Ва­дим Скі­бі­цький:«ро­сія не від­мо­ви­ться від сво­їх не­о­ім­пер­ських пла­нів що­до отри­ма­н­ня пов­но­го кон­трою над пост­ра­дян­ським про­сто­ром, пе­ред­усім над Укра­ї­ною»

Пред­став­ник ГУР МО Укра­ї­ни про мо­жли­ві сце­на­рії кон­флі­кту з РФ

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення - Спіл­ку­вав­ся Юрій Ла­па­єв

Ти­ждень зу­стрів­ся з пред­став­ни­ком Го­лов­но­го управ­лі­н­ня роз­від­ки Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни, щоб ді­зна­ти­ся, як ві­дом­ство оці­нює роз­ви­ток без­пе­ко­вої си­ту­а­ції дов­ко­ла Укра­ї­ни на най­ближ­чу пер­спе­кти­ву.

Який ха­ра­ктер протистояння між Укра­ї­ною та Ро­сі­єю ви пе­ред­ба­ча­є­те на на­сту­пні ро­ки? — Зброй­на агре­сія Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції за­ли­ша­є­ться най­акту­аль­ні­шою за­гро­зою на­ціо­наль­ній без­пе­ці на­шої дер­жа­ви й ви­зна­ча­ти­ме роз­ви­ток си­ту­а­ції дов­ко­ла Укра­ї­ни на най­ближ­чу пер­спе­кти­ву.

За оцін­ка­ми ГУР МОУ, Ро­сія не від­мо­ви­ться від сво­їх не­о­ім­пер­ських пла­нів що­до отри­ма­н­ня пов­но­го кон­трою над пост­ра­дян­ським про­сто­ром, пе­ред­усім над Укра­ї­ною. Не­зва­жа­ю­чи на по­лі­ти­ко- еко­но­мі­чні сан­кції сто­сов­но Крем­ля та ускла­дне­н­ня со­ці­аль­но- еко­но­мі­чної си­ту­а­ції в РФ, ре­жим Пу­ті­на чи­ни­ти­ме все­бі­чний тиск на на­шу дер­жа­ву. Кін­це­ва ме­та цьо­го — по­вер­не­н­ня її у сфе­ру ро­сій­сько­го гео­по­лі­ти­чно­го впли­ву.

Ми про­гно­зу­є­мо, що Ро­сія під­три­му­ва­ти­ме на Схо­ді Укра­ї­ни ке­ро­ва­ний зброй­ний кон­флікт низь­кої ін­тен­сив­но­сті з подаль­шою спро­бою пе­ре­ве­сти його в за­мо­ро­же­ний стан за при­кла­дом При­дні­стров’я чи са­мо­про­го­ло­ше­них ре­спу­блік Пів­ден­но­го Кав­ка­зу.

Для цьо­го Мо­сква по­ро­джу­ва­ти­ме про­во­ка­ції вздовж лі­нії зі­ткне­н­ня сто­рін, щоб про­де­мон­стру­ва­ти свою готовність до на­сту­паль­них дій і три­ма­ти в на­пру­жен­ні ра­йон про­ве­де­н­ня Опе­ра­ції об’єд­на­них сил. Кремль та­кож мо­же ді­я­ти й у ти­лу на­ших військ. Зокре­ма, ор­га­ні­зо­ву­ва­ти ди­вер­сії з метою по­ру­ше­н­ня си­сте­ми управ­лі­н­ня, по­гір­ше­н­ня мо­раль­но­пси­хо­ло­гі­чно­го ста­ну бій­ців ЗСУ. Та­кі дії мо­жуть бу­ти спря­мо­ва­ні не ли­ше про­ти військових: одним із зав­дань є про­во­ку­ва­н­ня не­вдо­во­ле­н­ня мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня.

А крім вій­сько­вої сфе­ри? — Уже тра­ди­цій­но Мо­сква зви­ну­ва­чу­ва­ти­ме Укра­ї­ну в не­до­три­ман­ні мін­ських до­мов­ле­но­стей, а та­кож про­во­ди­ти­ме ін­ші актив­ні ін­фор­ма­цій­но-про­па­ган­дист­ські за­хо­ди. Її метою бу­де по­ши­ре­н­ня не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції та фа­бри­ку­ва­н­ня не­га­тив­них ма­те­рі­а­лів про ЗСУ. На­при­клад, про ні­би­то си­сте­ма­ти­чні об­стрі­ли укра­їн­ськи­ми вій­сько­ви­ми ци­віль­них об’єктів як на території са­мо­про­го­ло­ше­них ква­зі­утво­рень, так і в сі­рій зо­ні.

