Що в при­ці­лі

Основ­ні тен­ден­ції сві­то­во­го рин­ку озбро­єнь

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Во­ло­ди­мир За­бло­цький

Го­лов­ні трен­ди рин­ку озбро­єнь

Збіль­ше­н­ня об­ся­гів екс­пор­ту/ім­пор­ту озбро­єнь та вій­сько­вої те­хні­ки (ОВТ) зу­мов­лю­є­ться за­галь­но­сві­то­вою не­ста­біль­ні­стю, по­си­ле­н­ням чу­тли­во­сті до но­вих за­гроз, не­до­ско­на­лі­стю між­на­ро­дних без­пе­ко­вих ме­ха­ні­змів, на­яв­ні­стю чи­слен­них га­ря­чих то­чок, ло­каль­них зброй­них і «за­мо­ро­же­них» кон­флі­ктів, те­ри­то­рі­аль­них пре­тен­зій низ­ки кра­їн до су­сі­дів, бо­роть­би за ра­йо­ни ви­до­бу­тку енер­го­но­сі­їв, рин­ки збу­ту та мар­шру­ти транс­пор­ту­ва­н­ня то­що. До най­не­без­пе­чні­ших у сві­ті сьо­го­дні на­ле­жать агре­сія Ро­сії про­ти Укра­ї­ни, кон­фрон­та­ція Ро­сії з кра­ї­на­ми НА­ТО, вій­на в Си­рії, про­ти­сто­я­н­ня США з Іра­ном, а Іра­ну з Ізра­ї­лем, про­ти­сто­я­н­ня в Пів­ден­но-ки­тай­сько­му мо­рі КНР та кіль­кох кра­їн ре­гіо­ну, кі­бе­ра­та­ки на ва­жли­ві об’єкти ін­фра­стру­кту­ри в США, кра­ї­нах ЄС, Укра­ї­ні то­що.

Як на це ре­а­гує ри­нок озбро­єнь? Зав­дя­ки по­пи­ту на ньо­му по­стій­но з’яв­ля­ю­ться прин­ци­по­во но­ві та пер­спе­ктив­ні ви­ди ОВТ, та­кі як ви­ни­щу­ва­чі 5-го по­ко­лі­н­ня, но­ві тан­ки, са­мо­хі­дні ар­ти­ле­рій­ські уста­нов­ки і СРЗВ, но­ві боє­при­па­си то­що. Одра­зу в кіль­кох кра­ї­нах актив­но пра­цю­ють над си­сте­ма­ми зброї, осно­ва­ни­ми на но­вих фі­зи­чних прин­ци­пах (енер­ге­ти­чна, гі­пер­зву­ко­ва, ла­зер­на то­що).

По­ява на рин­ку на­віть одно­го но­во­го ви­ду ОВТ ви­кли­кає лан­цю­го­ву ре­а­кцію, яка при­зво­дить до змін кон’юн­кту­ри за­га­лом. Ти­по­вий при­клад цьо­го — по­ява ви­ни­щу­ва­чів 5-го по­ко­лі­н­ня F-35. Тим ча­сом у ВМС США вже пра­цю­ють над ство­ре­н­ням пер­спе­ктив­но­го лі­та­ка­ви­ни­щу­ва­ча вже 6-го по­ко­лі­н­ня для па­ну­ва­н­ня в по­ві­трі (по­пе­ре­дня на­зва F/A-XX).

Оскіль­ки по­тен­цій­ні су­про­тив­ни­ки — Ки­тай і Ро­сія — ство­рю­ють но­ві об’єд­на­ні си­сте­ми ППО-ПРО, що пра­цю­ва­ти­муть ра­зом із РЛС UHF- та Vhf-ді­а­па­зо­ну, новий аме­ри­кан­ський лі­так F/A-XX за­зда­ле­гідь опти­мі­зу­є­ться для про­ти­дії РЛС ке­ру­ва­н­ня во­гнем (Ku-, X-, C- та час­тко­во S-ді­а­па­зо­ну ча­стот). Для цьо­го пла­ну­є­ться за­сто­су­ва­ти низ­ку но­вих те­хно­ло­гій.

Уна­слі­док пе­ре­озбро­є­н­ня ВПС від­по­від­них кра­їн лі­та­ка­ми 5-го по­ко­лі­н­ня на про­даж ви­став­ля­є­ться ве­ли­ка кіль­кість ма­шин по­пе­ре­дніх кон­стру­кцій, ці­на на які від­по­від­но змен­шу­є­ться. Ймо­вір­но, з огля­ду на кри­ти­чне ста­рі­н­ня пар­ку бо­йо­вих лі­та­ків ПС ЗСУ Укра­ї­ні до­ве­де­ться до 2030 ро­ку онов­лю­ва­ти йо­го. Мо­жли­ві два ва­рі­ан­ти: по­шук на вто­рин­но­му рин­ку ма­шин, що бу­ли у ви­ко­ри­стан­ні, або ж при­дба­н­ня на сві­то­во­му рин­ку лі­та­ків 5-го по­ко­лі­н­ня. Остан­нє по­тре­бу­ва­ти­ме зна­чних ко­штів.

Во­дно­час про­від­ною тен­ден­ці­єю гло­баль­но­го рин­ку ОВТ, що зу­мов­лює йо­го кон’юн­кту­ру, на­да­лі за­ли­ша­є­ться

про­даж пер­спе­ктив­них за­со­бів ППО-ПРО, авіа­цій­ної те­хні­ки і за­со­бів по­ві­тря­но­го на­па­ду. Від­по­від­но го­лов­ні кра­ї­ни-екс­пор­те­ри фор­му­ють свої про­по­зи­ції тра­ди­цій­ним і но­вим по­ку­пцям.

АКТУАЛЬНІ ТРЕН­ДИ

За да­ни­ми Сток­гольм­сько­го ін­сти­ту­ту до­слі­дже­н­ня про­блем ми­ру (SIPRI), сьо­го­дні 3/4 сві­то­во­го екс­пор­ту ОВТ спря­мо­ву­є­ться до кра­їн Близь­ко­го Схо­ду, Азії та Оке­а­нії. Вар­тість екс­пор­ту й ім­пор­ту ОВТ остан­нім ча­сом по­стій­но зро­стає. Про­від­ним по­ста­чаль­ни­ком озбро­єнь за­ли­ша­ю­ться США, про­те збіль­шу­є­ться час­тка по­ста­вок і роль ін­ших ви­ро­бни­ків, та­ких як, на­при­клад, Пів­ден­на Ко­рея, Фран­ція, Ту­реч­чи­на або Ки­тай.

Зокре­ма, США збіль­ши­ли об­ся­ги по­ста­вок у 2013– 2017-му на 25% зав­дя­ки кон­тра­ктам, під­пи­са­ним ще за пре­зи­дент­ства Ба­ра­ка Оба­ми. І ця тен­ден­ція збе­рі­га­є­ться. Шта­ти про­да­ють ОВТ до 98 кра­їн сві­ту. При цьо­му май­же 50% аме­ри­кан­сько­го збро­яр­сько­го екс­пор­ту при­па­дає на кра­ї­ни Близь­ко­го Схо­ду. За під­сум­ка­ми 2017 фі­нан­со­во­го ро­ку йо­го об­сяг ста­но­вив $41,93 млрд.

Дру­ге мі­сце у сві­то­во­му рей­тин­гу пі­сля США по­ки що утри­мує Ро­сія, про­те її екс­порт змен­шив­ся на 7,1 % і да­лі па­дає. За нею йдуть Фран­ція (зро­ста­н­ня екс­пор­ту ОВТ на 27%), Ні­меч­чи­на (па­ді­н­ня на 14%) і Ки­тай (зро­ста­н­ня на 38%).

