Ко­ле­кціо­не­ри ма­рок

У Ки­таю ви­ни­кли про­бле­ми з ре­є­стра­ці­єю брен­дів — як іно­зем­них, так і вла­сних

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - © 2018 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

На­ві­що ки­тай­ські ша­храї кра­дуть між­на­ро­дні брен­ди

Жер­твою ін­тер­нет-цен­зу­ри на по­ча­тку цього ро­ку в Ки­таї ста­ла Свин­ка Пеп­па, пі­сля то­го як цю ро­же­ву улю­бле­ни­цю ді­тла­хів при­сво­ї­ли со­бі юні ки­тай­ські не­фор­ма­ли, зро­бив­ши з неї сим­вол про­те­сту. Але по­пу­ляр­на па­ця ста­ла об’єктом й ін­шої не­ба­жа­ної ува­ги: під час ре­є­стра­ції пов’яза­них із цим брен­дом тор­го­вих ма­рок ( ТМ) іно­зем­ни­ми са­мо­зван­ця­ми, які спо­ді­ва­ю­ться отри­ма­ти ви­го­ду від під­роб­ки брен­да чи кон­ку­рен­ції або ж стя­гну­ти со­лі­дний штраф, ко­ли на мар­ку ви­су­нуть пре­тен­зії справ­жні вла­сни­ки Пеп­пи. Ми­ну­ло­го мі­ся­ця бри­тан­ські вла­сни­ки цього муль­ти­плі­ка­цій­но­го пер­со­на­жа по­ві­до­ми­ли, що по­над 100 ки­тай­ських фірм по­да­ло за­яв­ки на ТМ «Свин­ка Пеп­па» ( де­які вже кіль­ка ро­ків то­му), фа­кти­чно за­бло­ку­вав­ши їхню вла­сну.

У Пі­дне­бе­сній за­кон про тор­го­ві мар­ки спи­ра­є­ться на прин­цип пер­шої ре­є­стра­ції (на від­мі­ну від прин­ци­пу пер­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня, який діє в США та Бри­та­нії й ґрун­ту­є­ться на фа­кті про­да­жу кон­кре­тно­го то­ва­ру чи по­слу­ги). А от­же, шви­день­ко за­ре­є­стру­вав­ши ТМ, мі­сце­вий бі­знес мо­же не допу­сти­ти вла­сни­ків ори­гі­наль­но­го брен­да на ри­нок Ки­таю. Зав­дя­ки де­ше­ви­зні ре­є­стра­ції во­ни з’яв­ля­ю­ться со­тня­ми. Від цього вже по­стра­жда­ли де­ся­тки іно­зем­них ком­па­ній — від Apple (яка 2012 ро­ку за­пла­ти­ла $60 млн, щоб по­вер­ну­ти со­бі пра­во ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти свою ж тор­го­ву мар­ку ipad у Ки­таї) до аме­ри­кан­ської Pfizer, що все ще не во­ло­діє ТМ ки­тай­ськи­ми іє­ро­глі­фа­ми, під якою в Ки­таї ві­до­мий її про­дукт Viagra.

А те­пер уже й ки­тай­ські брен­ди на вла­сно­му до­сві­ді від­чу­ли, що та­ке ста­ти мі­шен­ню іно­зем­них са­мо­зван­ців. У хо­ді роз­слі­ду­ва­н­ня, за­мов­ле­но­го Ки­тай­ською асо­ці­а­ці­єю тор­го­вих ма­рок (ло­біст­ська гру­па), ви­яв­ле­но кра­діж­ку ТМ у май­же 100 із 300 най­ві­до­мі­ших її чле­нів. У се­ре­дньо­му ко­жну тор­го­ву мар­ку не­за­кон­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли в чо­ти­рьох кра­ї­нах. Най­біль­ше по­стра­жда­ли 98 брен­дів, які на­ле­жать ви­ро­бни­ко­ві смар­тфо­нів Vivo (не­за­кон­не ви­ко­ри­ста­н­ня в 53 кра­ї­нах і ре­гіо­нах, серед яких США, Бра­зи­лія та ЄС). Ін­шою жер­твою став бренд ци­га­рок Hunan China Tobacco Industry ( у 21 кра­ї­ні від Па­на­ми до Ін­до­не­зії).

