Пра­во­слав­ний бі­знес

Які тра­ди­ції єд­на­ють РПЦ із ра­дян­ським ми­ну­лим

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ -

Що­ро­ку 18 сі­чня міль­йо­ни ро­сі­ян вга­ня­ють іно­зем­ців у дри­жа­ки та сту­пор. Ось і те­пер у мо­ро­зи від –10 °C у Мо­скві до –45 °C у Яку­тії во­ни пір­на­ли в опо­лон­ки у фор­мі хре­ста. Цей що­рі­чний ри­ту­ал на від­зна­че­н­ня хре­ще­н­ня Ісу­са Хри­ста став но­ви­ною но­мер один на ро­сій­ських дер­жав­них те­ле­ка­на­лах. Зде­біль­шо­го то­му, що се­ред пір­наль­ни­ків був пре­зи­дент Вла­ді­мір Пу­тін. Він з’явив­ся пе­ред ка­ме­ра­ми в се­лян­сько­му ко­жу­сі й ва­лян­ках, роз­дя­гнув­ся, пе­ре­хре­стив­ся і ско­чив у кри­жа­ні во­ди озе­ра Се­лі­гер.

Йо­го при­клад на­слі­ду­ва­ли й чи­нов­ни­ки на мі­сцях. У дав­ньо­му мі­сті Яро­слав­лі на Вол­зі мер мі­ста і член пар­тії «Еди­ная Рос­сия» на­ка­зав го­ло­вам ра­йон­них адмі­ні­стра­цій ро­би­ти те са­ме. «Я про­шу всіх го­лів та їхніх за­сту­пни­ків узя­ти участь у цьо­му ор­га­ні­зо­ва­но­му за­хо­ді. Ви ж усі пра­во­слав­ні, чи не так?» — ска­зав він, ви­сту­па­ю­чи на те­ле­ба­чен­ні. Мер здав­ся то­чною ко­пі­єю ком­со­моль­сько­го ва­таж­ка ра­дян­ських ча­сів, який на­ка­зує пра­ців­ни­кам дер­жав­них ор­га­ні­за­цій взя­ти участь у пер­шо­трав­не­вій де­мон­стра­ції чи ко­му­ні­сти­чно­му су­бо­тни­ку — «до­бро­віль­ній» не­опла­чу­ва­ній тру­до­вій по­вин­но­сті у ви­хі­дний день.

Ри­то­ри­ка ме­ра ілю­струє па­ра­до­ксаль­ну схо­жість ра­дян­сько­го та су­ча­сно­го ре­лі­гій­но­го жи­т­тя. На змі­ну порт­ре­там Лє­ні­на при­йшли пра­во­слав­ні іко­ни, рі­чни­цю біль­шо­ви­цько­го пе­ре­во­ро­ту за­мі­ни­ли свя­тку­ва­н­ням ви­гна­н­ня по­ля­ків (ка­то­ли­ків) із (пра­во­слав­ної) Ро­сії в XVII сто­літ­ті. Але в на­стро­ях від­чу­ва­є­ться гли­бо­ка ра­дян­щи­на. Ро­сій­ський про­ку­рор ре­гу­ляр­но ви­су­ває зви­ну­ва­че­н­ня в кар­них зло­чи­нах бло­ге­рам за «обра­зу по­чут­тів ві­рян». Па­трі­арх Ро­сій­ської пра­во­слав­ної цер­кви пра­кти­чно агі­тує за пе­ре­о­бра­н­ня Пу­ті­на. Дер­жа­ва за­хи­щає ре­лі­гій­них акти­ві­стів і пе­ре­слі­дує ми­тців, які ки­да­ють виклик цер­кві. Цер­ква у від­по­відь ста­ла охо­рон­цем дер­жав­ної іде­о­ло­гії.

