Ге­не­раль­ські від­по­віді

На­ві­що гро­мад­ські акти­ві­сти До­неч­чи­ни хо­чуть за стіл пе­ре­го­во­рів із новим го­ло­вою ВЦА

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Єли­за­ве­та Гон­ча­ро­ва,

Про що зві­ту­вав но­вий очіль­ник До­не­цької ВЦА

Прес-кон­фе­рен­ція, яку го­ло­ва До­не­цької ВЦА Оле­ксандр Куць дав із на­го­ди 100 днів пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді, фа­кти­чно ста­ла пер­шою мо­жли­ві­стю по­чу­ти йо­го жи­ві від­по­віді на де­які запитання для гро­мад­сько­сті. До цього обов’язок зві­ту­ва­ти та від­по­від­а­ти він де­ле­гу­вав ко­ле­гам із про­філь­них управ­лінь або обме­жу­вав­ся за­галь­ни­ми офі­цій­ни­ми па­пе­ра­ми. Але яки­хось ре­во­лю­цій­них за­яв від чи­нов­ни­ка, який хоч і є від­ря­дже­ним для ви­ко­на­н­ня по­став­ле­них зав­дань пра­ців­ни­ком Слу­жби без­пе­ки, але, за йо­го сло­ва­ми, вже зви­кає до ци­віль­но­го ко­стю­ма за­мість ка­му­фля­жу, не бу­ло: всі го­стрі ку­ти Оле­ксандр Куць згла­джу­вав без­до­ган­но та про­фе­сій­но. На­при­клад, сим­во­лі­ка «ДНР», яку влада Мир­но­гра­да ви­ко­ри­ста­ла під час свя­тку­ва­н­ня Дня ша­хта­ря та яка обу­ри­ла гро­мад­ськість, що не­гай­но звер­ну­ла­ся без­по­се­ре­дньо до Ку­ця, для го­ло­ви ВЦА ви­яви­ла­ся зви­чай­ною по­мил­кою чи­нов­ни­ка, який, не за­ду­му­ю­чись, про­сто тя­гне з ін­тер­не­ту те, що очі ба­чать. Пи­та­н­ня від­сто­ро­не­н­ня під­ряд­чи­ків, які ма­ють по кіль­ка гу­чних кар­них справ за по­ру­ше­н­ня в про­це­сі ре­мон­ту опор­них шкіл, Куць ди­пло­ма­ти­чно ви­знав скла­дни­ми, але ви­рі­шу­ва­ти їх кар­ди­наль­но по­ки що не зби­ра­є­ться. По-пер­ше, ці спра­ви мо­жуть іти до су­ду ро­ка­ми, а не осу­дже­ний, от­же, не ви­ну­ва­тий. А по-дру­ге, хто ж ві­зьме­ться до­ро­бля­ти там, де ін­ші вже на­псу­ва­ли...

ПО­ПРИ ФОРМАТ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ, ДІАЛОГ БУВ ДО­СИТЬ НОМІНАЛЬНИМ. ГО­ЛО­ВА ВЦА ВІДПОВІДАВ НА ВСІ ЗАПИТАННЯ ОФІЦІЙНО, З ПРОФЕСІЙНОЮ ВИПРАВКОЮ, НЕ НАД­ТО ЗАНУРЮЮЧИСЬ У СУТЬ ПРО­БЛЕМ. ЙО­ГО НІ­ЧО­ГО НЕ ОБУРЮВАЛО, ЯК ЧАСТО БУ­ЛО ЗА ЧАСІВ ПАВЛА ЖЕБРІВСЬКОГО, ВІН НІ­КО­ГО НЕ ОБРАЖАВ

