Ли­ше нор­везь­ка мо­дель вря­тує Єв­ро­пу під час Brexit Хто по­стра­ждає від роз­лу­че­н­ня Ве­ли­кої Бри­та­нії та ЄС

Мі­жна­ро­дний ва­лю­тний фонд про­гно­зує ве­ли­кі втра­ти для всі­єї Єв­ро­пи, але пе­ре­дов­сім для Ве­ли­кої Бри­та­нії, якщо від­бу­де­ться жорс­ткий Brexit. Най­кра­щий сце­на­рій за­раз най­менш імо­вір­ний

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Ган­не­ло­ре Крол­лі, Die Welt

Те­ре­за Мей сьо­го­дні, ма­буть, має «най­менш за­ви­дну ро­бо­ту в усій за­хі­дній по­лі­ти­ці». Так зі злег­ка уї­дли­вим спів­чу­т­тям ви­сло­вив­ся один із її по­пе­ре­дни­ків, ко­ли­шній прем’єр­мі­ністр То­ні Блер. Пе­ре­го­во­ри що­до Brexit спри­чи­ни­ли то­таль­ний ха­ос, вва­жає він і про­по­нує рі­ше­н­ня: по­вто­ри­ти ре­фе­рен­дум, який, імо­вір­но, ска­сує ви­хід і за­кін­чить це жа­хі­т­тя.

Мі­жна­ро­дний ва­лю­тний фонд (МВФ) ка­же це не на­стіль­ки від­кри­то, як лі­вий по­лі­тик-лей­бо­рист, який до 2007-го ке­ру­вав спра­ва­ми уря­ду в Лон­до­ні про­тя­гом 10 ро­ків. Але Brexit зно­ву став акту­аль­ною те­мою та­кож у Ва­шинг­то­ні, оскіль­ки пе­ре­го­во­ри між ЄС і Ве­ли­кою Бри­та­ні­єю ми­на­ють скла­дно.

У до­слі­джен­ні що­до роз­ви­тку єв­ро­зо­ни еко­но­мі­сти по­пе­ре­джа­ють про те, що ЄС і Ве­ли­ка Бри­та­нія втра­ча­ють час. Як за­яв­ляє МВФ, жорс­ткий Brexit ма­ти­ме ка­та­стро­фі­чні на­слід­ки для ре­шти Єв­ро­со­ю­зу: він зни­щить 1,5% про­ду­ктив­но­сті еко­но­мі­ки.

Згі­дно з да­ни­ми МВФ, брак про­гре­су в пе­ре­го­во­рах що­до Brexit збіль­шує ри­зик цьо­го жорс­тко­го бри­тан­сько­го від­хо­ду від ЄС, іде­ться в до­слі­джен­ні «Euro Area Policies». Уже те­пер зро­зумі­ло: від Brexit не ви­грає ні­хто. Ана­ліз, зда­є­ться, озву­чує дум­ки пе­ре­го­вір­ни­ків від Єв­ро­со­ю­зу. Він був пред­став­ле­ний са­ме то­го дня, ко­ли ре­шта 27 кра­їн — чле­нів ЄС ма­ли обмір­ко­ву­ва­ти но­ву Бі­лу кни­гу, яку Ве­ли­ка Бри­та­нія пре­зен­ту­ва­ла пі­сля дов­гої тя­га­ни­ни як осно­ву для пе­ре­го­во­рів.

ЗАКИД У «ВИЗБИРУВАННІ РОДЗИНОК»

27 кра­їн ЄС по­чу­ва­ю­ться кеп­сько че­рез те, що Бри­та­нія в де­я­ких сфе­рах пра­гне ми­тно­го со­ю­зу з ЄС і во­дно­час хо­че про­ва­ди­ти вла­сну тор­го­вель­ну по­лі­ти­ку. Зно­ву лу­на­ють зви­ну­ва­че­н­ня у «визбируванні родзинок», осо­бли­во то­му, що Лон­дон пред­ста­вив скла­дну про­по­зи­цію що­до мит. Те­ре­за Мей хо­ті­ла б на зов­ні­шніх кор­до­нах Ве­ли­кої Бри­та­нії стя­га­ти два ви­ди мит: з одно­го бо­ку, з то­ва­рів, при­зна­че­них для ЄС, а з дру­го­го — з то­ва­рів, які ім­пор­ту­ва­ти­му­ться ли­ше до Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства. Те, що ЄС пі­де на та­ке, зда­є­ться не­ми­сли­мим, як­би йо­му до­ве­ло­ся на­кла­да­ти та­кі са­мі ми­та й на сво­їх кор­до­нах.

