Едвард Лу­кас про аме­ри­кан­ські по­лі­ти­чні ба­та­лії

Едвард Лу­кас, стар­ший ві­це-пре­зи­дент Цен­тру ана­лі­зу єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки (CEPA, Вар­ша­ва й Ва­шинг­тон)

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення -

Ґрес­слі, го­ло­ва юри­ди­чно­го ко­мі­те­ту Се­на­ту, пред­став­ляє штат Айо­ва. Ко­лись остан­ній був ти­по­вим шта­том, де ледь-ледь вста­но­вив­ся ба­ланс між дво­ма пар­ті­я­ми. Про­те ни­ні він не­по­хи­тно ре­спу­блі­кан­ський. Ре­зо­нан­сна спра­ва Ка­ва­но при­зве­ла до то­го, що ба­га­то осві­че­них жі­нок із пе­ри­фе­рії від­вер­ну­ли­ся від ре­спу­блі­кан­ців. Та це ли­ше ча­сти­на еле­кто­ра­ту. На­дій­ні по­зи­ції До­наль­да Трам­па плюс осо­бли­во­сті ви­бор­чої ари­фме­ти­ки схи­ля­ють те­ре­зи в ін­ший бік. Якщо на про­мі­жних ви­бо­рах де­мо­кра­ти виб’ються впе­ред, аме­ри­кан­ським по­лі­ти­чним пе­ри­пе­ті­ям не на­ста­не край. Нав­па­ки, си­ту­а­ція бу­де ще на­пру­же­ні­шою.

На пер­ший по­гляд, еле­мен­ти па­зла лег­ко скла­да­ю­ться в чі­тку кар­тин­ку. Трамп втра­чає по­пу­ляр­ність, й огрі­хи ми­ну­ло­го по­чи­на­ють йо­го пе­ре­слі­ду­ва­ти. За­ко­но­дав­ча та су­до­ва гіл­ки вла­ди ре­а­гу­ють як на­ле­жить. 6 ли­сто­па­да обу­ре­ні ви­бор­ці від­да­дуть де­мо­кра­там біль­шість го­ло­сів, ство­рив­ши в Кон­гре­сі по­ту­жну про­ти­ва­гу вла­ді пре­зи­ден­та. Тим ча­сом роз­слі­ду­ва­н­ня Ро­бер­та Мюл­ле­ра ви­явить бі­знес-зв’яз­ки Трам­па з бру­дни­ми ро­сій­ськи­ми гро­ши­ма, змо­ву очіль­ни­ків йо­го пе­ред­ви­бор­чо­го шта­бу з ро­сій­ськи­ми шпи­гу­на­ми та пе­ре­шко­джа­н­ня пра­во­суд­дю че­рез бре­хню й ви­крив­ле­н­ня фа­ктів. Пре­зи­дент США мо­же про­три­ма­ти­ся ще два ро­ки та, най­імо­вір­ні­ше, по­дасть у від­став­ку або йо­го зму­сять пі­ти з по­са­ди.

Не­по­га­ний сю­жет для гол­лі­вуд­сько­го по­лі­ти­чно­го три­ле­ра. Про­те в ре­аль­но­му сві­ті ці по­дії від­тво­ре­ні не бу­дуть. Го­лов­на про­бле­ма: хоч де­мо­кра­ти­чна хви­ля справ­ді на­криє Па­ла­ту пред­став­ни­ків, здо­бу­ти домінування в Се­на­ті де­мо­кра­там важ­ко. Адже там ко­жен штат, на­віть най­мен­ший, отри­мує по два мі­сця.