По­при формат прес-конференції, діалог був до­сить номінальним. Го­ло­ва ВЦА відповідав на всі запитання офіційно, з професійною виправкою, не над­то занурюючись у суть про­блем. Йо­го ні­чо­го не обурювало, як часто бу­ло за часів Павла Жебрівського, він ні­ко­го не ображав, але пи­та­н­ня, що сто­су­є­ться де­кла­ра­ції, яку ге­не­рал-ма­йор від­мо­вив­ся на­да­ва­ти як пра­ців­ник спец­служб, обі­рвав на пів­сло­ві. А ще на­віть не три­мав у ру­ках ру­чки та бло­кно­та, у який за­зви­чай чи­нов­ни­ки за­пи­су­ють про­блем­ні запитання, які по­тре­бу­ють їхньо­го втру­ча­н­ня. Бу­ло по­мі­тно, що для но­во­го го­ло­ви ВЦА все і без на­га­ду­ва­н­ня акти­ві­стів ві­до­мо й зро­зумі­ло: з огля­ду на йо­го по­пе­ре­дню по­са­ду це лег­ко по­ясни­ти. «Зов­сім не див­на для ме­не тен­ден­ція. Чи­нов­ни­кам гро­мад­ськість за­зви­чай по­трі­бна, ко­ли на неї тре­ба по­сла­ти­ся, аби за­твер­ди­ти свої рі­ше­н­ня та ба­жа­н­ня. А в на­шо­му ви­пад­ку на­віть цього не по­трі­бно, на­ві­що то­ді ро­би­ти зай­ві ру­хи? — ка­же ке­рів­ник Фон­ду роз­ви­тку гро­ма­ди із Кр­ама­тор­ська Ста­ні­слав Чер­но­гор. — По­пе­ре­дній го­ло­ва ста­ран­но вда­вав, ні­би слу­хає гро­мад­ськість, що ні­як не по­зна­ча­ло­ся на спра­вах. За­раз на­віть це не по­трі­бно. То не до­бре й не по­га­но — то своє- рі­дний від­би­ток про­фе­сії. А ще, з одно­го бо­ку, нас ті­шить, що з по­явою Ку­ця ще­зли зві­ду­сіль порт­ре­ти го­ло­ви ВЦА й з’яви­ли­ся порт­ре­ти пре­зи­ден­та. Але їх те­пер так ба­га­то, що ми вже жар­ту­є­мо: по­пе­ре­дник на них за­оща­джу­вав, то­му до кін­ця ро­ку тре­ба до­гна­ти план».

Ві­до­мо, що Оле­ксандр Куць за ці три мі­ся­ці встиг зу­стрі­ти­ся тіль­ки з прав­лі­н­ням обла­сної Гро­мад­ської ра­ди, яка фор­му­ва­ла­ся з ве­ли­че­зним скан­да­лом: до неї не по­тра­пи­ли най­актив­ні­ші об’єд­на­н­ня обла­сті, що є стри­жнем укра­їн­ської по­зи­ції ре­гіо­ну від по­ча­тку бойових дій. Зви­чай­но ж, до прав­лі­н­ня уві­йшли «най­зру­чні­ші» акти­ві­сти, про ре­зуль­та­ти зу­стрі­чі ши­ро­кий за­гал не по­ві­дом­ля­ли. Ба­чи­ло­ся так, ні­би по­дія бу­ла не над­то ва­жли­вою для всіх сто­рін. Ке­рів­ник ГО «Ба­хмат», жур­на­ліст із Ко­стян­ти­нів­ки Во­ло­ди­мир Бе­ре­зін вва­жає, що сьо­го­дні гро­мад­ські ра­ди пе­ре­ста­ли бу­ти пред­став­ни­ка­ми ін­те­ре­сів населення, то­му тре­ба на­по­ля­га­ти на по­вер­нен­ні мо­жли­во­сті за­сто­су­ва­н­ня ін­ших, про­гре­сив­них за­со­бів вза­є­мо­дії вла­ди та гро­ма­ди: «У нас по­ки що все до­го­ри дри­ґом. Звер­ні­ться до єв­ро­пей­сько­го або аме­ри­кан­сько­го до­сві­ду: нор­маль­ні гро­мад­ські ді­я­чі по­вин­ні ду­ма­ти, як за­лу­ча­ти до ви­рі­ше­н­ня про­блем ши­ро­кі ма­си зем­ля­ків, а не про­сто ло­бі­ю­ва­ти пев­ні ін­те­ре­си чи по­кра­щу­ва­ти жи­т­тя лю­дей, як лю­блять ка­за­ти пред­став­ни­ки вла­ди. До гро­мад­ських рад на­віть не всі ГО мо­жуть по­тра­пи­ти. За­про­ва­дже­но рей­тин­го­ве го­ло­су­ва­н­ня, яке вже ду­же май­стер­но на­вчи­ли­ся ро­би­ти «та­ким, як тре­ба». Де­пу­та­ти в біль­шо­сті міст бу­ли обра­ні ще до вій­ни, то хто ж пред­став­ляє ін­те­ре­си лю­дей? То­му ми на­по­ля­га­є­мо на від­нов­лен­ні пра­кти­ки гро­мад­ських слу­хань із ва­жли­вих для всі­єї обла­сті пи­тань».

