На­май­ни­ли.

Ukrainskiy Tyzhden - - НАУКА -

Аме­ри­кан­ський на­у­ко­вий жур­нал Nature Climate Change опри­лю­днив до­слі­дже­н­ня за­тра ти еле­ктро­енер­гії на до­бу­ва­н­ня кри­пто­ва­лю­ти бі­тко­їн. За да­ни­ми ав­то­рів, об’єм пар­ни­ко­во­го га­зу, що утво­рю­є­ться вна­слі­док об­слу­го­ву­ва­н­ня еле­ктри­чних си­стем кри­пто­ва­лю­ти, мо­жна по­рів­ня­ти з ви­ки­да­ми кра­ї­ни се­ре­дньо­го роз­мі­ру, що, ймо­вір­но, ма­ти­ме гло­баль­ний вплив на еко­ло­гію

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.