Те­тя­на Ми­ки­тен­ко про кон­кур­си кра­си

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Те­тя­на Ми­ки­тен­ко

Так істо­ри­чно скла­ло­ся, що кра­са і по­твор­ність дов­гий час ішли (та й за­раз пе­ре­ва­жно теж йдуть) у зв’яз­ці з до­бром і злом. З одним ва­жли­вим ню­ан­сом: кра­са зав­жди уосо­блює до­бро, а по­твор­ність — це зав­жди зло. Су­ча­сні укра­їн­ські ре­а­лії з лег­кі­стю роз­би­ва­ють цю ба­га­то­ві­ко­ву пра­кти­ку на друз­ки. Якщо ра­птом вам хо­че­ться зна­йти уосо­бле­н­ня зла у всій йо­го ви­ра­зно­сті, шу­кай­те йо­го на укра­їн­ських кон­кур­сах кра­си, то­чні­ше на тих збі­го­ви­ськах, які се­бе так іден­ти­фі­ку­ють, не ма­ю­чи з пре­кра­сним ні­чо­го спіль­но­го.

Уя­ві­мо, що в Укра­ї­ну при­їхав бо­же­віль­ний, який по­ста­вив за ме­ту по­до­ро­жу­ва­ти кра­ї­ною в по­шу­ках яко­гось но­во­го кон­кур­су кра­си на ко­жен но­вий день — і так 365 днів на рік. Мо­жу вас за­пев­ни­ти, що, окрім по­ту­жних пси­хо­ло­гі­чних травм від са­мих дійств, йо­го очі­ку­ють не менш го­стрі му­ки — му­ки ви­бо­ру: — міс Зе­фір чи Ко­ро­ле­ва Пі­ло­на? — Summer Lady чи Idol of Kyiv? — Прин­це­са Укра­ї­ни чи Глян­це­ва Ко­ро­ле­ва? — мі­ні-міс Вер­саль чи мі­ні-мі­стер Ден­дро­парк? — міс Пе­ні­тен­ці­ар­ної Слу­жби чи Ін­сти­ту­ту Ае­ро­пор­тів? — Ку­паль­ська Кві­тка чи Сні­гу­ронь­ка Ро­ку? — міс Блонд, Ле­ді Ґа­ґа, Luxury, Сто­ма­то­ло­гія чи XXL?

Щоб ви не сум­ні­ва­ли­ся, у на­ве­де­но­му пе­ре­лі­ку не­має жо­дної ви­га­да­ної на­зви. По­над те, цей він ма­кси­маль­но скром­ний, бо кіль­кість кон­кур­сів кра­си, які ен­ту­зі­а­сти нев­пин­но ор­га­ні­зо­ву­ють у цій кра­ї­ні, дав­но пе­ре­ви­щує 365, тож ці­ло­го ро­ку ма­ло не те щоб ни­ми на­со­ло­ди­ти­ся, а щоб про­сто скла­сти пов­ний ре­єстр.

Не­має в Укра­ї­ні та­ко­го мі­сте­чка, де хоч раз не ор­га­ні­зо­ву­ва­ли б кон­курс мі­сце­вих кра­сунь, і що біль­ше мі­сто, то біль­ша імо­вір­ність то­го, що з ча­сом за ана­ло­гі­єю з ки­їв­ським «Міс Обо­лонь» ін­ші ра­йо­ни теж від­во­йо­ву­ва­ти­муть со­бі мі­сце на кар­ті пре­кра­сно­го, хо­ча кра­си там як на жа­бі во­лос­ся.

Але по­вер­ні­мо­ся до те­ми зла. Кон­кур­си кра­си ор­га­ні­зо­вує ко­жен — від мі­ськрад до за­тра­пе­зних стри­пклу­бів (і ча­сом одне важ­ко від­рі­зни­ти від ін­шо­го), від глян­це­вих видань до фі­скаль­них служб, від бро­ва­рень до фер­мер­ських го­спо­дарств. Якось я ді­зна­ла­ся про кон­курс, який спон­со­ру­ва­ло фер­мер­ське го­спо­дар­ство «Світ м’яса», і це, зда­є­ться, був чи не най­ві­двер­ті­ший спон­сор та­ко­го ти­пу за­хо­дів в Укра­ї­ні. Зло в то­му, що, на­зи­ва­ю­чи «кон­кур­са­ми кра­си» умов­ну ви­став­ку м’яса, про­ве­де­ну ча­сто з мі­ну­со­вою есте­ти­чні­стю і ма­кси­маль­ним ци­ні­змом, її ор­га­ні­за­то­ри зав­да­ють ни­щів­но­го уда­ру по ці­ло­му пла­сту на­шо­го со­ці­у­му. Во­ни пе­ре­ко­ну­ють най­на­їв­ні­шу ча­сти­ну на­шо­го на­ро­ду в то­му, що кра­са — це оті са­мі міс Блонд, Ле­ді Ґа­ґа, Luxury, Сто­ма­то­ло­гія чи XXL. А в тих мас­шта­бах, до яких це яви­ще роз­ро­сло­ся, по­годь­те­ся, то вже гу­ма­ні­тар­на ка­та­стро­фа: есте­ти­чні (якщо їх мо­жна так на­зва­ти) орі­єн­ти­ри зро­бле­ні з лай­на і па­лиць, куль­ту­ра (ха-ха) «Ти ме­ні все, а я то­бі ти­ту­ло­ва­ну ва­гі­ну» кві­тне та бу­яє, а се­ксизм ді­стає спри­я­тли­вий для роз­мно­же­н­ня ґрунт.

