Па­ра­докс на Схо­ді

Чи справ­ді укра­їн­ці вва­жа­ють ко­ру­пцію ва­жли­ві­шою за вій­ну та чо­му чи­ма­ло ме­шкан­ців Схо­ду вза­га­лі не ба­чать за­гроз кра­ї­ні

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Ан­дрій Го­луб

Чо­го бо­я­ться укра­їн­ці в рі­зних ре­гіо­нах

На­при­кін­ці жов­тня Фонд «Де­мо­кра­ти­чні іні­ці­а­ти­ви» іме­ні Іль­ка Ку­че­рі­ва опу­блі­ку­вав ре­зуль­та­ти спіль­но­го з КМІСОМ со­ціо­ло­гі­чно­го опи­ту­ва­н­ня. Цьо­го ра­зу до­слі­дни­ки зо­се­ре­ди­ли­ся на те­мі зов­ні­шніх впли­вів на Укра­ї­ну. Хо­ча та­ку про­бле­му й ви­не­сли в за­го­ло­вок, опи­ту­ва­н­ня сто­су­є­ться чи­ма­лої кіль­ко­сті й ін­ших. Одне з пи­тань — про пе­ре­лік клю­чо­вих про­блем, які за­ва­жа­ють роз­ви­тку Укра­ї­ни. На дум­ку ре­спон­ден­тів, ко­ру­пція в дер­жа­ві (78,9%) не­без­пе­чні­ша за вій­ну на Дон­ба­сі (55,1%). Се­ред най­по­пу­ляр­ні­ших за­гроз та­кож за­си­л­ля олі­гар­хів у еко­но­мі­ці (32,3%).

Чи­ма­ло ЗМІ та до­пи­су­ва­чів у со­цме­ре­жах одра­зу ж пі­сля ре­лі­зу опу­блі­ку­ва­ли но­ви­ни з акцен­том на то­му, що укра­їн­ці вва­жа­ють най­біль­шою про­бле­мою ко­ру­пцію, а не вій­ну. Це ду­же ва­жли­во, але річ у тім, що не є прав­дою. Бо­роть­ба між ко­ру­пці­єю та вій­ною за дум­ки укра­їн­ців три­ває від 2014-го. З одно­го бо­ку, Ре­во­лю­ція гі­дно­сті ста­ла ре­а­кці­єю на не­спра­ве­дли­вість у дер­жа­ві, чи не на­йо­че­ви­дні­шим ви­явом якої є са­ме ко­ру­пція. З дру­го­го — одра­зу пі­сля вте­чі Яну­ко­ви­ча від­бу­ла­ся ане­ксія Кри­му та по­ча­ли­ся бо­йо­ві дії на Дон­ба­сі, тож укра­їн­ці зі­ткну­ли­ся із за­гро­зою, якої до­сі не зна­ли.

Від­то­ді на три ро­ки вій­на по­сі­ла чіль­не мі­сце в пе­ре­лі­ку го­лов­них про­блем, а ко­ру­пція зсу­ну­ла­ся на дру­гу по­зи­цію. Пев­ний злам роз­по­чав­ся на ме­жі 2017-го та 2018-го. Це мо­жна по­ясни­ти зни­же­н­ням ін­тен­сив­но­сті бо­йо­вих дій. За да­ни­ми Gfk Ukraine, по­ка­зни­ки ви­рів­ня­ли­ся в пер­шій по­ло­ви­ні 2017 ро­ку. З ве­ре­сня ко­ру­пція на­віть ста­ла де­що ви­пе­ре­джа­ти во­єн­ні дії, але в ме­жах 5–6% рі­зни­ці. Ін­ший при­клад мо­жна на­ве­сти з опи­ту­вань гру­пи «Рей­тинг», яка та­кож пе­рі­о­ди­чно мо­ні­то­рить си­ту­а­цію в цій те­мі. За да­ни­ми цьо­го­рі­чно­го бе­ре­зне­во­го опи­ту­ва­н­ня, «вій­на» та «ко­ру­пція» по­ка­за­ли май­же одна­ко­ві ре­зуль­та­ти: 41% та 40%. У черв­ні во­єн­ні дії вза­га­лі вир­ва­ли­ся де­що впе­ред: 53% про­ти 49% (по­льо­вий етап до­слі­дже­н­ня «Де­мо­кра­ти­чних іні­ці­а­тив» та КМІСУ, про яке йде­ться в стат­ті, від­був­ся в сер­пні. — Ред.).

