По­да­ру­нок Трам­па Пу­ті­ну

Бі­лий дім по­гро­жує ви­йти з уго­ди про роз­збро­є­н­ня з Ро­сі­єю. Однак те, що за­ду­му­ва­лось як по­ка­ра­н­ня, Крем­лю мо­же на­віть зі­гра­ти на ру­ку

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Па­вєл Ло­кшин, Die Welt

Хто ви­грає від ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру про роз­збро­є­н­ня

По­гро­за До­наль­да Трам­па не бу­ла зов­сім не­о­чі­ку­ва­ною: ще ра­ні­ше ста­ло ві­до­мо, що ра­дник пре­зи­ден­та США з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки Джон Бол­тон на­мов­ляв сво­го ше­фа ви­йти з уго­ди. І Бол­то­ну, що ві­до­мий сво­єю кри­ти­кою до­мов­ле­но­стей про кон­троль за озбро­є­н­ням, вда­ло­ся це зро­би­ти. «Ми не допу­сти­мо, щоб во­ни по­ру­шу­ва­ли ядер­ний до­го­вір і ма­ли зброю, якої нам ма­ти не мо­жна», — ска­зав Трамп.

Те­пер аме­ри­кан­ський пре­зи­дент хо­че ви­йти з до­го­во­ру, який під­пи­са­ли у 1987 ро­ці то­ді­шній очіль­ник СРСР Мі­ха­іл Ґор­ба­чов і йо­го аме­ри­кан­ський ко­ле­га Ро­нальд Рейґан. Уго­да за­бо­ро­няє ви­го­тов­ле­н­ня і во­ло­ді­н­ня ба­лі­сти­чни­ми та кри­ла­ти­ми ра­ке­та­ми на­зем­но­го ба­зу­ва­н­ня даль­ні­стю від 500 до 5500 км. До 1991-го оби­дві кра­ї­ни лі­кві­ду­ва­ли зі сво­їх ар­се­на­лів по­над 2,5 тис. ра­кет се­ре­дньої даль­но­сті.

Те­пер аме­ри­кан­ці за­ки­да­ють ро­сі­я­нам, що їхня но­ва роз­роб­ка по­ру­шує До­го­вір про лі­кві­да­цію ра­кет се­ре­дньої та ма­лої даль­но­сті (Intermediate-range Nuclear Forces Treaty, INF), адже ро­сій­ська кри­ла­та ра­ке­та 9M729 (прийня­та в НА­ТО на­зва SS-C-8) ні­би­то має даль­ність 2600 км. Ро­сі­я­ни ви­су­ва­ють зу­стрі­чні зви­ну­ва­че­н­ня, мов­ляв, аме­ри­кан­ці по­ру­шу­ють INF, роз­ро­бля­ю­чи важ­кі бо­йо­ві дро­ни та роз­мі­щу­ю­чи пу­ско­ві уста­нов­ки ПРО MK-41 у Ру­му­нії.

Екс­пер­ти зі Сток­гольм­сько­го ін­сти­ту­ту до­слі­джень про­блем ми­ру (SIPRI) не до кін­ця впев­не­ні, що кри­ла­та ра­ке­та 9M729, про яку за­га­лом ма­ло що ві­до­мо, справ­ді бу­ла ви­про­бу­ва­на на на­зва­ну Ва­шинг­то­ном даль­ність: у гру­дні ро­сій­ське Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ спро­сту­ва­ло це. На­то­мість аме­ри­кан­ські екс­пер­ти одно­стай­ні: роз­роб­ка та вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію ра­ке­ти 9M729 є по­ру­ше­н­ням INF, що дає США до­ста­тньо під­став для ви­хо­ду з уго­ди про роз­збро­є­н­ня.

Але чи му­сить Вашингтон роз­ри­ва­ти до­го­вір са­ме те­пер, не зро­бив­ши остан­ньої спро­би збе­рег­ти йо­го? Є низ­ка ар­гу­мен­тів про­ти, як по­ка­зує у сво­є­му остан­ньо­му до­пи­сі екс­перт із пи­тань кон­тро­лю за озбро­є­н­ня­ми Сті­вен Пай­фер з ана­лі­ти­чно­го цен­тру Brookings Institution.

Якщо Аме­ри­ка зро­бить це за­раз, Ва­шинг­то­ну до­ве­де­ться зми­ри­ти­ся зі зви­ну­ва­че­н­ня­ми у роз­ри­ві уго­ди. Са­мі по со­бі зу­стрі­чні пре­тен­зії ро­сі­ян сум­нів­ні, але во­ни спи­ра­ю­ться на пу­блі­чно ві­до­мі фа­кти, та­кі як роз­мі­ще­н­ня про­ти­ра­кет у Ру­му­нії на за­хист від іран­ської ра­ке­тної про­гра­ми, з пу­ско­вих уста­но­вок яких мо­жна від­прав­ля­ти та­кож кри­ла­ті ра­ке­ти се­ре­дньої даль­но­сті з ядер­ни­ми боє­го­лов­ка­ми.

На­то­мість до­ка­зи по­ру­ше­н­ня Ро­сі­єю INF се­кре­тні. То­му новий обмін до­ко­ра­ми, схо­жий на той, що спо­сте­рі­гав­ся на ран­ній ста­дії скан­да­лу з отру­є­н­ням Скрі­па­ля, був би про­сто за­про­гра­мо­ва­ний — і Мо­сква в очах сві­то­вої гро­мад­сько­сті ма­ла б на­ба­га­то кра­щий ви­гляд, ніж Спо­лу­че­ні Шта­ти. «На дум­ку ро­сі­ян, аме­ри­кан­ці роз­ри­ва­ють за­раз ще одну уго­ду, не на­во­дя­чи пу­блі­чно жо­дних до­ка­зів», — ка­же Алі­сія Дрес­сман, аме­ри­кан­ська екс­пер­тка з пи­тань ядер­ної стра­те­гії.

