Ти­хі бої Як Ро­сія про­би­ва­є­ться за ла­штун­ки Facebook

Чо­му не при­пи­ня­ю­ться спро­би пе­ре­тво­ри­ти со­ці­аль­ні ме­ре­жі на зброю

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Юрій Ла­па­єв

По­при гу­чні скан­да­ли, спро­би втру­ча­н­ня в ді­яль­ність най­по­пу­ляр­ні­ших со­ці­аль­них ме­реж не при­пи­ня­ю­ться. Цьо­му не за­ва­жа­ють і роз­слі­ду­ва­н­ня спра­ви ком­па­нії Cambridge Analytica, яка ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла при­ва­тну ін­фор­ма­цію ко­ри­сту­ва­чів Facebook. Не при­пи­ня­ю­ться во­ни й пі­сля за­слу­хо­ву­вань ке­рів­ни­ка най­по­пу­ляр­ні­шої у сві­ті со­ці­аль­ної ме­ре­жі в Се­на­ті США або Єв­ро­пар­ла­мен­ті. Так, зви­чай­но, май­же всі ком­па­нії ого­ло­си­ли про змі­ни у сво­їх по­лі­ти­ках без­пе­ки, по­обі­ця­ли по­си­ли­ти бо­роть­бу з ви­ява­ми про­па­ган­ди та фей­ко­ви­ми ака­ун­та­ми (як- от Twitter, що не­що­дав­но здій­снив чер­го­ву хви­лю ви­да­ле­н­ня шту­чних ко­ри­сту­ва­чів, яких у трав­ні й черв­ні на­бра­ло­ся по­над 70 млн). Про­те на пра­кти­ці зро­би­ти це вкрай скла­дно. Ро­сія вмі­ло ко­ри­ста­є­ться сла­бо­стя­ми де­мо­кра­ти­чно­го За­хо­ду, ого­ло­шу­ю­чи бу­дья­кі спро­би ке­рів­ни­цтва со­цме­реж на­сту­пом на сво­бо­ду сло­ва та не­при­пу­сти­мою цен­зу­рою. Во­дно­час, як і зав­жди, ке­ру­ю­чись по­двій­ни­ми стан­дар­та­ми, на­ма­га­є­ться при­ду­ши­ти не­зру­чні го­ло­си.

Утім, вплив чи­ни­ться й на скла­дні­ших, а від то­го менш по­мі­тних рів­нях. Не­що­дав­но з по­ві­дом­лень ма­сме­діа ста­ло ві­до­мо про те, що Facebook не пов­ні­стю змі­нив де­я­кі на­ла­шту­ва­н­ня без­пе­ки. Це по­тен­цій­но мо­гло при­зве­сти до ви­то­ку пер­со­наль­них да­них ко­ри­сту­ва­чів. Іде­ться про змі­ни в на­ла­шту­ван­ні так зва­но­го при­кла­дно­го про­грам­но­го ін­тер­фей­су (Application Programming Interface, API), тоб­то, про­сті­ше ка­жу­чи, за­зда­ле­гідь ство­ре­но­го на­бо­ру стан­дар­тних фун­кцій, зав­дя­ки яким від­бу­ва­є­ться вза­є­мо­дія зов­ні­шніх про­грам і со­цме­ре­жі. За­зви­чай ці ін­стру­мен­ти ство­рю­ють са­мі вла­сни­ки ре­сур­су (опе­ра­цій­ної си­сте­ми, сай­та то­що), щоб до­по­мог­ти про­гра­мі­стам, які пи­шуть до них про­гра­ми. Так до­ся­га­ю­ться су­мі­сність си­стем та ко­ре­ктність від­обра­же­н­ня і зна­чно за­оща­джу­є­ться час. Про­те во­дно­час у та­кий спо­сіб ком­па­нія — вла­сни­ця ре­сур­су роз­кри­ває ча­сти­ну сво­їх да­них, що мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­но в зло­чин­них ці­лях.