Хо­ча це, мо­жли­во, і під­ня­ло офі­цій­ний ста­тус цер­кви, але викликає пе­ре­ва­жно та­ке са­ме не­с­прийня­т­тя, яке ви­кли­ка­ла ра­дян­ська іде­о­ло­гія в 1980-х. Дві тре­ти­ни на­се­ле­н­ня Ро­сії, за да­ни­ми не­за­ле­жної со­ціо­ло­гі­чної ор­га­ні­за­ції Ле­ва­да-центр, не ба­жа­ють, щоб цер­ква впли­ва­ла на рі­ше­н­ня дер­жав­ної вла­ди. І хо­ча час­тка тих, хто на­зи­ває се­бе пра­во­слав­ни­ми хри­сти­я­на­ми, з 1991 ро­ку по­дво­ї­ла­ся й ся­гну­ла 71%, ли­ше 6% хо­дить до цер­кви що­ти­жня (да­ні До­слі­дни­цько­го цен­тру П’ю). Ви­ще ро­сій­ське ду­хів­ни­цтво во­ліє ви­мі­рю­ва­ти зро­ста­н­ня ро­лі цер­кви кіль­кі­стю па­ра­фій, а не від­ві­ду­ва­н­ням цер­ков. «У 1988-му РПЦ ма­ла 6 тис. па­ра­фій. За­раз їх у нас 36 тис. Це озна­чає, що що­ро­ку ми від­кри­ва­ли більш як ти­ся­чу цер­ков», — ка­же ми­тро­по­лит Іла­ріон Ал­фє­єв, який від­по­від­ає за зов­ні­шні зв’яз­ки цер­кви.

За сло­ва­ми цьо­го свя­щен­но­слу­жи­те­ля, цер­ква, як пра­ви­ло, зав­жди під­три­му­ва­ла дер­жа­ву. У ХІХ сто­літ­ті пра­во­слав’я уві­йшло до іде­о­ло­гі­чної трі­а­ди дер­жа­ви ра­зом із на­ро­дні­стю та са­мо­дер­жав­ством. Ста­лін за­гра­вав із ним із ті­єї са­мої при­чи­ни. Аген­ти КГБ ін­філь­тру­ва­ли­ся в цер­кву, пе­ре­тво­рив­ши ба­га­тьох іє­рар­хів на сво­їх ін­фор­ма­то­рів. Та­ка близь­кість до ча­сто ко­рум­по­ва­ної та ре­пре­сив­ної дер­жа­ви під­ри­ва­ла її мо­раль­ний ав­то­ри­тет. Кі­нець ра­дян­ської вла­ди по­да­ру­вав на­дію на ду­хов­не ві­дро­дже­н­ня, але цер­кву біль­ше ці­ка­ви­ло від­нов­ле­н­ня прав на своє май­но. 1990-ті ста­ли ро­ка­ми чи не най­біль­шої сво­бо­ди, яку во­на ко­лись зна­ла. Але во­дно­час

ви­яви­ли­ся і най­важ­чи­ми. Ві­дір­ва­на від дер­жа­ви, цер­ква ри­зи­ку­ва­ла втра­ти­ти своє зна­че­н­ня. Во­на за­про­по­ну­ва­ла но­вій вла­ді свою ло­яль­ність в обмін на рі­зно­ма­ні­тні по­сту­пки, зокре­ма й пра­во на ім­порт ал­ко­го­лю та тю­тю­но­вих ви­ро­бів без спла­ти ми­та. «Гро­ші ви­яви­ли­ся для цер­кви ва­жли­ві­ши­ми, ніж ре­пу­та­ція», — ка­же Сєр­ґєй Ча­пнін, жур­на­ліст, звіль­не­ний Мо­сков­ським па­трі­ар­ха­том у 2015 ро­ці.

