По­во­ро­ти до­лі.

Ukrainskiy Tyzhden - - На Часі -

У Мо­скві по­лі­ція за­три­ма­ла ексмі­ні­стра транс­пор­ту Укра­ї­ни, со­ці­а­лі­ста та ре­гіо­на­ла Ми­ко­лу Рудь­ков­сько­го за те, що він на­чеб­то ки­дав ка­мі­н­ням по ві­кнах ро­сій­сько­го по­соль­ства в Ки­є­ві. Ко­ли­шньо­го укра­їн­сько­го чи­нов­ни­ка зви­ну­ва­чу­ють за ч. 2 ст. 360 КК РФ «На­пад на уста­но­ви, які ко­ри­сту­ю­ться мі­жна­ро­дним за­хи­стом, вчи­не­ний з ме­тою про­во­ка­ції вій­ни чи ускла­дне­н­ня між­на­ро­дних від­но­син». Рі­ше­н­ням Ба­сман­но­го су­ду Мо­скви Рудь­ков­сько­му обра­но за­по­бі­жний за­хід у ви­гля­ді аре­шту

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.