До пер­шої де­ся­тки екс­пор­те­рів уві­йшли та­кож Ве­ли­ка Бри­та­нія (зро­ста­н­ня на 37%), Іспа­нія (зро­ста­н­ня на 12%), Ізра­їль (зро­ста­н­ня на 55%), Іта­лія (зро­ста­н­ня на 13%) і Ні­дер­лан­ди (зро­ста­н­ня на 14%). На пер­шу п’ятір­ку при­па­дає май­же ¾ (74%) сві­то­во­го екс­пор­ту зброї, а на кра­ї­ни пер­шої де­ся­тки — 90%.

Оди­над­ця­ту по­зи­цію зайня­ла Укра­ї­на (па­ді­н­ня екс­пор­ту на 26%), да­лі йдуть Пів­ден­на Ко­рея (зро­ста­н­ня на 65%) і Ту­реч­чи­на (зро­ста­н­ня на 145%).

Се­ред най­біль­ших по­ста­вок, схва­ле­них Кон­гре­сом США у 2017 фі­нан­со­во­му ро­ці, та­кі: си­сте­ми ППО-ПРО (на су­му $3,9 млрд, Ру­му­нія), ви­ни­щу­ва­чі F-16V ($2,785 млрд, Ба­хрейн), си­сте­ми ППО-ПРО THAAD ($15 млрд, Са­у­дів­ська Ара­вія).

РФ по­сі­дає дру­ге мі­сце в екс­пор­ті ОВТ на сві­то­вий ри­нок. Що­прав­да, про зро­ста­н­ня йо­го об­ся­гів ни­ні не йде­ться. По­над те, спо­сте­рі­га­є­ться зна­чне змен­ше­н­ня (на 7,1%) по­ста­вок ОВТ ро­сій­сько­го ви­ро­бни­цтва. Основ­ни­ми їх одер­жу­ва­ча­ми є 47 кра­їн Азії та Близь­ко­го Схо­ду (66%): Ін­дія (35%), Ки­тай (12%), В’єтнам (10%). При­чи­на­ми від’єм­ної ди­на­мі­ки екс­пер­ти на­зи­ва­ють змен­ше­н­ня за­мов­лень і дію аме­ри­кан­ських сан­кцій. Уна­слі­док цьо­го при­пи­не­но ре­а­лі­за­цію ро­сій­ських екс­порт­них кон­тра­ктів на су­му по­над $3 млрд.

Утім, оскіль­ки екс­порт озбро­єнь є одним із клю­чо­вих дже­рел отри­ма­н­ня ва­лю­ти, Мо­сква в умо­вах сан­кцій і па­ді­н­ня еко­но­мі­ки на­ма­га­є­ться актив­но роз­ви­ва­ти цей на­прям, об­хо­ди­ти між­на­ро­дні сан­кції і де тіль­ки мо­жли­во ви­пе­ре­джа­ти США. Ін­ко­ли це вда­є­ться. Так, у IV квар­та­лі 2019 ро­ку пла­ну­є­ться роз­по­ча­ти лі­цен­зій­ний мон­таж ро­сій­ських тан­ків Т-90С і Т-90СК у Єги­пті (до 2026-го пла­ну­є­ться скла­сти до 400 тан­ків).

НО­ВА СЕ­РІЯ ЗОРЯНИХ ВІЙН

Во­дно­час по­ряд із про­по­зи­ці­я­ми ОВТ по­ві­тря­но­го, на­зем­но­го та мор­сько­го ба­зу­ва­н­ня остан­нім ча­сом актив­но роз­ви­ва­ю­ться й ін­ші пов’яза­ні з ни­ми на­пря­ми, та­кі як ко­смос і кі­бер­про­стір. Ко­смос по­сту­по­во стає до­сту­пним де­да­лі біль­шій кіль­ко­сті кра­їн. І во­дно­час пов­на пра­во­ва нев­ре­гу­льо­ва­ність

пи­та­н­ня йо­го мі­лі­та­ри­за­ції/де­мі­лі­та­ри­за­ції за­ли­шає ве­ли­ке по­ле для ма­нев­ру за­ці­кав­ле­них сил на свою ко­ристь. Усі без ви­ня­тку про­від­ні дер­жа­ви вже ви­ко­ри­сто­ву­ють (хо­ча й не ви­зна­ють цьо­го від­кри­то) ко­смос у вій­сько­вих ці­лях. На­сам­пе­ред іде­ться про ви­ве­де­н­ня на нав­ко­ло­зем­ні ор­бі­ти су­пу­тни­ків роз­від­ки та зв’яз­ку, а та­кож су­пу­тни­ків, при­зна­че­них у ра­зі вій­ни для ви­ве­де­н­ня з ла­ду або зни­ще­н­ня во­ро­жих ко­смі­чних си­стем. Ще на­при­кін­ці 1980-х ро­ків США та СРСР актив­но ство­рю­ва­ли ко­смі­чні ко­ра­блі ба­га­то­ра­зо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня. Го­лов­ним при­зна­че­н­ням остан­ніх бу­ла мо­жли­вість опе­ра­тив­но­го роз­мі­ще­н­ня на нав­ко­ло­зем­них ор­бі­тах вла­сних су­пу­тни­ків рі­зно­го при­зна­че­н­ня, бо­йо­вих ла­зер­них си­стем та/або при­на­гі­дно на­віть кра­діж­ка во­ро­жих су­пу­тни­ків з ор­бі­ти. Аме­ри­кан­ські «чов­ни­ки» і ду­же схо­жий на них кон­стру­кці­єю ра­дян­ський ко­смі­чний ко­ра­бель ба­га­то­ра­зо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня «Бу­ран» ма­ли для цьо­го все не­об­хі­дне, зокре­ма ве­ли­кий ван­та­жний від­сік і ди­стан­цій­но ке­ро­ва­ні ма­ні­пу­ля­то­ри.

На­віть сьо­го­дні, пі­сля за­кри­т­тя про­гра­ми ба­га­то­ра­зо­вих «чов­ни­ків», у США ре­а­лі­зу­є­ться про­гра­ма зі ство­ре­н­ня та­єм­но­го ко­смі­чно­го без­пі­ло­тни­ка ба­га­то­ра­зо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня X-37B Orbital Test Vehicle-4. Уже на ста­дії ви­про­бу­вань він здій­снив пер­шу ко­смі­чну мі­сію, що три­ва­ла 718 діб. На­ра­зі ві­до­мо про існу­ва­н­ня що­най­мен­ше двох та­ких апа­ра­тів.

За не­о­фі­цій­ни­ми да­ни­ми, са­ме їх у май­бу­тньо­му ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть для роз­від­ки, до­став­ки на ор­бі­ту но­вих су­пу­тни­ків, ре­мон­ту та по­вер­не­н­ня ста­рих, які від­пра­цю­ва­ли свій ре­сурс. В екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі вва­жа­ють, що на ба­зі X-37B про­во­дя­ться екс­пе­ри­мен­ти за про­гра­мою ство­ре­н­ня пер­спе­ктив­но­го іон­но­го дви­гу­на та до­слі­дже­н­ня змі­ни вла­сти­во­стей ма­те­рі­а­лів під час пе­ре­бу­ва­н­ня в ко­смі­чно­му про­сто­рі.

X-37B по­бу­до­ва­но за ві­до­мою схе­мою «чов­ни­ка» зав­довж­ки 8,8 м і з роз­ма­хом крил 4,5 м. Злі­тна ма­са цьо­го ко­смі­чно­го без­пі­ло­тни­ка, зда­тно­го під час по­вер­не­н­ня на Зем­лю здій­сню­ва­ти по­сад­ку за кла­си­чною ае­ро­ди­на­мі­чною схе­мою (у ре­жи­мі лі­та­ка), ста­но­вить близь­ко 5 т.

