Удар мі­сце­вих ма­фій

Чо­му на­па­ди на акти­ві­стів ста­ють ста­ти­сти­кою

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Де­нис Ка­зан­ський

На­па­ди на гро­мад­ських акти­ві­стів і по­лі­ти­ків, на жаль, ста­ли ча­сти­ною укра­їн­ської пов­сяк­ден­но­сті. Три­во­жні ін­ци­ден­ти фі­ксу­ю­ться пра­кти­чно що­ти­жня. Біль­шість ви­пад­ків тра­пля­є­ться на Пів­дні та Схо­ді Укра­ї­ни, і це на­штов­хує на пі­до­зру, що то не ви­пад­ко­вий збіг об­ста­вин, а якась си­стем­на ро­бо­та з де­ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції в зга­да­них ре­гіо­нах. Утім, по­ки що це тіль­ки при­пу­ще­н­ня. Адже жо­ден із ре­зо­нан­сних зло­чи­нів так і не роз­кри­то. У низ­ці ви­пад­ків змо­гли спі­йма­ти ви­ко­нав­ців, а ось за­мов­ни­ка бо­дай одно­го з на­па­дів вста­но­ви­ти не вда­ло­ся.

Ми­ну­лий ти­ждень ви­явив­ся осо­бли­во «вро­жай­ним» на тра­гі­чні по­дії. Вран­ці 31 ли­пня в Хер­со­ні обли­ли ки­сло­тою мі­сце­ву акти­віс­тку та пра­ців­ни­цю мі­ськра­ди Ка­те­ри­ну Ган­дзюк. То­го са­мо­го дня в Бер­дян­ську за­стре­ли­ли мі­сце­во­го акти­ві­ста ве­те­ра­на АТО Ві­та­лія Оле­шка з по­зив­ним Сар­мат. 2 сер­пня в Су­мах уби­ли де­пу­та­та мі­ськра­ди Ана­то­лія Жу­ка, а в Кам’ян­сько­му пі­дір­ва­ли ма­ши­ну мі­сце­во­го де­пу­та­та Ві­та­лія Чер­няв­сько­го. Остан­ній та­кож ві­до­мий тим, що був во­лон­те­ром і до­по­ма­гав вій­сько­вим. Він ди­вом ви­жив і, най­імо­вір­ні­ше, ли­ши­ться ін­ва­лі­дом на все жи­т­тя. Ще один не­вда­лий за­мах став­ся в Оде­сі: на ав­то­мо­біль, у яко­му бу­ли пред­став­ни­ки На­ро­дно­го ру­ху Укра­ї­ни Ми­хай­ло Ку­за­конь і Гри­го­рій Ко­зьма, на­їха­ла ван­та­жів­ка, во­дій якої на хо­ду ви­стри­бнув із ка­бі­ни й зник із мі­сця по­дії.

Три ре­зо­нан­сних за­ма­хи за один день. Збіг? Двоє вби­тих, двоє сер­йо­зно трав­мо­ва­них — це втра­ти тіль­ки ми­ну­ло­го ти­жня. І все це не на фрон­ті, а за со­тні кі­ло­ме­трів від лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня. А якщо взя­ти дов­ший про­мі­жок ча­су, кар­ти­на по­ста­не ще більш сум­на. На­при­клад, у черв­ні в Хар­ків­ській обла­сті зна­йшли по­ві­ше­ним мі­сце­во­го акти­ві­ста та бор­ця з ко­ру­пці­єю Ми­ко­лу Би­чка. Дру­зі й зна­йо­мі чо­ло­ві­ка впев­не­ні, що зво­ди­ти ра­хун­ки з жи­т­тям він не зби­рав­ся і був уби­тий. А в Хер­со­ні не­за­дов­го до на­па­ду на Ган­дзюк не­ві­до­мі по­би­ли жур­на­лі­ста Сер­гія Ні­кі­тен­ка, який був у дру­жніх сто­сун­ках із Ка­те­ри­ною.

