Ана­то­мія сло­ва­цько­го ру­со­філь­ства

Як Ро­сія роз­бу­до­вує свою ме­ре­жу впли­ву в Сло­вач­чи­ні

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення - Оль­га Во­ро­жбит

Лю­ди Крем­ля в Бра­ти­сла­ві

У се­ре­ди­ні ли­пня в сло­ва­цьких ЗМІ з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція, що гру­па де­пу­та­тів пар­ла­мен­ту кра­ї­ни та під­при­єм­ців на чо­лі з по­за­фра­кцій­ним Пе­те­ром Мар­че­ком зби­ра­є­ться 1–4 сер­пня від­ві­да­ти Крим. При­чо­му здій­сни­ти свою по­їзд­ку на оку­по­ва­ний пів­острів во­ни хо­ті­ли з Мо­скви, що суперечить укра­їн­сько­му за­ко­но­дав­ству. Про на­слід­ки та­кої по­їзд­ки де­пу­та­тів по­пе­ре­див по­сол Укра­ї­ни Юрій Му­шка, за­явив­ши, що уча­сни­ки де­ле­га­ції, які по­їдуть до Кри­му че­рез те­ри­то­рію Ро­сії, най­імо­вір­ні­ше, ді­ста­нуть за­

бо­ро­ну на в’їзд до Укра­ї­ни в май­бу­тньо­му. І по­ра­див уникати ви­сту­пів, які мо­гли би бу­ти ви­ко­ри­ста­ні в про­па­ган­дист­ських ці­лях.

На по­пе­ре­дже­н­ня укра­їн­сько­го по­сла ви­рі­шив від­ре­а­гу­ва­ти на­віть го­ло­ва сло­ва­цько­го пар­ла­мен­ту Ан­дрей Дан­ко, який, якщо про­сте­жи­ти йо­го за­яви та дії, має та­кож до­во­лі про­ро­сій­ську по­зи­цію в ба­га­тьох пи­та­н­нях. Спі­кер, го­ло­ва пра­вої Сло­ва­цької на­ціо­наль­ної пар­тії, яка пев­ний час бу­ла мо­лод­шим пар­тне­ром по уря­до­вій ко­а­лі­ції разом

із прав­ля­чою пар­ті­єю «Курс — со­ці­аль­на де­мо­кра­тія», до­во­лі ча­стий гість у Мо­скві. Во­стан­нє він там спів­ав ди­фі­рам­би слов’янам та ро­сій­ським іко­нам і на­го­ло­шу­вав: «Ми, ма­лі на­ро­ди, мо­же­мо ли­ше звер­та­ти­ся до ве­ли­ких дер­жав, без їхньої до­по­мо­ги не спро­мо­жні до­мог­ти­ся ми­ру». Дан­ко у сво­є­му по­сті у Facebook ви­ма­гав у мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Сло­вач­чи­ни Ми­ро­сла­ва Лай­ча­ка ви­кли­ка­ти укра­їн­сько­го по­сла че­рез ви­слов­ле­ні ним по­пе­ре­дже­н­ня Мар­че­ку. «Якщо будь­який гро­ма­дя­нин, тим більше де­пу­тат На­ціо­наль­ної ра­ди Сло­вач­чи­ни, за­хо­че ку­дись по­їха­ти, жо­ден по­сол не вка­зу­ва­ти­ме, чи маю їха­ти ту­ди, чи ні», — на­пи­сав по­лі­тик. Крім то­го, Дан­ко ні­як не від­ре­а­гу­вав на гру­бий та не­е­ти­чний ко­мен­тар під сво­їм по­стом ро­сій­сько­го ди­пло­ма­та Дмі­трія Ко­валь­ко­ва. Де­пу­та­ти опо­зи­цій­них пар­тій за­про­по­ну­ва­ли ви­сла­ти остан­ньо­го з кра­ї­ни за та­ку не­гі­дну по­ве­дін­ку.