У 2017 ро­ці пре­зи­дент США До­нальд Трамп дав до­ру­че­н­ня Пен­та­го­ну роз­по­ча­ти ро­бо­ту над ство­ре­н­ням вій­сько­вих ко­смі­чних сил як окре­мо­го ви­ду в скла­ді ЗС США. На­га­да­є­мо, що но­ва на­ціо­наль­на стра­те­гія Спо­лу­че­них Шта­тів ви­знає ко­смос та­кою са­мою сфе­рою вій­сько­во­го про­ти­сто­я­н­ня, як зем­ля, по­ві­тря та во­да.

На­га­да­є­мо, що в Ро­сії 2015 ро­ку бу­ло ство­ре­но ПКС (По­ві­тря­но-ко­смі­чні си­ли), що ма­ють на озбро­єн­ні не ли­ше бо­йо­ву удар­ну авіа­цію, а й про­ти­су­пу­тни­ко­ву зброю та за­со­би ра­діо­еле­ктрон­но­го при­ду­ше­н­ня су­пу­тни­ків.

Фа­кти­чно в ко­смо­сі дав­но три­ває при­хо­ва­на гон­ка озбро­єнь із ви­ко­ри­ста­н­ням си­стем по­двій­но­го при­зна­че­н­ня. По­чи­на­ю­чи з 2013 ро­ку РФ ви­ве­ла на ор­бі­ту чо­ти­ри та­ких апа­ра­ти: «Ко­смос-2491», «Ко­смос-2499», «Ко­смос-2504» і «Ко­смос-2519». На від­мі­ну від ін­ших ці су­пу­тни­ки пе­рі­о­ди­чно вда­ю­ться до ма­нев­рів на ор­бі­ті, на­бли­жа­ю­ться на ко­ро­тку від­стань до ін­ших ко­смі­чних об’єктів, де­мон­стру­ю­чи свою зда­тність до то­чно­го ма­нев­ру­ва­н­ня.

Та­кі див­ні мо­жли­во­сті цих су­пу­тни­ків ви­кли­ка­ли за­не­по­ко­є­н­ня в пред­став­ни­ка США на Же­нев­ській кон­фе­рен­ції в сер­пні 2018 ро­ку. То­ді Спо­лу­че­ні Шта­ти зви­ну­ва­ти­ли Ро­сію у ви­ве­ден­ні на ор­бі­ту су­пу­тни­ків, зда­тних по­шко­джу­ва­ти ін­ші апа­ра­ти. Утім, Мо­сква на­по­ля­гає, що йде­ться ли­ше про «су­пу­тни­ки-ін­спе­кто­ри, при­зна­че­ні для ви­яв­ле­н­ня та усу­не­н­ня про­блем у ро­бо­ті ін­ших ро­сій­ських ко­смі­чних апа­ра­тів». А на­справ­ді, за оцін­ка­ми екс­пер­тів, во­ни зда­тні то­чно ма­нев­ру­ва­ти на ор­бі­ті й на­бли­жа­ти­ся до ін­ших ко­смі­чних апа­ра­тів, ціл­ком мо­жуть слу­гу­ва­ти як для їх ре­мон­ту, так і для ви­ве­де­н­ня з ла­ду.

На сьо­го­дні та­кі апа­ра­ти та­кож ма­ють США, що во­ло­ді­ють пе­ре­до­ви­ми те­хно­ло­гі­я­ми в ко­смі­чний га­лу­зі. Ві­до­мо про роз­роб­ку там ба­зо­во­го су­пу­тни­ка «Фе­нікс», до яко­го на ор­бі­ті при­сти­ко­ву­ва­ти­му­ться мі­ні-су­пу­тни­ки, що здій­сню­ва­ти­муть де­мон­таж тих, що вже не пра­цю­ють.

У КНР теж є на озбро­єн­ні су­ча­сні за­со­би «спря­мо­ва­ної енер­гії», за­со­би для спо­сте­ре­же­н­ня за су­пу­тни­ка­ми та їх ослі­пле­н­ня і ви­ве­де­н­ня з ла­ду. За да­ни­ми аме­ри­кан­ської роз­від­ки, де­які ки­тай­ські су­пу­тни­ки зда­тні ма­нев­ру­ва­ти на ор­бі­тах, що свід­чить про ви­ко­на­н­ня ни­ми спе­ці­аль­них мі­сій, які ста­нов­лять за­гро­зу іно­зем­ним, пе­ред­усім аме­ри­кан­ським, апа­ра­там.

У 2016 ро­ці Пі­дне­бе­сна здій­сни­ла вже шо­сте ви­про­бу­ва­н­ня про­ти­су­пу­тни­ко­во­го апа­ра­та вла­сно­го ви­ро­бни­цтва. Що­прав­да, за ін­ши­ми да­ни­ми, во­на про­ве­ла йо­го на­віть ра­ні­ше, у 2007-му. То­ді бу­ло зни­ще­но на нав­ко­ло­зем­ній ор­бі­ті не­актив­ний ки­тай­ський су­пу­тник, що від­пра­цю­вав свій ре­сурс.

У КНР по­ста­ви­ли со­бі зав­да­н­ня «кон­тро­лю­ва­ти низь­ку ор­бі­ту з ме­тою пе­ре­мо­ги над США на Зем­лі». 2013 ро­ку Ки­тай ви­вів на нав­ко­ло­зем­ну ор­бі­ту свій су­пу­тник Shijian-15 із си­сте­мою то­чно­го ма­нев­ру­ва­н­ня та ма­ні­пу­ля­то­ра­ми. Йо­го офі­цій­не при­зна­че­н­ня — очи­ще­н­ня ор­бі­ти від ко­смі­чно­го смі­т­тя, про­те на ньо­му пе­ре­ві­ря­є­ться мо­жли­вість по­пов­не­н­ня паль­ним та ре­мон­ту ін­ших ко­смі­чних апа­ра­тів.

Однак екс­пер­ти не від­ки­да­ють і ви­ко­ри­ста­н­ня Shijian-15 для ви­кра­де­н­ня з ор­бі­ти чу­жих су­пу­тни­ків або їхніх фра­гмен­тів під при­кри­т­тям очи­ще­н­ня дов­кі­л­ля від ко­смі­чно­го смі­т­тя. Не­має ні­чо­го див­но­го, що са­ме ки­тай­ці пе­ре­йма­ю­ться цим пи­та­н­ням. Якщо зга­да­ти, як во­ни актив­но по­лю­ють на чу­жі се­кре­ти на Зем­лі, то чо­му б їм не ро­би­ти це і в ко­смо­сі? Тим біль­ше що те­хні­чні мо­жли­во­сті зга­да­но­го су­пу­тни­ка іде­аль­но для цьо­го під­хо­дять.

У ли­сто­па­ді 2015 ро­ку ки­тай­ці здій­сни­ли чер­го­ве успі­шне ви­про­бу­ва­н­ня, зни­щив­ши ра­ке­тою (ана­лог аме- ри­кан­ської SM-3), за­пу­ще­ною із Зем­лі, ціль у ко­смо­сі (не­пра­цю­ю­чий су­пу­тник). Роз­мі­ще­н­ня на ко­смі­чних апа­ра­тах зви­чай­них озбро­єнь (ра­кет, ла­зе­рів то­що) не за­бо­ро­ня­є­ться. А до­ся­гне­н­ня мі­жна­ро­дної зго­ди що­до за­бо­ро­ни мі­лі­та­ри­за­ції ко­смо­су че­рез від­мін­но­сті під­хо­дів США, що ма­ють пе­ре­ва­гу, Ро­сії та Ки­таю най­ближ­чим ча­сом вва­жа­є­ться ма­ло­ймо­вір­ним.

ШВИД­КІ ТА НЕЯДЕРНІ

Гі­пер­зву­ко­ва зброя, яка фа­кти­чно пе­ре­бу­ває в про­це­сі роз­роб­ки та ви­про­бу­ва­н­ня, та­кож є одним із ви­рі­шаль­них фа­кто­рів, що зу­мов­лю­ють актив­ність обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті, адже че­рез ви­со­ку швид­кість гі­пер­зву­ко­вих сна­ря­дів жо­дна з на­яв­них сьо­го­дні си­стем ППО-ПРО не зда­тна їх пе­ре­хо­пи­ти. От­же, у ра­зі успі­ху ство­ре­н­ня та­кої зброї мо­же впли­ну­ти на стра­те­гі­чний ба­ланс сил у сві­ті.

