Ди­ле­ма жі­нок з ака­де­мі­чної сфе­ри

Ба­га­то жі­нок з уні­вер­си­тет­ською осві­тою мрі­ють про ве­ли­кі сім’ї. Про­те ре­аль­ні­стю це стає рід­ко. На пе­ре­шко­ді — скла­дний по­шук пар­тне­ра чи не­ста­біль­ність ро­бо­ти, а то­ді по­чи­нає ті­ка­ти біо­ло­гі­чний го­дин­ник

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Інґа Мі­хлер, Die Welt

Як обра­ти між кар’єрою та ро­ди­ною

Ні­ме­цькі жін­ки жи­вуть із сер­йо­зною ди­ле­мою. І що кра­ще во­ни осві­че­ні, то во­на біль­ша. Адже що ви­щий рі­вень їхньої осві­ти, то мен­ше ді­тей во­ни на­ро­джу­ють. Серед жі­нок із ви­щою осві­тою кіль­кість без­ді­тних осо­бли­во ви­со­ка, на­то­мість час­тка ма­те­рів із ве­ли­ки­ми сім’ями, які на­вча­ю­ться, не­ве­ли­ка.

Рі­вень на­ро­джу­ва­но­сті впав із по­си­ле­ним всту­пом жі­нок у ви­ші. Упро­довж де­ся­ти­літь це го­лов­на про­бле­ма ні­ме­цької сі­мей­ної по­лі­ти­ки. Тим- то й не­спо­ді­ва­ні остан­ні да­ні Фе­де­раль­но­го ін­сти­ту­ту до­слі­джень на­ро­до­на­се­ле­н­ня (Bundesinstitut

Троє або біль­ше ді­тей, не бе­ру­чи до ува­ги всі пе­ре­шко­ди, — іде­аль­на кіль­кість, ка­жуть у ре­пре­зен­та­тив­но­му опи­ту­ван­ні май­же

35% 25–47-рі­чних жі­нок з уні­вер­си­тет­ською осві­тою. На­то­мість серед жі­нок із по­ча­тко­вою або се­ре­дньою осві­тою ли­ше 33,5% та 28% від­по­від­но хо­чуть ма­ти ве­ли­ку сім’ю

für Bevölkerungsforschung, BIB), які екс­клю­зив­но отри­мав Welt am Sonntag. Згі­дно з ни­ми жо­ден ін­ший осві­тній про­ша­рок не ба­жає стіль­кох ді­тей, скіль­ки жін­ки з ака­де­мі­чної сфе­ри. Троє або біль­ше, не бе­ру­чи до ува­ги всі пе­ре­шко­ди, — іде­аль­на кіль­кість, ка­жуть у ре­пре­зен­та­тив­но­му опи­ту­ван­ні май­же 35% 25–47-рі­чних жі­нок з уні­вер­си­тет­ською осві­тою. На­то­мість серед жі­нок із по­ча­тко­вою або се­ре­дньою осві­тою ли­ше 33,5% та 28% від­по­від­но хо­чуть ма­ти ве­ли­ку сім’ю.

Про­те ви­да­є­ться, що на шля­ху до ба­га­то­ді­тно­сті в жі­нок із ви­щою осві­тою осо­бли­во ве­ли­кі тру­дно­щі. Адже насправді ли­ше 14% із них ма­ють ба­га­то­ді­тні сім’ ї. «При­чи­на в то­му, що са­ме жін­ки з ака­де­мі­чної сфе­ри за­над­то часто від­кла­да­ють своє ба­жа­н­ня ма­ти ди­ти­ну на по­тім», — по­яснює Мар­тін Бу­ярд, ди­ре­ктор із до­слі­джень BIB.

ПІЗНЄ МАТЕРИНСТВО АЖ НІ­ЯК НЕ ІДЕАЛ

Жін­ки з ви­щою осві­тою пер­шу ди­ти­ну на­ро­джу­ють у се­ре­дньо­му в 34. На­то­мість для менш осві­че­них се­ре­дній вік ста­но­вить 28 ро­ків. Ста­ти­сти­чно 34 — це ви­ра­зно за­пі­зно, щоб при­ро­дно на­ро­ди­ти ще двох ді­тей. Згі­дно з між­на­ро­дним ме­ди­чним до­слі­дже­н­ням, про­ве­де­ним Уні­вер­си­те­том Ера­зма в Рот­тер­да­мі, жін­ка ма­ла б на­ро­ди­ти пер­шу ди­ти­ну най­пі­зні­ше в 31, тут до­слі­дни­ки ви­хо­дять з імо­вір­но­сті 75%, щоб при­ро­дно при­ве­сти на світ ще двох ма­лят. Для двох ді­тей най­пі­зні­ший вік 34 ро­ки, для одні­єї — 37.

