Си­сте­ма «Ма­кля­єн»

Мі­ні­стер­ка обо­ро­ни Ні­меч­чи­ни Ур­су­ла фон дер Ля­єн, ре­фор­му­ю­чи Бун­де­свер, ро­бить став­ку на до­по­мо­гу бі­знес-кон­суль­тан­тів. Не об­хо­ди­ться й без по­ру­шень. Те­пер на­віть за­ді­я­но про­ку­ра­ту­ру

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Тор­стен Юнґгольт, Die Welt

Чи вда­сться вря­ту­ва­ти ре­пу­та­цію Бун­де­све­ру

За­ко­нів Ур­су­лі фон дер Ля­єн бу­ло не­до­ста­тньо. Хо­ча ді­яль­ність чи­нов­ни­ків і вій­сько­вих у Ні­меч­чи­ні ре­гу­лю­є­ться до остан­ньої дрі­бни­ці ве­ли­кою кіль­кі­стю актів, при­пи­сів та ін­стру­кцій, мі­ні­стер­ка обо­ро­ни ви­на­йшла до­да­тко­ву бю­ро­кра­тію — Си­сте­му управ­лі­н­ня від­по­від­ні­стю (Compliance Management System).

«Ця си­сте­ма має на ме­ті за­про­ва­ди­ти в Бун­де­све­рі по­си­ле­не усві­дом­ле­н­ня ети­чних цін­но­стей і ви­зна­н­ня за­ко­нів та ці­лей мі­ні­стер­ства, — по­яснив у бе­ре­зні 2017 ро­ку держ­се­кре­тар Ґерд Го­о­фе. — Зав­дя­ки цьо­му має бу­де до­ся­гну­то «куль­ту­ри від­по­від­но­сті — до­три­ма­н­ня пра­вил, що змі­цнить до­ві­ру гро­мад­сько­сті до ро­бо­ти ві­дом­ства». По су­ті, но­ві пра­ви­ла ста­ли во­ту­мом не­до­ві­ри з бо­ку пред­став­ни­ці пар­тії ХДС до вла­сних чи­нов­ни­ків і вій­сько­вих. Ля­єн, во­че­видь, не ві­ри­ла, що во­ни без мі­ні­стер­ської до­по­мо­ги спро­мо­жні збе­рі­га­ти вір­ність при­ся­зі, якою кля­ну­ться «до­три­му­ва­ти­ся всіх за­ко­нів, чин­них у Фе­де­ра­тив­ній Ре­спу­блі­ці».

Ми­ну­ло пів­то­ра ро­ку, і те­ма від­по­від­но­сті, яку впов­но­ва­же­ний Бун­де­ста­гу у спра­вах ар­мії Ганс-пе­тер Бар­тельс (СДПН) по­ра­див схо­ва­ти в шу­хля­ду, на­звав­ши «кон­сал­тин­го­вою ба­ла­ка­ни­ною» й актом на­дмір­ної енер­гії фон дер Ля­єн, на­бу­ває но­вої акту­аль­но­сті. Однак під ін­шим ку­том зо­ру, ніж уяв­ля­ла со­бі мі­ні­стер­ка. Адже ра­птом по­стає пи- та­н­ня, чи са­ма ко­ман­ду­ва­чка зброй­них сил Ні­меч­чи­ни та її най­ближ­че ко­ло пра­ців­ни­ків до­ста­тньо усві­дом­лю­ють ети­чні цін­но­сті і до­три­му­ю­ться за­ко­нів. При­чи­ною є за­лу­че­н­ня до ре­фор­му­ва­н­ня Бун­де­све­ру зов­ні­шніх ра­дни­ків.

НЕЗЛІЧЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ, ЧИСЛЕННІ ЗОВ­НІ­ШНІ РАДНИКИ

Пі­сля сво­го при­хо­ду на по­са­ду на­при­кін­ці 2013-го фон дер Ля­єн на­кли­ка­ла в Бен­длер­блок (ком­плекс уря­до­вих бу­ді­вель, де роз­мі­ще­не Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни ФРН) та йо­го під­ле­глі слу­жби на­тов­пи бі­знес-кон­суль­тан­тів. При­зна­чи­ла на по­са­ду держ­се­кре­та­ря Ка­трін Зу­дер — одну з про­від­них ме­не­дже­рок Mckinsey, лі­де­ра кон­сал­тин­го­вої га­лу­зі, за­мов­ля­ла незліченні екс­пер­тні оцін­ки. Фон дер Ля­єн за­про­шу­ва­ла зов­ні­шніх екс­пер­тів та­кож і до ба­га­тьох окре­мих про­е­ктів у вій­сько­во­му ме­не­джмен­ті та до ство­ре­н­ня кі­бер­ко­манд. Кри­ти­ки в її ві­дом­стві глу­зу­ва­ли із си­сте­ми «Ма­кля­єн».

У се­ре­ди­ні сер­пня Фе­де­раль­на ра­хун­ко­ва па­ла­та Ні­меч­чи­ни у сво­є­му зві­ті об­ся­гом 18 сто­рі­нок де­таль­ні­ше роз­гля­ну­ла уго­ди на кон­суль­та­цій­ні по­слу­ги, на які ли­ше у 2015 та 2016 ро­ках бу­ло ви­тра­че­но €250 млн. Ре­зуль­тат пе­ре­вір­ки ви­явив­ся ни­щів­ним. Так, по­тре­бу в зов­ні­шніх кон­суль­та­ці­ях ча­сто бу­ло «або не­до­ста­тньо, або зов­сім не об­ґрун­то­ва­но»,

уго­ди писалися в довільній формі, укладалися без ви­вче­н­ня еко­но­мі­чної до­ціль­но­сті та без про­ве­де­н­ня тендерів. Куль­ту­рою до­три­ма­н­ня пра­вил тут і не па­хло.

Йде­ться не тіль­ки про ха­о­ти­чне укла­да­н­ня угод і на­да­н­ня за­мов­лень, а й про са­му ді­яль­ність ра­дни­ків. У ко­жно­му ра­зі це ви­пли­ває із вну­трі­шніх до­ку­мен­тів мі­ні­стер­ства, які є в роз­по­ря­джен­ні ви­да­н­ня Die Welt. На­при­клад, від­діл ор­га­ні­за­ції/ре­ві­зії еле­ктрон­ним ли­стом від 8 жов­тня за­про­сив на «Ін­фор­ма­цій­ний за­хід про за­лу­че­н­ня сто­рон­ньо­го пер­со­на­лу у ді­яль­ність Мі­н­обо­ро­ни». Те­му зу­стрі­чі бу­ло сфор­му­льо­ва­но так: «Уни­кне­н­ня ри­зи­ків у сфе­рі тру­до­во­го, со­ці­аль­но-стра­ху­валь­но­го та кри­мі­наль­но­го пра­ва». Що кон­кре­тно під цим ма­ло­ся на ува­зі, уто­чню­є­ться в ли­сті то­го са­мо­го від­ді­лу від 10 ве­ре­сня. У ньо­му ви­зна­ча­ю­ться но­ві пра­ви­ла по­во­дже­н­ня з кон­суль­тан­та­ми. Пер­ше — зов­ні­шні пра­ців­ни­ки не по­вин­ні ді­я­ти як мі­ні­стер­ська ін­стан­ція ані в ді­ло­во­му спіл­ку­ван­ні, ані в слу­жбо­вих спра­вах. Дру­ге — якщо в до­го­во­рі чі­тко не об­умов­ле­но іна­кше, зов­ні­шніх спе­ці­а­лі­стів не мо­жна до­пу­ска­ти до си­стем ко­му­ні­ка­ції та ІТ.