Утім, мо­жли­вість зав­да­ва­ти ви­со­ко­то­чних, ду­же швид­ких та не­ядер­них уда­рів мо­же ви­кли­ка­ти в де­яких лі­де­рів ве­ли­ку спо­ку­су не­о­чі­ку­ва­но спря­му­ва­ти їх про­ти су­про­тив­ни­ка, що не ро­бить наш світ без­пе­чні­шим. Іде­ться про зброю, що роз­ви­ває в по­ві­тря­но­му се­ре­до­ви­щі швид­кість більш як М5 (М — швид­кість зву­ку, 1234 км/год). У цьо­му на­пря­мі актив­но пра­цю­ють США, РФ, Ки­тай, Ін­дія, Ве­ли­ка Бри­та­нія, Ав­стра­лія, що ма­ють рі­зні до­ся­гне­н­ня. На ви­став­ці «Зброя і без­пе­ка-2017» укра­їн­ське ДКБ «Пів­ден­не» та­кож по­ка­за­ло свою роз­роб­ку в цій сфе­рі, зокре­ма гі­пер­зву­ко­ву пла­тфор­му, про­те осо­бли­вих по­дро­биць не роз­го­ло­шу­ва­ли.

Вва­жа­є­ться, що РФ до­ся­гла пев­них успі­хів у ство­рен­ні гі­пер­зву­ко­вої зброї у ви­гля­ді про­ти­ко­ра­бель­них кри­ла­тих ра­кет «Цир­кон» мор­сько­го ба­зу­ва­н­ня і КР Х-32 по­ві­тря­но­го ба­зу­ва­н­ня. Оби­дві си­сте­ми ство­рю­ва­ли­ся як ефе­ктив­ний за­сіб бо­роть­би з аме­ри­кан­ськи­ми авіа­но­сця­ми на від­ста­нях біль­ше ніж 400 км. З огля­ду на еко­но­мі­чні про­бле­ми РФ пла­но­ве прийня­т­тя КР «Цир­кон» на озбро­є­н­ня у 2019– 2020 ро­ках мо­же не від­бу­ти­ся. А ось КР Х-32, яка ни­ні пе­ре­бу­ває на за­вер­шаль­но­му ета­пі ви­про­бу­вань, за спри­я­тли­вих умов, не ви­клю­че­но, не­вдов­зі по­тра­пить на озбро­є­н­ня бом­бар­ду­валь­ни­ків ТУ-22М3М. Що­прав­да, во­на є не зов­сім гі­пер­зву­ко­вою ра­ке­тою, оскіль­ки має швид­кість ли­ше 4М.

Ін­шим на­пря­мом є ство­ре­н­ня глай­де­рів — гі­пер­зву­ко­вих апа­ра­тів. У РФ це глай­дер для пер­спе­ктив­ної важ­кої МБР РС-28 «Сар­мат». На від­мі­ну від зви­чай­ної бо­йо­вої ча­сти­ни він від­ді­ля­є­ться від БР і по­ки­дає ко­смос на­ба­га­то ра­ні­ше, до­ла­ю­чи зна­чні від­ста­ні до ці­лі атмо­сфе­рою. Зда­тність ма­нев­ру­ва­ти ро­бить йо­го пе­ре­хо­пле­н­ня на­яв­ни­ми за­со­ба­ми ПРО май­же не­мо­жли­вим, а ви­со­ка то­чність влу­че­н­ня в ціль дає змо­гу ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти глай­дер як не­ядер­ну бо­йо­ву ча­сти­ну МБР.

США та­кож ма­ють пев­ні до­ся­гне­н­ня у ство­рен­ні гі­пер­зву­ко­вих глай­де­рів і ще у 2011 ро­ці здій­сни­ли успі­шне ви­про­бу­ва­н­ня одно­го з них — Hypersonictechnologyvehicle 2 (HTV-2). Про­те подаль­ші ма­ні­пу­ля­ції ви­яви­ли­ся не­вда­ли­ми че­рез від­мо­ву бор­то­вих еле­ктрон­них при­стро­їв в умо­вах ви­со­ких тем­пе­ра­тур.

Успі­шні­ши­ми бу­ли спіль­ні з Ав­стра­лі­єю роз­роб­ки в ме­жах до­слі­дни­цько­го про­е­кту HIFIRE (Hypersonic International Flight Research Experimentation Program). Під час одно­го з ви­про­бу­вань гі­пер­зву­ко­вий глай­дер роз­ви­нув швид­кість М7,5 (9190 км/год). Ме­тою спіль­но­го про­е­кту є ви­вче­н­ня по­ве­дін­ки гі­пер­зву­ко­вих глай­де­рів, що вхо­дять в атмо­сфе­ру з ра­ке­ти-но­сія і ви­ко­ну­ють ма­нев­ри.

Аме­ри­кан­ці та­кож пра­цю­ють над ство­ре­н­ням гі­пер­зву­ко­вих кри­ла­тих ра­кет X-43A та X-51 Waverider (до­слі­дни­цькі про­е­кти). Пер­ша під час ви­про­бу­вань роз­ви­ну­ла швид­кість M9,65, дру­га — М5,1, по­до­лав­ши ди­стан­цію

Шта­ти про­да­ють зброю до 98 кра­їн сві­ту. При цьо­му май­же 50% аме­ри­кан­сько­го збро­яр­сько­го екс­пор­ту при­па­дає на кра­ї­ни Близь­ко­го Схо­ду. За під­сум­ка­ми 2017 фі­нан­со­во­го ро­ку йо­го об­сяг ста­но­вив $41,93 млрд

426 км за 6 хв. Що­прав­да, оби­дві ра­ке­ти не ма­ли БЧ і си­стем на­ве­де­н­ня. Три­ває роз­роб­ка пер­спе­ктив­ної гі­пер­зву­ко­вої КР HSSW (High Speed Strike Weapon), яку пла­ну­є­ться прийня­ти на озбро­є­н­ня в се­ре­ди­ні 2020-х ро­ків.

Ки­тай та­кож пра­цює над ство­ре­н­ням гі­пер­зву­ко­вої зброї. Ві­до­мо про роз­роб­ку гі­пер­зву­ко­во­го глай­де­ра DF-ZF (ін­ші на­зви HGV або Wu-14). За да­ни­ми аме­ри­кан­ської роз­від­ки, швид­кість DZ-ZF під час ви­про­бу­вань 1 і 15 ли­сто­па­да 2017 ро­ку на від­стань 1400 км ся­га­ла від М5 до М10. За не­о­фі­цій­ни­ми да­ни­ми, прийня­т­тя ки­тай­сько­го ва­рі­ан­та гі­пер­зву­ко­во­го глай­де­ра мо­жна очі­ку­ва­ти на­віть у 2020-му.

КІ­БЕР­ПРО­СТІР

За ви­зна­че­н­ням екс­пер­та з без­пе­ки уря­ду США Рі­чар­да Ала­на Клар­ка, «кі­бер­вій­на — дії одні­єї на­ціо­наль­ної дер­жа­ви з про­ни­кне­н­ня в комп’юте­ри або ме­ре­жі ін­шої на­ціо­наль­ної дер­жа­ви для зав­да­н­ня зби­тку або руй­ну­ва­н­ня». Аме­ри­кан­ський жур­нал The Economist пер­шим на­звав кі­бер­вій­ну «п’ятою сфе­рою вій­ни пі­сля зем­лі, мо­ря, по­ві­тря та ко­смо­су».