Па­ра­докс: жін­ки з ака­де­мі­чної сфе­ри аж ні­як не вва­жа­ють пізнє материнство іде­аль­ним. У се­ре­дньо­му най­лі­пшим для пер­шої ди­ти­ни во­ни на­зи­ва­ють вік до 28 ро­ків, по­ка­зує до­слі­дже­н­ня ба­че­н­ня сім’ї BIB. Це на шість ро­ків мен­ше за фа­кти­чний се­ре­дній. У жо­дно­му ін­шо­му осві­тньо­му про­шар­ку ба­жа­н­ня та ре­аль­ність не рі­зня­ться так ко­ло­саль­но.

27% ЗА­ЛИ­ША­Ю­ТЬСЯ БЕЗДІТНИМИ

До­слі­дник BIB Бу­ярд бачить ба­га­то при­чин цього: «На жаль, чи­ма­ло 30-рі­чних жі­нок з ака­де­мі­чної сфе­ри ще на по­ча­тку кар’єри. Во­ни за­стря­га­ють у во­лон­тер­стві, про­гра­мах ста­жу­ва­н­ня або ро­бо­тах по­ча­тко­во­го рів­ня та ма­ють ще й стро­ко­ві кон­тра­кти. Са­ме остан­ні і є отру­тою для пла­ну­ва­н­ня сім’ї». Окрім то­го, ба­га­то цих мо­ло­дих жі­нок не знає, у яко­му мі­сці во­ни та їхній пар­тнер ко­лись опи­ня­ться. Або, що та­кож стає де­да­лі по­ши­ре­ні­шим, во­ни ще не хо­чуть прив’язу­ва­ти­ся до пар­тне­рів. До цього до­да­є­ться ві­до­ма серед со­ціо­ло­гів про­бле­ма па­ру­ва­н­ня. Во­на по- ля­гає в то­му, що жін­ки з ака­де­мі­чної сфе­ри до­сі зна­чно рід­ше, ніж чо­ло­ві­ки, одру­жу­ю­ться з осо­бою з ниж­чим рів­нем осві­ти. Це до­да­тко­во по­дов­жує по­шук пар­тне­ра. Іде­аль­но­го ба­тька ді­тей шу­ка­ють і шу­ка­ють. Так три­ває ро­ка­ми, ба­жа­н­ня ма­ти на­щад­ків від­кла­да­є­ться, до­ки на­ре­шті для де­яких жі­нок не стає за­над­то пі­зно. Згі­дно з да­ни­ми Фе­де­раль­но­го ста­ти­сти­чно­го управ­лі­н­ня, 27% усіх жі­нок з ака­де­мі­чної сфе­ри в Ні­меч­чи­ні без­ді­тні. На­то­мість серед усіх жі­нок час­тка тих, хто не на­ро­див ди­ти­ну у ві­ці між 42 і 49 ро­ка­ми, ста­но­вить ли­ше 20%. Во­дно­час час­тка жі­нок із ви­щою осві­тою в за­галь­но­му на­се­лен­ні різ­ко зро­сла. У 2017-му близь­ко 30% 30–34-рі­чних ма­ли ви­щу осві­ту. Це бу­ло вдві­чі біль­ше, ніж у по­ко­лін­ні їхніх ма­те­рів.

КАР’ЄРА, ЩО ДАЄ ВІЛЬНО ДИХАТИ БАГАТОДІТНИМ СІМ’ЯМ

Пе­ре­дов­сім у га­лу­зях, які вва­жа­ю­ться осо­бли­во пер­спе­ктив­ни­ми, та­ких як комп’ютер­ні та при­ро­дни­чі на­у­ки, фа­хів­ці-жін­ки утри­му­ю­ться від за­сну­ва­н­ня сім’ ї. За да­ни­ми Фе­де­раль­но­го ста­ти­сти­чно­го управ­лі­н­ня, бездітними за­ли­ша­ю­ться 40% про­гра­мі­сток.

У так зва­них про­фе­сі­ях MINT (ма­те­ма­ти­ка, ін­фор­ма­ти­ка, при­ро­дни­чі на­у­ки та те­хно­ло­гії), які в ми­ну­ло­му вва­жа­ли­ся чо­ло­ві­чи­ми га­лу­зя­ми, за бра­ку фа­хів­ців ро­бо­то­дав­ці на­ма­га­ю­ться за­лу­ча­ти жі­нок, але, очевидно, рід­ко про­по­ну­ють ро­бо­че се­ре­до­ви­ще, що по­лег­шує ство­ре­н­ня сім’ ї. Дру­жні до ро­дин умо­ви пра­ці та ква­лі­фі­ко­ва­ні ро­бо­ти на умо­вах не­пов­ної зайня­то­сті, які про­по­ну­ють сім’ям із ма­лень­ки­ми ді­тьми до­ста­тньо ча­су для до­гля­ду за ни­ми й во­дно­час за­ли­ша­ють від­кри­ти­ми про­фе­сій­ні мо­жли­во­сті, на дум­ку Бу­яр­да, є клю­чем до зро­ста­н­ня ба­га­то­ді­тно­сті серед лю­дей з ака­де­мі­чної сфе­ри. До­слі­дник ви­сту­пає за кар’єру, що дає віль­не ди­ха­н­ня та біль­ше рів­но­прав­но­сті.