Но­вою цю пра­кти­ку не на­звеш: тор­го­вою мар­кою най­біль­шо­го брен­да тра­ди­цій­них ки­тай­ських лі­ків Tong Ren Tang не­за­кон­но во­ло­ді­ють ін­ші ком­па­нії в Япо­нії, Пів­ден­ній Ко­реї, США та Єв­ро­пі ще з 1980-х ро­ків. Але зга­да­на ви­ще Асо­ці­а­ція за­яв­ляє, що зло­чин­не ви­ко­ри­ста­н­ня ки­тай­ських брен­дів, вар­тість яких по­стій­но зро­стає, на­бу­ло ве­ли­че­зних мас­шта­бів.

Так, то­рік де­ся­тки ви­ро­бни­ків ігра­шок, пе­ре­ва­жно з ра­йо­ну Чен­хай мі­ста Шань­тоу на пів­дні про­він­ції Гу­ан­дун, ді­зна­ли­ся, що в Чи­лі мі­сце­вий тор­гі­вець за­ре­є­стру­вав по­над 300 їхніх ТМ, як наслідок — де­які

про­ду­кти не мо­гли прой­ти ми­тни­цю. Ви­ро­бник ав­то­мо­біль­них по­кри­шок Tianjin Wanda Tyre Group від­мо­вив­ся на­да­ти екс­клю­зив­ні пра­ва на дистри­бу­цію фін­сько­му ав­то­ри­зо­ва­но­му ди­ле­ру й аж то­ді ді­знав­ся, що йо­го пар­тнер за­ре­є­стру­вав ТМ Wanda для вла­сно­го ви­ко­ри­ста­н­ня в ЄС 2011 ро­ку. З 2014-го ки­тай­ський про­до­воль­чий гі­гант ро­бить усе мо­жли­ве, щоб ска­су­ва­ти ре­є­стра­цію сво­єї тор­го­вої мар­ки в Ту­ман­но­му Аль­біо­ні бри­тан­ським гро­ма­дя­ни­ном ки­тай­сько­го по­хо­дже­н­ня.

Про­те ки­тай­ські фір­ми, як, вла­сне, і за­хі­дні, по­ба­чи­ли, що ре­є­стра­цію ТМ са­мо­зван­ця­ми ану­лю­ва­ти важ­ко. Яні Ка­у­ло, пар­тнер фін­ської ком­па­нії із за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, яка пред­став­ля­ла ін­те­ре­си Wanda, ка­же, що по­ча­сти про­бле­ма спри­чи­не­на не­дба­лим збе­рі­га­н­ням фай­лів, які під­твер­джу­ють пра­во пер­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня. Ма­буть, це бу­ло лег­ко: Wanda про­да­ва­ла по­кри­шки в Єв­ро­пі з 2006 ро­ку. Але на своє звер­не­н­ня до Бю­ро ЄС з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті ді­ста­ла від­мо­ву й та­ким чи­ном втра­ти­ла свій основ­ний бренд на рин­ку ЄС.

Бю­ро в спра­вах тор­го­вих ма­рок роз­гля­да­ють скар­ги ки­тай­ських брен­дів, пам’ята­ю­чи про без­жаль­не за­хо­пле­н­ня тро­ля­ми з КНР єв­ро­пей­ських ТМ, до­дає Ка­у­ло. Не до­по­ма­гає тут і слаб­ка по­зи­ція за кор­до­ном тор­го­вих ма­рок, на­пи­са­них ки­тай­ськи­ми іє­ро­глі­фа­ми. У ЄС за­кон про ТМ ви­знає ли­ше їхній ві­зу­аль­ний ком­по­нент, а не ви­мо­ву чи кон­це­пту­аль­не зна­че­н­ня. То­му їх лег­ко ко­пі­ю­ва­ти, на­при­клад, омо­ні­ма­ми, що мо­же вве­сти в ома­ну ки­тай­сько­мов­них по­ку­пців за кор­до­ном.