Бе­ре­зін вва­жає, що це своє­рі­дні від­чи­не­ні две­рі: хто має ба­жа­н­ня до­лу­чи­ти­ся до ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми, той бе­ре участь в обго­во­рен­ні. Бо сьо­го­дні в обла­сті не­має ані обла­сної ра­ди, ані ін­шо­го ме­ха­ні­зму впли­ву лю­дей на ви­рі­ше­н­ня го­стрих пи­тань: чи то па­трі­о­ти­чне ви­хо­ва­н­ня, чи та­ри­фи, чи еко­ло­гія. І неправильно ду­ма­ти, ні­би лю­ди не мо­жуть зна­ти, що їм ва­жли­во та по­трі­бно, а зна­ють тіль­ки чи­нов­ни­ки. Із цим пи­та­н­ням він звер­нув­ся до го­ло­ви ВЦА, але Оле­ксандр Куць за­пев­нив, що всі про­е­кти по­го­джу­ю­ться з пред­став­ни­ка­ми мі­сце­вої вла­ди та гро­мад­сько­сті. Однак не­зро­зумі­ло, що то за ме­ха­ні­зми по­го­дже­н­ня й чо­му обго­во­ре­н­ня від­бу­ва­ю­ться тіль­ки в мо­мент за­твер­дже­н­ня, а не фор­му­ва­н­ня за­пи­тів гро­мад. «Ска­жі­мо, є про­бле­ма без­дом­них тва­рин. Збе­рі­мо­ся на гро­мад­ські слу­ха­н­ня з усіх міст, щоб ви­рі­ши­ти до­лю обла­сної про­гра­ми, а не ко­пир­са­ти­ся кожен у сво­їх бі­дах», — на­во­дить приклад акти­віст. І зга­дує, як са­ме обла­сні гро­мад­ські слу­ха­н­ня ко­лись до­по­мо­гли від­сто­я­ти за­бо­ро­ну по­хо­ва­н­ня ра­діо­актив­них від­хо­дів у со­ля­них ша­хтах Со­ле­да­ра.

Май­же з та­кою са­мою про­по­зи­ці­єю до го­ло­ви ВЦА про­ве­сти від­кри­ту на­ра­ду в ре­жи­мі кру­гло­го сто­лу ви­сту­пив не­що­дав­но го­ло­ва ГО «Асо­ці­а­ція пра­ців­ни­ків транс­порт­ної га­лу­зі та ін­фра­стру­кту­ри» Ан­дрій Ка­ти­шев. Він вва­жає, що тре­ба не­гай­но обго­во­ри­ти на­бо­лі­лі пи­та­н­ня,

які сто­су­ю­ться ме­ре­жі па­са­жир­ських пе­ре­ве­зень ре­гіо­ну, що ціл­ком розба­лан­со­ва­на у зв’яз­ку з вій­ною, про­бле­му пе­ре­ве­зе­н­ня піль­го­ви­ків та бо­роть­би з не­ле­га­ла­ми, які часто пра­цю­ють під «да­хом», зокре­ма, чи­нов­ни­ків і си­ло­ви­ків. Але на від­кри­те звер­не­н­ня він отри­мав від­по­відь, яку на­зи­ває бю­ро­кра­ти­чною від­пи­скою. «Ме­ні да­ли зро­зу­мі­ти: так, про­бле­ми з кон­кур­са­ми є, але у кві­тні змі­нив­ся за­кон, і в нас по­ки що не зна­йшло­ся ча­су по­вер­ну­ти пе­ре­ве­зе­н­ня в ме­жі за­кон­но­сті. Кон­курс обі­ця­ють про­ве­сти най­ближ­чим ча­сом, але без гро­шо­вих мар­шру­тів — там, де сьо­го­дні на­пів­ле­галь­но пра­цю­ють свої за ви­зна­ни­ми су­дом не­за­кон­ни­ми до­го­во­ра­ми й всу­пе­реч рі­ше­н­ням су­ду про не­за­кон­ність стя­гне­н­ня опла­ти з па­са­жи­рів на ре­гу­ляр­них спе­ці­аль­них пе­ре­ве­зе­н­нях. Із не­ле­га­ла­ми пи­та­н­ня теж є, але бо­роть­ба три­ває. Кон­кре­тних ре­зуль­та­тів по­ки що не­має, та ми ста­ра­є­мо­ся. А кру­глий стіл вам по­трі­бен? Бу­де вам стіл. Ко­ли? Не зна­є­мо. Але ко­лись обі­ця­є­мо», — на­пи­сав Ка­ти­шев на сво­їй сто­рін­ці у Facebook.

