Ре­спу­блі­кан­ці про­ти ФБР

Що за­ва­жає роз­слі­ду­ван­ню втру­чань у пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в США

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ -

До­сить ча­сто роз­кру­чу­ва­н­ня якої-не­будь те­о­рії змо­ви — це пев­ною мі­рою зі­зна­н­ня, ві­кон­це, що по­ка­зує, яким схиль­на до пі­дозр лю­ди­на ба­чить світ. Пре­зи­дент До­нальд Трамп за­яв­ляє, що роз­слі­ду­ва­н­ня фе­де­ра­ла­ми ро­сій­сько­го втру­ча­н­ня в пре­зи­дент­ські ви­бо­ри 2016 ро­ку — фаль­шив­ка, сфа­бри­ко­ва­на де­мо­кра­та­ми, щоб по­ясни­ти по­раз­ку Гіл­ла­рі Клін­тон, а за­раз це роз­слі­ду­ва­н­ня під­три­му­ють ті, ко­го він на­зи­ває «де­пар­та­мен­том юсти­ції гли­бо­кої дер­жа­ви».

Для «свід­ків те­о­рії змо­ви» на­ста­ли ду­же на­пру­же­ні дні. 29 сі­чня за­сту­пник ди­ре­кто­ра ФБР Ен­дрю Мак­кейб, який уже дав­но є мі­шен­ню для на­па­док Трам­па, не­спо­ді­ва­но пі­шов у від­пус­тку, що три­ва­ти­ме до йо­го офі­цій­ної від­став­ки. Дру­жи­на Мак­кей­ба, як за­ува­жу­ють лю­би­те­лі те­о­рій змо­ви, де­мо­кра­тка, ко­тра 2015 ро­ку про­гра­ла ви­бо­ри до Се­на­ту шта­ту Вір­джи­нія, не­зва­жа­ю­чи на фі­нан­со­ву до­по­мо­гу близь­ко­го со­ю­зни­ка Клін­тон, що ви­ра­жа­ла­ся ше­сти­зна­чним чи­слом. Хоч як див­но (при­найм­ні для Трам­па та йо­го при­бі­чни­ків), на по­ча­тку 2016-го Мак­кей­бу до­зво­ли­ли ке­ру­ва­ти роз­слі­ду­ва­н­ням ви­ко­ри­ста­н­ня Гіл­ла­рі Клін­тон під час її пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді держ­се­кре­та­ря при­ва­тно­го по­што­во­го сер­ве­ра для се­кре­тно­го ли­сту­ва­н­ня.

За­хи­сни­ки Мак­кей­ба ка­жуть (хо­ча ні­хто їх не слу­хає), що він по­ві­до­мив про участь сво­єї дру­жи­ни у ви­бо­рах, тож кон­флі­кту ін­те­ре­сів у цьо­му не­має. Йо­го кри­ти­кам баль­за­мом на ду­шу ста­ли по­ві­дом­ле­н­ня пре­си про те, що під час вну­трі­шньої пе­ре­вір­ки роз­слі­ду­ва­н­ня спра­ви про еле­ктрон­ну по­шту Клін­тон, яку про­вів ге­не­раль­ний ін­спе­ктор Де­пар­та­мен­ту юсти­ції США Майкл Го­ро­віц, основ­на ува­га звер­та­ла­ся на прийня­ті Мак­кей­бом рі­ше­н­ня, які де­хто з ко­лег вва­жав по­лі­ти­зо­ва­ни­ми. І хо­ча звіт за ре­зуль­та­та­ми пе­ре­вір­ки ще не опу­блі­ко­ва­но, від­хід Мак­кей­ба від справ не мо­же не ті­ши­ти Трам­па. Пре­зи­дент уже кіль­ка мі­ся­ців по­спіль по­ли­вав бру­дом за­сту­пни­ка ди­ре­кто­ра ФБР у Twitter, ви­ма­га­ю­чи по­яснень, чо­му ге­не­раль­ний про­ку­рор Джефф Се­шнз досі йо­го не звіль­нив. Трамп на­па­дав на Мак­кей­ба і то­му, що він був лю­ди­ною з та­бо­ру Клін­тон, і то­му, що був дру­гом ди­рек- то­ра ФБР Джейм­са Ко­мі, звіль­не­но­го пре­зи­ден­том у трав­ні 2017-го че­рез від­мо­ву га­ран­ту­ва­ти то­му свою ло­яль­ність.