Ви­сно­вок із цих вка­зі­вок та­кий, що до­те­пер до то­го всьо­го тут ста­ви­ли­ся рад­ше не­дба­ло. Це ви­пли­ває і з тре­тьо­го пра­ви­ла. Во­но ви­зна­чає не­об­хі­дність від­кли­ка­ти на­да­ні ра­ні­ше It-до­сту­пи. Та­кож по­трі­бно ви­пра­ви­ти за­пи­си в те­ле­фон­них до­від­ни­ках і та­бли­чки на две­рях офі­сів, ша­пки на блан­ках і під­пи­си в еле­ктрон­ній по­шті. На­про­шу­є­ться пи­та­н­ня: якщо у зов­ні­шніх ра­дни­ків був віль­ний до­ступ до за­хи­ще­них ITси­стем ні­ме­цької дер­жа­ви, то чи не мав мі­сце ви­тік да­них, мо­жли­во, на­віть ва­жли­вої для без­пе­ки ін­фор­ма­ції? На за­пит жур­на­лі­ста Die Welt ре­чник Мі­н­обо­ро­ни сфор­му­лю­вав свою від­по­відь так: «Фе­де­раль­но­му мі­ні­стер­ству обо­ро­ни не ві­до­мі ви­пад­ки, щоб че­рез за­лу­че­н­ня пе­ре­ві­ре­них що­до їх на­дій­но­сті окре­мих зов­ні­шніх спе­ці­а­лі­стів ста­ли­ся ви­то­ки да­них з It-си­стем». Це, ясна річ, озна­чає не ду­же ба­га­то. Адже мі­ні­стер­ство на­віть не знає, скіль­ки зов­ні­шніх фа­хів­ців пра­цює в йо­го сфе­рі. Як по­ві­до­мив ре­чник, то­чні ци­фри по­тре­бу­ють «де­таль­ні­шо­го ви­вче­н­ня».

На­за­гал мі­ні­стер­ство на­ма­га­є­ться ство­ри­ти вра­же­н­ня, ні­би йде­ться ли­ше про кіль­ка окре­мих по­ру­шень. Так, бу­цім­то ві­до­мо тіль­ки про один ви­па­док, ко­ли зов­ні­шні екс­пер­ти в ді­ло­во­му ли­сту­ван­ні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли блан­ки від­по­від­но­го під­роз­ді­лу мі­ні­стер­ства. Як за­пев­ня­ють, цю пра­кти­ку при­пи­не­но. Зов­ні­шні фа­хів­ці в прин­ци­пі пра­цю­ють із вла­сною ін­фор­ма­цій­ною та ко­му­ні­ка­цій­ною те­хні­кою. Але «в прин­ци­пі» озна­чає «не зав­жди». На­сам­пе­ред під час фор­му­ва­н­ня кі­бер­військ, як по­ясни­ли у ві­дом­стві, у Мі­н­обо­ро­ни де­яким пе­ре­ві­ре­ним що­до їх на­дій­но­сті зов­ні­шнім спе­ці­а­лі­стам на­да­ва­ли­ся те­ле­фо­ни й комп’юте­ри. За сло­ва­ми дже­ре­ла, во­ни отри­му­ва­ли та­кож до­сту­пи, па­ро­лі та пов­но­ва­же­н­ня для ме­реж мі­ні­стер­ства. Однак і цю пра­кти­ку ні­би­то вже при­пи­ни­ли.

Не всі в Бун­де­све­рі ві­рять у те, що мі­ні­стер­ство про­зо­ро роз­бе­ре­ться з кон­сал­тин­го­вою афе­рою. У будь-яко­му ра­зі одна зна­йо­ма з про­це­са­ми осо­ба за­лу­чи­ла до спра­ви бер­лін­ську про­ку­ра­ту­ру, по­дав­ши 30 ве­ре­сня ано­нім­ну скар­гу на мі­ні­стер­ку фон дер Ля­єн. У цій за­яві, текст якої є в роз­по­ря­джен­ні ви­да­н­ня Die Welt, слід­чих про­сять пе­ре­ві­ри­ти, чи є склад зло­чи­ну в ро­бо­ті зов­ні­шніх ра­дни­ків. У їхніх кон­суль­та­ці­ях ба­чать «уми­сне ве­де­н­ня фі­ктив­ної під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті».

