17 Майкл Стріт: «НАТО шу­кає мо­жли­вість по­кра­щи­ти вза­є­мо­дію між си­ла­ми з рі­зних кра­їн»

Ор­га­ні­за­тор обо­рон­но­го ха­ка­то­ну про но­ві­тні вій­сько­ві те­хно­ло­гії

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення - Спіл­ку­вав­ся Юрій Ла­па­єв

Ти­ждень обго­во­рив при­зна­че­н­ня ха­ка­то­нів Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го Альян­су та осо­бли­во­сті пер­шо­го укра­їн­сько­го обо­рон­но­го ха­ка­то­ну з ор­га­ні­за­то­ром, а та­кож чле­ном жу­рі, ме­не­дже­ром із те­хно­ло­гій та ін­но­ва­цій Аген­ції НАТО зі зв’яз­ку та ін­фор­ма­ції Май­клом Стрі­том.

Тер­мін « ха­ка­тон» ще ду­же но­вий для Укра­ї­ни, то­му чи мо­же­те ви по­ясни­ти, що са­ме сто­їть за цим по­ня­т­тям, як йо­го ро­зу­мі­ють у НАТО? Яке при­зна­че­н­ня ха­ка­то­нів? — Tide­ха­ка­то­ни НАТО про­во­дить Об’єд­на­не ко­ман­ду­ва­н­ня Альян­су з транс­фор­ма­ції, яке від­по­ві­ дає за пер­спе­кти­ви НАТО, за йо­го го­тов­ність до май­бу­тньо­го. TIDE озна­чає те­хно­ло­гії для ін­фор­ма­ції, ухва­ле­н­ня рі­шень та ство­ре­н­ня пе­ре­ваг у їх ви­ко­нан­ні. Ме­та Tide­ха­ка­то­нів — сти­му­лю­ва­ти ін­но­ва­ції та роз­ви­ток. Для цьо­го ми на­да­є­мо мо­жли­вість ду­же кре­а­тив­ним фа­хів­цям про­де­мон­стру­ва­ти по­тен­ці­ал на­у­ко­во­го про­ри­ву в сфе­рі оброб­ки да­них, ін­фор­ма­цій­них та ко­му­ні­ка­цій­них те­хно­ло­гій. Во­ни мо­жуть за­сто­су­ва­ти ці те­хно­ло­гії ду­же швид­ко й твор­чо, на­ма­га­ю­чись ви­рі­ши­ти де­я­кі про­бле­ми, які сто­ять пе­ред НАТО в сфе­рі обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю та ухва­ле­н­ня рі­шень.

За­зви­чай Альянс ста­вить пе­ред ко­ман­да­ми три основ­ні зав­да­н­ня. Усі во­ни сто­су­ю­ться окре­мих аспе­ктів ко­ле­ктив­ної обо­ро­ни НАТО й фо­ку­су­ю­ться на ство­рен­ні най­кра­щих умов для фун­кціо­ну­ва­н­ня на­ціо­наль­них си­стем обо­ро­ни в ба­га­то­на­ціо­наль­но­му се­ре­до­ви­щі, аби ті ма­ли мо­жли­вість які­сно обмі­ню­ва­ти­ся да­ни­ми й від­по­від­но бу­ти ефе­ктив­ні­ши­ми. Ко­ман­ди на­ма­га­ю­ться ви­ко­на­ти ці зав­да­н­ня, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ком­бі­на­ції лег­ко­до­сту­пних те­хно­ло­гій, вла­сні на­ви­чки й нові ці­ка­ві ідеї. Остан­нє для нас на­два­жли­во, ми ці­ну­є­мо це най­біль­ше. Уча­сни­ка­ми ха­ка­то­нів є пе­ре­ва­жно сту­ден­ти вій­сько­вих на­вчаль­них за­кла­дів із сер­йо­зни­ми те­хні­чни­ми на­ви­чка­ми, а ще ми­сле­н­ням у сти­лі «ми це змо­же­мо» й при­стра­стю до ви­ко­на­н­ня зав­дань. Зде­біль­шо­го це мо­ло­ді лю­ди, а от­же, во­ни здатні ге­не­ру­ва­ти нові ідеї та сві­жі під­хо­ди до ви­рі­ше­н­ня про­блем, ду­же пра­кти­чні, зав­жди на­ма­га­ю­ться щось роз­ро­би­ти, ви­про­бу­ва­ти, ви­зна­чи­ти, що пра­цює, а що ні. На по­шук рі­ше­н­ня, фор­му­лю­ва­н­ня кон­це­пту, йо­го по­бу­до­ву та де­мон­стра­цію да­є­ться ли­ше один ти­ждень, що зму­шує над­зви­чай­но зо­се­ре­джу­ва­ти свої зу­си­л­ля. Фі­наль­на пре­зен­та­ція від­бу­ва­є­ться для їхніх ко­лег і чле­нів жу­рі, до скла­ду яко­го вхо­дять ви­щий офі­цер­ський склад, те­хні­чні екс­пер­ти та на­віть ко­ли­шній мі­ністр обо­ро­ни. То­му ви не по­ба­чи­те, щоб хтось ле­да­рю­вав на ха­ка­то­ні.

