16–20 жов­тня

че­ка­є­мо Вас на та­ких за­хо­дах у Кни­гар­нях «Є»

Ukrainskiy Tyzhden - - КУЛЬТУРА -

Ки­їв (вул. Ли­сен­ка, 3):

16 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки збір­ни­ка тво­рів пе­ре­мож­ців пер­шо­го кон­кур­су істо­ри­чно­го опо­віда­н­ня «Proми­ну­ле» «Memento momentum сво­бо­ди». Уча­сни­ки: Со­фія Фі­ло­нен­ко, Ві­ктор Ра­зжи­він, Ві­та­лій Ми­хай­лов­ський, пе­ре­мож­ці кон­кур­су «Proми­ну­ле». Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Тем­по­ра» та пор­та­лом « Лі­та­кцент ». Мо­де­рує Оль­га Пе­трен­ко.

18 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція збір­ки Ми­ко­ли Во­ро­б­йо­ва «Го­ра і кві­тка» з по­е­ти­чної се­рії «УПА» ( Укра­їн­ська По­е­ти­чна Ан­то­ло­гія) за уча­стю ав­то­ра. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «А- БА- БА- ГА-ЛА- МА- ГА». Мо­де­рує Іван Мал­ко­вич.

19 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Хри­сті Вен­гри­нюк «На­ро­джу­ва­ти­ся і по­ми­ра­ти взу­тим» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Люб­ко Де­реш.

20 жов­тня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей від 8 ро­ків. Пре­зен­та­ція но­вої книж­ки Юлії Ілю­хи «Як Гри­цик Му­ху- Не­хо­чу­ху пе­ре­міг » за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Мо­но­літ- Bizz».

Ки­їв (вул. Хре­ща­тик, 46):

17 жов­тня, 19:00 — пре­зен­та­ція книж­ки Сер­гія Дзю­би та Ар­те­мія Кір­са­но­ва «По­зив­ний «Бан­де­рас » за уча­стю ав­то­рів та акто­рів з одно­ймен­ної екра­ні­за­ції ре­жи­се­ра За­зи Бу­а­дзе. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом « Фа­бу­ла». Мо­де­рує Оле­ксій Пе­чій.

Він­ни­ця (вул. Со­бор­на, 89):

16 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція збір­ки ко­ро­ткої про­зи Ан­дрія Бон­да­ря «Це­ре­бро» за уча­стю ав­то­ра. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Оле­ксандр Ве­ше­ле­ні.

18 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Ар­те­ма Ча­пая «The Ukraine» за уча­стю ав­то­ра. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом 21. Мо­де­рує Оле­ксандр Ве­ше­ле­ні.

19 жов­тня, 18:00 — пре­зен­та­ція ро­ма­ну Ро­ксо­ла­ни Сьо­ми «Сві­ти су­мі­жні» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом « Ле­ген­да». Мо­де­рує Ві­кто­рія Гра­не­цька.

20 жов­тня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей від 5 ро­ків. Май­стру­є­мо ра­зом із Фін­ду­сом: чи­та­н­ня і май­стер- клас за мо­ти­ва­ми книж­ки Све­на Нурд­кві­ста «З Фін­ду­сом ці­лий рік » (ви­дав­ни­цтво «Нав­чаль­на кни­га — Бо­г­дан»).

Во­ло­ди­мир- Во­лин­ський (вул. Ко­вель­ська, 6): 20 жов­тня, 11:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей від 5 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Жу­льєтт Па­ра­ши­ні-де­ні та Олі­ве­ра Дю­пе­на «Бан­да пі­ра­тів. Ко­ра­бель- при­вид » (ви­дав­ни­цтво «Ра­нок ») та ство­ре­н­ня ком­па­са.