У то­му пе­ре­лі­ку мо­жна на­ве­сти ще два цьо­го­рі­чні опи­ту­ва­н­ня: лю­тне­ве ті­єї са­мої гру­пи «Рей­тинг» та ве­ре­сне­ве від SOCIS, КМІСУ та Цен­тру Ра­зум­ко­ва. Во­ни при­кме­тні ве­ли­кою ви­бір­кою (від­по­від­но в 30 тис. та 10 тис. ре­спон­ден­тів). Там уза­га­лі «вій­на» до­сі ви­пе­ре­джає «ко­ру­пцію» (75% про­ти 49% та 60% про­ти 48%).

У жо­дно­му з по­пе­ре­дніх ви­пад­ків со­ціо­ло­ги ще не фі­ксу­ва­ли та­кої зна­чної пе­ре­ва­ги ко­ру­пції над вій­ною, як в остан­ньо­му опи­ту­ван­ні «Де­м­іні­ці­а­тив» — май­же 24% рі­зни­ці, за що й вхо­пи­ло­ся чи­ма­ло ЗМІ. Тож чи на­стіль­ки змі­ни­ли­ся по­гля­ди укра­їн­ців? На­справ­ді це пи­та­н­ня слу­гує чу­до­вою ілю­стра­ці­єю то­го, на­скіль­ки да­ні за­ле­жать від ін­тер­пре­та­ції. З огля­ду на май­бу­тні ви­бо­ри про­бле­ма ма­ні­пу­ля­ції со­ціо­ло­гі­чни­ми да­ни­ми в ЗМІ по­ста­не ще го­стрі­ше. Осо­бли­во зва­жа­ю­чи на те, що «вій­на» та «ко­ру­пція» бо­рю­ться між со­бою в пе­ре­ви­бор­чих га­слах рі­зних кан­ди­да­тів. «За­ле­жить від то­го, як по­ста­ви­ти пи­та­н­ня. Якщо «що за­ва­жає роз­ви­тку?», то­ді «ко­ру­пція», а якщо «яка най­біль­ша про­бле­ма?», то­ді «вій­на». Як пи­та­ють, так і від­по­від­а­ють» — так по­яснює роз­бі­жно­сті в да­них ди­ре­ктор­ка Фон­ду «Де­мо­кра­ти­чні іні­ці­а­ти­ви» Іри­на Бе­ке­шкі­на.

Якщо де­таль­ні­ше, то за­пи­та­н­ня, яке ста­ви­ли со­ціо­ло­ги в остан­ньо­му до­слі­джен­ні, до­слів­но бу­ло та­ким: «Які про­бле­ми най­біль­ше за­ва­жа­ють роз­ви­тку Укра­ї­ни?». В ін­ших ви­пад­ках во­но зву­ча­ло іна­кше: «Будь ла­ска, ска­жіть, які три про­бле­ми з пе­ре­лі­че­них є най­ва­жли­ві­ши­ми для Укра­ї­ни?». І там, і там ре­спон­ден­ти оби­ра­ли від­по­відь із трьох ва­рі­ан­тів. Якщо ка­за­ти про ба­га­то­ти­ся­чні опи­ту­ва­н­ня «Рей­тин­гу» та трьох со­ціо­ло­гі­чних служб, то ва­рі­ант за­пи­та­н­ня вза­га­лі від­рі­зняв­ся від двох за­про­по­но­ва­них. Іна­кше ка­жу­чи, по­рів­ня­н­ня рі­зних опи­ту­вань — нев­дя­чна спра­ва, яка по­тре­бує осо­бли­вої ува­ги. Ще нев­дя­чні­ша — змі­ню­ва­ти акцен­ти, до чо­го вда­ло­ся чи­ма­ло жур­на­лі­стів.

Ни­ні мо­жна ка­за­ти про дві най­го­лов­ні­ші про­бле­ми в дер­жа­ві, які ви­ді­ля­ють укра­їн­ці, — це вій­на та ко­ру­пція. Ствер­джу­ва­ти, що для них ва­жли­ві­ше, не­має сен­су й бу­де ма­ні­пу­ля­ці­єю. У кон­текс­ті ва­жли­во­сті то­чної пе­ре­да­чі пи­тань у со­цо­пи­ту­ва­н­нях мо­жна на­ве­сти ще один факт. У вже зга­да­них опи­ту­ва­н­нях гру­пи «Рей­тинг» ре­спон­ден­там став­лять два рі­зні за­пи­та­н­ня: про най­ва­жли­ві­шу про­бле­му для Укра­ї­ни та про най­ва­жли­ві­шу «осо­би­сто для вас». У дру­го­му ви­пад­ку аб­со­лю­тно пре­ва­лює вза­га­лі не вій­на чи ко­ру­пція, а зро­ста­н­ня цін.