ЗМІ­НЮ­Ю­ТЬСЯ ЛИ­ШЕ ПРІ­ЗВИ­ЩА ЧИ­НОВ­НИ­КІВ ТА АКТИ­ВІ­СТІВ, АЛЕ СУТЬ ТА СА­МА: КО­РУМ­ПО­ВА­НІ ПО­СА­ДОВ­ЦІ, СХЕ­МИ, РОЗ­ПИЛ, ПРО­ДА­ЖНІ ПРА­ВО­ОХО­РОН­ЦІ. І ВИ­РІ­ШУ­ВА­ТИ ЦІ ПРО­БЛЕ­МИ ТО­ЧКО­ВО, ЛИ­ШЕ ПІ­СЛЯ ТО­ГО, ЯК ДЕСЬ ЗНО­ВУ ВДА­РИТЬ ГРІМ, ПРО­СТО НЕ­ЕФЕ­КТИВ­НО

Убив­ства, на­па­ди, по­гро­зи, по­бої ста­ли бу­ден­ним яви­щем у жит­ті ре­гіо­наль­них по­лі­ти­ків і гро­мад­ських ді­я­чів. Нав­ряд чи між усі­ма ци­ми ін­ци­ден­та­ми є зв’язок. Ре­гіо­наль­ні акти­ві­сти за­зви­чай не­ща­сли­ві по- сво­є­му і в ко­жно­го осо­би­сті ра­хун­ки та вла­сні вороги. Але не мо­жна не ви­зна­ти, що всі ре­зо­нан­сні за­ма­хи скла­да­ю­ться в не­здо­ро­ву тен­ден­цію: по всій кра­ї­ні спо­сте­рі­га­є­мо роз­гул кри­мі­на­лу й ціл­ко­ви­те без­си­л­ля пра­во­охо­рон­ців. Ма­фія в ре­гіо­нах по­чу­ва­є­ться віль­но й зда­ва­ти по­зи­ції не зби­ра­є­ться. По­си­ле­н­ня гро­мад­ської актив­но­сті, яке ми ба­чи­мо пі­сля 2014 ро­ку, яв­но не по­до­ба­є­ться кри­мі­наль­ним кла­нам, що зви­кли вва­жа­ти се­бе пов­но­вла­дни­ми го­спо­да­ря­ми сво­їх фе­одаль­них на­ді­лів. І пів­бі­ди, якщо по­лі­ція про­сто не пе­ре­шко­джає бан­ди­там. Є об­ґрун­то­ва­ні пі­до­зри, що пра­во­охо­рон­ці са­мі мо­жуть бра­ти участь у роз­пра­вах над акти­ві­ста­ми, які за­ва­жа­ють їм про­вер­та­ти тем­ні спра­ви.

Ге­не­раль­ний про­ку­рор Юрій Лу­цен­ко на бри­фін­гу за­явив, що за на­па­да­ми на укра­їн­ських акти­ві­стів мо­же сто­я­ти Ро­сія. «Спра­ва Ган­дзюк, як те­пер оче­ви­дно, є ча­сти­ною лан­цю­га ан­ти­укра­їн­ських про­во­ка­цій на пів­дні Укра­ї­ни», — за­явив він. Але до цих слів, схо­же, сьо­го­дні ске­пти­чно став­ля­ться на­віть най­пал­кі­ші па­трі­о­ти. На жаль, вла­да над­то ча­сто спи­су­ва­ла свої від­вер­ті про­ва­ли на під­сту­пи Крем­ля. Спо­ку­са по­ясню­ва­ти вла­сний не­про­фе­сіо­на­лізм ро­бо­тою аген­тів Пу­ті­на за­над­то ве­ли­ка. Однак у та­кі ви­прав­да­н­ня з ко­жним днем ві­рить де­да­лі мен­ше гро­ма­дян. Са­ма Ка­те­ри­на Ган­дзюк із жур­на­лі­ста­ми пра­кти­чно не спіл­ку­є­ться че­рез свій стан, однак по те­ле­фо­ну по­го­ди­ла­ся да­ти ко­мен­тар Ти­жню. На її дум­ку, до на­па­ду на неї мо­жуть бу­ти при­че­тні як са­мі пра­ців­ни­ки МВС, так і пов’яза­ні з ни­ми про­ро­сій­ські акти­ві­сти. Ган­дзюк не раз пи­са­ла про те, що де­я­кі уча­сни­ки про­ро­сій­ських ру­хів Хер­сон­ської обла­сті спів­пра­цю­ють із по­лі­ці­єю і ді­ють під її да­хом. Чи мо­жна вва­жа­ти це «ро­сій­ським слі­дом»?