Дні­про (вул. Дми­тра Явор­ни­цько­го, 55): 17 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція ро­ма­ну Оле­га Ан­дрі­шка «План Та­ція» за уча­стю ав­то­ра. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Твер­ди­ня». 18 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція осві­тньо­го про­е­кту «15×4 ». 19 жов­тня, 18:30 — пе­ре­гляд філь­му «Жін­ка в по­ло­ні» ( ре­жи­сер Бер­на­детт Ту­за- Ріт­тер) та обго­во­ре­н­ня те­ми «Су­ча­сне раб­ство, тра­ди­ція тор­гів­лі лю­дьми» в ме­жах XV Ман­дрів­но­го між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю до­ку­мен­таль­но­го кі­но про пра­ва лю­ди­ни Docudays UA.

За­по­ріж­жя (просп. Со­бор­ний, 137): 17 жов­тня, 18:30 — по­каз та обго­во­ре­н­ня до­ку­мен­таль­но­го філь­му Юлії Дагр « Дя­кую за дощ» у ме­жах XV Ман­дрів­но­го між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю до­ку­мен­таль­но­го кі­но про пра­ва лю­ди­ни Docudays UA. Спіль­но з кі­но­клу­бом «Схо­дже­н­ня».

19 жов­тня, 18:30 — по­каз та обго­во­ре­н­ня до­ку­мен­таль­но­го філь­му Фре­де­рі­ка Брюнн­ке­ля «Ді­ти те­ри­ко­нів» у ме­жах XV Ман­дрів­но­го між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю до­ку­мен­таль­но­го кі­но про пра­ва лю­ди­ни Docudays UA. Спіль­но з кі­но­клу­бом «Схо­дже­н­ня».

20 жов­тня, 11:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 4– 6 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Окса­ни Бу­ли «Ту­ко­ні, ме­шка­нець лі­су» (Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва) та ство­ре­н­ня ви­ро­бу з осін­ніх ма­те­рі­а­лів. Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (099) 201- 63-87.

20 жов­тня, 12:30 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 7– 9 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Ло­рен­ца Па­у­лі й Ка­трін Ше­рер «Ли­си­чка йде до бі­бліо­те­ки» (ви­дав­ни­цтво Vivat) та ство­ре­н­ня ли­си­чки. Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (099) 201- 63-87.

Іва­но-фран­ківськ (вул. Не­за­ле­жно­сті, 31): 16 жов­тня, 18:00 — твор­ча зу­стріч із пи­сьмен­ни­цею Окса­ною Ку­зів і пре­зен­та­ція її но­вих кни­жок «Со­ба­ча лю­бов» та «За­див­ле­на в не­бо». Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Пі­ра­мі­да».

Луцьк (вул. Ле­сі Укра­їн­ки, 30): 16 жов­тня, 18:00 — твор­ча зу­стріч із пи­сьмен­ни­цею Окса­ною Ку­зів і пре­зен­та­ція її но­вих кни­жок «Со­ба­ча лю­бов» та «За­див­ле­на в не­бо». Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Пі­ра­мі­да».

Львів (просп. Сво­бо­ди, 7):

20 жов­тня, 11:30 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 4–7 ро­ків. Май­стер-клас із кар­він­гу «Осі­н­ня фру­кто­ва ком­по­зи­ція». Спіль­но з ку­лі­нар­ною сту­ді­єю «Де­фі­ля­да». Пла­та за ма­те­рі­а­ли — 20 грн. Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (050) 512-70-71.

Рів­не (вул. Ко­ро­лен­ка, 2):

19 жов­тня, 17:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Іри Ба­ко­ве­цької-ра­чков­ської «Пла­сти­лін» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Мо­но­літ-bizz».

Су­ми (вул. Со­бор­на, 44):

20 жов­тня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 4–7 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Кейт Непп «Ру­бі Чер­во­ні че­ре­ви­чки» (ви­дав­ни­цтво Vivat) та май­стер­клас з аплі­ка­ції. Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (066) 424- 47- 68.

Тер­но­піль (вул. Ва­ло­ва, 5–9):

17 жов­тня, 18:30 — «Де­те­ктив­на аген­ція ВО: ще біль­ше ін­три­ги». Пре­зен­та­ція кни­жок Ві­кто­ра Ян­ке­ви­ча «Ко­пія», Оле­ксія Вол­ко­ва «Пе­ре­мо­жець отри­має все» та Бо­ри­са Кра­ме­ра «Пер­нач пол­ков­ни­ка Ву­хна­ля» за уча­стю ав­то­рів. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Нав­чаль­на кни­га — Бо­г­дан». Мо­де­рує Юрій Ма­те­во­щук.

