#ЗРОБИНАСТУПНИЙКРОК

Ukrainskiy Tyzhden - - Суспільство -

Під га­слом «Зро­би на­сту­пний крок » По­соль­ство Фе­де­ра­тив­ної Ре­спу­блі­ки Ні­меч­чи­на в Укра­ї­ні про­тя­гом Ні­ме­цько- укра­їн­сько­го ро­ку мов на сво­їй сто­рін­ці у Facebook пу­блі­ку­ва­ло істо­рії лю­дей, які зро­би­ли на­сту­пний крок у ви­вчен­ні ні­ме­цької або укра­їн­ської мо­ви як іно­зем­ної, їхній до­свід, вра­же­н­ня та по­ра­ди

Лю­дми­ла Ко­ва­лен­ко-шнай­дер, ке­рів­ник ЦНК «Ві­дер­штраль»:

Зву­ча­н­ня ні­ме­цької я по­чу­ла впер­ше у 8–10 ро­ків, ко­ли мій пра­дід спів­ав ме­ні ні­ме­цьких пі­сень. То­ді ця мо­ва зда­ла­ся ме­ні ду­же лег­кою та ме­ло­дій­ною, і в п’ято­му кла­сі я по­ча­ла ви­вча­ти ї ї в шко­лі.

Єли­за­ве­та Сти­ран­ко, сту­ден­тка:

Я по­ча­ла ви­вча­ти ні­ме­цьку з ці­ка­во­сті: вдо­ма в нас бу­ло дві ба­бу­си­ні книж­ки, які ні­хто в сім’ ї не міг про­чи­та­ти. Я ди­ви­ла­ся на кар­тин­ки й ум­ла­у­ти, і мо­ва зда­ла­ся ме­ні ду­же ча­рів­ною. Ме­ні по­до­ба­є­ться го­во­ри­ти ні­ме­цькою, то­му що це ду­же кра­си­ва мо­ва — мо­ва Ґе­те і Шил­ле­ра. Я отри­мую справ­жнє за­до­во­ле­н­ня, чи­та­ю­чи ні­ме­цькі вір­ші в ори­гі­на­лі.

Ма­рія Ка­ра­па­та, жур­на­ліс­тка:

Ко­жна мо­ва — це жи­вий ор­га­нізм. Ті, хто ви­вчає мо­ву, по­вин­ні зав­жди про це ду­ма­ти. Спро­буй­те про­сто від­чу­ти та по­лю­би­ти ні­ме­цьку мо­ву — і ви від­кри­є­те для се­бе на­ба­га­то біль­ше, ніж «не­кра­си­ві» сло­ва, як Schmetterling і Kugelschreiber.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.