Хер­сон­ський про­ро­сій­ський акти­віст Ки­ри­ло Стрє­мо­усов, один із хей­те­рів Ка­те­ри­ни Ган­дзюк, який від­кри­то кон­флі­кту­вав із по­стра­жда­лою, ни­ні є лі­де­ром мі­сце­во­го осе­ред­ку Со­ці­а­лі­сти­чної пар­тії Укра­ї­ни. Очо­лює її ко­ли­шній ра­дник мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Ар­се­на Ава­ко­ва Іл­ля Кі­ва. Стрє­мо­усов має в Хер­со­ні ли­ху сла­ву. На­ве­сні 2014- го він брав участь у мі­тин­гах «рус­ской ве­сны». Пі­зні­ше не раз був по­мі­че­ний у рі­зних дрі­бних про­во­ка­ці­ях і за­жив ре­пу­та­ції по­лі­ти­чно­го фри­ка. Чер­го­вий гу­чний ін­ци­дент за йо­го уча­стю став­ся у кві­тні ни­ні­шньо­го ро­ку. То­ді на кор­до­ні з оку­по­ва­ним Кри­мом бу­ло за­три­ма­но де­пу­та­та мі­ськра­ди Єв­па­то­рії Сер­гія Осьмі­ні­на, яко­го зви­ну­ва­ти­ли в дер­жав­ній зра­ді за ро­бо­ту на оку­па­цій­ну вла­ду пів­остро­ва. Однак ко­ли то­го ви­во­ди­ли з бу­дів­лі хер­сон­сько­го су­ду, Стрє­мо­усов ра­зом із гру­пою не­ві­до­мих лю­дей на­пав на кон­вой СБУ й спро­бу­вав звіль­ни­ти за­а­ре­што­ва­но­го. За цим фа­ктом 6 кві­тня 2018- го хер­сон­ська по­лі­ція по­ру­ши­ла про­ти по­лі­ти­ка кри­мі­наль­ну спра­ву. Однак він до­сі пе­ре­бу­ває на сво­бо­ді й очо­лює мі­сце­вий осе­ре­док Со­цпар­тії. Та­ка без­кар­ність, на дум­ку Ка­те­ри­ни Ган­дзюк, яв­но не ви­пад­ко­ва. Стрє­мо­усов є лю­ди­ною Іл­лі Кі­ви, тож яв­но має за­сту­пни­цтво в МВС на ви­со­ко­му рів­ні.

Спра­ва, зві­сно, не в окре­мо взя­то­му акти­ві­сто­ві. За сло­ва­ми на­ро­дно­го де­пу­та­та Сер­гія Ле­щен­ка, Ган­дзюк ма­ла пря­мий кон­флікт із ке­рів­ни­ком управ­лі­н­ня за­хи­сту еко­но­мі­ки На­ціо­наль­ної по­лі­ції Хер­сон­ської обла­сті Ар­те­мом Ан­то­щу­ком. З огля­ду на ці об­ста­ви­ни во­на від са­мо­го по­ча­тку хо­ті­ла, щоб спра­ву про на­пад на неї роз­слі­ду­ва­ла не по­лі­ція, а СБУ, і ві­та­ла рі­ше­н­ня ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Юрія Лу­цен­ка пе­ре­да­ти її спец­слу­жбам. Є спо­ді­ва­н­ня, що те­пер МВС не змо­же за­ва­ди­ти роз­слі­ду­ван­ню, якщо йо­го пра­ців­ни­ки справ­ді ма­ють сто­су­нок до на­па­ду на жін­ку.

Про­він­цій­ний Хер­сон, який рід­ко по­тра­пляє в укра­їн­ські но­ви­ни, че­рез гу­чний за­мах на де­який час опи­нив­ся в цен­трі ува­ги. Ще вчо­ра до цьо­го сон­но­го пе­ри­фе­рій­но­го обла­сно­го цен­тру з йо­го про­бле­ма­ми ні­ко­му не бу­ло ді­ла, а те­пер мі­сце­ві «роз­бор­ки» обго­во­рює вся кра­ї­на. Але Хер­сон зі сво­ї­ми при­стра­стя­ми й про­бле­ма­ми аж ні­як не уні­каль­ний. Будь-яке ін­ше по­рів­нян­не за роз­мі­ра­ми про­він­цій­не мі­сто має той са­мий ком­плекс про­блем. Змі­ню­ю­ться ли­ше прі­зви­ща чи­нов­ни­ків та акти­ві­стів, але суть та са­ма: ко­рум­по­ва­ні по­са­дов­ці, схе­ми, роз­пил, про­да­жні пра­во­охо­рон­ці. І ви­рі­шу­ва­ти ці про­бле­ми то­чко­во, ли­ше пі­сля то­го, як десь зно­ву вда­рить грім, про­сто не­ефе­ктив­но.

Кри­мі­наль­не сва­ві­л­ля на мі­сцях — на­слі­док ко­ру­пції в си­ло­вих стру­кту­рах та де­гра­да­ції вер­ти­ка­лі вла­ди. Дже­ре­ла цих про­блем у ви­со­ких ка­бі­не­тах. І то­му по­чи­на­ти на­во­ди­ти лад у про­він­ції та­кож тре­ба са­ме звід­ти. Ла­та­н­ням ді­рок тут не обі­йти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.