18 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція «Кни­ги див­но­стей» На­за­рія За­но­за. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом Laurus. Мо­де­рує Юрій Ма­те­во­щук.

19 жов­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція кни­жок «Львів. Па­ні. Па­нян­ки» та «Кві­тни­кар­ка» за уча­стю пи­сьмен­ниць Львів­сько­го жі­но­чо­го лі­те­ра­тур­но­го клу­бу. Мо­де­рує Юрій Ма­те­во­щук.

20 жов­тня, 16:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 7–11 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Де­ві­да Бад­ді­ля «Аген­ція ба­тьків. Обе­ри со­бі іде­аль­них» (ви­дав­ни­цтво «Ра­нок»). Ре­є­стра­ція за адре­сою domskamarija@gmail.com.

Хар­ків (вул. Сум­ська, 3):

20 жов­тня, 11:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей ві­ком 5–8 ро­ків. Ін­те­р­актив­на зу­стріч «Світ ди­но­зав­рів» за уча­стю па­леон­то­ло­га Лю­дми­ли Ре­зні­чен­ко. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Пе­гас».

Хмель­ни­цький (вул. Про­ску­рів­ська, 2): 20 жов­тня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей від 4 ро­ків. Ін­те­р­актив­на зу­стріч «На­ві­що лю­дям так ба­га­то кни­жок» і ство­ре­н­ня се­кре­тно­го су­ве­ні­ра.

їв­ська жур­на­ліс­тка Оль­га Го­до­ва­нець, яка кіль­ка ра­зів при­їзди­ла в Пі­ски, щоб зня­ти до­ку­мен­таль­ний фільм про жі­нок, що во­ю­ють. Там май­бу­тня па­ра і по­зна­йо­ми­лась. Оль­га зга­дує, що по­чу­ла псев­до el Gato у пер­ший же день, ко­ли при­їха­ла на ба­зу ба­таль­йо­ну. Річ у тім, що то­ді ж при­бу­ли ре­жи­се­ри Ле­о­нід Кан­тер та Іван Ясній, які са­ме по­чи­на­ли пра­цю­ва­ти над стрі­чкою «До­бро­воль­ці бо­жої чо­ти». І от пе­ред від­прав­ле­н­ням у Пі­ски ко­ле­ги Оль­ги та до­бро­воль­ці обго­во­рю­ва­ли ці­ка­вих пер­со­на­жів, із яки­ми обов’яз­ко­во тре­ба по­спіл­ку­ва­ти­ся. Дру­гим у спи­ску імен пі­сля Дми­тра Яро­ша був el Gato. «Зу­стрі­ли­ся по­гля­да­ми, по­ти­сли ру­ки, пред­ста­ви­ли­ся. До ме­не по­вер­ну­ло­ся облич­чя з бі­ло­зу­бою усмі­шкою Че­шир­сько­го ко­та. Жо­дно­го при­швид­ше­но­го сту­ко­ту сер­ця, жо­дних зай­вих емо­цій, не­ймо­вір­ний вну­трі­шній спо­кій, і пер­ша дум­ка, яка про­май­ну­ла в го­ло­ві: «Ось, на­ре­шті, ми й зу­стрі­ли­ся, і в цьо­му житті та­кож!» — так Оль­га опи­сує пер­шу зу­стріч із май­бу­тнім чо­ло­ві­ком.

