Про­рив на Пів­ні­чно­му мор­сько­му шля­ху

Чо­му ро­сі­я­ни тор­гу­ють скра­пле­ним га­зом по­при сан­кції

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Еду­ард Штай­нер, Die Welt

Це бу­ла зна­мен­на по­дія, ко­ли в се­ре­ди­ні ли­пня до Ки­таю при­бу­ли ро­сій­ські га­зо­ві тан­ке­ри «Вла­ди­мир Ру­са­нов» та «Еду­ард Толл». На про­хід від пор­ту Са­бет­та на Ямаль­сько­му пів­остро­ві че­рез Пів­ні­чний мор­ський шлях у бік Бе­рин­го­вої про­то­ки й да­лі на південь їм зна­до­би­ло­ся тро­хи більш як три ти­жні. На бор­ту в них був скра­пле­ний газ. Тре­тій тан­кер на шля­ху до Ки­таю — «Кри­стоф де Мар­же­ри», на­зва­ний на честь ше­фа фран­цузь­ко­го кон­цер­ну Total, який за­ги­нув у Мо­скві.

Пам’ятною ця по­дія є вже хо­ча б то­му, що впер­ше за їхню істо­рію тан­кер без су­про­во­ду кри­го­ла­ма про­йшов Пів­ні­чним мор­ським шля­хом. Уда­ло­ся це дру­гій за роз­мі­ром і при­ва­тній російській га­зо­вій ком­па­нії «Но­ва­тек». Однак на­ба­га­то ва­жли­ві­шим для неї ста­ло те, що во­на ви­про­бу­ва­ла для се­бе но­вий мар­шрут до Ки­таю, зав­дя­ки чо­му час пе­ре­хо­ду по­рів­ня­но з ру­хом че­рез за­хі­дну Атлан­ти­ку змен­шу- ється на тре­ти­ну. Окрім то­го, та­ким чи­ном «Но­ва­тек» за­оща­джує міль­йо­ни. Не менш ва­жли­во й те, що ком­па­нія ви­пе­ре­ди­ла сво­го го­лов­но­го кон­ку­рен­та — Газ­пром, який до­сі пра­цює над сво­їм пер­шим га­зо­про­во­дом у Ки­тай.

По­дба­ли про це са­мі ки­тай­ці, ко­ли ра­зом із ком­па­ні­єю «Но­ва­тек» уві­йшли у ви­ро­бни­цтво скра­пле­но­го га­зу в Ро­сії. У спіль­но­му під­при­єм­стві «Ямал СПГ» у Са­бет­ті ки­тай­ська на­фто­га­зо­ва ком­па­нія CNPC має 20%. Ще 9,9% на­ле­жать ки­тай­сько­му фон­ду Silk Road Funds, ще 20% — фран­цузь­ко­му Total. Кон­троль­ний па­кет акцій має «Но­ва­тек».

«НО­ВА­ТЕК» СИ­ДИТЬ НА ВЕЛИЧЕЗНИХ ПОКЛАДАХ ГА­ЗУ

Ком­па­нія «Но­ва­тек» про­тя­гом ми­ну­лих ро­ків по­ка­за­ла стрім­ке зро­ста­н­ня. Обо­рот між 2013-м і 2017-м по­дво­їв­ся на € 7,9 млрд. То­рік під­при­єм­ство, у на­гля­до­вій ра­ді яко­го, до ре­чі, ко­ли­шній шеф E.ON Бурк­гард Бер­ґманн, ви­ро­би­ло 63,4 млрд м3. Хо­ча це ли­ше 9% ро­сій­сько­го ви­до­бу­тку га­зу й ду­же ма­ло по­рів­ня­но з гі­ган­том Газ­про­мом. Але «Но­ва­тек» си­дить на тре­тіх за роз­мі­ра­ми роз­ві­да­них га­зо­вих за­па­сах се­ред усіх ком­па­ній сві­ту, що тор­гу­ю­ться на бір­жі. А оскіль­ки че­рез ін­те­ре­си го­лов­но­го кон­ку­рен­та ком­па­нії її дов­гий час не до­пу­ска­ли до при­бу­тко­во­го екс­пор­ту, во­на по­кри­ває одну п’яту ча­сти­ну вну­трі­шньої по­тре­би га­зу.