Пі­дне­бе­сна по­си­лює за­хо­ди із за­хи­сту сво­їх брен­дів. Пі­сля то­го як Ки­тай­ська асо­ці­а­ція тор­го­вих ма-

рок ство­ри­ла у кві­тні від­по­від­ний ко­мі­тет, від­ді­ле­н­ня з’яви­ло­ся в при­мор­сько­му мі­сті Нань­тун, су­сі­дній Шан­хай та­кож ого­ло­сив про на­мір від­кри­ти ана­ло­гі­чний офіс. Спра­ва про чи­лій­ські ігра­шки фі­гу­ру­ва­ла в пер­шій се­рії по­пе­ре­джень про по­ру­ше­н­ня прав вла­сно­сті на брен­ди, зро­бле­них ки­тай­ським уря­дом у 2017 ро­ці.

Нін Ліч­жи, екс­перт із пра­ва на ін­те­ле­кту­аль­ну вла­сність, який за­ймав­ся ви­пад­ком у Чи­лі, на­звав йо­го не­зви­чай­ним і ва­жли­вим. Кон­флікт бу­ло ви­чер­па­но, ко­ли зга­да­ний ви­ще чи­лій­ський бі­зне­смен по­го­див­ся ста­ти ав­то­ри­зо­ва­ним ди­ле­ром у Чи­лі ігра­шок із Шань­тоу. З огля­ду на лег­кість і швид­кість, з яки­ми бу­ло до­ся­гну­то зго­ди, Ка­у­ло не ви­клю­чає втру­ча­н­ня ки­тай­сько­го уря­ду.

Чи мо­же за­не­по­ко­є­н­ня до­лею вла­сних брен­дів спо­ну­ка­ти Пі­дне­бе­сну гра­ти че­сні­ше з чу­жи­ми? Лі­де­ри кра­ї­ни вже по­гро­жу­ють по­си­ли­ти за­хо­ди із за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. То­рік трьох там­те­шніх ви­ро­бни­ків взу­т­тя зо­бов’яза­ли за­пла­ти­ти 10 млн юа­нів ($1,5 млн) аме­ри­кан­ській ком­па­нії New Balance за ко­пі­ю­ва­н­ня її ло­го­ти­па. У сер­пні Lego Group ви­гра­ла справу про­ти ки­тай­сько­го ви­ро­бни­ка ігра­шок Lepin, який ско­пі­ю­вав її ко­льо­ро­ві кон­стру­ктор­ські на­бо­ри й був зму­ше­ний ви­пла­ти­ти дан­ській фір­мі 15 млн юа­нів. Це бу­ло одне з на­ймас­шта­бні­ших рі­шень у спра­ві про за­хист тор­го­вої мар­ки, ухва­ле­не ки­тай­ським су­дом. І то­го са­мо­го мі­ся­ця двом там­те­шнім ком­па­ні­ям бу­ло за­бо­ро­не­но ви­пу­ска­ти про­ду­кцію з ви­ко­ри­ста­н­ням зо­бра­же­н­ня Свин­ки Пеп­пи (суд на­звав цю справу ві­ко­пом­ною). Отак не­сум­лін­ні бі­зне­сме­ни під­кла­ли са­мі со­бі сви­ню.

Не зна­йшли. Ві­це- пре­зи­дент з ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки ком­па­нії Apple Джордж Ста­за­ко­пу­лос у ли­сті до Кон­гре­су США за­явив, що ком­па­нія не зна­йшла ознак ата­ки на її ре­сур­си. Це бу­ло від­по­від­дю на звіт Bloomberg Businessweek, у яко­му по­ві­дом­ля­ло­ся, що Ки­тай та­єм­но ви­ко­ри­сто­ву­вав мі­кро­чи­пи в сер­ве­рах, про­да­них Apple з ме­тою шпи­гун­ства

Під­кла­ли сви­ню. Ки­тай­ські са­мо­зван­ці бло­ку­ють між­на­ро­дну тор­гів­лю, не­за­кон­но ре­є­стру­ю­чи пра­ва на брен­ди, як-от на бри­тан­ську «Свин­ку Пеп­пу»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.