Є ще один спо­сіб пси­хо­ло­гі­чно­го впли­ву на укра­їн­ців: за­ля­ку­ва­н­ня су­спіль­ства, під­рив ві­ри в ЗСУ та в мо­жли­во­сті про­ти­сто­я­ти агре­со­ру. За да­ни­ми во­єн­ної роз­від­ки, для цьо­го ро­сій­ське керівництво про­во­ди­ти­ме де­мон­стра­цій­ні за­хо­ди по­бли­зу дер­жав­но­го кор­до­ну Укра­ї­ни, як- от мас­шта­бні пе­ре­дис­ло­ка­ції осо­бо­во­го скла­ду та вій­сько­вої те­хні­ки, ве­ли­кі вій­сько­ві на­вча­н­ня то­що. Не­по­да­лік від кор­до­нів бу­дуть роз­гор­та­ти­ся но­ві з’єд­на­н­ня та ча­сти­ни, до яких над­хо­ди­ти­муть но­ві­тні ра­ке­тні си­сте­ми, су­ча­сні лі­та­ки, бо­йо­ві ко­ра­блі, за­со­би роз­від­ки та РЕБ. До то­го ж для ство­ре­н­ня осо­бли­во­го іде­о­ло­гі­чно­го акцен­ту та­ким з’єд­на­н­ням уже сьо­го­дні при­сво­ю­ю­ться істо­ри­чні най­ме­ну­ва­н­ня ча­сів Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Ро­сія на­ма­га­є­ться та­ким чи­ном екс­плу­а­ту­ва­ти мі­фо­ло­гію «пе­ре­мо­жної вій­ни про­ти фа­ши­зму » в су­ча­сних умо­вах.

Крім ін­фор­ма­цій­но­го та вій­сько­во­го ти­ску, вар­то очі­ку­ва­ти й еко­но­мі­чних війн. Так, одним з еле­мен­тів зброй­ної агре­сії Ро­сії про­ти Укра­ї­ни на­да­лі за­ли­ша­ти­ме­ться ці­ле­спря­мо­ва­не за­го­стре­н­ня без­пе­ко­вої си­ту­а­ції в Азов­сько-чор­но­мор­сько­му регіоні.

Мо­сква актив­но пе­ре­шко­джа­ти­ме там віль­но­му тор­го­вель­но­му су­дно­плав­ству че­рез бло­ку­ва­н­ня укра­їн­ських мор­ських пор­тів. Під ви­га­да­ною те­ро­ри­сти­чною за­гро­зою для транс­порт­ної ін­фра-

стру­кту­ри Кремль мо­же про­ве­сти за­хо­ди що­до не­за­кон­но­го за­три­ма­н­ня й аре­шту укра­їн­ських су­ден у Чор­но­му мо­рі.

Які за­гро­зи для Укра­ї­ни ви вва­жа­є­те прі­о­ри­те­тни­ми? — Одні­єю з го­лов­них за­гроз на­ціо­наль­ній без­пе­ці Укра­ї­ни по­ряд із во­єн­ною агре­сі­єю є ін­фор­ма­цій­на кам­па­нія Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції з руй­ну­ва­н­ня укра­їн­ської дер­жав­но­сті. У ме­жах ці­єї ро­бо­ти ін­фор­ма­цій­ні зу­си­л­ля Мо­скви зо­се­ре­джу­ю­ться на де­ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції в Укра­ї­ні, втру­чан­ні у ви­бор­чі про­це­си, дис­кре­ди­та­ції на­шої дер­жа­ви в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі за­хі­дних кра­їн. А та­кож ле­гі­ти­мі­за­ції «ро­сій­сько­го ста­ту­су » Кри­му та ство­ре­н­ня пе­ред­умов для ре­ін­те­гра­ції окремих ра­йо­нів До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей з Укра­ї­ною за сце­на­рі­єм Крем­ля.

Утім, РФ пра­цює не ли­ше для «вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня». Остан­нім ча­сом її зу­си­л­ля де­да­лі біль­ше орі­єн­то­ва­ні на між­на­ро­дну спіль­но­ту. Так, ро­сій­ська сто­ро­на на­ма­га­є­ться нав’яза­ти сві­то­ві дум­ку про ні­би­то те­ро­ри­сти­чну ді­яль­ність на­шої дер­жа­ви. Фей­ко­ві по­ві­дом­ле­н­ня ви­сві­тлю­ють на­чеб­то де­кла­ра­тив­ний ха­ра­ктер за­хо­дів укра­їн­ської вла­ди з про­ти­дії те­ро­ри­зму, а са­му кра­ї­ну як дже­ре­ло не­кон­тро­льо­ва­но­го роз­по­всю­дже­н­ня зброї та кри­мі­на­лу. У цьо­му кон­текс­ті до­ста­тньо зга­да­ти не­що­дав­ні по­ві­дом­ле­н­ня ро­сій­ських мас-ме­діа, які на­ма­га­ли­ся по­ка­за­ти зв’язок Укра­ї­ни з те­ро­ри­сти­чним угру­по­ва­н­ням «ІДІЛ». По­ряд із тим Кремль чи­нить ін­фор­ма­цій­ний вплив на на­се­ле­н­ня су­сі­дніх з Укра­ї­ною дер­жав, пе­ред­усім Схі­дної Єв­ро­пи, для про­во­ку­ва­н­ня між­е­тні­чних су­пе­ре­чок з укра­їн­ця­ми. Якщо зга­да­ти не­що­дав­ні су­пе­ре­чки з Угор­щи­ною, то та­кі дії мо­жуть ма­ти до­во­лі сер­йо­зні на­слід­ки.