Що ж до са­мо­го Мар­че­ка, то, як за­зна­чає по­лі­ти­чний ана­лі­тик Па­вол Де­меш у ко­мен­та­рі сло­ва­цько­му сай­ту noviny.sk, цей сло­ва­цький де­пу­тат до­сі не ви­яв­ляв ін­те­ре­су до за­кор­дон­ної по­лі­ти­ки. Однак на йо­го сто­рін­ці у Facebook з’явив­ся ві­део­ко­мен­тар з ае­ро­пор­ту пе­ред від­льо­том до Кри­му. Він та­ки пря­мує на оку­по­ва­ний пів­острів. За сло­ва­ми Мар­че­ка, у де­ле­га­ції разом із ним та­кож ще чо­ти­ри де­пу­та­ти пар­ла­мен­ту та 10 під­при­єм­ців. Не­ві­до­мо та­кож, хто фі­нан­сує по­їзд­ку ди­пло­ма­тів до Кри­му, як пи­шуть сло­ва­цькі ме­діа. На­пе­ре­до­дні ві­зи­ту одіо­зний по­лі­тик та­кож дав ко­мен­тар ро­сій­ській га­зе­ті «Изве­стия», де за­явив, що вва­жає Крим ро­сій­ським. Ця йо­го по­зи­ція не збі­га­є­ться з офі­цій­ною по­зи­ці­єю сло­ва­цько­го МЗС, а та­кож де­яких ін­ших ко­лег Мар­че­ка по пар­ла­мен­ту. Ба більше, в опи­са­ній ви­ще си­ту­а­ції бу­ли та­кож де­пу­та­ти, які ви­сло­ви­ли своє обу­ре­н­ня ді­я­ми та за­ява­ми цьо­го по­лі­ти­ка. Однак, як свід­чать опи­ту­ва­н­ня, рі­вень ру­со­філь­ства в Сло­вач­чи­ні най­ви­щий серед кра­їн Ви­ше­град­ської че­твір­ки, і це ду­же три­во­жна тен­ден­ція для кра­ї­ни — без­по­се­ре­дньо­го су­сі­да Укра­ї­ни. На­при­клад, у то­рі­шньо­му опи­ту­ван­ні Між­на­ро­дно­го ре­спу­блі­кан­сько­го ін­сти­ту­ту (МРІ) серед сло­ва­ків най­біль­ший від­со­ток ре­спон­ден­тів (75%) на­го­ло­шу­вав на то­му, що Ро­сію слід роз­гля­да­ти як пар­тне­ра в си­сте­мі єв­ро­пей­ської без­пе­ки й по­вер­ну­ти її до єв­ро­пей­ських без­пе­ко­вих стру­ктур.

Ще одним три­во­жним дзвін­ком не ли­ше для Укра­ї­ни, а й для ЄС ста­ли ін­ші ли­пне­ві по­дії в Сло­вач­чи­ні. Ві­до­ма бай­кер­ська гру­па «Но­чные вол­ки» за­по­ча­тку­ва­ла вла­сну ба­зу на те­ри­то­рії Сло­вач­чи­ни не­по­да­лік від сто­ли­ці Бра­ти­сла­ви (мі­сте­чко Доль­на Кру­па). «Но­чные вол­ки» разом із їхнім ва­таж­ком на прі­зви­сько Хі­рурґ близь­кі до Вла­ді­мі­ра Пу­ті­на, і чле­ни ці­єї гру­пи та­кож бра­ли участь в ане­ксії Кри­му та в бо­йо­вих ді­ях на Дон­ба­сі на сто­ро­ні оку­пан­та. Те­ри­то­рія, яку мо­сков­ські бай­ке­ри на­зи­ва­ють сво­єю єв­ро­пей­ською ба­зою, по­ді­бна до вій­сько­во­го об’єкта, фо­то, зро­бле­ні з по­ві­тря, по­ка­зу­ють, що на ній ві­дбу­ва­ю­ться вій­сько­ві на­вча­н­ня.

Жур­на­лі­сти, яким вда­ло­ся ді­ста­ти фо­то ба­зи, ка­жуть про вій­сько­ву те­хні­ку й тан­ки на те­ри­то­рії. Ця те­хні­ка на­ле­жить Мі­ні­стер­ству обо­ро­ни Сло­вач­чи­ни, а в орен­ду «Но­чным вол­кам» її на­дав го­ло­ва Сло­ва­цько­го ін­сти­ту­ту вій­сько­вої істо­рії. Остан­ньо­го вже при­тя­гну­ли до від­по­від­аль­но­сті за ці дії.