У 2010-ті щой­но­при­зна­че­ний Па­трі­арх Кі­рілл успі­шно зайняв­ся но­вою ді­яль­ні­стю. Він ро­бив із ду­хів­ни­цтва ка­пе­ла­нів ім­пе­рії та го­лов­них по­ста­чаль­ни­ків іде­о­ло­гем на кшталт «тра­ди­цій­них цінностей» і «рус­ско­го ми­ра» — со­ю­зу слов’ян­ських на­ро­дів із цен­тром у Мо­скві. Але, як пи­сав Ча­пнін, «на­сту­пно­му по­ко­лін­ню пе­ре­да­є­ться ли­ше одна тра­ди­ція — ра­дян­ська».

Утім, якщо ра­ні­ше ра­дян­ських єпис­ко­пів ча­сто си­лою при­му­шу­ва­ли спів­пра­цю­ва­ти з КГБ, то те­пер во­ни про­по­ну­ють свої по­слу­ги без­пла­тно. Один із най­під­при­єм­ли­ві­ших — єпис­коп Ті­хон Шев­ку­нов, яко­го ча­сто на­зи­ва­ють спо­від­ни­ком Пу­ті­на. Хор йо­го мо­на­сти­ря, ко­лись роз­гра­бо­ва­но­го й зайня­то­го ра­дян­ською спец­слу­жбою, не­дав­но ви­сту­пив на крем­лів­сько­му кон­цер­ті, при­свя­че­но­му 100-рі­чно­му юві­лею дер­жав­ної слу­жби без­пе­ки. Як і йо­го ко­ле­ги зі спец­служб, єпис­коп Шев­ку­нов по­ши­рює ан­ти­за­хі­дні те­о­рії змо­ви й ша­нує Ста­лі­на.

Про­те цер­ква не мо­но­лі­тна. Ма­ло хто за­ймає та­ку силь­ну або чі­тку по­зи­цію з пи­та­н­ня ра­дян­сько­го ми­ну­ло­го, як єпис­коп Іла­ріон. У 2009 ро­ці він на­звав Ста­лі­на «чу­до­ви­ськом, яке ство­ри­ло жа­хли­ву, не­люд­ську си­сте­му управ­лі­н­ня кра­ї­ною на осно­ві бре­хні, на­силь­ства та те­ро­ру», і при­рів­няв йо­го до Гі­тле­ра. «Во­ни оби­два при­не­сли у світ стіль­ки го­ря, що жо­дні воєнні чи по­лі­ти­чні успі­хи не змо­жуть спо­ку­ту­ва­ти їхню ви­ну пе­ред люд­ством», — за­явив Іла­ріон. У ни­ні­шній Ро­сії та­кі сло­ва — акт не­по­ко­ри.

Став­ле­н­ня цер­кви до ра­дян­ської епо­хи не­за­ба­ром по­тра­пить у фо­кус ува­ги ЗМІ: Ро­сія від­зна­ча­ти­ме сто­лі­т­тя роз­стрі­лу сво­го остан­ньо­го ца­ря та йо­го ро­ди­ни біль­шо­ви­ка­ми в ли­пні 1918-го. Як ка­же єпис­коп Іла­ріон, «я не ві­рю, що при­ми­ре­н­ня мо­жна до­ся­гну­ти про­стим за­мов­чу­ва­н­ням звірств, які чи­ни­ли­ся ра­дян­ською вла­дою про­ти вла­сно­го ж на­ро­ду. Нам усе ще по­трі­бно го­во­ри­ти про це, то­му що, ко­ли лю­ди за­бу­ва­ють істо­рію, во­ни за­зви­чай по­вто­рю­ють ті са­мі по­мил­ки». Ли­ше за­ну­ре­н­ням в опо­лон­ку ми­ну­ло­го не зми­ти.

Тренд­се­тер. По­ді­бно до то­го як за ча­сів Єль­ци­на ро­сій­ська по­лі­ти­чна елі­та за­хо­плю­ва­ла­ся те­ні­сом, те­пер ро­сій­ське чи­нов­ни­цтво ма­со­во пір­нає в опо­лон­ки та де­мон­струє «ду­хов­ність»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.