Не­що­дав­но The New York Times по­ві­до­ми­ла, що кі­бер­ко­ман­ду­ва­н­ня США роз­по­ча­ло пер­шу опе­ра­цію в кі­бер­про­сто­рі з про­ти­дії по­ши­рен­ню де­з­ін­фор­ма­ції та втру­чан­ню у ви­бо­ри. Кам­па­нія, що охо­плює кіль­ка мі­сій, є пер­шою кі­бе­ро­пе­ра­ці­єю з ме­тою за­хи­сту аме­ри­кан­ських ви­бо­рів вклю­чно з про­мі­жни­ми ви­бо­ра­ми до Кон­гре­су, за­пла­но­ва­ни­ми на ли­сто­пад цьо­го ро­ку. До та­ких за­хо­дів вда­ли­ся пі­сля то­го, як Мі­ні­стер­ство юсти­ції США опри­лю­дни­ло да­ні про роз­гор­ну­ту ро­сій­ською сто­ро­ною ін­фор­ма­цій­ну вій­ну з ме­тою впли­ву на ви­бо­ри. Йшло­ся про ши­ро­ку за­гро­зу, яку аме­ри­кан­ська вла­да вба­чає у втру­чан­ні Мо­скви. Вва­жа­є­ться, що ці­л­лю опе­ра­ції кі­бер­ко­ман­ду­ва­н­ня, ймо­вір­но, є пра­ців­ни­ки ро­сій­ських спец­служб та ха­кер­ські гру­пи, фі­нан­со­ва­ні олі­гар­ха­ми. По­дро­би­ці та ме­то­ди не роз­кри­ва­ю­ться.

Аме­ри­кан­ська опе­ра­ція має ви­ва­же­ний ха­ра­ктер, осо­бли­во по­рів­ня­но з ді­я­ми РФ, яка на­ма­га­є­ться за­сто­со­ву­ва-

ти про­ти США де­да­лі ви­тон­че­ні­ші ме­то­ди де­з­ін­фор­ма­ції. Во­на та­кож має на ме­ті утри­му­ва­ти Мо­скву від еска­ла­ції її актив­но­сті в кі­бер­про­сто­рі, зокре­ма не про­во­ку­ва­ти ата­ку на енер­го­си­сте­ми та по­си­ле­н­ня та­ким чи­ном про­ти­сто­я­н­ня між дво­ма дер­жа­ва­ми.

За про­гно­за­ми аме­ри­кан­ської роз­від­ки, біль­ша актив­ність Ро­сії в кі­бер­про­сто­рі очі­ку­є­ться на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах у США 2020 ро­ку.

На Вар­шав­сько­му са­мі­ті НА­ТО 2016-го кра­ї­ни — уча­сни­ки Альян­су під­пи­са­ли зо­бов’яза­н­ня що­до обо­ро­ни кі­бер­про­сто­ру. Це зо­бов’яза­н­ня су­про­во­джу­ва­ло рі­ше­н­ня ви­зна­ти кі­бер­про­стір та­кою са­мою сфе­рою, де мо­жли­ве ве­де­н­ня во­єн­них дій (domain of warfare), як і су­ша, мо­ре та по­ві­тря. Утім, не­зва­жа­ю­чи на ухва­ле­н­ня та­ких ва­жли­вих до­ку­мен­тів що­до кі­бер­про­сто­ру, пи­та­н­ня йо­го обо­ро­ни уча­сни­ки са­мі­ту чо­мусь від­да­ли на від­куп на­ціо­наль­них уря­дів. Са­ме во­ни ма­ють га­ран­ту­ва­ти без­пе­ку вла­сно­го кі­бер­про­сто­ру і та­ким чи­ном по­си­лю­ва­ти за­галь­ну без­пе­ку НА­ТО. Ця не­узго­дже­ність пра­цює на ко­ристь агре­со­ра.

Тож зо­бов’яза­н­ня що­до обо­ро­ни кі­бер­про­сто­ру не дає від­по­віді на за­пи­та­н­ня, що са­ме ро­би­ти­ме НА­ТО у ра­зі агре­сії в кі­бер­сфе­рі про­ти одно­го зі сво­їх чле­нів. Тоб­то скла­да­є­ться па­ра­до­ксаль­на си­ту­а­ція, ко­ли в Альян­су як ко­ле­ктив­но­го ор­га­ну без­пе­ки не­має чі­ткої стра­те­гії ко­ле­ктив­них дій у кі­бер­про­сто­рі. І на­віть са­міт у Вар­ша­ві кар­ди­наль­ним чи­ном це не змі­нив.

І не ли­ше це. Див­но скла­да­є­ться до­ля й ін­ших ва­жли­вих для без­пе­ки Укра­ї­ни за­ко­но­про­е­ктів, на­віть уже про­го­ло­со­ва­них Кон­гре­сом Спо­лу­че­них Шта­тів. Пер­шим бу­ло ухва­ле­но за­ко­но­про­ект про під­трим­ку сво­бо­ди Укра­ї­ни в гру­дні 2014 ро­ку, який так і не став за­ко­ном. А 7 лю­то­го 2018-го Па­ла­та пред­став­ни­ків про­го­ло­су­ва­ла про­ект за­ко­ну про спів­пра­цю з Укра­ї­ною з пи­тань кі­бер­без­пе­ки, що мав на ме­ті за­без­пе­чи­ти актив­ну вза­є­мо­дію між дво­ма кра­ї­на­ми в умо­вах про­ти­дії ро­сій­ській гі­бри­дній агре­сії. До­ку­мент пе­ред­ба­чав до­по­мо­гу Укра­ї­ні в удо­ско­на­лен­ні стра­те­гії кі­бер­без­пе­ки, зокре­ма в по­си­лен­ні за­хи­сту комп’ютер­них ме­реж ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, змен­шен­ні за­ле­жно­сті на­шої кра­ї­ни від ро-

сій­ських ін­фор­ма­цій­них та ко­му­ні­ка­цій­них те­хно­ло­гій, а та­кож спри­я­н­ня уча­сті в про­гра­мах обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю то­що.

На жаль, тут та­кож не скла­ло­ся. 28 лю­то­го за­ко­но­про­ект пе­ре­да­ли на роз­гляд до Се­на­ту, про­те за­кон чо­мусь так і не з’явив­ся. Хо­ча основ­ні йо­го по­ло­же­н­ня ні­би­то вне­сли до ін­шо­го за­ко­ну США, під­пи­са­но­го пре­зи­ден­том До­наль­дом Трам­пом 1 сер­пня цьо­го ро­ку, який пе­ред­ба­чає ви­ді­ле­н­ня $250 млн на без­пе­ко­ву до­по­мо­гу Укра­ї­ні.

9 трав­ня 2018-го на­брав чин­но­сті За­кон Укра­ї­ни «Про основ­ні за­са­ди за­без­пе­че­н­ня кі­бер­без­пе­ки Укра­ї­ни». Ста­ло­ся це вже на п’ятий рік вій­ни, з ве­ли­че­зним за­пі­зне­н­ням, але ж кра­ще так, ніж бу­ло до­сі. Тоб­то ро­зу­мі­н­ня пи­та­н­ня кі­бер­без­пе­ки при­хо­дить із ча­сом не ли­ше до за­хі­дних, а й до укра­їн­ських по­лі­ти­ків та мо­жно­влад­ців.

Від са­мо­го по­ча­тку вій­ни з РФ кі­бе­ра­та­ки ор­га­ні­зо­ва­них та утри­му­ва­них ФСБ та/або ГРУ ГШ РФ ха­кер­ських груп по­стій­но на­ро­щу­ва­ли­ся. По­ві­дом­ля­ло­ся про спро­би зла­ма­ти сай­ти низ­ки уря­до­вих стру­ктур, за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції, те­ле­ві­зій­них ка­на­лів то­що. У гру­дні 2015-го ха­ке­ри ата­ку­ва­ли ае­ро­пор­ти та енер­ге­ти­чні, транс­порт­ні ком­па­нії. За да­ни­ми СБУ, ро­сій­ська гру­па APT28 за­бло­ку­ва­ла ро­бо­ту Дер­жав­но­го ка­зна­чей­ства. У ба­га­тьох ви­пад­ках ата­ки ви­яви­ли­ся вда­ли­ми і за­вда­ли зна­чної еко­но­мі­чної шко­ди.