За ві­сім із по­ло­ви­ною мі­ся­ців до ви­хо­ду Ве­ли­кої Бри­та­нії з ЄС Єв­ро­ко­мі­сія за­кли­ка­ла всі дер­жав­ні уста­но­ви та еко­но­мі­ку кра­ще го­ту­ва­ти­ся до мо­жли­во­го важ­ко­го роз­ри­ву без уго­ди. Не­має пев­но­сті, що до 29 бе­ре­зня 2019 ро­ку ре­аль­но отри­ма­ти ра­ти­фі­ко­ва­ну до­мов­ле­ність із Лон­до­ном, за­сте­ріг Брюс­сель у пе­ред­день за­сі­да­н­ня Ра­ди із за­галь­них пи­тань. Усім ра­дять під­го­ту­ва­ти­ся до будь-яких мо­жли­вих сце­на­рі­їв.

Схо­жу дум­ку ма­ють і екс­пер­ти МВФ. Еко­но­мі­чна ін­те­гра­ція між ЄС і Ве­ли­кою Бри­та­ні­єю на­стіль­ки ве­ли­ка, що пов­ну ви­го­ду від вну­трі­шньо­го рин­ку ЄС мо­жна ді­ста­ти ли­ше спіль­но. То­му ви­хід на­шко­дить не тіль­ки Ве­ли­кій Бри­та­нії, а і ЄС-27.

Об­сяг зби­тків, при­ро­дно, за­ле­жить від то­го, яким чи­ном острів у май­бу­тньо­му бу­де еко­но­мі­чно пов’яза­ний із кон­ти­нен­том. Екс­пер­ти роз­гля­да­ють три мо­жли­ві сце­на­рії:

Якщо ЄС і Ве­ли­ка Бри­та­нія на­да­лі тор­гу­ва­ти­муть між со­бою за пра­ви­ла­ми СОТ, що ста­не­ться в ра­зі жорс­тко­го Brexit, ВВП ре­шти ЄС, згі­дно з про­гно­зом МВФ, у дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві зни­зи­ться на 1,5%. Ви­ро­бни­цтво в єв­ро­зо­ні змен­ши­ться в се­ре­дньо­му на 0,5%. Про­те бу­дуть ве­ли­кі на­ціо­наль­ні від­мін­но­сті: осо­бли­во за­че­пить Ір­лан­дію, чий мі­нус у май­же від­со­ток бу­де та­ким, як у Бри­та­нії. На­сту­пни­ми з май­же від­со­тко­вим па­ді­н­ням ста­нуть Ні­дер­лан­ди та Да­нія.

Як­би вда­ло­ся до­мо­ви­ти­ся про зви­чай­ну уго­ду про віль­ну тор­гів­лю, па­ді­н­ня ВВП одна­ко­во бу­де бо­лю­чим, але в ЄС-27 до­ся­гне ли­ше 0,8%. Ви­ро­бни­цтво в єв­ро­зо­ні зни­зи­ться на близь­ко 0,3%. За цьо­го сце­на­рію Ір­лан­дія та­кож осо­бли­во по­стра­ждає (мі­нус 2%), за нею Бель­гія, Лю­ксем­бург, Маль­та й Ні­дер­лан­ди.

З еко­но­мі­чно­го погляду, згі­дно з роз­ра­хун­ка­ми МВФ, най­кра­щим рі­ше­н­ням бу­ла б своє­рі­дна Нор­везь­ка уго­да: то­ді, за під­ра­хун­ка­ми, втра­та ВВП від Brexit ви­яви­ла­ся б для ЄС не­зна­чною.

Сьо­го­дні, однак, де­да­лі ймо­вір­ні­шим ви­да­є­ться сце­на­рій, що ЄС і Ве­ли­ка Бри­та­нія справ­ді не змо­жуть до­мо­ви­ти­ся про ми­тний со­юз або уго­ду про віль­ну тор­гів­лю з пе­ре­хі­дни­ми пе­рі­о­да­ми. У та­ко­му ра­зі Бри­та­нія в май­бу­тньо­му по­кла­да­ти­ме­ться в тор­гів­лі з ЄС, як і з біль­ші­стю тре­тіх кра­їн, на пра­ви­ла СОТ.

ФІ­НАН­СО­ВА ПІД­ТРИМ­КА — ЩЕ ОДИН ПРОБЛЕМНИЙ ПУНКТ

Як не­за­ле­жний член Ве­ли­ка Бри­та­нія має пе­ре­гля­ну­ти свій ста­тус у СОТ. То­ді рух то­ва­рів із ре­штою Єв­ро­пи з 20 бе­ре­зня 2019-го об­кла­да­ти­ме­ться ти­ми са­ми­ми ми­та­ми, що й для тре­тіх кра­їн. Зі Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми Бри­та­нія хо­че якнай­швид­ше укла­сти тор­го­вель­ну уго­ду. То­му пи­та­н­ня про пе­ре­бу­ва­н­ня в ми­тно­му со­ю­зі ЄС для Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства не сто­їть.