Як ствер­джу­ють, те­ри­то­рія, на якій роз­мі­сти­ла­ся вій­сько­ва ба­за, на­ле­жить близь­ко­му то­ва­ри­шу екс­мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Ро­бер­та Ка­лі­ня­ка Йо­зе­фу Гам­ба­ле­ку. Він же й очо­лив сло­ва­цьку гіл­ку «Но­чных вол­ков». Гам­ба­лек, як і екс­мі­ністр Ка­лі­няк, та­кож за­пе­клий бай­кер. Йо­го прі­зви­сько Джо­но, і на сай­ті Honda Tuning він при­га­дує, що во­ни з Ка­лі­ня­ком у 1999­му об’їха­ли всю Сло­вач­чи­ну за 10 днів. Ва­жли­во, що цю ін­фор­ма­цію що­до Ка­лі­ня­ка та Гам­ба­ле­ка мо­жна ді­зна­ти­ся з роз­слі­ду­ва­н­ня на сай­ті aktuality.sk, спів­ ав­то­ром яко­го був Ян Ку­цяк, уби­тий кіль­ка місяців то­му, а йо­го смерть ви­ве­ла на ву­ли­ці де­ся­тки ти­сяч сло­ва­ків.

Як пи­ше вже аме­ри­кан­ський Newsweek із по­си­ла­н­ням на Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Сло­вач­чи­ни, пред­став­ни­ки уря­ду стур­бо­ва­ні при­су­тні­стю «Но­чных вол­ков» у Сло­вач­чи­ні. Однак, за їхні­ми ж сло­ва­ми, по­ки що пред­став­ни­ки цьо­го угру­по­ва­н­ня не зро­би­ли ні­чо­го не­за­кон­но­го. Учо­ра про своє за­не­по­ко­є­н­ня при­су­тні­стю «Ні­чних вов­ків» ви­сло­вив­ся і сло­ва­цький пре­зи­дент Ан­дрей Кі­ска: «Їхній («Но­чных вол­ков». — Ред.) за­снов­ник є в сан­кцій­но­му спи­ску й не мо­же по­до­ро­жу­ва­ти до ЄС. Це не без­не­вин­ні лю­би­те­лі мо­то­ци­клів, а ін­стру­мент ре­жи­му, який брав участь в ане­ксії ча­сти­ни Укра­ї­ни, що є по­ру­ше­н­ням між­на­ро­дно­го пра­ва», — за­явив сло­ва­цький пре­зи­дент. За йо­го сло­ва­ми, єв­ро­пей­ська штаб­квар­ти­ра «Но­чных вол­ков» у Сло­вач­чи­ні — сер­йо­зний без­пе­ко­вий ри­зик для йо­го кра­ї­ни.

Ко­ри­сту­ва­чі ж у Twitter, які по­ши­рю­ють зо­бра­же­н­ня з те­ри­то­рії ба­зи, стур­бо­ва­ні й по­рів­ню­ють цю при­су­тність «бай­ке­рів» із по­ча­тком оку­па­ції укра­їн­ської те­ри­то­рії. Сло­ва­цькі ана­лі­ти­ки, зокре­ма Да­ні­ель Краль, ствер­джу­ють, що за­по­ча­тку­ва­н­ня зга­да­ної ба­зи мо­же ста­ти но­вим по­штов­хом до під­трим­ки уль­тра­пра­вих у Єв­ро­пі. Так чи іна­кше, це ще одна шпа­ри­на, яку Ро­сія зна­йшла, щоб по­ши­рю­ва­ти свою екс­пан­сив­ну по­лі­ти­ку на За­хід.

«Вол­ки» в Бра­ти­сла­ві. Пре­зи­дент Сло­вач­чи­ни Ан­дрей Кі­ска вва­жає ро­сій­ських бай­ке­рів без­пе­ко­вим ри­зи­ком для сво­єї кра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.