Де­я­кі ко­ман­ди не на­ле­жать до обо­рон­но­го се­кто­ру, а пред­став­ля­ють при­ва­тні ком­па­нії або уні­вер­си­те­ти, адже ми на­ма­га­є­мо­ся на­да­ва­ти ма­кси­маль­но ши­ро­кий до­ступ до ха­ка­то­нів. Бо для справ­ді які­сно­го ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми не­об­хі­дна

ЛИ­ШЕ ЗА КІЛЬ­КА МІСЯЦІВ НОВІ ІДЕЇ ВІД КОМАНД ХА­КА­ТО­НУ ПОТРАПЛЯЮТЬ У РЕАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАНЬ, КО­ЛИ ВО­НИ МА­ЮТЬ ЗМО­ГУ ПІДКЛЮЧИТИСЯ ДО СИ­СТЕМ НАТО. ЦЕ ДУ­ЖЕ КО­РО­ТКИЙ ТЕР­МІН! АДЖЕ ЗА­ЗВИ­ЧАЙ ТА­КІ РОЗРОБКИ ТРИВАЮТЬ РО­КА­МИ

спів­пра­ця дер­жав­но­го та при­ва­тно­го се­кто­рів. За­зви­чай ма­є­мо пред­став­ни­ків уря­до­вих ор­га­ні­за­цій, на­вчаль­них або до­слі­дних уста­нов та про­ми­сло­вих ком­па­ній. Це ду­же ефе­ктив­на мо­дель.

Хто від­по­від­аль­ний за ор­га­ні­за­цію та про­ве­де­н­ня ха­ка­то­нів НАТО? — Го­лов­ним ор­га­ні­за­то­ром Tide­ха­ка­то­нів є Об’єд­на­не ко­ман­ду­ва­н­ня Альян­су з транс­фор­ма­ції. Крім то­го, зна­чну під­трим­ку на­дає Аген­ція НАТО зі зв’яз­ку та ін­фор­ма­ції. Во­на за­без­пе­чує так зва­ні те­хно­ло­гі­чні бу­дів­лі, до яких мо­жуть при­єд­на­ти­ся ко­ман­ди і які є своє­рі­дною ко­пі­єю си­стем і сер­ві­сів, що їх Аген­ція на­дає ти­ся­чам ко­ри­сту­ва­чів Альян­су в 29 кра­ї­нах. Пер­со­нал обох цих уста­нов ке­рує по­ді­я­ми та кон­суль­тує ко­ман­ди.

Що сто­су­є­ться укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но­го обо­рон­но­го ха­ка­то­ну, то йо­го ор­га­ні­зу­ва­ла ро­бо­ча гру­па на чо­лі з Ген­шта­бом Зброй­них Сил Укра­ї­ни за під­трим­ки Уря­до­во­го офі­су з пи­тань єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції і НАТО. Та­кож серед ор­га­ні­за­то­рів Центр стра­те­гі­чних ко­му­ні­ка­цій Stratсom Ukraine. За­хід про­во­див­ся за спри­я­н­ня Тра­сто­во­го фон­ду НАТО з мо­дер­ні­за­ції си­сте­ми ко­ман­ду­ва­н­ня, управ­лі­н­ня, ко­му­ні­ка­цій та комп’юте­ри­за­ції.