Уже пі­сля пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у США ста­ло зро­зумі­ло, що РФ ви­ко­ри­сто­вує Укра­ї­ну ще й як те­сто­вий май­дан­чик. Адже аме­ри­кан­ську ви­бор­чу си­сте­му, за да­ни­ми СБУ, зла­ма­ли ті са­мі ха­ке­ри гру­пи APT28, які ра­ні­ше за­бло­ку­ва­ли в нас ро­бо­ту Дер­жав­но­го ка­зна­чей­ства. Тоб­то ко­ло за­мкну­ло­ся…

Що­прав­да, для Бі­ло­го до­му мо­жли­вість кі­бер­втру­ча­н­ня із за­гро­зою на­ціо­наль­ній без­пе­ці США — це не ли­ше Ро­сія, а й Ки­тай, Іран та Пів­ні­чна Ко­рея. Утім, най­біль­шу не­без­пе­ку ста­но­вить та­ки Ро­сія.

Во­се­ни 2018 ро­ку на ба­зі ВПС «Нел­ліс» у шта­ті Не­ва­да має роз­по­ча­ти ро­бо­ту ком­бі­но­ва­ний центр управ­лі­н­ня опе­ра­ці­я­ми, де здій­сню­ва­ти­ме­ться пра­кти­чне ви­про­бу­ва­н­ня си­сте­ми MDC2 з отри­ма­н­ня та оброб­ки ін­фор­ма­ції, що на­ді­йшла від су­пу­тни­ків і на­зем­них си­стем спо­сте­ре­же­н­ня, для під­го­тов­ки ЗС США до від­би­т­тя агре­сії на су­ші, у по­ві­трі, ко­смо­сі чи кі­бер­про­сто­рі.

ДО­БА БЕЗ­ПІ­ЛО­ТНИ­КІВ

Най­ди­на­мі­чні­ше по­рів­ня­но з ін­ши­ми ви­да­ми ОВТ роз­ви­ва­є­ться без­пі­ло­тна авіа­ція, ефе­ктив­ність за­сто­су­ва­н­ня якої має на­слід­ком по­стій­ний по­пит на БПЛА на сві­то­во­му рин­ку. Так, у США до 2020 ро­ку пла­ну­ють до­ве­сти час­тку без­пі­ло­тни­ків до 30% за­галь­ної чи­сель­но­сті пар­ку бо­йо­вих лі­таль­них апа­ра­тів. На де­яких на­пря­мах дро­ни на­віть ціл­ком ма­ють за­мі­ни­ти пі­ло­то­ва­ні ма­ши­ни.

Сьо­го­дні їх роз­ро­бля­ють і ви­пу­ска­ють більш ніж у 30 кра­ї­нах сві­ту. По­між сві­то­вих лі­де­рів у цій сфе­рі США, Ізра­їль, Ки­тай, а та­кож Фран­ція, РФ та де­які ін­ші.

На ба­га­то­ці­льо­ві (удар­ні) дро­ни осо­бли­вий по­пит, адже во­ни є роз­ві­ду­валь­ни­ми апа­ра­та­ми, осна­ще­ні збро­єю, що дає змо­гу сут­тє­во змен­ши­ти час від ви­кри­т­тя ці­лі до її ура­же­н­ня. Так, зав­дя­ки осна­щен­ню аме­ри­кан­сько­го роз­ві­ду­валь­но­го БПЛА RQ-1А Predator 2 ке­ро­ва­ни­ми ра­ке­та­ми AGM-114 Hellfire кла­су «по­ві­тря-зем­ля» з ла­зер­ним на­ве­де­н­ням він став ба­га­то­ці­льо­вим.

На­да­лі на ба­зі RQ-1А ком­па­нія General Atomics ство­ри­ла но­ву вер­сію дро­на — MQ-9 Reaper, що ви­рі­зня­є­ться біль­ши­ми роз­мі­ра­ми та по­си­ле­ним озбро­є­н­ням, має по­ту­жні­ший дви­гун, по­кра­ще­ні ко­ри­сне на­ван­та­же­н­ня (1,7 т — до 16 ра­кет) і льо­тно-та­кти­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки. MQ-9 з успі­хом ви­ко­ри­сто­ву­ють США в Іра­ку й Аф­га­ніс- та­ні. Зокре­ма, 11 із 20 лі­кві­до­ва­них ва­таж­ків «Аль-ка­ї­ди» бу­ли зни­ще­ні са­ме ра­ке­та­ми з без­пі­ло­тни­ків.

З 2016 ро­ку ВПС США від­пра­цьо­ву­ють мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня дро­нів MQ-9 для пе­ре­хо­пле­н­ня та зни­ще­н­ня ба­лі­сти­чних ра­кет на стар­ті. При цьо­му дро­ни, осна­ще­ні ши­ро­ко­сму­го­вою опти­ко­еле­ктрон­ною си­сте­мою MTS-B (Multi-spectral Targeting Systems-b), ма­ють па­тру­лю­ва­ти ра­йо­ни ба­зу­ва­н­ня пів­ні­чно­ко­рей­ських та іран­ських БР.

Ві­до­мо та­кож про пла­ни Ізра­ї­лю ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти та­кти­чні БПЛА для па­тру­лю­ва­н­ня ра­йо­нів ба­зу­ва­н­ня іран­ських ра­кет і за по­тре­би зни­щу­ва­ти остан­ні на ран­ній ста­дії.

Над ство­ре­н­ням се­ре­дньо­ви­со­тних БПЛА актив­но пра­цю­ють США, Ки­тай та Ізра­їль. Цей на­прям вва­жа­є­ться пер­спе­ктив­ним й обі­цяє ком­па­ні­ям-ви­ро­бни­кам не­по­га­ні за­мов­ле­н­ня. До най­вда­лі­ших про­е­ктів окрім аме­ри­кан­сько­го БПЛА RQ/MQ-1 Predator за­ра­хо­ву­ють й ізра­їль­ські Heron і Hermes, а та­кож ки­тай­ські Cai Hong і Wing Loong.

БПЛА ви­ро­бни­цтва цих кра­їн сьо­го­дні актив­но екс­пор­ту­ю­ться. Так, БПЛА MQ-1 Predator, MQ-1C Grey Eagle, MQ-9 Reaper та їхні мо­ди­фі­ка­ції сто­ять на озбро­єн­ні ЗС США, Ве­ли­кої Бри­та­нії, Фран­ції та Іта­лії і ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в зо­нах кон­флі­ктів.

Ізра­їль­ський БПЛА Heron є най­більш екс­пор­то­ва­ним у сво­їй ка­те­го­рії, адже крім ЗС Ізра­ї­лю він пе­ре­бу­ває на озбро­єн­ні ар­мій 12 кра­їн сві­ту на всіх кон­ти­нен­тах. Актив­но про­да­є­ться й ін­ший ізра­їль­ський дрон Hermes-450, який та­кож пе­ре­бу­ває на озбро­єн­ні 12 ар­мій сві­ту.

БПЛА є ва­жли­вою скла­до­вою вій­сько­вої стра­те­гії Ки­таю, де роз­ро­бля­є­ться пов­ний спектр дро­нів, зокре­ма удар­ні се­ре­дньо­ви­со­тні ма­ши­ни кла­су MALE: Rainbow CH-4/CH-5, Cloud Shadow, Wing Loong (ана­лог аме­ри­кан­сько­го MQ-9 Reaper), удар­ний дрон ма­лої по­мі­тно­сті Sharp Sword, а та­кож екс­пе­ри­мен­таль­ний гі­пер­зву­ко­вий БПЛА DF-ZF (або WU-14).