Го­ло­си міль­йо­нів при­хиль­ни­ків де­мо­кра­тів дар­ма про­па­да­ти­муть у ве­ли­ких шта­тах, як-от Ка­лі­фор­нія та Нью-йорк. Для то­го щоб ді­ста­ти пе­ре­ва­гу, пар­тія мен­шо­сті му­сить пе­ре­мог­ти ре­спу­блі­кан­ців у шта­тах, де Трамп здо­був упев­не­ну пе­ре­мо­гу: не тіль­ки у Фло­ри­ді, Ін­ді­а­ні та Міс­су­рі, а й у та­ких скром­них мі­сци­нах, як Мон­та­на, Пів­ні­чна Да­ко­та й За­хі­дна Вір­джи­нія. Це вже над­то скла­дне зав­да­н­ня, яке ли­ше дасть змо­гу де­мо­кра­там збе­рег­ти ни­ні­шні 49 місць. Їм та­кож тре­ба бу­де пе­ре­мог­ти що­най­мен­ше у двох се­ред та­ких шта­тів, як Ари­зо­на, Тен­нес­сі, Не­ва­да й Те­хас. Із де­ся­ти шта­тів, що ва­га­ю­ться, тіль­ки Не­ва­да го­ло­су­ва­ла за Гіл­ла­рі Клін­тон 2016 ро­ку.

Хоч би що там на­ко­пав Мюл­лер, ім­пі­чмент Трам­пу на­вряд чи за­гро­жує. На­віть якщо Ка­бі­нет збун­ту­є­ться і, ско­ри­став­шись 25-ю по­прав­кою, ви­знає йо­го не­при­да­тним для по­са­ди пре­зи­ден­та, зна­до­би­ться ухва­ле­н­ня обох па­лат Кон­гре­су дво­ма тре­ті­ми го­ло­сів. Тож по­ки ре­спу­блі­кан­ський кі­стяк збе­рі­га­ти­ме вір­ність, Трамп ли­ша­ти­ме­ться в Бі­ло­му до­мі. Ба біль­ше, він досі фа­во­рит до пре­зи­дент­ських ви­бо­рів 2020-го. На го­ри­зон­ті жо­дно­го силь­но­го су­пер­ни­ка-де­мо­кра­та, не ка­жу­чи вже про кон­ку­рен­та в ла­вах ре­спу­блі­кан­ців. Ко­ле­гія ви­бор­ців фун­кціо­нує за та­кою са­мою схе­мою, що й Се­нат: пе­ре­ва­жа­ють мен­ші шта­ти, де ре­спу­блі­кан­ці зде­біль­шо­го впев­не­но лі­ди­ру­ють. Крім то­го, че­рез ма­хі­на­ції, а са­ме тиск на ви­бор­ців, де­мо­кра­ти мо­жуть втра­ти­ти під­трим­ку се­ред бі­дні­ших, ма­ло­осві­че­них про­шар­ків, пред­став­ле­них зде­біль­шо­го етні­чни­ми мен­ши­на­ми (які за них тра­ди­цій­но го­ло­су­ють), у та­ких шта­тах, як Ари­зо­на, Джор­джія й Міс­су­рі.

Пі­дго­тов­ле­но ґрунт для кон­флі­ктів, по­рів­ня­но з яки­ми дра­ми, що досі роз­гор­та­ли­ся на на­ших очах, ви­да­ва­ти­му­ться кві­то­чка­ми. Ко­мі­те­ти Кон­гре­су ма­ють пов­но­ва­же­н­ня ви­кли­ка­ти лю­дей до су­ду, а в де­яких ви­пад­ках — пе­ре­гля­да­ти за­се­кре­че­ні ма­те­рі­а­ли. Ре­спу­блі­кан­ці без­со­ром­но ко­ри­ста­ю­ться з цьо­го, щоб від­во­лі­кти ува­гу гро­мад­сько­сті від роз­слі­ду­ва­н­ня Мюл­ле­ра: по­ши­рю­ють без­глу­зді істо­рії, опри­лю­дню­ють ін­фор­ма­цію про змо­ви про­ти Трам­па у ФБР та Мі­ні­стер­стві юсти­ції США. Де­мо­кра­ти на­ці­лю­ва­ти­муть свою зброю про­ти Бі­ло­го до­му. Слід очі­ку­ва­ти хви­лю роз­слі­ду­вань та су­до­вих слу­хань, що прой­ду­ться всі­ма бру­дни­ми та­єм­ни­ця­ми остан­ніх 30 ро­ків.