Чи ма­ють ре­зуль­та­ти ха­ка­то­нів пра­кти­чне за­сто­су­ва­н­ня? — Як я вже за­зна­чив, пе­ред уча­сни­ка­ми ха­ка­то­нів сто­ять три основ­ні зав­да­н­ня. Пе­ре­мож­ців оби­ра­є­мо за окре­ми­ми на­пря­ма­ми, яким по­тім да­є­мо тро­хи ча­су на подаль­ше до­о­пра­цю­ва­н­ня та роз­ви­ток сво­го про­е­кту. Пі­сля чо­го, за мі­сяць, во­ни зно­ву пре­зен­ту­ють свої ідеї в спе­ці­аль­ній спіль­но­ті Альян­су Tide­sprint і зно­ву оби­ра­ю­ться най­пер­спе­ктив­ні­ші. Ті, хто пе­ре­міг уже на цьо­му ета­пі, за­про­шу­ю­ться до уча­сті в на­вча­н­нях НАТО із вза­є­мо­су­мі­сно­сті (Coalition Warrior Interoperability exploration, experimentation, examination, exercise (CWIX). Ці на­вча­н­ня зо­се­ре­дже­ні на но­вих те­хно­ло­гі­ях для обо­ро­ни та без­пе­ки, і проекти пе­ре­мож­ців ха­ка­то­нів там по­рів­ню­ють з ін­но­ва­цій­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми, роз­ро­бле­ни­ми в більш зви­чний спо­сіб. От­же, ли­ше за кіль­ка місяців нові ідеї від команд ха­ка­то­ну потрапляють у реальне середовище навчань, ко­ли во­ни ма­ють змо­гу підключитися до си­стем НАТО, на­ціо­наль­них вій­сько­вих си­стем та пе­ре­да­ва­ти ре­аль­ну ін­фор­ма­цію. Це ду­же ко­ро­ткий тер­мін! Адже за­зви­чай та­кі розробки тривають ро­ка­ми. Зві­сно, ми не очі­ку­є­мо, що на ха­ка­то­ні буде ство­ре­но від початку іде­аль­ну про­рив­ну те­хно­ло­гію. Однак зру­чний спо­сіб, у який успі­шний кон­цепт із ха­ка­то­ну мо­же ско­ро­ти­ти со­бі шлях до ре­аль­но­го за­про­ва­дже­н­ня чле­на­ми Альян­су. Це над­зви­чай­на

УКРАЇНЦІ ВЗЯЛИ ПРИЗОВІ МІ­СЦЯ НА КОЖНОМУ З НАШИХ ХА­КА­ТО­НІВ, ЇХНІ ПРОЕКТИ ВІДІБРАНІ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ОПРАЦЮВАННЯ. І ВО­НИ НЕ ТІЛЬ­КИ ПОСИЛИЛИ ЕЛЕМЕНТ ЗМА­ГА­Н­НЯ, БО­РОТЬ­БИ, А ЩЕ Й ПОКАЗАЛИ ЗДАТНІСТЬ ДО СПІВ­ПРА­ЦІ, ПОДІЛИЛИСЯ СВО­Ї­МИ ІДЕ­Я­МИ

мо­жли­вість отри­ма­ти ін­но­ва­цій­ні ідеї що­до ви­рі­ше­н­ня наших про­блем і ма­кси­маль­но швид­ко їх роз­ви­ну­ти. Крім то­го, ми мо­же­мо ба­га­то що ви­вчи­ти під час са­мо­го про­це­су, де­я­кі зі здо­бу­тків по­пе­ре­дніх ха­ка­то­нів бу­ло вклю­че­но до спе­ци­фі­ка­ції май­бу­тньої комп’ютер­ної ме­ре­жі мі­сій Альян­су. Во­ни ви­зна­ча­ти­муть, як вза­є­мо­ді­я­ти­муть НАТО й кра­ї­ни­пар­тне­ри, яким чи­ном мо­жна по­єд­на­ти рі­зні ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії.