То­му ре­аль­ний про­рив в екс­пор­ті став мо­жли­вим ли­ше пі­сля за­пу­ску «Ямал СПГ» у гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку. Ви­ро­бни­цтво СПГ, на яко­му при­ро­дний газ охо­ло­джу­ють до тем­пе­ра­ту­ри мі­нус 162 ºс і сти­ска­ють до одні­єї ше­сти­со­тої йо­го по­ча­тко­во­го об’єму, від­бу­ва­є­ться на пер­шій із трьох ви­ро­бни­чих ліній. За­галь­на по­ту­жність ста­но­вить 17,5 млн т, і згі­дно з пла­ном во­на має бу­ти до­ся­гну­та вже на по­ча­тку 2019-го. Кіль­кість від­по­від­ає при­бли­зно тре­ти­ні рі­чно­го спо­жи­ва­н­ня бла­ки­тно­го па­ли­ва в Ні­меч­чи­ні.

ТРЕНД СКРА­ПЛЕ­НО­ГО ГА­ЗУ ГАЗ­ПРОМ ПРОСПАВ

Зав­дя­ки сво­їм ам­бі­ці­ям та ноу-хау «Но­ва­тек» ви­грає на гло­баль­но­му трен­ді до скра­пле­но­го при­ро­дно­го га­зу, то­ді як сфо­ку­со­ва­ний на га­зо­про­во­ді Газ­пром над­то дов­го йо­го ігно­ру­вав або про­сто проспав. До успі­хів ком­па­нії мо­жна за­ра­ху­ва­ти й те, що во­на пер­шою у сві­ті по­бу­ду­ва­ла тер­мі­нал СПГ на північ від По­ляр­но­го ко­ла. Там тем­пе­ра­ту­ра взим­ку

Якщо все пі­де за пла­ном, «Но­ва­тек » зро­бить Ро­сію сер­йо­зним грав­цем на сві­то­во­му рин­ку СПГ. До 2030- го ком­па­нія пла­нує виробляти 57 млн т що­ро­ку

опу­ска­є­ться до мі­нус 50 ºс. Але пі­во­стрів Ямал — но­ве ро­сій­ське Газ-до­ра­до із сен­са­цій­ни­ми за­па­са­ми.

Тим, що «Но­ва­тек» над­зви­чай­но ам­бі­тно одра­зу пі­шов у ви­ро­бни­цтво СПГ, він зав­дя­чує пе­ре­дов­сім сво­є­му ро­зум­но­му бо­со­ві Лєо­ні­ду Мі­хель­со­ну, який зу­мів не ли­ше вча­сно йо­го роз­по­ча­ти, а й не пе­ре­ви­щи­ти об­ся­гу за­пла­но­ва­них ін­ве­сти­цій­них ко­штів. Це зов­сім не ха­ра­ктер­но для ці­єї сфе­ри в Ро­сії.

Тим ча­сом уже го­то­вий план для на­сту­пно­го про­е­кту — но­во­го за­во­ду Arctic LNG-2 із ко­што­ри­сом $25,5 млрд та ви­ро­бни­чою по­ту­жні­стю 19,8 млн т СПГ що­ро­ку. Імо­вір­ним по­ча­тком бу­дів­ни­цтва на­зи­ва­ють 2019 рік.

КО­ШТИ ВИ­ДО­БУ­ТКУ НА РІВ­НІ КАТАРУ

Якщо все пі­де за пла­ном, «Но­ва­тек» зро­бить Ро­сію сер­йо­зним грав­цем на сві­то­во­му рин­ку СПГ. До 2030-го ком­па­нія пла­нує виробляти 57 млн т що­ро­ку, це зро­бить її одним із про­від­них сві­то­вих ви­ро­бни­ків, та­ких як Ка­тар, Ав­стра­лія, Ма­лай­зія та Ні­ге­рія. Бо­нус «Но­ва­тек»: зав­дя­ки ви­тра­тній ди­сци­плі­ні ви­ро­бни­чі ви­да­тки змен­шу­ють до ві­дно­сно низь­ко­го рів­ня Катару. А з уча­стю ки­тай­ців є при­су­тність у кра­ї­ні з най­біль­шим зро­ста­н­ням по­пи­ту.