Крім то­го, у КНР уже ство­ре­ний і про­хо­дить ви­про­бу­ва­н­ня ана­лог аме­ри­кан­сько­го стра­те­гі­чно­го БПЛА RQ-4 Global Hawk під на­звою Soar Dragon.

РФ із 2014 ро­ку актив­но ви­ко­ри­сто­вує БПЛА у сво­їй вій­ні про­ти Укра­ї­ни для здій­сне­н­ня роз­від­ки, зокре­ма ра­діо­еле­ктрон­ної, ко­ри­гу­ва­н­ня ар­ти­ле­рій­сько­го во­гню то­що. У 2014–2018-му в зо­ні бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі бу­ло за­фі­ксо­ва­но сім ти­пів ро­сій­ських БПЛА: лег­кі «Гра­нат-1», «Гра­нат-2», «Ор­лан-10», «Эле­рон-3св», «Та­хи­он», а та­кож та­кти­чні БПЛА «Фор­пост» і «За­ста­ва». Два остан­ніх є та­кти­чни­ми дро­на­ми ізра­їль­сько­го ви­ро­бни­цтва: «Фор­пост» — ізра­їль­ський дрон Searcher II, а «За­ста­ва» — Birdeye-450. Оби­два ти­пи зби­ра­ли­ся в РФ із при­дба­них за кон­тра­ктом в ізра­їль­ської фір­ми ІАІ ком­пле­ктів — від-

по­від­но 10 і 30 апа­ра­тів. У кві­тні 2016 ро­ку на ви­мо­гу США Ізра­їль при­пи­нив спів­пра­цю з РФ у цьо­му на­пря­мі.

Ро­сія та­кож пра­цює над ство­ре­н­ням но­вих БПЛА, зокре­ма удар­них, про­те за­зви­чай спра­ва обме­жу­є­ться ство­ре­н­ням про­то­ти­пів, жо­ден із яких не пі­шов по­ки що в се­рій­не ви­ро­бни­цтво. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, се­ред них бу­ли важ­кі БПЛА «Аль­таир» (2017), «Охо­тник» (з еле­мен­та­ми шту­чно­го ін­те­ле­кту, 2018), та­кти­чний БПЛА «Ори­он» (ана­лог аме­ри­кан­сько­го MQ-9 Reaper).

Утім, у РФ три­ва­ють до­слі­дже­н­ня в цій ца­ри­ні на­віть в умо­вах дії між­на­ро­дних сан­кцій. За оцін­ка­ми ро­сій­ських екс­пер­тів, до 2040 ро­ку бо­йо­ві БПЛА бу­дуть зда­тні ав­то­ном­но до­ла­ти еше­ло­но­ва­ну ба­га­то­ша­ро­ву си­сте­му ППО й зав­да­ва­ти уда­рів по ці­лях у гли­би­ні обо­ро­ни су­про­тив­ни­ка. Це бу­де мо­жли­во зав­дя­ки за­про­ва­джен­ню но­вих те­хно­ло­гій ма­лої по­мі­тно­сті та по­тен­цій­ній зда­тно­сті БПЛА ма­нев­ру­ва­ти під час ухи­ля­н­ня з біль­ши­ми пе­ре­ван­та­же­н­ня­ми, ніж пі­ло­то­ва­ні лі­та­ки.

У цьо­му сен­сі в США в ме­жах подаль­шо­го роз­ви­тку БПЛА, що за­без­пе­чу­ють про­рив ППО су­про­тив­ни­ка, аген­ція DARPA ре­а­лі­зує про­гра­му Gremlin. Її осо­бли­ві­стю бу­де мо­жли­вість ба­га­то­ра­зо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня від­но­сно де­ше­вих ма­лих дро­нів SUAS (Small Unmanned Aircraft System). Остан­ні про­по­ну­є­ться за­сто­су­ва­ти в пер­шо­му ата­ку­валь­но­му еше­ло­ні як фаль­ши­ві ці­лі, роз­ві­дни­ки, удар­ні дро­ни та по­ста­нов­ни­ки пе­ре­шкод. Ма­лі дро­ни за­пу­ска­ти­му­ться з пі­ло­то­ва­них лі­та­ків із на­сту­пним по­вер­не­н­ням на ба­зо­ву пла­тфор­му, на­при­клад транс­порт­ний лі­так С-130.

Укра­їн­ські роз­роб­ки у сфе­рі без­пі­ло­тної авіа­ції ґрун­ту­ю­ться на ви­ко­ри­стан­ні як ві­тчи­зня­но­го по­тен­ці­а­лу, так і пе­ре­ві­ре­них на пра­кти­ці іно­зем­них про­то­ти­пів, що пе­ред­усім від­по­від­а­ють по­тре­бам ЗСУ. По­ряд із цим Укра­ї­на актив­но про­су­ває дро­ни на екс­порт. На­при­клад, під час мі­жна­ро­дної ви­став­ки IDEX-2018 в ОАЕ впер­ше де­мон­стру­ва­ли­ся одра­зу два без­пі­ло­тни­ки: та­кти­чний PD-1AF із вер­ти­каль­ним стар­том («Укр­спец­си­стемс») та удар­ний дрон-ка­мі­ка­дзе RAM («Обо­рон­ні еле­ктрон­ні те­хно­ло­гії»).

У 2017 ро­ці впер­ше під­няв­ся в по­ві­тря про­то­тип опе­ра­тив­но-та­кти­чно­го БПЛА «Гор­ли­ця», ство­ре­ний фа­хів­ця­ми ДП «Ан­то­нов». Апа­рат зда­тний здій­сню­ва­ти роз­від­ку та зав­да­ва­ти во­гне­вих уда­рів із ви­ко­ри­ста­н­ням ра­кет «по­ві­тря­зем­ля». Як по­ві­до­мив го­ло­ва РНБОУ Оле­ксандр Тур­чи­нов, на­сту­пним кро­ком має ста­ти ство­ре­н­ня БПЛА стра­те­гі­чної роз­від­ки. Ви­хо­дя­чи з вла­сних оці­нок, у пе­ре­до­вих кра­ї­нах фа­хів­ці на­ма­га­ю­ться ви­зна­чи­ти май­бу­тній ви­гляд, роль і мі­сце БПЛА, а та­кож ре­аль­ні на­пря­ми роз­ви­тку за ме­жа­ми 5-го по­ко­лі­н­ня. Ві­до­мо, на­при­клад, про роз­роб­ку в кіль­кох кра­ї­нах, зокре­ма США і КНР, прин­ци­по­во но­вих БПЛА ти­пу «лі­та­ю­че кри­ло», що ма­ють ви­рі­зня­ти­ся ве­ли­ки­ми швид­кі­стю та ви­со­тою по­льо­ту, по­лі­пше­ни­ми ма­нев­ре­ни­ми яко­стя­ми, ко­ри­сним на­ван­та­же­н­ням і ма­лою по­мі­тні­стю.

Так, Кор­пус мор­ської пі­хо­ти США в ме­жах про­гра­ми MUX (Marine Air Ground Task Force Unmanned Expeditionary Capabilities) ого­ло­сив тен­дер на ство­ре­н­ня до 2025 ро­ку но­вих зраз­ків бо­йо­вих БПЛА вер­ти­каль­но­го стар­ту й по­сад­ки. Ра­ді­ус дії по­ви­нен ста­но­ви­ти від 650 до 1300 км за крей­сер­ської швид­ко­сті від 370 до 555 км/год.

Бе­ре­го­ва вер­сія БПЛА має бу­ти го­то­ва до 2025 ро­ку, па­лу­бна (ко­ра­бель­но­го ба­зу­ва­н­ня) — до 2028-го, а прийня­т­тя ма­ши­ни на озбро­є­н­ня КМП за­пла­но­ва­но на 2034-й.