Са­ме для уни­кне­н­ня та­ких ви­пад­ків Facebook ще у 2014 ро­ці ого­ло­сив про вне­се­н­ня змін в еле­мен­ти сво­їх API, щоб не допу­сти­ти збір да­них про ко­ри­сту­ва­чів сто­рон­ні­ми про­гра­ма­ми. Але, по­при це, де­я­кі про­гра­ми ста­ли ви­ня­тком із пра­вил. Про це по­ві­до­ми­ли в спе­ці­аль­но­му зві­ті ке­рів­ни­цтва со­цме­ре­жі, що був під­го­тов­ле­ний у черв­ні цьо­го ро­ку для Ко­мі­те­ту з енер­ге­ти­ки та ко­мер­ції Па­ла­ти пред­став­ни­ків Кон­гре­су США. Facebook ви­знав, що де­я­кі роз­ро­бни­ки ді­ста­ли від­тер­мі­ну­ва­н­ня змін API. Так во­ни ма­ли на­ла­шту­ва­ти свої про­гра­ми від­по­від­но до но­вих ви­мог со­цме­ре­жі. Са­ма ком­па­нія у зві­ті го­во­рить про «не­ве­ли­ку кіль­кість» роз­ро­бни­ків. У ре­аль­но­сті йде­ться про 61 фір­му, яка отри­ма­ла «ка­ні­ку­ли» до трав­ня 2015 ро­ку. Се­ред них по­ва­жні брен­ди зі сві­ту ав­то­мо­бі­ле­бу­ду­ва­н­ня чи все­сві­тньо ві­до­мі ви­ро­бни­ки спор­тив­но­го одя­гу, мас-ме­діа та роз­ва­жаль­ні сер­ві­си. Втім, у спи­ску є що­най­мен­ше одна ду­же ці­ка­ва ком­па­нія — Mail.ru, ро­сій­ський ін­тер­нет-гі­гант, се­ред най­ва­го­мі­ших акти­вів яко­го, на­при­клад, со­цме­ре­жі «Вкон­та­кте», «Одно­клас­сни­ки», «Мой Мир», їхні поль­ські, ли­тов­ські й ла­твій­ські ана­ло­ги One та Nasza Klasa, ме­сен­джер ICQ, сер­віс ін­тер­нет- ста­ти­сти­ки Liveinternet. Крім то­го, ста­ном на 2016 рік ком­па­нія во­ло­ді­ла час­тка­ми укра­їн­ських пор­та­лів Finance.ua, Nadavi.ua та по­шу­ко­ви­ком Meta.ua. Про зв’язок ро­сій­ських со­цме­реж зі спец­слу­жба­ми та їхню роль у роз­дму­ху­ван­ні вій­ни на Схо­ді Укра­ї­ни вже на­пи­са­но до­ста­тньо. Вар­то ли­ше за­зна­чи­ти, що се­ред клю­чо­вих вла­сни­ків Mail.ru є олі­гарх Алі­шер Усма­нов, яко­го на­зи­ва­ють осо­би­стим дру­гом Пу­ті­на. З ли­пня 2014 ро­ку Усма­нов став кон­тро­лю­ю­чим акціо­не­ром Mail.ru Group.

Офі­цій­но Facebook го­во­рить про не­три­ва­лий ви­ня­ток із пра­вил для Mail.ru і пев­ні обме­же­н­ня до­сту­пу, згі­дно з яки­ми ро­сій­ські про­гра­ми мо­гли пе­ре­гля­да­ти тіль­ки спи­сок дру­зів ко­ри­сту­ва­ча й на­чеб­то не мо­гли зби­ра­ти да­ні про впо­до­ба­н­ня та ін­те­ре­си. Однак ви­знає, що та­кий до­ступ ма­ло близь­ко со­тні ін­ших про­грам ро­сій­сько­го ін­тер­нет-гі­ган­та, які пра­цю­ва­ли до змін у по­лі­ти­ці без­пе­ки, де­я­кі з них по­ча­ли фун­кціо­ну­ва­н­ня ще у 2009-му. Крім то­го, у зві­ті для кон­гре­сме­нів за­пе­ре­чу­є­ться спів­пра­ця з ро­сій­ськи­ми дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми: офі­цій­но ком­па­нія не від­по­ві­ла на 34 за­пи­ти Крем­ля, які отри­ма­ла з 2013 по 2017 рік. Для по­си­ле­н­ня без­пе­ки во­на про­во­дить пе­ре­вір­ку сво­їх да­них. І хо­ча на сьо­го­дні вну­трі­шні ау­ди­ти не по­ка­за­ли ознак зло­вжи­вань із бо­ку Mail.ru, ке­рів­ни­цтво со­цме­ре­жі не мо­же то­чно ска­за­ти, до яких са­ме да­них і в яких об­ся­гах був до­ступ, а та­кож скіль­ки ін­ших зов­ні­шніх ком­па­ній мо­гло отри­ма­ти пер­со­наль­ні да­ні ко­ри­сту­ва­чів.

ЗАВ­ДЯ­КИ ДО­СТУ­ПУ ДО ПЕР­СО­НАЛЬ­НИХ ДА­НИХ У FACEBOOK МО­ЖНА СФОРМУВАТИ СПІЛЬ­НО­ТИ ЗА ІНТЕРЕСАМИ ДЛЯ ВКИДАННЯ ПОТРІБНИХ ПО­ВІ­ДОМ­ЛЕНЬ ТА КОРИГУВАННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ УПОДОБАНЬ. А ЗА ДО­ПО­МО­ГОЮ БЛО­КУ­ВА­Н­НЯ ТА ВИ­ДА­ЛЕ­Н­НЯ ПУ­БЛІ­КА­ЦІЙ ЗМУСИТИ ЗАМОВКНУТИ КРИТИКІВ ІЗ ТВЕРЕЗИМ РОЗУМОМ