Які са­ме пи­та­н­ня від­пра­цьо­ву­ю­ться під час ха­ка­то­нів НАТО? — У ми­ну­ло­му ми при­ді­ля­ли ува­гу по­шу­ку та пе­ре­да­чі ін­фор­ма­ції в ба­га­то­на­ціо­наль­но­му се­ре­до­ви­щі. Пе­ре­мож­ці цьо­го­рі­чно­го зма­га­н­ня по­єд­на­ли у сво­є­му про­е­кті кар­то­гра­фі­чні да­ні кра­їн — чле­нів та пар­тне­рів НАТО, а та­кож ін­фор­ма­цію з ба­га­тьох дже­рел що­до актив­но­сті сво­їх військ і сил про­тив­ни­ка. Де­я­кі сер­ві­си вклю­ча­ють у се­бе по­го­дні сен­со­ри, ві­део­транс­ля­ції з БПЛА та ін­ших но­сі­їв, да­ні про роз­та­шу­ва­н­ня дру­жніх сил. Во­ни від­обра­зи­ли весь цей ма­сив ін­фор­ма­ції в ре­жи­мі «до­пов­не­ної ре­аль­но­сті» на смар­тфо­ні ко­ман­ди­ра, який пе­ре­бу­ває на по­лі бою. От­же, ко­ли ко­ман­дир огля­дає про­стір дов­ко­ла се­бе, при­кла­дна про­гра­ма, ство­ре­на уча­сни­ка­ми ха­ка­то­ну, мо­же по­ка­за­ти всі зі­бра­ні да­ні й ви­ве­сти їх на екран. Він та­кож має спе­ці­аль­ні мо­жли­во­сті на кшталт текс­то­во­го ча­ту та під­трим­ки ре­жи­му ра­діо­мов­ча­н­ня. Це на­дає зна­чно більше ін­фор­ма­ції що­до си­ту­а­ції на по­лі бою, від­по­від­но кра­ще по­ін­фор­мо­ва­ні вій­сько­ві мо­жуть при­йма­ти ви­ва­же­ні­ші рі­ше­н­ня.

Ін­ше зав­да­н­ня сто­су­ва­ло­ся так зва­но­го роз­по­ді­ле­но­го по­шу­ку. Це по­шук не­об­хі­дної ін­фор­ма­ції, при­чо­му не ли­ше у вла­сній си­сте­мі, а й у си­сте­мах усіх кра­їн — чле­нів НАТО та пар­тне­рів, що з огля­ду на на­яв­ні без­пе­ко­ві обме­же­н­ня є над­зви­чай­но скла­дним зав­да­н­ням. На­при­клад, ви шу­ка­є­те якесь фо­то на сво­є­му смар­тфо­ні. А те­пер спро­буй­те уяви­ти, що йо­го по­трі­бно зна­йти на те­ле­фо­нах і комп’юте­рах ва­ших дру­зів, то­ді як де­хто з них за кор­до­ном і час від ча­су їхні при­ла­ди не ма­ють си­гна­лу або ви­мкне­ні. А те­пер зро­біть це з ви­ко­ри­ста­н­ням ду­же обме­же­ної ін­фор­ма­ції по­рів­ня­но з тим, яка за­зви­чай по­трі­бна ва­шо­му смар­тфо­ну. І ко­ли ви змо­же­те зна­йти не­об­хі­дне фо­то, у дру­га ще тре­ба спи­та­ти до­зво­лу, щоб ско­пі­ю­ва­ти йо­го. У ба­га­то­на­ціо­наль­но­му се­ре­до­ви­щі всі ці зав­да­н­ня ста­ють зна­чно скла­дні­ши­ми й для їх ви­ко­на­н­ня не­об­хі­дно більше зу­силь.

Крім то­го, про­тя­гом ти­жня змагань ми вво­ди­мо пев­ні ускла­дне­н­ня для команд, щоб зро­би­ти ха­ка­тон не­пе­ре­дба­чу­ва­ні­шим і ці­ка­ві­шим, у та­кий спо­сіб на­бли­жа­ю­чи умо­ви до ре­аль­них, у яких за­зви­чай зму­ше­ні пра­цю­ва­ти вій­сько­ві. Під час остан­ньо­го ха­ка­то­ну в Чор­но­го­рії ми, на­при­клад, зро­би­ли ін­фор­ма­цій­ні си­сте­ми, з яки­ми пра­цю­ва­ли ко­ман­ди, менш на­дій­ни­ми. І уча­сни­ки ма­ли до то­го якось при­сто­со­ву­ва­ти­ся, це три­ма­ло їх у по­стій­ній го­тов­но­сті.