Ва­жли­ву роль ма­ти­ме кі­бер­не­ти­чна скла­до­ва гі­бри­дної вій­ни про­ти Укра­ї­ни та її пар­тне­рів. Ймо­вір­ні ха­кер­ські ата­ки на об’єкти кри­ти­чної ін­фра­стру­кту­ри та ва­жли­ві під­при­єм­ства при­ва­тно­го се­кто­ру. Ха­кер­ські угру­по­ва­н­ня, кон­тро­льо­ва­ні спе­ці­аль­ни­ми слу­жба­ми РФ ( Fancy Bear, Anonymous, Indrik то­що), по­стій­но вдо­ско­на­лю­ю­ться. Во­ни за­сто­со­ву­ють но­ві те­хно­ло­гії та при­йо­ми, що дає змо­гу змен­ши­ти час, не­об­хі­дний для зав­да­н­ня ма­кси­маль­ної шко­ди об’єкту ата­ки.

Ро­сій­ські спец­слу­жби при­че­тні до ор­га­ні­за­ції та здій­сне­н­ня най­ре­зуль­та­тив­ні­ших кі­бе­ра­так на об’єкти ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни та за­хі­дних кра­їн. Крім то­го, ро­сій­ська сто­ро­на й да­лі актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме со­ці­аль­ні ме­ре­жі, фо­ру­ми, бло­ги, ві­део­хо­стин­ги та ін­ші ін­тер­нет- ре­сур­си для по­ши­ре­н­ня де­з­ін­фор­ма­ції, про­во­ка­тив­них по­ві­дом­лень, що роз­па­лю­ють між­кон­фе­сій­ну, між­е­тні­чну, між­на­ціо­наль­ну во­ро­жне­чу. Крем­лю вкрай ва­жли­во спро­во­ку­ва­ти ан­ти­вла­дні на­строї та під­бу­ри­ти на­се­ле­н­ня окремих ре­гіо­нів Укра­ї­ни до се­па­ра­ти­зму.

Яким чи­ном ми мо­же­мо цьо­му про­ти­ді­я­ти? — Зви­чай­но, та­ка актив­ність не мо­же ли­ша­ти­ся не­по­мі­че­ною, а що ва­жли­ві­ше — без ре­а­кції. Про­ти­дію ро­сій­сько­му де­стру­ктив­но­му ін­фор­ма­цій­но­му та кі­бер­не­ти­чно­му впли­ву ви­зна­ли прі­о­ри­те­тним зав­да­н­ням не тіль­ки в Укра­ї­ні, а й у Єв­ро­пі та США. Про­те, на від­мін­ну від Ро­сії, яка ви­бу­ду­ва­ла вір­ту­аль­ний ін­фор­ма­цій­ний про­стір на то­таль­ній бре­хні та ви­крив­ле­н­нях, го­лов­ною ін­фор­ма­цій­ною збро­єю Укра­ї­ни за­ли­ша­є­ться прав­ди­ве ви­сві­тле­н­ня по­дій і про­це­сів, що від­бу­ва­ю­ться у сві­ті й дов­ко­ла нас. Для цьо­го на­ша дер­жа­ва, зокре­ма ГУР МОУ, си­стем­но та ре­гу­ляр­но ви­ко­ри­сто­вує офі­цій­ні пу­блі­чні за­хо­ди та за­со­би для по­ши­ре­н­ня до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції. Май­дан­чи­ка­ми для її до­не­се­н­ня є офі­цій­ні сай­ти, сто­рін­ки в со­ці­аль­них ме­ре­жах, прес- кон­фе­рен­ції, те­ма­ти­чні ви­сту­пи, кру­глі сто­ли, а та­кож ін­терв’ю, при­зна­че­ні для укра­їн­ської та іно­зем­ної ау­ди­то­рій.

