На старт, ува­га, руш!

Як ЄС ско­ро­ти­ти те­хно­ло­гі­чне від­ста­ва­н­ня від США та Ки­таю

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення -

Дві су­пер­дер­жа­ви в га­лу­зі шту­чно­го ін­те­ле­кту (ШІ) — США і Ки­тай. Їхні те­хно­ло­гі­чні гі­ган­ти зі­бра­ли най­біль­ше да­них, за­лу­чи­ли най­кра­щі та­лан­ти і мо­жуть по­хва­ли­ти­ся най­біль­ши­ми хма­ра­ми для об­чи­слень, а це основ­ні скла­дни­ки, не­об­хі­дні для роз­ви­тку по­слуг у га­лу­зі ШІ від роз­пі­зна­ва­н­ня облич до без­пі­ло­тних ав­то­мо­бі­лів. Па­ну­ва­н­ня цих двох су­пер­дер­жав гли­бо­ко не­по­ко­їть Єв­ро­пей­ський Со­юз — дру­гу у сві­ті за еко­но­мі­чною мо­гу­тні­стю стру­кту­ру. У ЄС га­ря­чко­во працюють над пла­на­ми зі змен­ше­н­ня від­ри­ву.

Те, що Єв­ро­па хо­че ви­ро­сти­ти вла­сну ін­ду­стрію ШІ, ціл­ком зро­зумі­ло. Шту­чний ін­те­лект — це на­ба­га­то біль­ше, ніж про­сто ще одне мо­дне слів­це з Крем­ні­є­вої до­ли­ни. Це на­віть біль­ше, ніж та­кий плі­дний про­дукт, як смар­тфон. Його кра­ще роз­гля­да­ти як ре­сурс — щось тро­хи схо­же на еле­ктро­енер­гію, що за­чі­па­ти­ме ко­жну ча­стин­ку еко­но­мі­ки та су­спіль­ства. Ба­га­то хто по­бо­ю­є­ться, що без вла­сних най­су­ча­сні­ших до­слі­джень і по­бор­ни­ків ШІ ве­ли­кі ци­фро­ві за­кор­дон­ні пла­тфор­ми ви­во­ди­ти­муть за ме­жі ЄС при­бу­тки та ро­бо­чі мі­сця, що зро­бить його на­ба­га­то бі­дні­шим. Ця те­хно­ло­гія та­кож має пер­спе­кти­ву за­сто­су­ва­н­ня у вій­сько­во­му пла­ну­ван­ні. Ки­тай у га­лу­зі ШІ ве­ли­ку став­ку ро­бить, зокре­ма, на ав­то­ном­ну зброю. Цим са­мим шля­хом, імо­вір­но, пі­де й Аме­ри­ка. Зва­жа­ю­чи на сум­ні­ви сто­сов­но її ві­чної го­тов­но­сті захищати Єв­ро­пу, де­хто вва­жає ви­да­тки на ШІ спра­вою на­ціо­наль­ної без­пе­ки.

Оби­два ар­гу­мен­ти ціл­ком ре­зон­ні. Але чи мо­же Єв­ро­па під­три­му­ва­ти ШІ, не мар­ну­ю­чи гро­шей або не впа­да­ю­чи в про­те­кціо­нізм? ЄС ні­чим по­хва­ли­ти­ся в га­лу­зі ви­со­ких те­хно­ло­гій. До­ста­тньо при­га­да­ти Quaero — не­вда­лу спро­бу ство­ри­ти єв­ро­пей­ську аль­тер­на­ти­ву Google. Або про­ект «Людський мо­зок» (Human Brain Project), на який бу­ло ви­тра­че­но по­над €1 млрд ($1,17 млрд), але який не дав сер­йо­зних ре­зуль­та­тів.

По­лі­ти­ку ЄС мають ви­зна­ча­ти дві ці­лі. За­мість то­го щоб спря­мо­ву­ва­ти фі­нан­су­ва­н­ня на ре­зо­нан­сні окре­мі про­е­кти, Єв­ро­пі слід ство­ри­ти се­ре­до­ви­ще, у яко­му га­лузь ШІ могла б про­цві­та­ти. А за­мість не­д­опу­ще­н­ня іно­зем­них про­вай­де­рів © 2018 The во­на по­вин­на, зва­жа­ю­чи на свою впли­во­вість, зму­си­ти їх по­Economist Newspaper кра­щи­ти свою по­ве­дін­ку. Limited. Ство­ре­н­ня пра­виль­но­го се­ре­до­ви­ща озна­чає пе­ре­ду­All rights сім по­до­ла­н­ня роз­дро­бле­но­сті, яка за­ва­жає Єв­ро­пі. Ве­ли­кі, reserved одно­рі­дні ві­тчи­зня­ні рин­ки да­ють Аме­ри­ці та Ки­таю ве­ли- че­зну пе­ре­ва­гу в мас­шта­бі. За одні­єю оцін­кою, до 2030 ро­ку Ки­тай ма­ти­ме до­ступ до 30% сві­то­вих да­них. Аме­ри­ка, ймо­вір­но, ма­ти­ме стіль­ки са­мо. Єв­ро­па теж во­ло­діє да­ни­ми, але їй не­об­хі­дно об’єд­на­ти свої ре­сур­си. На ща­стя, Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія ви­сту­пає за спіль­ний ри­нок да­них. Але по­трі­бно зро­би­ти зна­чно біль­ше. На­при­клад, ви­зна­чи­ти пра­ви­ла, згі­дно з яки­ми мо­жна бу­де ді­ли­ти­ся да­ни­ми, які є в роз­по­ря­джен­ні ком­па­ній і дер­жа­ви.