ПРОКУРАТУРА ПЕРЕВІРЯЄ

Як по­ві­дом­ляє жур­нал Der Spiegel, те­пер прокуратура перевіряє фа­кти, ви­кла­де­ні у за­яві. У фі­ктив­ній під­при­єм­ни­цькій ді­яль­но­сті за­зви­чай пі­до­зрю­ю­ться осо­би, які хоч і ви­сту­па­ють як са­мо­стій­ні під­при­єм­ці, але ма­ють ли­ше одно­го за­мов­ни­ка. Якщо та­ка пі­до­зра під­твер­джу­є­ться, за­мов­ник му­сить спла­ти­ти за пра­ців­ни­ка від­по­від­ні со­ці­аль­ні вне­ски. У ра­зі до­ве­де­н­ня, що це ро­би­ло­ся уми­сно, пра­це­да­вець мо­же бу­ти при­тя­гне­ний до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті.

Мі­ні­стер­ство за­яви­ло, що вже звер­ну­ло­ся до клі­рин­го­вої па­ла­ти Ні­ме­цько­го пен­сій­но­го стра­ху­ва­н­ня й по­да­ло за­пит на пе­ре­вір­ку ста­ту­су ше­сти осіб. За­кид у про­ти­прав­ній по­ве­дін­ці во­ни «рі­шу­че від­ки­да­ють». Однак іще ва­жли­ві­шим для спі­ке­ра бу­ло під­кре­сли­ти, що про жо­дну скар­гу що­до осо­би мі­ні­стер­ки не мо­же бу­ти й мо­ви. Фон дер Ля­єн там зга­да­но, мов­ляв, ли­ше фор­маль­но. Са­ма мі­ні­стер­ка бу­ла не­ба­га­то­слів­ною, ко­ли в че­твер її опи­ту­ва­ли на бю­дже­тно­му ко­мі­те­ті, і по­сла­ла­ся на акту­аль­ну ро­бо­ту вну­трі­шньої слід­чої гру­пи. Один із про­мов­ців до­пов­нив, що ці слід­чі пе­ре­ві­ря­ють скар­ги у зв’яз­ку з гру­би­ми осо­би­сти­ми пра­во­по­ру­ше­н­ня­ми, ско­є­ни­ми окре­ми­ми осо­ба­ми.

От­же, ме­та зро­зумі­ла: афе­ру кон­че тре­ба від­окре­ми­ти від мі­ні­стер­ки фон дер Ля­єн. То­му в під­ле­глих слу­жбах, якот від­діл ма­те­рі­аль­но-те­хні­чно­го за­без­пе­че­н­ня, пра­ців­ни­ки нер­ву­ють, бо ро­зу­мі­ють: те­пер шу­ка­ти­муть вин­них, яких мо­жна бу­де пред­ста­ви­ти пар­ла­мен­ту як ца­пів-від­бу­вай­лів. Однак у роз­по­ря­джен­ні ви­да­н­ня Die Welt є се­кре­тні до­ку­мен­ти слід­чої гру­пи, із яких ви­пли­ває: са­ме най­ближ­че ото­че­н­ня мі­ні­стер­ки вин­не в то­му, що де­які уго­ди з кон­суль­тан­та­ми бу­ло укла­де­но не­пра­во­мір­но. Так, у ли­сто­па­ді 2015 ро­ку держ­се­кре­тар Зу­дер ви­слов­лю­ва­ла своє «на­по­ле­гли­ве ба­жа­н­ня», об­сто­ю­ю­чи при­зна­че­н­ня пев­но­го бі­знес-кон­суль­тан­та мо­де­ра­то­ром за­хо­ду з пи­тань вій­сько­во­го ме­не­джмен­ту. Як ска­за­но в до­ку­мен­тах, во­на об­ґрун­то­ву­ва­ла це «над­зви­чай­но ви­со­кою мі­рою вза­єм­ної до­ві­ри». Оцін­ка про­це­ду­ри одно­зна­чна: з по­гля­ду за­ко­но­дав­ства про дер­жза­ку­пів­лі та­ке об­ґрун­ту­ва­н­ня є не­до­ста­тнім. Тим ча­сом Зу­дер за вла­сним ба­жа­н­ням пі­шла з Бун­де­све­ру. Хто ж те­пер ві­зьме на се­бе від­по­від­аль­ність за цю й ана­ло­гі­чні про­це­ду­ри?