То­ді як для ро­сій­ської зов­ні­шньої по­лі­ти­ки най­прі­о­ри­те­тні­ши­ми та най­по­ка­зо­ві­ши­ми є ди­вер­сії, на­сту­паль­ні бо­йо­ві дії, кі­бе­ра­та­ки, ми, сво­єю чер­гою, не мо­же­мо вда­ва­ти­ся до ме­то­дів РФ. Хо­ча Укра­ї­на має й на­да­лі ком­пле­ксно роз­ви­ва­ти спро­мо­жно­сті в ін­фор­ма­цій­ній і кі­бер­не­ти­чній сфе­рах для за­хи­сту сво­їх ін­те­ре­сів у сві­то­во­му ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі та ней­тра­лі­за­ції не­га­тив­но­го кі­бер­не­ти­чно­го впли­ву з ура­ху­ва­н­ням до­сві­ду всіх про­від­них кра­їн сві­ту. Ми в ГУР МОУ го­то­ві за­сто­су­ва­ти весь на­бір на­ших сил і за­со­бів для без­по­се­ре­дньо­го впли­ву на про­тив­ни­ка з метою при­пи­не­н­ня агре­сії та за­хи­сту су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни. Зокре­ма, складовою на­шої бо­роть­би є ін­фор­ма­цій­но-пси­хо­ло­гі­чний вплив на особовий склад про­тив­ни­ка та ро­сій­ське су­спіль­ство. Ми спростовуємо дезінформацію що­до Укра­ї­ни та висвітлюємо реальні причини й на­слід­ки гі­бри­дної вій­ни Крем­ля. Яку роль у цьо­му ві­ді­гра­ва­ти­муть під­роз­ді­ли ГУР МОУ? — Го­лов­ним зав­да­н­ням ЗС Укра­ї­ни за­ли­ша­ти­ме­ться не­д­опу­ще­н­ня еска­ла­ції кон­флі­кту та за­по­бі­га­н­ня втра­там се­ред ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня та укра­їн­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців. У та­ко­му кон­текс­ті ГУР МОУ ві­ді­грає про­від­ну роль у га­ран­ту­ван­ні во­єн­ної без­пе­ки на­шої дер­жа­ви. У за­галь­но­дер­жав­них за­хо­дах із про­ти­дії зовнішній агре­сії Ро­сії над­зви­чай­но ва­жли­ви­ми є усві­дом­ле­н­ня ці­лей і роз­кри­т­тя за­ду­му про­тив­ни­ка. Клю­чо­ве зна­че­н­ня в цьо­му про­це­сі має роз­від­ка.

В умо­вах ши­ро­ко­го за­сто­су­ва­н­ня Мо­сквою ме­то­дів гі­бри­дної вій­ни во­рог нав­ми­сно по­ши­рює в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі не­прав­ди­ву та спо­тво­ре­ну ін­фор­ма­цію з метою вве­де­н­ня на­ших військ в ома­ну. У та­кій си­ту­а­ції осо­бли­ва від­по­від­аль­ність ля­гає на офі­це­рів- роз­ві­дни­ків, які у сво­їй ро­бо­ті, а та­кож для від­пра­цю­ва­н­ня ви­снов­ків і про­гно­зів мають ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ви­клю­чно пе­ре­ві­ре­ні та акту­аль­ні да­ні. Ха­ра­ктер су­ча­сних зброй­них кон­флі­ктів по­тре­бує від во­єн­ної роз­від­ки ада­пта­ції до швид­ких змін форм і спосо­бів ве­де­н­ня бо­йо­вих дій, про­ве­де­н­ня не­об­хі­дних си­стем­них ре­форм для за­без­пе­че­н­ня гну­чко­сті та опе­ра­тив­но­сті ро­бо­ти роз­ві­ду­валь­них під­роз­ді­лів у но­вих умо­вах.

Гли­бо­кий ана­ліз та оцінка отри­ма­них ві­до­мо­стей, своє­ча­сне на­да­н­ня до­сто­вір­ної роз­ві­ду­валь­ної ін­фор­ма­ції ви­що­му по­лі­ти­чно­му й вій­сько­во­му ке­рів­ни­цтву ство­рю­ють пе­ред­умо­ви для пе­ре­мо­ги над во­ро­гом.

СКЛАДОВОЮ НА­ШОЇ БО­РОТЬ­БИ Є ІН­ФОР­МА­ЦІЙ­НО-ПСИ­ХО­ЛО­ГІ­ЧНИЙ ВПЛИВ НА ОСОБОВИЙ СКЛАД ПРО­ТИВ­НИ­КА ТА РО­СІЙ­СЬКЕ СУ­СПІЛЬ­СТВО. МИ СПРОСТОВУЄМО ДЕЗІНФОРМАЦІЮ ЩО­ДО УКРА­Ї­НИ ТА ВИСВІТЛЮЄМО РЕАЛЬНІ ПРИЧИНИ Й НА­СЛІД­КИ ГІ­БРИ­ДНОЇ ВІЙ­НИ КРЕМ­ЛЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.