Ро­сій­ські по­лі­ти­ки та ди­пло­ма­ти вже ви­слов­лю­ю­ться з цьо­го при­во­ду. На­при­клад, го­ло­ва Ко­мі­те­ту Ра­ди Фе­де­ра­ції з між­на­ро­дних справ Кон­стан­тін Ко­са­чьов на­звав ви­пад Трам­па «за­гроз­ли­вим та не­без­пе­чним» і анон­су­вав, що в ра­зі

ви­хо­ду США з уго­ди РФ ве­сти­ме пе­ре­го­во­ри з ін­ши­ми ядер­ни­ми дер­жа­ва­ми, а та­кож у ме­жах Же­нев­ської кон­фе­рен­ції з роз­збро­є­н­ня і в Ра­ді Без­пе­ки ООН. За йо­го сло­ва­ми, Вашингтон має ви­зна­чи­ти­ся: ста­ти на шлях, який, «мо­жли­во, при­ве­де до но­вої вій­ни», чи пі­ти «шля­хом здо­ро­во­го глу­зду». За­сту­пник мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Сєр­ґєй Ряб­ков ска­зав, що по­ве­дін­ка Трам­па мо­же зму­си­ти Кремль «до вій­сько­вих і те­хно­ло­гі­чних дій у від­по­відь», хо­ча во­на цьо­го, мов­ляв, пра­гне уни­кну­ти. Однак стри­ма­ність Мо­cкви справ­ляє вра­же­н­ня на­гра­ної: ро­сі­я­ни зна­ють, що аме­ри­кан­ці, ви­йшов­ши з уго­ди, те­хно­ло­гі­чно та вій­сько­во опи­ни­ли­ся б у гір­шій си­ту­а­ції, при­найм­ні в се­ре­дньо­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві. Якщо Вашингтон ро­зір­ве до­го­вір, Ро­сії не до­ве­де­ться біль­ше при­хо­ву­ва­ти роз­мі­ще­н­ня ра­кет се­ре­дньої даль­но­сті 9M729 і во­на змо­же йо­го на­віть роз­ши­ри­ти.

На­то­мість США на­ра­зі не ма­ють жо­дних го­то­вих до екс­плу­а­та­ції ра­кет ана­ло­гі­чних до 9M729. Фі­нан­су­ва­н­ня про­гра­ми роз­ро­бок но­вої аме­ри­кан­ської ра­ке­ти се­ре­дньої даль­но­сті на­зем­но­го ба­зу­ва­н­ня офі­цій­но роз­по­ча­ло­ся тіль­ки цьо­го ро­ку. По­пе­ре­дньо це ма­ло бу­ти ін­стру­мен­том для за­ля­ку­ва­н­ня Мо­скви. При­найм­ні Вашингтон біль­ше не стри­му­вав­ся б зга­да­ним до­го­во­ром у пи­тан­ні но­вих роз­ро­бок, але де­який час пе­ре­бу­вав би в не­без­пе­чно слаб­шій по­зи­ції.

«Але на­віть як­би в Спо­лу­че­них Шта­тів уже бу­ли но­ві ра­ке­ти се­ре­дньої даль­но­сті, то де во­ни ма­ли б їх роз­мі­сти­ти?» — за­пи­тує Сті­вен Пай­фер. Нав­ряд чи Ва­шинг­то­ну вда­сться під­мо­ви­ти на це єв­ро­пей­ців, япон­ців чи пів­ден­них ко­рей­ців.

Уже тіль­ки Трам­по­ві пла­ни про ви­хід з уго­ди за­гро­жу­ють но­вою су­пе­ре­чкою по­між єв­ро­пей­ців, адже в ми­ну­ло­му ймо­вір­не роз­мі­ще­н­ня ро­сій­ських ра­кет се­ре­дньої даль­но­сті для біль­шо­сті дер­жав ЄС не бу­ло при­во­дом для про­те­стів. За ви­ня­тком Ве­ли­кої Бри­та­нії, жо­дна єв­ро­пей­ська кра­ї­на до­сі не під­три­ма­ла пла­ни Аме­ри­ки ви­йти з уго­ди. Че­рез це в Крем­лі теж, ма­буть, по­ти­ра­ють ру­ки.

На дум­ку Пай­фе­ра, аль­тер­на­ти­вою по­гро­зі ро­зі­рва­ти уго­ду мо­гла б бу­ти спро­ба до­мо­ви­ти­ся з єв­ро­пей­ця­ми про де­да­лі біль­ший тиск на Пу­ті­на. Та­ка до­мов­ле­ність ма­ла б пе­ред­ба­ча­ти та­кож пе­ре­мі­ще­н­ня бом­бар­ду­валь­ни­ків B-2 до Єв­ро­пи та від­кри­т­тя при­найм­ні ча­сти­ни за­се­кре­че­них до­ку­мен­тів, які до­во­дять по­ру­ше­н­ня Ро­сі­єю INF. Іна­кше, за сло­ва­ми екс­пер­та, Спо­лу­че­ним Шта­там за­гро­жує «по­раз­ка на всій ди­стан­ції».

По­смі­шка «Іскан­де­рів». У ра­зі ви­хо­ду США з До­го­во­ру про роз­збро­є­н­ня Аме­ри­ка ри­зи­кує опи­ни­ти­ся в про­гра­шній си­ту­а­ції че­рез брак вла­сно­го ана­ло­га ро­сій­ській ра­ке­ті 9М729

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.