жмо­ло­дьжи­тла Сер­гія Ком­на­тно­го, не всі про­гра­ми фон­ду орі­єн­то­ва­ні ви­клю­чно на мо­лодь, однак біль­шість охо­чих — мо­ло­ді сім’ї від 30 до 40 ро­ків. Якщо ж іде­ться са­ме про піль­го­ве мо­ло­ді­жне кре­ди­ту­ва­н­ня, то ве­ли­ке зна­че­н­ня має рівень до­хо­дів. Для цьо­го по­трі­бна до­від­ка про зар­пла­ту з під­при­єм­ства. Ін­ший фа­ктор — на­яв­ність сім’ї та ді­тей.

«У про­гра­мі піль­го­во­го кре­ди­ту­ва­н­ня є рей­тин­го­ва си­сте­ма. Охо­чих у нас до­сить ба­га­то зав­жди, а ко­штів не стіль­ки, скіль­ки хо­ті­ло­ся б. Рей­тин­го­ва си­сте­ма пе­ред­ба­чає на­ко­пи­че­н­ня су­ми ба­лів, їх да­ють за кіль­кість ді­тей, на­у­ко­вий сту­пінь, спор­тив­ні до­ся­гне­н­ня то­що. Але най­біль­ше — са­ме за кіль­кість ді­тей у сім’ї. Хо­ча я не мо­жу ска­за­ти, що оди­но­кі лю­ди в нас не отри­му­ва­ли кре­ди­ти. У рі­зний час бу­ли й та­кі», — ка­же Ком­на­тний.

У сту­ден­тів те­о­ре­ти­чна мо­жли­вість отри­ма­ти піль­го­вий кре­дит та­кож є, однак шан­сів ку­ди мен­ше. За сло­ва­ми Ком­на­тно­го, во­ни теж бе­руть участь у про­гра­мі піль­го­во­го кре­ди­ту­ва­н­ня: «Як пра­ви­ло, це сту­ден­ти стар­ших кур­сів, які вже за­ро­бля­ють. Ми ро­зу­мі­є­мо, що до­хо­ди там мо­жуть не по­кри­ва­ти всіх ви­трат з опла­ти кре­ди­ту. У та­ко­му ра­зі пе­ред­ба­че­но мо­жли­вість узя­ти цьо­го по­зи­чаль­ни­ка на по­ру­ки ба­тькам або ін­шим ро­ди­чам. Однак у будь-яко­му ра­зі пра­це­вла­шту­ва­н­ня та бо­дай якісь до­хо­ди ма­ють бу­ти».

Ге­рої цьо­го ма­те­рі­а­лу Вла­ди­слав і Дми­тро на за­пи­та­н­ня про те­о­ре­ти­чну мо­жли­вість спіль­но­го про­жи­ва­н­ня з ба­тька­ми та дру­жи­ною від­по­від­а­ють син­хрон­но: «Вза­га­лі не ва­рі­ант». Та­ка по­зи­ція то­чно не уні­каль­на. Тож з огля­ду на тру­дно­щі з ви­рі­ше­н­ням пи­та­н­ня жи­тла та загалом на еко­но­мі­чне ста­но­ви­ще в Укра­ї­ні мо­жна про­гно­зу­ва­ти, що се­ре­дній вік одру­же­н­ня та на­ро­дже­н­ня ді­тей зро­ста­ти­ме й на­да­лі. За сло­ва­ми Оле­ни Стрель­ник, на та­ку си­ту­а­цію впли­не й пе­ре­хід до 12-рі­чної шкіль­ної осві­ти в Укра­ї­ні. «Оче­ви­дно, це при­зве­де до пі­зні­шо­го ви­хо­ду ці­єї ка­те­го­рії людей на ри­нок пра­ці, а от­же, від­тер­мі­нує за­ли­ше­н­ня нею ба­тьків­сько­го до­му. Оче­ви­дно, це та­кож зу­мо­вить змі­ни в де­мо­гра­фі­чній по­ве­дін­ці: пі­зні­ше укла­да­н­ня шлю­бів (осо­бли­во се­ред чо­ло­ві­ків) і на­ро­дже­н­ня пер­шої ди­ти­ни. Стій­ке зро­ста­н­ня час­тки мо­ло­дих людей із ви­щою осві­тою теж є чин­ни­ком, що від­тер­мі­но­вує по­ки­да­н­ня ба­тьків­ських сі­мей, адже збіль­ше­н­ня ро­ків на­вча­н­ня спри­чи­няє пі­зні­ше на­бу­т­тя са­мо­стій­но­сті».