До ре­чі, чо­ло­ві­чі кон­кур­си кра­си теж є, але най­ча­сті­ше ор­га­ні­за­то­ри не ба­чать у них сен­су, бо «не чо­ло­ві­ча це спра­ва — ду­пою на сце­ні тру­си­ти». От­же, спра­ва ви­клю­чно жі­но­ча? Яка не­за­ка­ла­му­тне­ність!

І най­ги­до­тні­ший ви­яв цьо­го яви­ща зов­сім не в трав­мах, яких во­но зав­дає ста­те­во­зрі­лим, діє- та пра­во­зда­тним пер­со­на­жам, бо на пев­но­му ета­пі жи­т­тя ко­жен із нас ді­стає пов­не пра­во на сла­бо­ум­ство та від­ва­гу в будь-яких мас­шта­бах. Най­ги­до­тні­ше по­чи­на­є­ться в мо­мент, ко­ли ко­стю­ми (або їх від­су­тність) до­ро­слих тьоть одя­га­ють на на­по­ма­дже­них п’яти­лі­ток і ви­пи­ха­ють їх на сце­ну, у той кон­текст, у який ді­тей уза­га­лі кра­ще не вплу­ту­ва­ти. Я все ро­зу­мію, мам­кам хо­че­ться закрити ге­штальт про вла­сну успі­шність на по­ді­у­мі че­рез вла­сних ді­тей, але, по су­ті, це пря­ма трав­ма­ти­за­ція та ка­лі­че­н­ня пси­хі­ки остан­ніх. На­ві­що їм всмо­кту­ва­ти в се­бе ін­ста­грам­ні стан­дар­ти та ста­ва­ти умов­ною «ко­ро­ле­вою пі­ло­на» ра­ні­ше, ніж во­ни до то­го до­ро­стуть? І чи вар­то вза­га­лі?

Втім, є в кон­кур­сів кра­си і по­зи­тив­ні про­я­ви. Зокре­ма, у то­му, що во­ни від­кри­ли но­ву бі­зне­со­ву ні­шу — ро­би­ти гро­ші на по­ро­жньо­му мі­сці, на мар­но­слав­стві. Те­пер охо­чим під­ви­щи­ти со­ці­аль­ний ка­пі­тал сво­єї дру­жи­ни є ку­ди не­сти свої гро­ші: бац — і в тво­єї жін­ки на­ре­шті з’яви­ла­ся хоч якась ха­ра­кте­ри­сти­ка. Те са­ме і з лю­дьми, які по­ки що в по­шу­ку то­го, хто по­тім но­си­ти­ме гро­ші. Але най­ці­ка­ві­шим із кей­сів ме­ні ви­да­є­ться пре­мія «Viva Най­кра­си­ві­ші», що вже не пер­ший рік ко­ри­ста­є­ться хво­ро­бли­ві­стю его на­ших зі­рок: для нас вла­што­ву­ють цирк із цьо­го при­во­ду, при­кри­ва­ю­чись ло­зун­гом «Во­ни ство­рю­ють кра­су жи­т­тя». У той час як єди­не, що де­мон­струє зга­да­на пре­мія, — це не кра­са, а те, що в Укра­ї­ні є до­ста­тня кіль­кість пу­блі­чних лю­дей, го­то­вих отри­ма­ти ме­даль­ку не за свої здо­бу­тки, які ре­аль­но мо­жна ви­мі­ря­ти, а за сфе­ри­чну кра­су у ва­ку­у­мі, бо ор­га­ні­за­то­ри не змо­гли при­ду­ма­ти ін­шо­го об’єд­нав­чо­го по­си­лу, щоб зби­ра­ти укра­їн­ський бо­монд.

Пі­сля всьо­го ска­за­но­го хо­че­ться до­да­ти, що, на мою дум­ку, по­твор­не при­ва­блює нас зна­чно біль­ше, ніж кра­си­ве. Іна­кше чо­му во­но ви­ла­зить на­віть під ти­ми ви­ві­ска­ми, які по­твор­но­сті не пе­ред­ба­ча­ють? Мо­жли­во, нам на­ре­шті тре­ба ска­за­ти со­бі прав­ду й вла­што­ву­ва­ти по­біль­ше кон­кур­сів по­чвар ти ви­род­ків? Мо­жли­во, так бу­де че­сні­ше?

НА­ЗИ­ВА­Ю­ЧИ «КОН­КУР­СА­МИ КРА­СИ» УМОВ­НУ ВИ­СТАВ­КУ М’ЯСА, ПРО­ВЕ­ДЕ­НУ ЧА­СТО З МІ­НУ­СО­ВОЮ ЕСТЕ­ТИ­ЧНІ­СТЮ І МА­КСИ­МАЛЬ­НИМ ЦИ­НІ­ЗМОМ, ЇЇ ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РИ ЗАВ­ДА­ЮТЬ НИ­ЩІВ­НО­ГО УДА­РУ ПО ЦІ­ЛО­МУ ПЛА­СТУ НА­ШО­ГО СО­ЦІ­У­МУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.