ЛИХО В ТІМ, ЩО ПРОМІЖНІ ВИ­БО­РИ ПОВ­НІ­СТЮ ПАРАЛІЗУЮТЬ ПО­ЛІ­ТИ­ЧНУ СИ­СТЕ­МУ США. ЗАКОНИ Й БЮДЖЕТИ НЕ УХВАЛЮВАТИМУТЬСЯ. УПРАВ­ЛІ­Н­НЯ ДЕР­ЖА­ВОЮ ЗАЙДЕ В ГЛУХИЙ КУТ. САМОПРОГОЛОШЕНИЙ ДІЛОК У БІ­ЛО­МУ ДО­МІ ГЕТЬ НЕ МАЄ ХИСТУ ДО РІ­ШУ­ЧИХ ДЕТАЛЬНИХ ДИСКУСІЙ, ЩО ЛЕЖАТЬ В ОСНО­ВІ АМЕ­РИ­КАН­СЬКО­ГО ЗА­КО­НО­ДАВ­СТВА

Ото вже при­хиль­ни­ки де­мо­кра­тів на­ті­ша­ться: не­дар­ма во­ни так зне­ва­жа­ли Трам­па. Еле­кто­рат ре­спу­блі­кан­ців не зва­жа­ти­ме на скан­да­ли. Та­кі ви­бор­ці пред­став­ле­ні пе­ре­ва­жно бі­лим чо­ло­ві­чим на­се­ле­н­ням. Це лю­ди ре­лі­гій­ні, ро­бо­чий клас, що вва­жає будь-яку кри­ти­ку пре­зи­ден­та ви­га­да­ною, не­до­ре­чною та ли­це­мір­ною. Ска­жі­мо, із яко­го ди­ва на­по­сі­да­ти­ся на суд­дю Ка­ва­но че­рез по­мил­ки юно­сті, а про до­ве­де­ні, ско­є­ні в до­ро­сло­му жит­ті грі­хи ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Біл­ла Клін­то­на мов­ча­ти? На дум­ку цих лю­дей, то­му й тре­ба оби­ра­ти ау­тсай­де­ра, щоб він по­ру­шив пра­ви­ла й ско­ли­хнув усю си­сте­му. Са­ме це й зро­бив пре­зи­дент Трамп, і якщо де­мо­кра­ти на­ма­га­ю­ться йо­го спи­ни­ти, це ли­ше до­во­дить на­яв­ність про­бле­ми.

Та за­бу­дьмо де­ма­го­гію! Лихо в тім, що проміжні ви­бо­ри пов­ні­стю паралізують по­лі­ти­чну си­сте­му США. Закони й бюджети не ухвалюватимуться. Управ­лі­н­ня дер­жа­вою зайде в глухий кут. Самопроголошений ділок у Бі­ло­му до­мі геть не має хисту до рі­шу­чих детальних дискусій, що лежать в осно­ві аме­ри­кан­сько­го за­ко­но­дав­ства. На­то­мість він від­дає пе­ре­ва­гу грі на пу­блі­ку. Справ­жня не­без­пе­ка в то­му, що, за­стряг­ши на вну­трі­шньо­му рів­ні, Трамп роз­па­лює зов­ні­шню по­лі­ти­ку. По­ка­зо­вий кон­флікт — із Ки­та­єм, Іра­ном, Пів­ні­чною Ко­ре­єю чи на­віть дав­ні­ми єв­ро­пей­ськи­ми со­ю­зни­ка­ми — від­во­лі­ка­ти­ме та єд­на­ти­ме апо­лі­ти­чних па­трі­о­тів, які пред­став­ля­ють най­біль­ший від­со­ток аме­ри­кан­сько­го еле­кто­ра­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.