Мо­ре ли­ха

У Вла­ді­мі­ра Пу­ті­на не­га­ра­зди

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення -

При­чи­ни па­ді­н­ня рей­тин­гу ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та

Вла­ді­мір Пу­тін — ря­тів­ник сві­ту. Так ка­же що­ти­жне­ве шоу «Мо­сква. Кремль. Пу­тин» в прайм-тайм на дер­жав­но­му те­ле­ка­на­лі. В остан­ньо­му ви­пу­ску по­ка­зу­ва­ли, як ро­сій­ський пре­зи­дент то ге­ро­ї­чно бо­ре­ться за мир у Си­рії, обі­да­ю­чи ягням під ма­ли­но­вим со­усом ра­зом із пре­зи­ден­том Ту­реч­чи­ни Ре­дже­пом Та­ї­пом Ер­до­га­ном, то вже в ото­чен­ні юр­би жі­нок на фо­ру­мі в Санкт-пе­тер­бур­зі, то на стрі­ле­цько­му по­лі­го­ні вра­жає да­ле­ку мі­шень із но­вої снай­пер­ської гвин­тів­ки. Ме­та про­гра­ми — під­три­ма­ти пре­зи­дент­ський імідж. Але, як до­во­дять остан­ні ти­жні, Пу­тін по­чи­нає раз по раз про­ма­зу­ва­ти.

За­кор­дон­ні аван­тю­ри, які за­без­пе­чу­ва­ли но­во­му ро­сій­сько­му ца­ре­ві ве­ли­ку під­трим­ку про­тя­гом остан­ніх кіль­кох ро­ків, сьо­го­дні вже йдуть не за пла­ном. Ви­кри­т­тя двох аген­тів вій­сько­вої роз­від­ки, яких бри­тан­ська по­лі­ція вва­жає осо­ба­ми, що на­ма­га­ли­ся вби­ти Сєр­ґєя Скрі­па­ля та йо­го донь­ку нер­во­во-па­ра­лі­ти­чним га­зом, згань­би­ло ро­сій­ські спец­слу­жби на весь світ, по­ка­зав­ши їхню не­про­фе­сій­ність. Та­кож очі­ку­ють, що ця спра­ва не­за­ба­ром при­ве­де до но­во­го ра­ун­ду аме­ри­кан­ських сан­кцій.

Тим ча­сом вій­ни в Укра­ї­ні та Си­рії об­хо­дя­ться де­да­лі до­рож­че. Під час об­стрі­лу Ізра­ї­лем си­рій­ських вій­сько­вих ці­лей 17 ве­ре­сня си­рій­ці ви­пад­ко­во зби­ли ро­сій­ський лі­так-роз­ві­дник із 15 чле­на­ми екі­па­жу на бор­ту. У від­по­відь Кремль на­ки­нув­ся зі зви­ну­ва­че­н­ня­ми на Ізра­їль, а та­кож по­го­див­ся на­да­ти Ба­ша­ру Аса­ду зе­ні­тно-ра­ке­тні си­сте­ми С-300, та­ким чи­ном ство­рив­ши за­гро­зу но­вої еска­ла­ції. А вій­на в Укра­ї­ні при­зве­ла до ре­лі­гій­но­го роз­ко­лу між

цер­ква­ми Мо­сков­сько­го та Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­тів, що під­ри­ває ста­тус Пу­ті­на як об’єд­ну­ва­ча «рус­ско­го ми­ра».

Але го­лов­ні про­бле­ми Пу­ті­на вдо­ма, у Ро­сії. За ми­ну­лі кіль­ка ти­жнів Кремль за­знав най­біль­шо­го ви­бор­чо­го фі­а­ско пі­сля мас­шта­бних про­те­стів про­ти фаль­си­фі­ка­ції кам­па­нії 2011 ро­ку, про­грав­ши чо­ти­ри ра­зи гу­бер­на­тор­ські пе­ре­го­ни. Ці по­раз­ки вра­жа­ють ще біль­ше з огля­ду на те, що жо­дно­му сер­йо­зно­му пре­тен­ден­то­ві ба­ло­ту­ва­ти­ся не да­ли, тож кон­ку­рен­ти в крем­лів­ських кан­ди­да­тів ма­ли бу­ти зов­сім без­на­дій­ни­ми.

Про­те в атмо­сфе­рі еко­но­мі­чно­го за­стою та на­ро­ста­н­ня не­вдо­во­ле­н­ня на­віть ці ки­шень­ко­ві пе­ре­го­ни пе­ре­тво­ри­ли­ся на фор­му про­те­сту для тих ви­бор­ців, які за­зви­чай під­три­му­ва­ли Пу­ті­на: пен­сіо­не­рів, низь­ко­опла­чу­ва­них ро­бі­тни­ків і мо­ло­ді з про­він­цій­них міст. Мо­скву, мі­сце най­біль­ших про­те­стів 2011-го, за­до­бри­ли грі­шми, ре­мон­та­ми та со­ці­аль­ни­ми про­е­кта­ми, але в ре­гіо­нах обу­ре­н­ня на­ро­ста­ло.

Пер­ший три­во­жний дзві­но­чок про­лу­нав на Да­ле­ко­му Схо­ді, де по­став­ле­ний Мо­сквою гу­бер­на­тор був зму­ше­ний іти на дру­гий тур ви­бо­рів. Пу­тін, який від­ві­дав Вла­ди­во­сток для уча­сті в що­рі­чно­му ро­сій­сько-ки­тай­сько­му фо­ру­мі, осо­би­сто під­три­му­вав йо­го. «Я знаю, що на вас че­кає дру­гий тур. Ду­маю, все бу­де га­разд», — ска­зав він гу­бер­на­то­ро­ві Ан­дрєю Та­ра­сєн­ку під час зу­стрі­чі, яку по­ка­за­ли по те­ле­ві­зо­ру. Але га­разд не ви­йшло.

Пі­дба­дьо­ре­ні ви­бор­ці ра­ді­сно з’яви­ли­ся на дру­гий тур го­ло­су­ва­н­ня 16 ве­ре­сня в на­ба­га­то біль­шій кіль­ко­сті, ніж на пер­ший, і під­три­ма­ли 37-рі­чно­го пре­тен­ден­та від

Го­лов­но­ко­ман­ду­вач Рос­гвар­дії Ві­ктор Зо­ло­тов та йо­го під­ле­глі ма­ють до­по­мог­ти Вла­ді­мі­ру Пу­ті­ну втри­ма­ти­ся при вла­ді, по­при зро­ста­н­ня не­вдо­во­ле­н­ня се­ред ро­сі­ян

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.