Ще одну ймо­вір­ну про­бле­му в ра­зі Brexit по­ру­шив під­ко­мі­тет бри­тан­ської Па­ла­ти лор­дів: іде­ться про май­бу­тні від­но­си­ни Ве­ли­кої Бри­та­нії з Єв­ро­пей­ським ін­ве­сти­цій­ним бан­ком (ЄIБ) та пе­ред­ба­чу­ва­ну втра­ту фі­нан­су­ва­н­ня. Пар­ла­мен­та­рі хо­чуть до­від­а­ти­ся, на­скіль­ки бри­тан­ські ком­па­нії за­ле­жні від під­трим­ки ЄІБ та ін­ве­сти­цій із Лю­ксем­бур­га, на­скіль­ки на­да­ва­чі вен­чур­но­го ка­пі­та­лу й ма­лий бі­знес за­ле­жать від вне­сків і чи, по­при Brexit, і на­да­лі бу­де мо­жли­вість ді­ста­ва­ти ко­ристь від ін­ве­сти­цій­но­го бан­ку.

«Єв­ро­пей­ський ін­ве­сти­цій­ний банк — най­біль­ший ба­га­то­сто­рон­ній кре­ди­тор у сві­ті. Спо­лу­че­не Ко­ро­лів­ство ма­ло від цих від­но­син зна­чну ко­ристь», — іде­ться в за­яві па­ла­ти лор­дів. У 2015 ро­ці Ве­ли­ка Бри­та­нія отри­ма­ла від ЄІБ £5,6 млрд (за то­го­ча­сним кур­сом €8 млрд), що під­три­ма­ло за­галь­ні ін­ве­сти­ції об­ся­гом £16 млрд. Те­пер ко­мі­тет хо­че пе­ре­ві­ри­ти, як Ко­ро­лів­ство мо­же да­лі бра­ти участь у ЄІБ і чи є аль­тер­на­ти­ви. Фі­нан­су­ва­н­ня, оче­ви­дно, змен­шу­є­ться вже за­раз.

Крім то­го, МВФ вва­жає, що про­бле­ма Brexit за­стає ЄС у скла­дній си­ту­а­ції. Є за­гро­за тор­го­вель­ної вій­ни зі США. Окрім то­го, МВФ та­кож ба­чить чи­слен­ні по­лі­ти­чні не­ви­зна­че­но­сті в ба­га­тьох кра­ї­нах ЄС. Вда­лий бі­знес зав­дя­ки низь­ким від­со­тко­вим став­кам і гло­баль­не зро­ста­н­ня по­де­ку­ди за­галь­му­ва­ли не­об­хі­дні ре­фор­ми. Як по­ка­ра­н­ня темп еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня, най­імо­вір­ні­ше, спо­віль­ни­ться: пі­сля 2,4% у 2017му — най­кра­щий ре­зуль­тат за ба­га­то ро­ків — у 2023-му, за да­ни­ми МВФ, від­по­від­ний по­ка­зник ста­но­ви­ти­ме тіль­ки 1,4%. Не­що­дав­но Фонд уже тро­хи зни­зив свої про­гно­зи на цей і на­сту­пний ро­ки до 2,2% та 1,9%.

По­зи­тив­не саль­до по­то­чно­го ба­лан­су ЄС та­кож змен­ши­ться в най­ближ­чі ро­ки, хоч і не­зна­чно. Ні­меч­чи­на за­ли­ша­є­ться більш-менш ста­біль­ною. Во­дно­час МВФ про­гно­зує подаль­ше різ­ке зро­ста­н­ня де­фі­ци­ту ба­лан­су США, що мо­же ще біль­ше під­си­ли­ти пра­гне­н­ня До­наль­да Трам­па роз­по­ча­ти тор­го­вель­ну вій­ну з Ки­та­єм і Єв­ро­пою.

Однак по­чи­на­ю­чи з 2020-го тен­ден­ція до ру­ху в про­ти­ле­жно­му на­прям­ку спо­сте­рі­га­ти­ме­ться й у Аме­ри­ці. Для Ки­таю уста­но­ва у Ва­шинг­то­ні вже за­раз про­гно­зує пев­не зни­же­н­ня: ки­тай­ські то­ва­ри біль­ше не над­хо­ди­ти­муть на рин­ки в по­пе­ре­дньо­му об­ся­зі. Це мо­гло б зня­ти пев­ний тиск із єв­ро­зо­ни.

Тре­ба до­мов­ля­ти­ся. Щоб уря­ту­ва­ти Ве­ли­ку Бри­та­нію від еко­но­мі­чно­го шо­ку, прем’єр- мі­ністр Те­ре­за Мей му­сить зна­йти вза­є­мо­ви­гі­дний ва­рі­ант роз­лу­че­н­ня з Єв­ро­со­ю­зом

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.