Істо­рія із Facebook стає ще ці­ка­ві­шою, ко­ли звер­ну­ти­ся до пер­со­на­лій. У ком­па­нії є під­роз­діл, який від­по­від­ає за ре­а­лі­за­цію по­лі­ти­ки ме­ре­жі (так офі­цій­но на­зи­ва­ю­ться стан­дар­ти спіль­но­ти, за по­ру­ше­н­ня яких мо­жна ді­ста­ти бло­ку­ва­н­ня). Він має кіль­ка офі­сів за ре­гіо­на­ми. На­при­клад, одне з пред­став­ництв опі­ку­є­ться кра­ї­на­ми СНД, зокре­ма Ро­сі­єю та Укра­ї­ною. По­між ке­рів­ни­ків са­ме цьо­го під­роз­ді­лу є ро­сі­ян­ка Улья­на Зі­ні­на. І хо­ча ни­ні во­на обі­ймає по­са­ду у Facebook, ро­сій­ські дже­ре­ла на­зи­ва­ють її то ди­ре­кто­ром із вза­є­мо­дії з ор­га­на­ми дер­жав­ної вла­ди РФ, то по­за­шта­тним ра­дни­ком у рі­зних дер­жав­них ор­га­нах. Во­на бра­ла участь у ко­мі­сі­ях із пи­тань роз­ви­тку те­ле­ко­му­ні­ка­цій та ін­тер­не­ту в Ро­сії. До ро­бо­ти в со­цме­ре­жі бу­ла го­лов­ним спе­ці­а­лі­стом у Мі­ні­стер­стві ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій та зв’яз­ку РФ. Пев­ний час пра­цю­ва­ла в ком­па­ні­ях «Ян­декс» та Microsoft Russia. Між ін­шим, Зі­ні­на актив­но ви­сту­пає за кор­до­ном із до­по­від­я­ми з пи­тань без­пе­ки в со­цме­ре­жі. На­пев­но, цьо­го во­на змо­гла на­вчи­ти­ся в Ко­мі­сії з ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки та кі­бер­зло­чин­но­сті при Ро­сій­ській асо­ці­а­ції еле­ктрон­них ко­му­ні­ка­цій. І те­пер під її управ­лі­н­ням від­бу­ва­є­ться мо­ні­то­ринг по­ру­шень пра­вил ко­ри­сту­ва­н­ня Facebook. Пев­ним чи­ном по­ча­ток ро­бо­ти Зі­ні­ної збі­га­є­ться з хви­лею бло­ку­ва­н­ня укра­їн­ських акти­ві­стів, про які Ти­ждень уже пи­сав (див. «Бан в одні во­ро­та», № 16/2018). Та­ке по­ка­ра­н­ня бу­ло за­сто­со­ва­не про­ти укра­їн­ців і за по­ши­ре­н­ня пла­ка­тів Ан­дрія Єр­мо­лен­ка, при­свя­че­них ЧС2018, а та­кож пі­сля фле­шмо­бу з оці­ню­ва­н­ня сто­рін­ки FIFA. Вря­ту­ва­ти позитивний імідж чем­піо­на­ту без зга­док про не­зру­чних по­літв’язнів для ро­сій­ської вла­ди бу­ло над­зви­чай­но ва­жли­во, то­му бу­ли за­сто­со­ва­ні всі до­сту­пні ме­то­ди.

Роз­ста­нов­ка «сво­їх» лю­дей для су­ча­сної Ро­сії пра­кти­ка не но­ва. До­ста­тньо зга­да­ти Ґер­гар­да Шре­де­ра, яко­му по­да­ру­ва­ли по­са­ду в Газ­про­мі та Nord Stream AG, а та­кож ки­шень­ко­вих по­лі­ти­ків на кшталт Ма­рін Ле Пен чи ні­ме­цької пар­тії «Аль­тер­на­ти­ва для Ні­меч­чи­ни». То­му скла­дно уяви­ти ви­пад­ко­вість по­тра­пля­н­ня Зі­ні­ної на та­ку ці­ка­ву по­са­ду, яка від­кри­ває мо­жли­во­сті для кон­тро­лю укра­їн­сько­го се­гмен­та ме­ре­жі. Так са­мо важ­ко по­ві­ри­ти в ні­би­то не­упе­ре­дже­ну Фе­мі­ду у Facebook. Тим ча­сом Укра­ї­ні вже за­раз мо­жна вста­ва­ти в чер­гу з

кра­їн, у ви­бо­ри яких втру­ча­ла­ся Ро­сія. Адже всі не­об­хі­дні ін­стру­мен­ти для цьо­го є. Зав­дя­ки до­сту­пу до пер­со­наль­них да­них про дру­зів і впо­до­бань у Facebook мо­жна сформувати спіль­но­ти за інтересами для вкидання потрібних по­ві­дом­лень та коригування електоральних уподобань. А за до­по­мо­гою бло­ку­ва­н­ня та ви­да­ле­н­ня пу­блі­ка­цій змусити замовкнути критиків із тверезим розумом. По­при всю не­по­мі­тність, ця ти­ха вій­на вже три­ває. Хто в ній бу­де пе­ре­мож­цем, по­ба­чи­мо вже за кіль­ка мі­ся­ців.

Пі­дзві­тний. Одним із клю­чо­вих вла­сни­ків ро­сій­сько­го ін­тер­нет- гі­ган­та Mail.ru є олі­гарх Алі­шер Усма­нов, який має дру­жні сто­сун­ки з Пу­ті­ним

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.