ЖИ­ТЛО ДЛЯ ВЕ­ЛИ­КИХ СІ­МЕЙ НАД­ТО ДОРОГЕ

Сім’ям із ма­лень­ки­ми ді­тьми мо­жна бу­ло б, на­при­клад, пі­сля ди­тя­чих гро­шей ви­пла­чу­ва­ти ще й дер­жав­ний бо­нус, якщо обоє ба­тьків зайня­ті від 60% до 90% зви­чай­но­го ро­бо­чо­го дня. «Ідея по­ля­гає в роз­бит­ті уста­ле­них стру­ктур, де жін­ки пі­сля на­ро­дже­н­ня ді­тей часто пра­цю­ють пів­дня».

Якщо по­лі­ти­ки в на­шій кра­ї­ні хо­чуть при­пи­ни­ти спад на­ро­джу­ва­но­сті, во­ни по­вин­ні, з огля­ду на ста­ти­сти­ку, пе­ре­дов­сім по­дба­ти про ве­ли­кі сім’ ї. Остан­ні­ми де­ся­ти­лі­т­тя­ми їхня час­тка ду­же зни­зи­ла­ся й, згі­дно з під­ра­хун­ка­ми BIB, ста­но­вить при­бли­зно 68% за­галь­но­го змен­ше­н­ня на­ро­джу­ва­но­сті в Ні­меч­чи­ні. Ли­ше 26% мо­жна по­ясни­ти зро­ста­н­ням без­ді­тно­сті.

Аксель Плюн­нек­ке, до­слі­дник Кельн­сько­го ін­сти­ту­ту ні­ме­цької

еко­но­мі­ки, на­пи­сав огляд на те­му ба­га­то­ді­тних сі­мей і зро­бив низ­ку про­по­зи­цій по­лі­ти­кам: «По­кра­ще­н­ня в га­лу­зі осві­ти та мо­жли­во­стей по­ча­ти кар’єру з ди­ти­ною бу­ли б ко­ри­сни­ми». Це по­лег­ши­ло б мо­ло­дим па­рам зав­да­н­ня на­ро­ди­ти кіль­ка ді­тей від­но­сно ра­но. На­сту­пні ва­жли­ві пун­кти — су­мі­сність сім’ ї з ро­бо­тою, ва­рі­ан­ти до­гля­ду — зо­рі­єн­то­ва­ні на по­тре­би в гну­чких го­ди­нах ро­бо­ти. Окрім то­го, ба­га­то­ді­тні сім’ ї по­вин­ні ма­ти до­ста­тньо мі­сця для жи­т­тя.

Про­те пе­ре­дов­сім у ве­ли­ких мі­стах просторі квар­ти­ри де­фі­ци­тні й до­ро­гі.

«НАРОДЖУЙТЕ ДІ­ТЕЙ КО­ЛИ ВАМ ПІДХОДИТЬ»

Плюн­нек­ке ка­же й про со­ці­аль­ний імідж ба­га­то­ді­тних сі­мей. Тут слід по­зба­ви­ти­ся ста­рих сте­ре­о­ти­пів і зробити ба­га­то­ді­тність нор­мою. По-

до­ла­н­ня сте­ре­о­ти­пів та­кож є по­стій­ною те­мою для ген­дер­ної до­слі­дни­ці Ель­ке Хольст. Во­на на­у­ко­ва ди­ре­ктор­ка Ні­ме­цько­го ін­сти­ту­ту еко­но­мі­чних до­слі­джень (DIW) і знає, на­скіль­ки мі­цно не­рів­но­мір­ний роз­по­діл сі­мей­ної та по­бу­то­вої пра­ці три­ма­є­ться й серед мо­ло­дих пар. До­слі­дни­ця ра­дить жін­кам ду­ма­ти про це ще під час по­шу­ку пар­тне­ра. Ді­ти та кар’єра — за та­ку ком­бі­на­цію по­вин­ні від­по­від­а­ти та­кож чо­ло­ві­ки й бра­ти на се­бе ча­сти­ну зав­дань.

Во­на має ще одну по­ра­ду для мо­ло­дих осві­че­них жі­нок, які хо­чуть ма­ти ве­ли­кі сім’ ї: «Народжуйте ді­тей ко­ли вам підходить». Адже опти­маль­но­го ча­су для ва­гі­тно­сті, як під час на­вча­н­ня, так і пі­сля пер­ших кар’єр­них кро­ків, одна­ко­во не існує. А це озна­чає, що слід при­сто­со­ву­ва­ти кар’єру до жи­т­тя, а не нав­па­ки.

Кар’єра за­мість ро­ди­ни. Де­да­лі біль­ше ні­ме­цьких жі­нок із ви­щою осві­тою від­тер­мі­но­вує на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни за­ра­ди кра­що­го пра­це­вла­шту­ва­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.