У чо­му рі­зни­ця між TIDE- ха­ка­то­ном НАТО та укра­їн­ським ха­ка­то­ном? — Во­ни ду­же схо­же стру­кту­ро­ва­ні, схо­жі в під­бо­рі уча­сни­ків. Основ­ні від­мін­но­сті — це зав­да­н­ня. НАТО шу­кає мо­жли­вість по­кра­щи­ти вза­є­мо­дію між рі­зни­ми кра­ї­на­ми, що ду­же акту­аль­но для Альян­су. То­ді як зав­да­н­ня укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но­го обо­рон­но­го ха­ка­то­ну сто­су­ю­ться зде­біль­шо­го си­ло­вих стру­ктур кра­ї­ни. От­же, фо­кус на ва­ших вла­сних по­тре­бах. Одне із зав­дань — по­лі­пши­ти ко­му­ні­ка­цію між рі­зни­ми укра­їн­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми у сфе­рі без­пе­ки та обо­ро­ни дер­жа­ви. Або спро­сти­ти обмін да­ни­ми між окре­ми­ми по­са­до­ви­ми осо­ба­ми, але во­дно­час збе­рег­ти не­об­хі­дний рі­вень без­пе­ки, на­дій­но­сті та ав­то­ри­за­ції.

Як ви оці­ню­є­те рі­вень укра­їн­ських команд, які бра­ли участь у TIDE- ха­ка­то­нах Альян­су? — Нам по­ща­сти­ло, що на двох остан­ніх зма­га­н­нях бу­ли пред­став­ни­ки Укра­ї­ни, бу­ло кіль­ка ду­же силь­них команд. Во­ни мо­ло­ді, але ма­ють хо­ро­шу освіту й показали справ­ді сер­йо­зні на­ви­чки та са­мо­від­да­ність. Фа­кти­чно українці взяли призові мі­сця на кожному з наших ха­ка­то­нів, їхні проекти відібрані для подальшого опрацювання. І во­ни не тіль­ки посилили елемент зма­га­н­ня, бо­роть­би, а ще й показали здатність до спів­пра­ці, поділилися сво­ї­ми іде­я­ми, зро­би­ли вне­сок у роз­ви­ток усі­єї спіль­но­ти ха­ка­то­ну, за­мість то­го щоб ді­я­ти як окре­мі, ізо­льо­ва­ні від усіх ко­ман­ди.

А ко­ман­ди — пе­ре­мож­ці укра­їн­сько­го ха­ка­то­ну, зокре­ма MITI Hedgehogs із Вій­сько­во­го ін­сти­ту­ту те­ле­ко­му­ні­ка­цій та ін­фор­ма­ти­за­ції іме­ні Ге­ро­їв Крут, яка ви­бо­ро­ла пер­ше мі­сце у ком­бі­но­ва­но­му зма­ган­ні, SBGS із Дер­жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби (мо­де­лю­ва­н­ня) і Code Defenders з Ін­сти­ту­ту спе­ці­аль­но­го зв’яз­ку та за­хи­сту ін­фор­ма­ції НТУУ «КПІ іме­ні Іго­ря Сі­кор­сько­го» (про­гра­му­ва­н­ня), при­єд­на­ю­ться до кон­фе­рен­ції НАТО з пи­тань май­бу­тньо­го роз­ви­тку си­стем ко­ман­дних пун­ктів, що від­бу­де­ться не­за­ба­ром у Бер­лі­ні.

Майкл Стріт у 1992 ро­ці за­кін­чив уні­вер­си­тет у мі­сті Галл, здо­був­ши сту­пінь ба­ка­лав­ра з еле­ктрон­ної те­хні­ки та ма­гі­стра те­хні­чних на­ук із су­пу­тни­ко­во­го зв’яз­ку. У 1996- му за­кін­чив Уні­вер­си­тет Лід­са, здо­був­ши сту­пінь до­кто­ра фі­ло­со­фії з ра­діо­си­стем. З...

На­сту­пний етап. Пе­ре­мож­ці на­ціо­наль­но­го обо­рон­но­го ха­ка­то­ну ві­зьмуть участь у кон­фе­рен­ції НАТО в Бер­лі­ні

Сві­жий погляд. Уча­сни­ки ха­ка­то­ну мо­жуть зна­йти уні­каль­не твор­че рі­ше­н­ня обо­рон­них про­блем

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.