Лі­нії роз­ло­му по на­ціо­наль­них кор­до­нах та­кож під­ри­ва­ють на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня та кон­стру­ктор­ські роз­роб­ки. На­при­клад, Ні­меч­чи­на зни­зи­ла прі­о­ри­те­тність пла­нів спів­пра­ці з Фран­ці­єю в ца­ри­ні ШІ. Крім то­го, єв­ро­пей­ська бю­ро­кра­тія ду­же спри­тно ви­смо­ктує фі­нан­си, що шко­дить стар­та­пам та ау­тсай­де­рам. Кра­ще за­охо­чу­ва­ти ни­зо­ві іні­ці­а­ти­ви на зра­зок CLAIRE та ELLIS, які на­ма­га­ю­ться ство­ри­ти за­галь­но­єв­ро­пей­ські ме­ре­жі на­у­ко­во-до­слі­дних ла­бо­ра­то­рій. Фран­ція за­по­ча­тку­ва­ла Об’єд­на­ну єв­ро­пей­ську ре­во­лю­цій­ну іні­ці­а­ти­ву JEDI (ско­ро­че­но від Joint European Disruptive Initiative) — спро­бу імі­ту­ва­ти аме­ри­кан­ське Агент­ство пе­ре­до­вих обо­рон­них до­слі­дни­цьких про­е­ктів (DARPA), яке ви­ді­ляє фі­нан­су­ва­н­ня за ре­зуль­та­та­ми від­кри­тих кон­кур­сів і не бо­ї­ться від­сі­ю­ва­ти не­пер­спе­ктив­ні про­гра­ми. Біль­ше та­ких мо­жли­во­стей і спри­я­тли­вий ім­мі­гра­цій­ний ре­жим мо­жуть при­ва­би­ти й утри­ма­ти до­слі­дни­ків ШІ, які ча­сто пе­ре­би­ра­ю­ться до США (а ін­ко­ли на­віть до Ки­таю).

Єв­ро­пей­ські по­лі­ти­ки та­кож мо­жуть ефе­ктив­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ца­ри­ну, у якій во­ни де­мон­стру­ють сві­то­вий клас, а са­ме вста­нов­ле­н­ня стан­дар­тів. Ри­нок із 500 млн від­но­сно за­мо­жних спо­жи­ва­чів усе ще до­ста­тньо при­ва­бли­вий, щоб ком­па­нії во­лі­ли під­ко­ря­ти­ся пра­ви­лам ЄС, а не за­ли­ша­ти його. Як при­клад мо­жна зга­да­ти но­вий су­во­рий за­кон про за­хист кон­фі­ден­цій­но­сті — За­галь­ний ре­гла­мент про за­хист да­них (General Data Protection Regulation, GDPR). Прин­ци­пи GDPR ни­ні ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться як стан­дарт для по­во­дже­н­ня з да­ни­ми на рин­ках да­ле­ко за ме­жа­ми Єв­ро­пи. За­про­ва­дже­н­ня та­ких пра­вил для всіх мо­же по­спри­я­ти роз­кві­ту в ЄС вла­сної га­лу­зі ШІ. Але во­ни, ймо­вір­но, ма­ти­муть й ін­ший, не від­ра­зу по­мі­тний ре­зуль­тат: зро­блять ШІ з-по­за меж Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу менш за­гроз­ли­вим.

ДІ­Я­ТИ ЗА ПРА­ВИ­ЛА­МИ

І США, і Ки­тай мають не­до­ско­на­лі мо­де­лі збо­ру та роз­по­ря­джа­н­ня да­ни­ми. Пі­дне­бе­сна вва­жає ШІ по­ту­жним ін­стру­мен­том для на­гля­ду, управ­лі­н­ня та кон­тро­лю за сво­ї­ми гро­ма­дя­на­ми. Аме­ри­кан­ські те­хно­ло­гі­чні ти­та­ни зби­ра­ють да­ні ко­ри­сту­ва­чів, не­до­ста­тньо дба­ю­чи про їхню кон­фі­ден­цій­ність. GDPR — це ли­ше по­ча­ток. Які­сні стан­дар­ти по­трі­бні для то­го, щоб за­без­пе­чи­ти про­зо­рість та че­сність по­слуг у га­лу­зі ШІ та не допу­сти­ти дис­кри­мі­на­ції пев­них груп. Єв­ро­па має шанс спря­му­ва­ти роз­ви­ток ШІ та­ким чи­ном, щоб ця жит­тє­во не­об­хі­дна те­хно­ло­гія ма­ла на ме­ті виконання біль­шої кіль­ко­сті зав­дань, аніж про­ста ма­кси­мі­за­ція до­хо­дів від ре­кла­ми та мі­ні­мі­за­ція ди­си­дент­ських на­стро­їв у су­спіль­стві. Якщо Єв­ро­пі й вда­сться ви­ро­би­ти та­ку по­лі­ти­ку, яка спри­я­ти­ме про­цві­тан­ню зга­да­ної га­лу­зі, це ще не га­ран­ту­ва­ти­ме то­го, що во­на зрів­ня­є­ться з Аме­ри­кою та Ки­та­єм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.