Хо­ча кіль­кість людей із ви­щою осві­тою й зро­стає, та, за да­ни­ми со­ціо­ло­гів, по­над тре­ти­на укра­їн­ців ві­ком 25–29 ро­ків пра­цю­ють не за фа­хом, яко­го на­вча­ли­ся. Не­зва­жа­ю­чи на це, мо­лодь і на­да­лі до­кла­да­ти­ме чи­ма­ло зу­силь для здо­бу­т­тя ви­щої осві­ти, перш ніж по­чне пра­цю­ва­ти. Та­кої дум­ки до­три­му­є­ться Ла­ри­са Лі­со­гор, яка за­ві­дує від­ді­лом со­ці­аль­них про­блем рин­ку пра­ці Ін­сти­ту­ту де­мо­гра­фії та со­ці­аль­них до­слі­джень НАН. «По-пер­ше, здо­бу­т­тя осві­ти ду­же хо­ро­ший за­по­бі­жник від без­ро­бі­т­тя. Той, хто її має, у всьо­му сві­ті загалом кон­ку­рен­то­спро­мо­жні­ший. У пе­рі­од на­вча­н­ня, за ме­то­до­ло­гі­єю Між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції пра­ці, лю­ди­на на­ле­жить до еко­но­мі­чно не­актив­но­го на­се­ле­н­ня. У за­хі­дних кра­ї­нах зав­жди був ду­же ви­со­кий рівень без­ро­бі­т­тя се­ред мо­ло­ді. Однак, на­вча­ю­чись, лю­ди­на здо­бу­ває зна­н­ня, які во­на змо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти й то­ді, ко­ли не пра­цю­ва­ти­ме за спе­ці­аль­ні­стю». Во­дно­час Лі­со­гор до­дає, що від без­ро­бі­т­тя стра­хує не так ди­плом, як на­бір ком­пе­тен­тно­стей, на які й звер­тає ува­гу ро­бо­то­да­вець.

Хо­ча мо­ло­ді укра­їн­ці й не вва­жа­ють еко­но­мі­чне ста­но­ви­ще най­го­лов­ні­шим ар­гу­мен­том під час ви­бо­ру чо­ло­ві­ка чи дру­жи­ни, однак він усе-та­ки ва­жли­вий для по­над по­ло­ви­ни та­ких людей. На­ра­зі, за да­ни­ми опи­ту­ва­н­ня «Укра­їн­ське по­ко­лі­н­ня Z», біль­шість мо­ло­дих спів­ві­тчи­зни­ків (74%) від­чу­ває брак ко­штів для ку­пів­лі чо­гось до­рож­чо­го, ніж хар­чі та одяг. Та одно­ча­сно близь­ко 70% їх за­до­во­ле­ні ті­єю ро­бо­тою, яку ма­ють. За сло­ва­ми Лі­со­гор, це мо­же свід­чи­ти не так про їхню про­фе­сій­ну ре­а­лі­за­цію, як про страх ста­ти без­ро­бі­тни­ми.

Що ж до роз­лу­чень, то їхня кіль­кість в Укра­ї­ні май­же не від­рі­зня­є­ться від се­ре­дньої в кра­ї­нах ЄС. У 2015 ро­ці спів­від­но­ше­н­ня між шлю­ба­ми та роз­лу­че­н­ня­ми ста­но­ви­ло 42%, тоб­то на 10 шлю­бів при­па­да­ло 4 роз­лу­че­н­ня. За да­ни­ми Ін­сти­ту­ту де­мо­гра­фії та со­ці­аль­них до­слі­джень НАН, го­лов­ною при­чи­ною ро­зір­ва­н­ня шлю­бів є все-та­ки не ма­те­рі­аль­ні тру­дно­щі, а ал­ко­го­лізм: так роз­па­да­є­ться при­бли­зно 20% сі­мей. Пік роз­лу­чень при­па­дає на по­ча­тко­вий пе­рі­од спіль­но­го жи­т­тя — від трьох мі­ся­ців до пів­то­ра ро­ку.

Загалом же впа­да­ти в па­ні­ку че­рез не­ба­жа­н­ня укра­їн­ців одру­жу­ва­ти­ся та на­ро­джу­ва­ти ді­тей у ран­ньо­му ві­ці на­вряд чи слід. По-пер­ше, в на­шій кра­ї­ні ку­ди біль­ше жі­нок зва­жу­ю­ться на на­ро­дже­н­ня на­віть у ві­ці 40–44 ро­ків. Як по­рів­ня­ти з 1991-м, у мі­стах кіль­кість та­ких ма­те­рів зро­сла май­же втри­чі. По-дру­ге, від­тер­мі­ну­ва­н­ня цих кро­ків мо­же свід­чи­ти про від­по­від­аль­ний під­хід і пла­ну­ва­н­ня, а от­же, й ува­жні­ше став­ле­н­ня до май­бу­тньо­го ви­хо­ва­н­ня ді­тей. Зре­штою, у су­ча­сно­му сві­ті за­зви­чай пе­ре­ма­гає не кіль­кість, а якість.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.