Едвард Лу­кас про еко­но­мі­чне стри­му­ва­н­ня Ро­сії

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ -

Ми­ну­ло­го ти­жня Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів США опри­лю­дни­ло спи­сок осіб, що ма­ють зв’яз­ки з чин­ною вла­дою Крем­ля або во­ло­ді­ють ве­ли­че­зни­ми ста­тка­ми. Цей звіт про ро­сій­ських олі­гар­хів і по­лі­ти­ків ді­став на­зву «Крем­лів­ський спи­сок». Хо­ча на­ра­зі йо­го фі­гу­ран­там ні­чо­го не за­гро­жує, експерти роз­гля­да­ють зга­да­ну пу­блі­ка­цію як під­го­тов­ку до роз­ши­ре­н­ня сан­кцій. Про це по­ві­дом­ляв і сам мі­ністр фі­нан­сів США Сті­вен Мну­чін не­за­дов­го до опри­лю­дне­н­ня спи­ску. Те­пер крім ро­сій­ських до ньо­го до­да­но іме­на чи­нов­ни­ків із са­мо­про­го­ло­ше­них «ре­спу­блік». На до­да­ток до ва­таж­ків і ко­ман­ди­рів, які ра­ні­ше фі­гу­ру­ва­ли там, по­тра­пи­ли ті, хто від­по­від­ає за фі­нан­си та стра­те­гі­чні ре­сур­си — па­ли­во й енер­ге­ти­ку. Зда­є­ться, США та­ки зна­йшли най­ура­зли­ві­ше мі­сце еко­но­мі­ки агре­со­ра та йо­го утво­рень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.