Де­я­кий час по­друж­жя ра­зом пра­цю­ва­ло в На­ціо­наль­но­му істо­ри­чно­му му­зеї: Ми­хай­ло ін­же­не­ром, Оль­га у від­ді­лі зв’яз­ків із гро­мад­ські­стю. Але зго­дом на обрії з’яв­ля­є­ться щось на­ба­га­то ці­ка­ві­ше. за­бі­га­ю­чи на­пе­ред, слід за­зна­чи­ти, що Ми­хай­ло з ди­тин­ства вміє пра­цю­ва­ти з де­ре­вом, а вже пі­сля за­кін­че­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ін­сти­ту­ту вла­шту­вав­ся на ро­бо­ту в кол­госп, де май­же шість ро­ків пра­цю­вав на­чаль­ни­ком де­ре­во­об­ро­бно­го це­ху. Зва­жа­ю­чи на це, Оль­га за­про­по­ну­ва­ла Ми­хай­ло­ві від­кри­ти вла­сну справу — ство­рю­ва­ти ви­ро­би з де­ре­ва. І хо­ча чо­ло­вік ні­ко­ли ра­ні­ше не роз­ви­вав вла­сно­го бі­зне­су, на про­по­зи­цію ра­до по­го­див­ся. Так з’яви­ла­ся «Май­стер­ня ха­тньо­го ду­ха». Смі­ю­чись, «іспан­ський кіт» (як на­зи­ва­ли Ми­хай­ла на вій­ні) ка­же: «Я — тіль­ки цвя­хи, до­шки та шу­ру­пи. Ре­шта — Оля». Зав­дя­ки їй і за­ро­ди­ла­ся ідея, сфор­му­ва­ла­ся кон­це­пція, ве­ду­ться всі пе­ре­го­во­ри із за­мов­ни­ка­ми. Вла­сне, ав­тор на­зви та­кож во­на: «На­зва ви­ни­кла за­дов­го до зу­стрі­чі з Ми­шком. Моє прі­зви­ще Го­до­ва­нець, і одне з йо­го зна­чень — «ха­тній дух», той, ко­го го­ду­ють, а він бе­ре­же лад у до­мі. Я мрі­я­ла ма­ти спіль­ну справу з чо­ло­ві­ком, але не уяв­ля­ла, як це! А ко­ли ми з el Gato по­ча­ли на­ше спіль­не жи­т­тя в ми­рі, за со­тні кі­ло­ме­трів від вій­ни, спра­ва і на­зва ви­ни­кли, як на­ша з Ми­шком зу­стріч».

У «Май­стер­ні ха­тньо­го ду­ха» ро­блять ре­чі, які скла­дно зна­йти в ма­га­зи­нах. Тіль­ки з на­ту­раль­но­го де­ре­ва і за ста­ри­ми те­хно­ло­гі­я­ми, які ство­рю­ють від­по­від­ний на­стрій. Серед най­ці­ка­ві­ших за­мов­лень — ви­нар­ня у ви­гля­ді чов­на в сти­лі hi-tech або ж ко­пії ці­ка­вих ста­ро­вин­них сер­ван­тів. Та­кож Оль­га за­ува­жує, що на­про­чуд ці­ка­вим до­сві­дом є ро­бо­та над ме­бля­ми за фо­то­гра­фі­я­ми по­над сто­рі­чної дав­но­сті. Так во­ни ви­го­тов­ля­ли кон­тор­ки для ки­їв­ської по­да­рун­ко­вої крам­ни­ці на Ан­дрі­їв­сько­му узво­зі. Ни­ні «Май­стер­ня ха­тньо­го ду­ха» має за­мов­ле­н­ня ще від трьох су­ве­нір­них ла­вок на ав­тен­ти­чний де­рев’яний по­суд. Та­кож пра­цює над не­ве­ли­чкою пар­ті­єю рі­зних де­ко­ра­тив­них ре­чей, як- от лі­хта­рі або ж клю­чни­ці.

За три ро­ки по­дру­жньо­го жи­т­тя в Оль­ги та Ми­хай­ла з’яви­ло­ся двоє ді­тей: Сте­пан і Ме­ла­нія, які від са­мої по­яви на світ ра­зом із ба­тька­ми та най­ближ­чи­ми ро­ди­ча­ми бе­руть участь в атмо­сфер­них фо­то­се­сі­ях. За три ро­ки пі­сля вій­ни тіль­ки по­зи­тив­ні змі­ни. Бо, як ка­же ма­ма Ми­хай­ла, все, що Бог дає, на кра­ще.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.