За кіль­кі­стю по­ми­їв, ви­ли­тих на них у се­ре­до­ви­щі ре­спу­блі­кан­ців та на про­гра­мах ка­на­лу Fox News, із Мак­кей­бом мо­жуть по­зма­га­ти­ся ще двоє ва­жли­вих пред­став­ни­ків ФБР: Пі­тер Строк і Лі­за Пейдж. Стро­ка від роз­слі­ду­ва­н­ня у спра­ві ро­сій­сько­го втру­ча­н­ня усу­нув спе­ці­аль­ний про­ку­рор Ро­берт Мюл­лер пі­сля то­го, як ви­яви­ло­ся, що ці двоє обмі­ню­ва­ли­ся текс­то­ви­ми по­ві­дом­ле­н­ня­ми, у яких ви­слов­лю­ва­ли зне­ва­гу до то­ді­шньо­го кан­ди­да­та на пре­зи­дент­ську по­са­ду Трам­па («пов­ний ідіот») і ствер­джу­ва­ли, — то­ді, ко­ли рей­тин­ги по­пу­ляр­но­сті обі­ця­ли Клін­тон лег­ку пе­ре­мо­гу, — що роз­слі­ду­ва­н­ня га­да­ної змо­ви між Росією та ви­бор­чою ко­ман­дою Трам­па є жит­тє­во не­об­хі­дним «пе­ре­стра­ху­ва­н­ням». Трамп на­звав це те­ле­фон­не ли­сту­ва­н­ня дер­жав­ною зра­дою. Се­на­тор-ре­спу­блі­ка­нець від шта­ту Ві­скон­син Рон Джон­сон спер­шу обу­рю­вав­ся ін­ши­ми по­ві­дом­ле­н­ня­ми Стро­ка й Пейдж про «та­єм­не то­ва­ри­ство», а по­тім ви­знав, що то міг бу­ти про­сто жарт. У цьо­му ха­о­сі вза­єм­них зви­ну­ва­чень сам дідь­ко но­гу зла­має, а тут іще один при­крий факт. Схо­же, Трамп не зда­тен уяви­ти, що дер­жав­ні слу­жбов­ці мо­жуть по­ста­ви­ти кра­ї­ну по­над вла­сні пе­ре­ко­на­н­ня та ін­те­ре­си. Він ні­би ді­лить усіх по­мі­чни­ків на дві гру­пи: ло­яль­них до го­спо­да­ря та нев­дя­чних. У гру­дні в ін­терв’ю The New York Times Трамп зга­дав про Ері­ка Гол­де­ра, який був ге­не­раль­ним про­ку­ро­ром про­тя­гом біль­шої ча­сти­ни ка­ден­ції Ба­ра­ка Оба­ми й «сто­від­со­тко­во за­хи­щав» сво­го пре­зи­ден­та від сер­йо­зних скан­да­лів. І до­дав: «Че­сно ка­жу­чи, я це ду­же по­ва­жаю».

Краще зро­зу­мі­ти сві­то­гляд Трам­па до­по­мо­же за­пи­ска, скла­де­на ло­я­лі­стом Де­ві­ном Ну­ньє­сом, який очо­лює Ко­мі­тет із роз­від­ки при Па­ла­ті пред­став­ни­ків і є де­пу­та­том від шта­ту Ка­лі­фор­нія. Ре­спу­блі­кан­ці про­го­ло­су­ва­ли за опри­лю­дне­н­ня ці­єї за­пи­ски всу­пе­реч за­сто­ро­гам ФБР, що ви­сло­ви­ло «сер­йо­зне за­не­по­ко­є­н­ня сто­сов­но ва­жли­вих пропу­ще­них фа­ктів, які ґрун­тов­но впли­ва­ють на то­чність за­пи­ски». Ка­жуть, що в ній іде­ться про чи­нов­ни­ків (зокре­ма, про за­сту­пни­ка ген­про­ку­ро­ра Ро­да Ро­зен­стай­на), які на­да­ли не­прав­ди­ву ін­фор­ма­цію та­єм­но­му су­ду з кон­тро­лю за зов­ні­шньою роз­від­кою (Foreign Intelligence Surveillance Court), звер­нув­шись по ор­дер на сте­же­н­ня за ко­ли­шнім чле­ном ви­бор­чої ко­ман­ди Трам­па Кар­те­ром Пей­джем. Зокре­ма, ствер­джу­є­ться, ні­би уряд не вка­зав про те, що свід­че­н­ня про­ти Пей­джа на­ді­йшли з до­сьє, зі­бра­но­го ко­ли­шнім бри­тан­ським роз­ві­дни­ком Крі­сто­фе­ром Сті­лом і про­фі­нан­со­ва­но­го де­мо­кра­та­ми та ви­бор­чою ко­ман­дою Клін­тон. Ве­ду­чий Шон Ген­ні­ті, ру­пор Трам­па на Fox News, на­звав за­пи­ску до­ка­зом то­го, що Мюл­ле­ра та «йо­го бан­ду ми­слив­ців на відьом із Де­мо­кра­ти­чної пар­тії» по­трі­бно ро­зі­гна­ти, а Ро­зен­стай­на, який на­гля­дає за ро­бо­тою Мюл­ле­ра, звіль­ни­ти. Спі­кер Па­ла­ти пред­став­ни­ків ре­спу­блі­ка­нець Пол Ра­ян скру­пу­льо­зні­ший і не ру­бає з пле­ча. Він ви­ма­гає роз­слі­ду­ва­н­ня мо­жли­вих по­ру­шень із бо­ку ФБР, але за­яв­ляє, що за­пи­ска Ну­ньє­са ні­як не сто­су­є­ться роз­слі­ду­ва­н­ня Мюл­ле­ра. Якщо ко­мусь це не­зро­зумі­ло, то Трам­па во­но не хви­лює. Сі­я­ти не­до­ві­ру й сум’ят­тя йо­му ли­ше ви­гі­дно.

Ко­му ви­гі­дно? Спо­лу­че­ні Шта­ти опи­ни­ли­ся по­се­ред ха­о­су вза­єм­них зви­ну­ва­чень, що не спри­яє по­шу­кам прав­ди

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.