Го­ту­ю­чись до те­ми, до­ве­ло­ся за­пи­та­ти про вза­є­мо­дію з го­ло­вою ВЦА в по­над 20 акти­ві­стів з усіх ку­то­чків віль­ної те­ри­то­рії До­неч­чи­ни. Най­ча­сті­ше у від­по­відь бу­ло чу­ти «по­ки що ні», але «ма­буть, кра­ще, ніж по­пе­ре­дній». І тіль­ки один під­твер­див, що спіл­ку­вав­ся осо­би­сто, хо­ча й не тор­кав­ся гли­бо­ких про­блем. «Я опти­міст, то­му на сьо­го­дні плю­сую, бо ба­чу, що лю­ди­на мір­кує тве­ре­зо. Він ска­зав про всі­ля­ке спри­я­н­ня ма­ло­му та се­ре­дньо­му бі­зне­су, за­пев­нив у під­трим­ці «кур­ку­лів». Ко­ли вру­чав ме­ні

на­го­ро­ду, ска­зав: «Усе бу­де Укра­ї­на!». Ду­же не хо­ті­ло­ся б по­ми­ли­ти­ся», — зі­знав­ся Сер­гій Сви­ри­ден­ко, вла­сник фер­мер­сько­го по­двір’я, ство­ре­но­го за до­по­мо­гою про­гра­ми «Укра­їн­ський до­не­цький кур­куль», іні­ці­а­то­ром якої був Пав­ло Же­брів­ський.

Що ро­би­ти гро­мад­сько­сті До­неч­чи­ни? Го­ло­ви обла­сті змі­ню­ю­ться, і на­їв­но ду­ма­ти, що хтось із них по­над усе пра­гну­ти­ме по­чу­ти їхню дум­ку чи за­лу­ча­ти до актив­но­го ви­рі­ше­н­ня про­блем. По­ки що та­ко­го не існує на жо­дно­му з рів­нів вла­ди. За­ли­ша­є­ться одне, і в цьо­му гро­мад­ськість До­неч­чи­ни ма­ло чим від­рі­зня­є­ться від акти­ві­стів з ін­ших ре­гіо­нів: об’єд­ну­ва­ти­ся в ба­жан­ні ство­рю­ва­ти си­сте­му вза­є­мо­дії, яка не ґрун­ту­ва­ти­ме­ться на осо­би­сто­му пра­гнен­ні ко­гось її під­три­му­ва­ти або ігно­ру­ва­ти. І актив­ною в цьо­му, як не кру­ти, має бу­ти са­ме та сто­ро­на, що ви­ма­гає вза­є­мо­дії, — гро­мад­ськість, яка по­вин­на шу­ка­ти рі­зні спосо­би вті­ле­н­ня. На­віть якщо все тре­ба бу­де по­чи­на­ти з ко­жним на­сту­пним чи­нов­ни­ком на­но­во, аж по­ки це не ста­не нор­мою. Ко­гось уда­сться «про­би­ти» мі­тин­га­ми чи за­кли­ка­ми в со­цме­ре­жах, а хтось від­гу­кне­ться на офі­цій­ні кон­стру­ктив­ні про­по­зи­ції. По­ки що гро­мад­ськість До­неч­чи­ни, по­при пев­ну за­кри­тість ке­рів­ни­ка ВЦА, не втра­чає на­дії й за­пи­су­є­ться до ге­не­ра­ла на особистий при­йом: «У пла­нах зу­стрі­ти­ся з го­ло­вою ВЦА на­при­кін­ці жов­тня з при­во­ду роз­ви­тку пла­сто­во­го ру­ху на До­неч­чи­ні. По­ди­ви­мо­ся, що ви­йде», — ка­же ке­рів­ник цього па­трі­о­ти­чно­го на­пря­му Ма­ксим По­та­пчук.

Ми­ну­ле зо­бов’язує. Но­вий очіль­ник До­не­цької ВЦА ге­не­рал- ма­йор СБУ Оле­ксандр Куць на­ма­га­є­ться по­ка­за­ти свою до­бру обі­зна­ність у про­бле­мах ре­гіо­ну та па­трі­о­тизм

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.