Хо­ча ни­ні Ки­тай шо­стий за ви­до­бу­тком га­зу у сві­ті й близь­ко двох тре­тин сво­їх по­треб по­кри­ває вла­сним ви­ро­бни­цтвом. Але по­тре­ба зро­стає швид­ше, ніж вла­сне ви­ро­бни­цтво. То­му ім­порт і да­лі стрім­ко збіль­шу­ва­ти­ме­ться, ка­жуть ки­тай­ські ана­лі­ти­ки. Тим ча­сом кра­ї­на з най­біль­шим на­се­ле­н­ням ста­ла дру­гим пі­сля Япо­нії ім­пор­те­ром скра­пле­но­го га­зу.

У РО­СІ­ЯН КУ­ПУ­ЮТЬ НА­ВІТЬ США

От­же, Ки­тай став для «Но­ва­те­ка» пра­виль­ним кур­сом. Тим див­ні­ше те, як він фор­мує свої від­но­си­ни зі Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми. Там ком­па­нія, 24,8% якої на­ле­жать Мі­хель­со­ну, ще 23,5% — лю­ди­ні Пу­ті­на Ґен­на­дію Тім­чен­ку (16,3% акцій має Total, 10% — Газ­пром), у сан­кцій­но­му спи­ску, як і сам Тім­чен­ко.

Сан­кції не при­зве­дуть до ве­ли­ких ри­зи­ків, по­стій­но за­спо­ко­ює сво­їх ін­ве­сто­рів «Но­ва­тек». Це та­кож по­бі­чно під­твер­джу­є­ться тим фа­ктом, що де­я­кі тан­ке­ри «Ямал СПГ» опи­ни­ли­ся в США, востан­нє в Бо­сто­ні. Ра­ні­ше взим­ку два тан­ке­ри до­ста­ви­ли при­ро­дний газ від «Но­ва­тек» у США.

Зві­сно, «Но­ва­тек» про­дає не на­пря­му аме­ри­кан­цям, але ван­та­жі по­де­ко­ли пе­ре­на­прав­ля­ю­ться ту­ди. Взим­ку це бу­ло пов’яза­но з тим, що екс­тре­маль­ні мо­ро­зи на пів­но­чі США спро­во­ку­ва­ли зро­ста­н­ня цін на газ. Ін­ша при­чи­на — не­до­ста­тньо роз­ви­не­на ін­фра­стру­кту­ра га­зо­про­во­дів для по­кри­т­тя вла­сним бла­ки­тним па­ли­вом пі­ко­во­го спо­жи­ва­н­ня.

Про­те при­чи­на, з якої Бо­стон не за­без­пе­чу­є­ться вла­сним СПГ, зна­чно кур­йо­зні­ша, ска­зав Мі­хель­сон в ін­терв’ю га­зе­ті «Ком­мер­сан­тъ». Вин­не аме­ри­кан­ське вре­гу­лю­ва­н­ня ка­бо­та­жу від 1920 ро­ку. Во­но за­бо­ро­няє вну­трі­шнє транс­пор­ту­ва­н­ня іно­зем­ни­ми ко­ра­бля­ми. І оскіль­ки США не ма­ли вла­сних га­зо­вих тан­ке­рів, їм до­ве­ло­ся вда­ти­ся до ім­пор­ту га­зу, по­яснює Мі­хель­сон.

Іро­нія ці­єї істо­рії по­ля­гає в то­му, що уряд США ви­сту­пає про­ти бу­дів­ни­цтва Газ­про­мом но­во­го га­зо­про­во­ду «Пів­ні­чний по­тік-2», щоб по­ста­ча­ти вла­сний СПГ до Єв­ро­пи. І во­дно­час сам за­ку­по­вує бла­ки­тне па­ли­во в «Но­ва­тек» — ро­сій­сько­го кон­ку­рен­та Газ­про­му.

В об­хід. «Но­ва­тек» не тіль­ки змо­гла ви­пе­ре­ди­ти Газ­пром у Ки­таї, а й зна­йшла ла­зів­ку для до­став­ки при­ро­дно­го га­зу в США, не­зва­жа­ю­чи на сан­кції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.