Опо­зи­ція мі­тить у фон дер Ля­єн. «Вар­то звер­ну­ти ува­гу на те, як зов­ні­шні радники гні­здя­ться в Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни, — ска­зав від­по­від­аль­ний за еко­но­мі­чні пи­та­н­ня ВДПН Кар­стен Кляйн. — Ми ви­ма­га­є­мо швид­ко­го з’ясу­ва­н­ня зви­ну­ва­чень, адже во­ни за­гро­жу­ють ре­пу­та­ції всьо­го Бун­де­све­ру. У ра­зі сум­ні­вів при­му­си­мо до цьо­го мі­ні­стер­ку». Це на­тяк на мо­жли­ве ство­ре­н­ня слід­чо­го ко­мі­те­ту. Цьо­го ж ви­ма­гає і від­по­від­аль­ний за еко­но­мі­чні пи­та­н­ня «Зе­ле­них» То­бі­ас Лін­днер, якщо пі­до­зри в «ку­мів­стві між мі­ні­стер­ством і зов­ні­шні­ми ра­дни­ка­ми» не бу­дуть роз­слі­ду­ва­ні до­ста­тньою мі­рою. Спіль­ну за­яву від ВДПН і «Зе­ле­них» що­до пе­ре­вір­ки всіх без ви­ня­тку ро­біт, ви­ко­на­них кон­суль­тан­та­ми за остан­ні чо­ти­ри ро­ки, на за­сі­дан­ні ко­мі­те­ту бу­ло від­хи­ле­но прав­ля­чою біль­ші­стю.

Зро­зумі­ло одне: на від­мі­ну від ін­ших афер фон дер Ля­єн не змо­же зі­пхну­ти спра­ву на сво­їх по­пе­ре­дни­ків. Це во­на, впро­ва­джу­ю­чи свої вій­сько­ві ре­фор­ми, зро­би­ла став­ку на кон­сал­тинг. І це її лю­дям, оче­ви­дно, на­чха­ти на пра­во й «сompliance». Так, в остан­ньо­му но­ме­рі жур­на­лу Спіл­ки чи­нов­ни­ків Бун­де­све­ру, мо­жна про­чи­та­ти, як Бе­не­дикт Цим­мер, на­сту­пник па­ні Зу­дер на по­са­ді держ­се­кре­та­ря, мо­ти­ву­вав пра­ців­ни­ків на збо­рах пер­со­на­лу. По­трі­бно ре­а­лі­зу­ва­ти 80% ви­мог, ци­ту­ють у стат­ті Цим­ме­ра: «Бай­ду­же, у пра­во­вих ме­жах чи ні».

ПО­ТРЕ­БУ В ЗОВ­НІ­ШНІХ КОН­СУЛЬ­ТА­ЦІ­ЯХ ЧА­СТО БУ­ЛО «АБО НЕ­ДО­СТА­ТНЬО, АБО ЗОВ­СІМ НЕ ОБ­ҐРУН­ТО­ВА­НО», УГО­ДИ ПИСАЛИСЯ В ДОВІЛЬНІЙ ФОРМІ, УКЛАДАЛИСЯ БЕЗ ВИ­ВЧЕ­Н­НЯ ЕКО­НО­МІ­ЧНОЇ ДО­ЦІЛЬ­НО­СТІ ТА БЕЗ ПРО­ВЕ­ДЕ­Н­НЯ ТЕНДЕРІВ

Чи­сті ру­ки. Обо­рон­не ві­дом­ство ФРН на­ма­га­є­ться від­окре­ми­ти афе­ру із зов­ні­шні­ми ра­дни­ка­ми від мі­ні­стер­ки фон дер Ля­єн

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.