Остан­нє ж опи­ту­ва­н­ня «Де­м­іні­ці­а­тив» при­кме­тне ін­ши­ми ци­фра­ми, на які в пре­сі звер­ну­ли ку­ди мен­ше ува­ги. На за­пи­та­н­ня про те, чи існу­ють сер­йо­зні за­гро­зи для Укра­ї­ни, по­над 62% гро­ма­дян від­по­ві­ли: «Так, во­ни ре­аль­ні та до­сить сер­йо­зні», 21,4% вва­жа­ють, що за­гро­зи є, але ли­ше ймо­вір­ні, 6,8% не ба­чать жо­дних за­гроз, а 9,7% не змо­гли ви­зна­чи­ти­ся. Зда­ва­ло­ся б, ні­чо­го за­над­то див­но­го в цих ци­фрах не­має. Якщо не по­гля­ну­ти на ре­гіо­наль­ний роз­по­діл. Зде­біль­шо­го він від­по­від­ає за­галь­но­укра­їн­сько­му, за ви­ня­тком Схо­ду. У цьо­му ма­кро­ре­гіо­ні ли­ше 48,8% по­ба­чи­ли ре­аль­ні та сер­йо­зні за­гро­зи, а ці­лих 23,2% не на­зва­ли вза­га­лі жо­дних. У ре­шті ре­гіо­нів та­ких від 2% до 7%. Ав­то­ри до­слі­дже­н­ня на­ра­зі не зна­йшли по­ясне­н­ня цим осо­бли­во­стям.

За сло­ва­ми Іри­ни Бе­ке­шкі­ної, ве­ли­кий по­ка­зник на Схо­ді зу­мо­ви­ла пе­ред­усім Хар­ків­щи­на. За­га­лом до­слі­дни­ки об’єд­на­ли в ма­кро­ре­гіон Схід три обла­сті: Хар­ків­ську, До­не­цьку та Лу­ган­ську. «Хар­ків­ська дає 30%, До­не­цька — 15%. Як це ін­тер­пре­ту­ва­ти — ска­за­ти ду­же важ­ко, осо­бли­во з огля­ду на те, що в на­сту­пно­му пи­тан­ні во­ни ці за­гро­зи по­мі­ча­ють», — роз­мір­ко­вує со­ціо­лог. А це на­сту­пне пи­та­н­ня сто­су-

На Схо­ді ли­ше 48,8% по­ба­чи­ли ре­аль­ні та сер­йо­зні за­гро­зи, а 23,2% не на­зва­ли вза­га­лі жо­дних. У ре­шті ре­гіо­нів та­ких від 2% до 7%. Ав­то­ри до­слі­дже­н­ня на­ра­зі не зна­йшли по­ясне­н­ня цим осо­бли­во­стям

ється ви­зна­че­н­ня кон­кре­тних за­гроз Укра­ї­ні. Утім, Схід та час­тко­во Пів­день від­рі­зня­ю­ться від ін­ших і тут. На­при­клад, «за­хо­пле­н­ня Укра­ї­ни або її ча­сти­ни Ро­сі­єю» бо­я­ться по­над 40% ме­шкан­ців За­хо­ду та 36% у Цен­трі. На Пів­дні по­ка­зник па­дає до 22,4%, а на Схо­ді уза­га­лі ста­но­вить 8%. Ін­ший ва­рі­ант від­по­віді — «роз­пад Укра­ї­ни на кіль­ка ча­стин або від­окрем­ле­н­ня від неї її те­ри­то­рій» — нав­па­ки, менш по­пу­ляр­ний на За­хо­ді, Пів­дні та в Цен­трі (від­по­від­но 27%, 21% і 29%), але по­сі­дає одну з пер­ших по­зи­цій на Схо­ді — май­же 42%.

«Це справ­ді осо­бли­вий ре­гіон. Там своє­рі­дне став­ле­н­ня до ЄС і НА­ТО. Ми отри­му­ва­ли ре­пре­зен­та­тив­не до­слі­дже­н­ня по До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях. На­при­клад, во­ни вва­жа­ють, що з Ро­сі­єю в нас та­ки вій­на. Але хто в цьо­му ви­нен? Вин­на укра­їн­ська вла­да (пе­ре­ва­жно від­по­від­а­ють. — Ред.) », — за­зна­чає Бе­ке­шкі­на. По­вер­та­ю­чись до пи­та­н­ня про ве­ли­ку кіль­кість лю­дей на Схо­ді, які не ба­чать за­гроз, во­на за­зна­чає, що, мо­жли­во, свою роль ві­ді­грав фа­ктор пе­ре­кла­ду, адже текст в ан­ке­тах ме­шкан­цям Схо­ду ча­сто ста­ви­ли ро­сій­ською. «Якщо пи­та­н­ня пе­ре­кла­да­ли, то сло­во «за­гро­за» зву­ча­ло як «угро­за» (укра­їн­ською мо­жна пе­ре­кла­сти як «по­гро­за» — Ред.). Тоб­то ціл­ком мо­жли­во, що лю­ди­на мо­гла по­ду­ма­ти, що йде­ться ви­клю­чно про якісь зов­ні­шні за­гро­зи. Мо­жли­во, так», — роз­мір­ко­вує Бе­ке­шкі­на.