Ва­жли­ву роль у роз­ви­тку без­пі­ло­тної авіа­ції мо­же ві­ді­гра­ти по­ява БПЛА з но­ви­ми ТТХ і прин­ци­па­ми ру­ху, що від­рі­зня­ю­ться від усіх ві­до­мих сьо­го­дні ае­ро­ди­на­мі­чних схем. Швид­кий роз­ви­ток авіа­цій­них і про­ми­сло­вих те­хно­ло­гій та ви­ко­ри­ста­н­ня но­вих лег­ких, мі­цних ра­діо­про­зо- рих кон­стру­ктив­них ма­те­рі­а­лів да­ють під­ста­ви го­во­ри­ти про пер­спе­кти­ви по­яви вже най­ближ­чим ча­сом гі­бри­дних дро­нів, що по­єд­ну­ва­ти­муть у со­бі мо­жли­во­сті та по­зи­тив­ні яко­сті як лі­та­ків, так і вер­то­льо­тів.

На 26-й Між­на­ро­дній ви­став­ці озбро­єнь MSPO-2018 у мі­сті Кель­це (Поль­ща) вже де­мон­стру­ва­ли­ся ори­гі­наль­ні про­то­ти­пи май­бу­тніх дро­нів, та­кі як гі­бри­дний про­ект Dracox та ін­но­ва­цій­ний Flatflyer (оби­два поль­ської роз­роб­ки). Во­ни ви­рі­зня­ю­ться ви­ко­ри­ста­н­ням не­стан­дар­тної ае­ро­ди­на­мі­чної схе­ми, но­вих кон­стру­ктив­них ма­те­рі­а­лів та ори­гі­наль­ни­ми кон­стру­ктор­ськи­ми рі­ше­н­ня­ми, що в під­сум­ку на­да­ють БПЛА низ­ку які­сних пе­ре­ваг.

НОВІТНІ ВИ­КЛИ­КИ

Утім, си­ту­а­ція іно­ді змі­ню­є­ться ду­же швид­ко й кар­ди­наль­но, за­гро­жу­ю­чи сві­ту не­пе­ре­дба­чу­ва­ни­ми на­слід­ка­ми та спа­ла­хом но­вих во­гнищ де­ста­бі­лі­за­ції. На­при­клад, че­рез жор­сто­ке вбив­ство са­у­дів­ськи­ми спец­слу­жба­ми в Стам­бу­лі опо­зи­цій­но­го жур­на­лі­ста Джа­ма­ля Ха­шук­джі Єв­ро­пар­ла­мент про­по­нує за­про­ва­ди­ти сан­кції про­ти Ер-рі­я­да, за­бо­ро­нив­ши по­став­ки до Саудівської Аравії зброї, вій­сько­вої те­хні­ки й те­хні­ки по­двій­но­го при­зна­че­н­ня.

У ду­же скла­дно­му ста­но­ви­щі опи­нив­ся і Вашингтон, го­лов­ний со­ю­зник ці­єї кра­ї­ни та по­ста­чаль­ник озбро­єнь. Чи під­три­має Адмі­ні­стра­ція Трам­па мо­жли­ві сан­кції про­ти Саудівської Аравії, що по­ста­вить під за­гро­зу всю по­лі­ти­ку США на Близь­ко­му Схо­ді, пе­ред­усім із по­гля­ду про­ти­дії Іра­ну? Най­імо­вір­ні­ше, ні. Адже це при­зве­де до за­над­то ве­ли­ких утрат і ри­зи­ків для са­мих США.

Та й для Укра­ї­ни ізо­ля­ція Ер-рі­я­да єв­ро­пей­ською, а мо­жли­во, і сві­то­вою спіль­но­тою ма­ти­ме не­ба­жа­ні на­слід­ки, зокре­ма у сфе­рі ОВТ. На­га­да­є­мо, що за­вер­шу­є­ться роз­роб­ка на за­мов­ле­н­ня саудівської сто­ро­ни ОТРК «Грім», от­же, мо­жуть ви­ни­кну­ти пе­ре­шко­ди на шля­ху йо­го подаль­шої пе­ре­да­чі за­мов­ни­ко­ві.

Та­ким чи­ном, потенційно мо­жли­ві сан­кції про­ти Саудівської Аравії ли­ше гратимуть на ру­ку Москві та Пекіну й аж ніяк не сприятимуть поліпшенню обстановки в регіоні. То­му Вашингтон на­ма­га­є­ться, з одно­го бо­ку, зайвий раз не загострювати ста­но­ви­ще, а з дру­го­го — все ж та­ки показати рішучість у пи­тан­ні за­про­ва­дже­н­ня сан­кцій про­ти будь­ко­го, хто діє всу­пе­реч аме­ри­кан­ським ін­те­ре­сам.

Не­про­стою ли­ша­є­ться і си­ту­а­ція дов­ко­ла Ту­реч­чи­ни, яка, по­при на­ле­жність до НА­ТО, до­зво­ляє со­бі втру­ча­н­ня у вій­ну на те­ри­то­рії Си­рії, де ра­зом з Іра­ном та РФ бе­ре участь у во­єн­ній ін­тер­вен­ції. По­при не­схва­ле­н­ня Бі­ло­го до­му, жо­дних сан­кцій про­ти Ан­ка­ри за С-400 по­ки що не за­про­ва­дже­но. Що­прав­да, по­став­ки лі­та­ків F-35 до Ту­реч­чи­ни від­по­від­но до рі­ше­н­ня Кон­гре­су США мо­же бу­ти при­пи­не­но.

Ві­до­мо, що два пе­ре­да­ні Ту­реч­чи­ні F-35 на­ра­зі ли­ша­ю­ться на те­ри­то­рії США, де ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для під­го­тов­ки ту­ре­цьких пі­ло­тів. Утім, за оцін­ка­ми Пен­та­го­ну, ви­клю­че­н­ня Ту­реч­чи­ни з лан­цюж­ка уча­сни­ків про­гра­ми ство­ре­н­ня ви­ни­щу­ва­чів 5-го по­ко­лі­н­ня ма­ти­ме не­га­тив­ні на­слід­ки для всі­єї ба­га­то­мі­льяр­дної мі­жна­ро­дної про­гра­ми.

ПОТЕНЦІЙНО МО­ЖЛИ­ВІ САН­КЦІЇ ПРО­ТИ САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ ЛИ­ШЕ ГРАТИМУТЬ НА РУ­КУ МОСКВІ ТА ПЕКІНУ Й АЖ НІЯК НЕ СПРИЯТИМУТЬ ПОЛІПШЕННЮ ОБСТАНОВКИ В РЕГІОНІ. ТО­МУ ВАШИНГТОН НА­МА­ГА­Є­ТЬСЯ, З ОДНО­ГО БО­КУ, ЗАЙВИЙ РАЗ НЕ ЗАГОСТРЮВАТИ СТА­НО­ВИ­ЩЕ, А З ДРУ­ГО­ГО — ПОКАЗАТИ РІШУЧІСТЬ

Го­ту­є­мо­ся? На ви­став­ці «Зброя і без­пе­ка» Укра­ї­на пре­зен­ту­ва­ла до­во­лі трен­до­ві зраз­ки зброї, однак важ­ко спро­гно­зу­ва­ти, ко­ли во­ни на­ді­йдуть у се­рій­не ви­ро­бни­цтво

Чов­ни­ки по­вер­та­ю­ться. X-37B – новий аме­ри­кан­ський ба­га­то­ра­зо­вий ко­смі­чний без­пі­ло­тник

Вар­шав­ські уго­ди. На са­мі­ті НА­ТО у 2016-му ви­рі­ши­ли бо­ро­ти­ся з кі­бер­за­гро­за­ми, однак усе впи­ра­є­ться в ре­гу­лю­ва­н­ня на рів­ні на­ціо­наль­них уря­дів

Но­ве по­ко­лі­н­ня без­пі­ло­тни­ків. БПЛА MQ-1 Predator – но­ве сло­во в удар­ній авіа­ції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.