Слід за­зна­чи­ти, що, окрім схі­дно­го па­ра­до­ксу, в опи­ту­ван­ні на­яв­ний та­кож і за­хі­дний. Аб­со­лю­тним лі­де­ром у пе­ре­лі­ку за­гроз Укра­ї­ні се­ред ре­спон­ден­тів за­га­лом став «еко­но­мі­чний за­не­пад або сер­йо­зна еко­но­мі­чна кри­за» — 57,6%. Однак у ре­гіо­нах еко­но­мі­чної кри­зи бо­я­ться по-рі­зно­му. У Цен­трі, на Пів­дні та Схо­ді та­ких від 62% до 68%. На­то- мість на За­хо­ді або жи­вуть вкрай опти­мі­сти­чно на­ла­што­ва­ні що­до еко­но­мі­ки гро­ма­дя­ни, або во­ни про­сто не над­то ото­то­жню­ють се­бе з укра­їн­ською еко­но­мі­кою. За­не­па­ду в цій сфе­рі там бо­я­ться ли­ше 39%.

Се­ред ін­ших по­пу­ляр­них за­гроз — збі­дні­н­ня на­се­ле­н­ня (41,5%) та зне­ці­не­н­ня грив­ні (35,6%). Згі­дно з да­ни­ми опи­ту­ва­н­ня, на п’ятий рік вій­ни про­ти Ро­сії еко­но­мі­чні за­гро­зи в го­ло­вах укра­їн­ців до­сі пе­ре­ва­жа­ють над во­єн­ни­ми. Уже зга­да­ні ва­рі­ан­ти агре­сії Ро­сії або роз­па­ду Укра­ї­ни на­бра­ли ли­ше 30,9% та 28,1%. Що­прав­да, во­ни за­ми­ка­ють пер­шу п’ятір­ку най­біль­ших за­гроз (ко­жен ре­спон­дент міг обра­ти п’ять ва­рі­ан­тів від­по­віді во­дно­час. — Ред.).

Ці­ка­вим є та­кож пи­та­н­ня про іно­зем­ні впли­ви на Укра­ї­ну. Тут та­кож на­яв­ні пев­ні ре­гіо­наль­ні осо­бли­во­сті. На­при­клад, на Схо­ді де­що біль­ше лю­дей пе­ре­ко­на­ні, що іно­зем­ний вплив на Укра­ї­ну є ви­рі­шаль­ним (40%). На Пів­дні та­ких лю­дей 29%, в ін­ших ре­гіо­нах — 20–22%. Во­дно­час ме­шкан­ці Схо­ду най­мен­ше схиль­ні ба­чи­ти по­зи­тив­ний вплив бо­дай ко­гось із між­на­ро­дних грав­ців. Іно­зем­ний вплив пе­ре­ва­жно або пов­ні­стю не­га­тив­ний: від­бу­ва­є­ться і з бо­ку Ро­сії, і з бо­ку США, і з бо­ку МВФ. Де­що кра­щі, але все одно низь­кі по­ка­зни­ки по­рів­ня­но з ін­ши­ми ре­гіо­на­ми отри­ма­ли Єв­ро­со­юз, між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції (ООН, ОБСЄ то­що) та між­на­ро­дні бі­зне­со­ві ком­па­нії. До цих да­них мо­жна до­да­ти ще одне. Найі­сто­тні­шим або най­ви­рі­шаль­ні­шим на Пів­дні та Схо­ді вва­жа­ють вплив са­ме США. Єв­ро­со­юз най­по­мі­тні­ший на За­хо­ді кра­ї­ни. За­га­лом же на Пів­дні та Схо­ді мен­ше схиль­ні по­мі­ча­ти вплив на Укра­ї­ну з бо­ку Ро­сії, ніж за­хі­дні­ше.

За­бу­та за­гро­за. Хар­ків’яни, що пе­ре­жи­ли «рус­скую ве­сну», ни­ні по­чу­ва­ю­ться май­же в пов­ній без­пе­ці

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.